Hotărârea nr. 13/2005

HCL 13 Privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 13 din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr.______din ____________, prezentata

de Administrația Domeniului Public, privind aprobarea prețului de producere si distribuție a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

Vazând dispozitiile art. 40 si 43 din O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, prevederile art.1, lit.b2., din ordinul ANRGN 1453/2004 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale precum si ordinul ANRE 39/2004 privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi,

În temeiul art. 38, lit. “g”, “h”, “i” si art.125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba pretul de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A., conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Preturile aprobate vor intra în vigoare în conditiile legii.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

RECALCULARE

Pret de producere si distribuție energie termica produsa pe baza de gaze naturale de S.C. Energomur S.A.

Lei/Gcal

Pret de producere si distributie energie termica destinata:

Actual

Propunere

TVA

-agentilor economici

1,428,471

1,466,927

exclusiv

-populatiei

1,388,791

1,425,914

-agentilor economici

1,699,880

1,745,643

inclusiv

-populatiei

1,652,661

1,696,838

Fundamentare:

Prezenta propunere de modificare a pretului are la baza :

  • * modificarea pretului de achizitie gaze naturale conform Ordin ANRGN 1453/dec. 2004.

  • * modificarea pretului de achizitie energie electrica conform Ordin ANRE 39/20 dec.2004.

Structura pretului propus e prezentata în anexa 1

Pretul pentru populatie nu cuprinde cota de dezvoltare cf. OG 73/2002. Pretul actual are la baza avizul ANRSC nr. 3205/1 noiembrie 2004.

Director general sing. Pop Tiberiu


Director economic ec. Denes Olga