Hotărârea nr. 127/2005

HCL 127 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decit locuinta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 127

din 26 mai 2005

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât locuința

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, a O.G. nr. 26/2000 precum si Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 54/2004,

Vazând Expunerea de motive nr. 1201B din 10.05.2005, privind prelungirea contractelor de închiriere, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimnetul Locativ, cât si avizul favorabil al comisiei numite prin Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 54/2004.

În temeiul prevederilor art. 38, alin (2), lit. „g” precum si a art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 12,09 mp, situat în str. 22 Decembrie 1989, nr. 43 B, în favoarea Asociatiei de Proprietari nr. 8-95, pentru o perioada de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 62,80 mp, situat în P-ta Trandafirilor, nr. 35, pentru Uniunea Vatra Româneasca pentru o perioada de un an.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 35,58 mp, situat în str. Bolyai, nr. 3, în favoarea Liceului Teoretic Bolyai Farkas pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului dar nu mai mult de un an.

Art. 4. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 244,88 mp, situat în str. Bartok Bela, nr.1, pentru Directia de Sanatate Publica Mures, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului dar nu mai mult de un an.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 15,70mp, situat în str. Bartok Bela, nr.1, pentru Asociatia Rhododendron, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului dar nu mai mult de un an.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Compartimentul Locativ si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria