Hotărârea nr. 131/2005

HCL 131 Privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tirgu Mures cu alte consilii locale si constituirii Asociatiei "Zona Metropolitana Tirgu Mures".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 131 din 26 mai 2005

privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mures cu alte consilii locale si constituirii Asociatiei „Zona Metropolitana Tîrgu Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 9.718/2005 prezentata de compartimentul Arhitect sef si având avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „c” si „y” ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale Legii nr. 351/2001 privind Planul de amenajare a Teritoriului National, a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba asocierea Consiliului local municipal Tîrgu Mures cu alte consilii locale si constituirii Asociatiei „Zona Metropolitana” în calitate de membru fondator.

Art. 2. Se aproba proiectul Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei „Zona Metropolitana Tîrgu Mures” cuprinse în anexa 1 si 2 cu observatiile si propunerile din Anexa nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia juridica, contencios administrativ si administratie publica locala si compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa 3

N O T A

I. STATUT

 • 1) Completarea art. 1 - cu O.G. nr. 37/2003 privind modificarea si completarea O.G. nr. 26/2000.

 • 2) Completarea la art. 3 - Sediul asociației se afla la Tîrgu Mures, P-ta Victoriei, nr. 3;

Completarea alin. (2) cu formula „cu acordul expres al membrilor fondatori”.

 • 3) Completarea la art. 4 cu formula „cu acordul expres al membrilor fondatori”.

 • 4) Completarea la art. 6, alin. (1) „în valoare de 10.000.000 lei”.

 • 5) Eliminarea ultimei fraze din alin. (2) întrucât formulele din celelalte alineate sunt acoperitoare.

 • 6) Completarea la art. 1 cu „30 km”.

 • 7) La art. 23, alin. (1), în loc de 2 vicepresedinti, propunem: un vicepreședinte si un secretar.

Reformularea alin. (2) - fraza a doua dupa cum urmeaza: „Președintele reprezintă Asociația în relațiile cu tertii si este investit cu puteri depline, în condițiile legii. Acesta poate delega o parte din atribuții vicepresedintelui”.

Reformularea textului conform propunerii de la art. 7, „vicepresedintele”.

Eliminarea formulei din lit. b: „eipot reprezenta Asociatia fata de terte persoane fizice si juridice” întrucât acesta este un atribut al presedintelui pe care îl poate delega.

 • 8) Art. 24 si altele, conducerea operativa sa fie înlocuita cu „Consiliul Director” pentru a fi în concordanta cu art. 35.

II. Act constitutiv

 • 1) Art. 2 - sa fie stabilit sediul la Primaria Tîrgu Mures, Piata Victoriei, nr. 3.

 • 2) Înscrierea la art. 6 a sumei de 10.000.000 lei.

 • 3) Art. 7, definirea conducerii operative - Consiliul director.

 • 4)    Desemnarea în conducerea operativa a unui reprezentant al Consiliului local Tîrgu Mures, respectiv a domnului David Csaba - consilier local.

  S E C R E T A R Maria Cioban


ARHITECT SEF

Kovacs Angela