Hotărârea nr. 139/2005

HCL 139 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Muresului, nr. 17" in vederea realizarii obiectivului service calculatoare, pentru S.C. MULTIPLAN ELECTRONICS S.R.L. Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 139

din 26 mai 2005

pentru aprobarea

documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Mureșului, nr. 17” în vederea realizării obiectivului service calculatoare, pentru S.C. MULTIPLAN ELECTRONICS S.R.L. Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 9886/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Mureșului, nr. 17” în vederea realizarii obiectivului service calculatoare, pentru S.C. MULTIPLAN ELECTRONICS S.R.L. Tîrgu Mures, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., ROMTELECOM, Distrigaz Nord S.A., si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Muiesului, nr. 17”în vederea realizarii obiectivului service calculatoare, pentru S.C. MULTIPLAN ELECTRONICS S.R.L. Tîrgu Mures, pe terenul identificat ca cel înscris în CF nr. 2193 Tîrgu Mures nr. top. 5710 având o suprafata de 3600 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 48/2005 întocmit de S.C. ARHIEDIL S.R.L., proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre în conditiile respectarii avizelor R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom, a asigurarii parcarilor auto exclusiv in incinta fara a afecta domeniul public.

Art. 2. Emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, se conditioneaza de prezentarea de catre titularul terenului a declaratiei autentificate prin care se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii obiectivului, corelat cu prevederile documentatiei P.U.D. str. Muresului, nr. 5, inclusiv modernizarea drumului existent la un profil de 7m carosabil si trotuar de 1,5 m pe partea noului obiectiv.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban