Hotărârea nr. 126/2005

HCL 126 Privind vinzarea imobilului situat in Tirgu Mures, str. Bucinului, nr. 14/20.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 126

din 26 mai 2005

privind vânzarea imobilului situat în Tîrgu Mures, str. Bucinului, nr. 14/20

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, H.G.R. nr. 1275/2000,

Vazând Expunerea de motive nr.1233/B din 12.05.2005 privind vânzarea imobilului situat în Tîrgu-Mures, str. Bucinului, nr. 14/20, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale si având avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. ”f” , “h”, art.125 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea apartamentului situat în Tîrgu-Mures, str. Bucinului, nr.14/20 în favoarea d-lui Moldovan Ilie domiciliat în Tîrgu-Mures, str. Bucinului, nr.14/20.

Art. 2. Se împuterniceste Executivul Consiliului local municipal sa încheie contractul de vânzare-cumparare, pretul apartamentului fiind cel stabilit prin raportul de evaluare, anexat prezentei si care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. Locativ S.A.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban