Hotărârea nr. 133/2005

HCL 133 Privind aprobarea documentatiei "P.U.D. - str. Calea Sighisoarei fn" studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul in suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Boncz Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr.133

din 26 mai 2005

pentru aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighisoarei fn” studiu de amplasament pentru realizarea de locuințe individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul în suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Boncz Maria

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 7900/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighisoarei, fn” studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul în suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Boncz Maria, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., ROMTELECOM, SNTGN Transgaz S.A., S.C. DISTRIGAZ NORD S.A., si al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991*** modificata si republicata, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighisoarei, fn” studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul în suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Boncz Maria, identificat ca cel înscris în CF nr. 3374/XX/a Tîrgu Mures nr. top. 3775/1/12/1/10/1; 3777/1/1/10/1, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 33/2005 întocmit de S.C. ARHIEDIL S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre, în conditiile amenajarii unei platforme de parcare si acces clienti spre Calea Sighisoarei, aferente spatiilor cu alta destinatie decât locuinte, functiune ce va fi compatibila cu zona de locuit în conditiile impuse Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai în conditiile prezentarii declaratiei autentificate prin care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati prevazute în documentatia aprobata.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban