Hotărârea nr. 128/2005

HCL 128 Privind aprobarea inchirierii unor spatii cu alta destinatie decit locuinta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 128

din 26 mai 2005

privind aprobarea închirierii unor spatii cu alta destinație decât locuința

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala si a Hotarârii Consiliului local municipal nr. 54/2004,

Vazând Expunerea de motive nr. 1202B din 10.05.2005 privind repartizarea spatiului în suprafata de 29,64 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Bolyai, nr. 36, în favoarea Asociatiei de prevenire a Osteoporozei din România, a spatiului situat în str. Liviu Rebreanu, nr. 19, în suprafata de 33,30 mp în favoarea Filialei Mures a Partidului Alianta Socialista si a pivnitei situate în str. Bolyai nr. 36, în suprafata de 43,09 mp cu destinatia de depozit în favoarea Asociatiei Nationala a Familiilor si Familiilor Mari, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale cât si avizul favorabil al comisiei numite prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 54/2004

În temeiul prevederilor art. 38, alin (2), lit. „g”, precum si a art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba închirierea directa în favoarea Asociatiei de Prevenire a Osteoporozei din România, a spatiului situat în str. Bolyai, nr. 36, cu o suprafata de 29,64 mp, pentru o perioda de un an.

Art. 2. Se aproba închirierea directa catre Partidul Alianta Socialista, Filiala Mures, a spatiului situat în str. Liviu Rebreanu, nr. 19, cu o suprafata de 33,30 mp, pentru o perioada de un an.

Art. 3. (1) Se aproba subînchirierea de catre Partidul Alianta Socialista în favoarea Asociatiei Nationala a Familiilor si Familiilor Mari pentru spatiul situat în str. Liviu Rebreanu, nr. 19, pentru o perioada de un an

(2) Programul de folosire a spatiilor, se va stabili de comun acord între cele doua parti, ANFMR având obligatia de a contribui la cheltuielile de întretinere

Art. 4. Se aproba închirierea directa în favoarea Asociatiei Nationala a Familiilor si Familiilor Mari a pivnitei situate în str. Bolyai, nr. 36, în suprafata de 43,09 mp cu destinatia de depozit, pentru o perioada de un an.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. Locativ S.A.

Președinte de sedinta soc. Vlas Florin Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban