Hotărârea nr. 136/2005

HCL 136 Privind aprobarea "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Padurii " in vederea realizarii de locuinte individuale pe loturile de teren proprietate privata situate la capatul strazii Padurii pe latura nord.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 136

din 26 mai 2005

pentru aprobarea “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Padinii ” în vederea realizarii de locuinte individuale pe loturile de teren proprietate privata situate la capatul strazii Padurii pe latura nord

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 9888/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Padinii ” în vederea realizarii de locuinte individuale pe loturile de teren proprietate privata situate la capatul strazii Padurii pe latura nord, avizele organismelor teritoriale interesate si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Padinii" în vederea realizarii de locuinte individuale pe loturile de teren proprietate privata situate la capatul strazii Padurii pe latura nord, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în varianta 1 a proiectului nr. 4691/2005 întocmit de S.C. PROIECT S.A. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre, în conditiile respectarii avizelor detinatorilor de utilitati.

Art. 2. Se aproba ca la emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire titularul sa prezinte declaratiile autentificate privind cedarea terenului necesar pentru modernizarea strazii Padurii si realizarea pe cheltuiala proprie a extinderii de retele necesare functionarii locuintei precum si ca eventualele degradari ale imobilelor datorate instabilitatii terenului nu vor fi imputate autoritatii locale.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban