Hotărârea nr. 137/2005

HCL 137 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii" studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Horatiu Nicolau.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 137 din 26 mai 2005

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padinii" studiu de amplasament pentru locuința proprietar Horatiu Nicolau

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 9887/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padinii" studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Horatiu Nicolau si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padinii" studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Horatiu Nicolau, pe terenul proprietate privata în suprafata de 2977 mp, identificat ca cel înscris în CF nr. 92696/N Tîrgu Mures, nr. top. 2862/2/2; 2863/1/1/2; cu suprafata de 1655 mp si CF nr. 9294/N Tîrgu Mures, nr. top. 2863/1/2/1/1/3; cu suprafata de 1322 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul întocmit de S.C. ARHITECTON S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai în conditiile prezentarii a declaratiei autentificate a proprietarului privind realizarea pe cheltuiala proprie a extinderilor de retele de utilitati si privind cedarea suprafetei de teren necesare modernizarii strazii Pasajul Padurii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Președinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban