Hotărârea nr. 125/2005

HCL 125 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, in vederea deplasarii la Kecskemet/Ungaria - oras infratit, in perioada 4 - 7 mai 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 125 din 26 mai 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mures, în vederea deplasarii la Kecskemet/Ungaria - oras înfratit, în perioada 4 - 7 mai 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 357/P/04.05.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie compusa din: domnul viceprimar Csegzi Sandor si domnul Szegedi Robert, în vederea deplasarii în orasul înfratit Kecskemet/Ungaria, în perioada 4 - 7 mai 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 180 EUR + 60 USD + 2.000 HUF, pentru deplasarea unei delegatii formata din domnul viceprimar Csegzi Sandor si domnul Szegedi Robert - conducator auto, în orasul înfratit Kecskemet, în vederea participarii la Zilele orasului Kecskemet, eveniment organizat în perioada 4 - 7 mai 2005.

Art. 2. În sedinta Consiliului local municipal imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban