Hotărârea nr. 14/2005

HCL 14 Privind predarea - primirea noilor mijloace fixe create prin extinderea retelei de apa in municipiul Tirgu Mures (I).

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 14

din 27 ianuarie 2005

privind predarea - primirea noilor mijloace fixe create prin extinderea rețelei de apa în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Hotarârii Consiliului local municipal nr. 63/27.03.2003 privind aprobarea « Regulamentului cu privire la realizarea dezvoltarii retelei de distributie apa potabila si canalizare în municipiul Tîrgu Mures », punctul 3.7 si 3.8 din Regulament ;

Vazând Expunerea de motive nr. _________ din _____________ prezentata de

Administratia domeniului public privind predarea - primirea noilor mijloace fixe create prin extinderea retelei de apa în municipiul Tîrgu Mures,

Potrivit dispozitiilor art. 38,           ,,h” si ,,i” precum si ale art.46 din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba preluarea cu titlu gratuit de catre municipiul Tîrgu Mures a noilor mijloace fixe - retea de apa si canalizare str. Preot Stefan Rusu, Tîrgu Mures, conform Anexei nr. 1 (Protocol de predare - primire de la investitor catre municipiul Tîrgu Mures), care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Noile mijloace fixe - Retea de apa si canalizare str. Preot Stefan Rusu, Tîrgu Mures, se preda catre R.A. Aquaserv Tîrgu Mures cu titlu de drept de administrare, pentru exploatare si întretinere, conform Anexei nr. 2 (Protocol de predare - primire de la Consiliul local municipal Tîrgu Mures la R.A. Aquaserv Tîrgu Mures), care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Noile mijloace fixe în valoare de 481.248.000 lei vor fi înregistrate în proprietatea Primariei municipiului Tîrgu Mures si predate operatorului R.A. Aquaserv Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si conducerea R.A. Aquaserv Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea


Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria