Hotărârea nr. 132/2005

HCL 132 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - prelungire str. Pomilor, fn" studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Contiu Liliana Cristina.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 132

din 26 mai 2005

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - prelungire str. Pomilor, fn” studiu de amplasament pentru locuința individuala proprietar Contiu Liliana Cristina

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 11027/2004, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - prelungire str. Pomilor” studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Contiu Liliana Cristina, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr.350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - prelungire str. Pomilor” studiu de amplasament pentru locuinta individuala, pe terenul proprietate privata în suprafata de 1600 mp, identificat ca cel înscris în CF nr. 92771/N Tîrgu Mures, nr. top. 5301/2/1/2; 5300/2/2/1/2; 5300/1/2/1/2, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 47/2005 întocmit de S.C. ARHIEDIL S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea in aplicare a prevederilor prezentei si emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sa se faca numai in conditiile prezentarii declaratiei autentificate a proprietarului privind realizarea pe cheltuiala proprie a extinderilor de retele de utilitati si privind cedarea suprafetei de teren necesare realizarii drumului, asa cum va fi prevazut acesta in Planul Urbanistic Zonal - cartier Unirii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban