Hotărârea nr. 130/2005

HCL 130 Privind aprobarea infiintarii Comisiei locale municipale de avizare a taierilor de arbori situati pe domeniul public/privat al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 130

din 26 mai 2005

privind aprobarea înființării Comisiei locale municipale de avizare a tăierilor de arbori situati pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1175/ADP/II, privind aprobarea înfiintarii Comisiei locale municipale de avizare a taierilor de arbori situati pe domeniul public/privat al municipiului Tg. Mures

Având la baza prevederile Hotarârea Consiliului local nr. 107/27.04.2005 privind stabilirea de masuri unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii si întretinerii zonelor verzi apartinând domeniului public/privat al municipiului Tg. Mures,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. „2”, lit. „f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Cu data prezentei hotarâri se aproba înfiintarea Comisiei locale municipale de avizare a taierilor de arbori situati pe domeniul public/privat al municipiului Tg. Mures, în urmatoarea componenta:

  • 1. Anca Teban - reprezentant Primaria Tg. Mures, ADP - Presedinte

  • 2. Florita Tache - reprezentant Primaria Tg. Mures, ADP - Secretar

  • 3. Sita Ioan - reprezentant Consiliu local municipal - Membru

  • 4. Balint Istvan - reprezentant Consiliu local municipal - Membru

  • 5. ___________ - reprezentant ONG - Membru

Cu urmatorii membrii înlocuitori:

  • 1. Adrian Lazar - reprezentant Primaria Tg. Mures, Administratia serelor

  • 2. Lucian Melca - reprezentant Primaria Tg. Mures, ADP - Membru

  • 3. Kirsch Attila - reprezentant Consiliu local municipal - Membru

  • 4.  Vlas Florin- reprezentant Consiliu local municipal - Membru

  • 5. ____________ - reprezentant ONG - Membru

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban