Hotărârea nr. 135/2005

HCL 135 Privind aprobarea documentatiei " Plan Urbanistic de Detaliu - str. Muresulu,i nr.5" in vederea amplasarii obiectivului depozit comert cu ridicata, pentru SC GEADINA TRANS COM SRL Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 135

din 26 mai 2005

pentru aprobarea

documentației “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Muresulu.i nr.5” in vederea amplasarii obiectivului depozit comerț cu ridicata, pentru SC GEADINA TRANS COM SRL Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 8838/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Mureșului, nr. 5” în vederea amplasarii obiectivului depozit comert cu ridicata, pentru S.C. GEADINA TRANS COM S.R.L. Tîrgu Mures, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., ROMTELECOM, Distrigaz Nord S.A., si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Muresului., nr. 5”în vederea amplasarii obiectivului depozit comert cu ridicata, pentru S.C. GEADINA TRANS COM S.R.L. Tîrgu Mures, pe terenul identificat ca cel înscris în CF nr. 8099 Tîrgu Mures nr. top. 5686/1/3 având o suprafata de 1248 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 244/2004 întocmit de S.C. PROEXCON IMPEX S.R.L., proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre în conditiile respectarii avizelor R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom si a asigurarii parcarilor auto exclusiv în incinta fara a afecta domeniul public.

Art. 2. Emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, se conditioneaza de prezentarea de catre titularul terenului a declaratiei autentificate prin care se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii constructiilor propuse cu respectarea conditiilor impuse de furnizori si a acordului autentificat al coproprietarului si al vecinului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban