Hotărârea nr. 142/2005

HCL 142 Privind rectificarea bugetului Serviciului activitati culturale, sportive si tineret pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 142 din 26 mai 2005

privind rectificarea bugetului Serviciului activitati culturale, sportive si tineret pe anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.155 din 24.05. 2005, prezentata de catre Serviciul activitati culturale, sportive si tineret cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2005 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si ale art. 15, alin. (1) din Legea nr. 108/2004,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului Serviciului activitati culturale, sportive si tineret pe anul 2005 prin majorarea sumei de la capitolul 7 „Alte actiuni” - actiuni neprevazute (altele decât cele culturale) cu suma de 700.000.000 lei.

Art. 2. Suma necesara va fi alocata din rezerva bugetara.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica si Directia activitati social-culturale si patrimoniale.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban