Hotărârea nr. 138/2005

HCL 138 Privind aprobarea propunerilor de principiu pentru viabilizarea a terenului in suprafata de 6900 mp proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simon in vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte colective din str. Negoiului cu 3 blocuri de locuinte si dotari aferente.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 138

din 26 mai 2005

pentru aprobarea propunerilor de principiu pentru viabilizarea a terenului in suprafața de 6900mp proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simon in vederea completarii ansamblului de blocuri de locuințe colective din str. Negoiului cu 3 blocuri de locuințe si dotari aferente

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 9888/2005 privind aprobarea propunerilor de principiu pentru viabilizarea terenului în suprafața de 6900 mp proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona în vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte colective din str. Negoiului cu 3 blocuri de locuinte si dotari aferente si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba propunerile de principiu pentru viabilizarea a terenului în suprafata de 6900 mp proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona în vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte colective din str. Negoiului cu 3 blocuri de locuinte si dotari aferente, cuprinse in documentatia studiu preliminar întocmit de S.C. CONCEPT STUDIO S.R.L. Alba Iulia - documentatie care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2.Se aproba ca pentru reglementarea regimului tehnic al terenului cu derogare de la prevederile Planului Urbanistic General sa se întocmeasca un Plan Urbanistic de Detaliu, prin grija titularului, cu respectarea urmatoarelor:

o Se va avea in vedere

  • ■   solutionarea circulatiei pietonale si carosabile în conditii optime de siguranta pe strada Negoiului inclusiv intersectia cu str. Al Papiu Ilarian.

  • ■  Realizarea unui ansamblu arhitectural coerent, in acest sens este recomandata prezentarea unui studiu continând perspective si axonometrii la nivel compozitional - volumetric

  • ■  Respectarea normelor generale privind amplasarea si conformarea construcțiilor prevazute în regulamentului local de urbanism UTR L1

  • ■  Asigurarea numarului necesar de spatii de parcare, platformelor gospodaresti, loc de joaca pentru copii si spatii verzi conform regulamentului general de urbanism si legii nr.114/1995, cu evitarea amplasarii de constructii de garaje in afara corpurilor principale de cladire

o Se prezinta avizele detinatorilor de utilitati RA Aquaserv, SC Electrica SA, SC Distrigaz Nord SA.

o Sa prezinte avizul Inspectoratului politiei rutiere pentru solutionarea circulatiilor carosabile si pietonale.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Președinte de sedinta

soc. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban