Hotărârea nr. 140/2005

HCL 140 Privind concesionarea directa catre Antena 1 a terenului in suprafata de 284 mp, teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 140 din 26 mai 2005

privind concesionarea directa catre Antena 1 a terenului în suprafața de 284 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 975 din 20.04.2005 prezentata de Direcția Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Antena 1 a terenului în suprafata de 284 mp,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre Antena 1, a terenului în suprafata de 284 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 5963/II/S5, teren aferent constructiei existente.

Art. 2. Redeventa stabilita este de 3.976 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si A.C.A.S.M.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban