Hotărârea nr. 134/2005

HCL 134 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Paringului - str. Magurei" studiu de amplasament pentru amplasare 2 locuinte individuale proprietari Penczel Iuliana si Gabor Balint.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 134

din 26 mai 2005

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Parângului - str. Magmei"

studiu de amplasament pentru amplasare 2 locuințe individuale proprietari Penczel Iuliana si Gabor Balint

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 9345/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Parângului - str. Magmei" studiu de amplasament pentru amplasare 2 locuinte individuale proprietari Penczel Iuliana si Gabor Balint, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., S.C. ENERGOMUR S.A., si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Parângului - str. Magurei” studiu de amplasament pentru amplasare 2 locuinte individuale proprietari Penczel Iuliana si Gabor Balint, pe terenul proprietate privata, identificat ca cel înscris în CF 91695 Tîrgu Mures cu nr. top. 3854/3/1/3 cu suprafata de 400 mp si respectiv cel înscris în CF 1824/V Tîrgu Mures cu nr. top. 3854/3/1/4; 3854/2/1/1/2; 3854/2/1/3/1 cu suprafata de 910 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 6101/2004 întocmit de S.C. PROIECT S.A. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea in aplicare a prevederilor prezentei si emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sa se faca numai in conditiile în care titularii se angajeaza si vor realiza pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban