Hotărârea nr. 129/2005

HCL 129 Privind reglementarea situatiei beneficiarilor locuintelor sociale situate in Tirgu - Mures, str. Cugir nr. 12.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 129

din 26 mai 2005

privind reglementarea situației beneficiarilor locuințelor sociale situate în Tîrgu - Mures, str. Cugir nr. 12

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, H.G.R. nr. 1275/2000 si Hotarârii Consiliului local municipal nr. 148/2001,

Vazând Expunerea de motive nr. ________ din ______________2005

privind reglementarea situatiei beneficiarilor locuintelor sociale situate în Tîrgu Mures, str. Cugir, nr. 12, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale si având avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. ” f ” , “h”, “ s ” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Începând cu data de 20 mai 2005 se aproba repartizarea locuintelor sociale situate în Tîrgu Mures, str. Cugir, nr. 12 catre detinatori actuali, cuprinsi în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu respectarea urmatoarelor conditii:

  • -  repartizarea apartamentelor în functie de numarul de persoane din familie, cu recazarea, unde este cazul, a unor persoane dintr-un apartament în altul în functie de componenta familiei si spatiul ocupat actual.

  • -  emiterea repartitiei este conditionata de achitarea integrala pâna la data de 20 mai 2005 a restantelor la cheltuielile comune fata de Asociatia de locatari nr. 65

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria