Hotărârea nr. 124/2005

HCL 124 Privind aprobarea "Documentatiei pentru achizitionarea prin licitatie publica a unui numar de 20 autobuze" de catre Consiliul Local Municipal Tirgu Mures si a Comisiei de licitatie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 124

din 26 mai 2005

privind aprobarea “Documentatiei pentru achizitionarea prin licitatie publica a unui numar de 20 autobuze” de catre Consiliul Local Municipal Tg. Mures si a Comisiei de licitatie

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Văzând expunerea de motive nr.____ din ____________, prezentata de

Consiliul de administratie al SC Transport Local SA ,

În temeiul prevederilor art. 38 (2), lit. “d” si “f” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

H o t â r â ste:

Art. 1. Se aproba achizitionare unui numar de 20 de autobuze de catre SC Transport Local SA, cu finantare din bugetul local

Art. 2. Se aproba „Documentatia pentru achizitionarea a 20 autobuze” de catre SC transport Local SA, cu finantare din bugetul local, prezentat în anexa ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Se aproba Comisia de licitatie compusa din :

 • 1. Presedinte - Director Directia juridica - Gabriela Puni

 • 2. Secretar - Viceprimar - Barczi Gyozo

 • 3. Membru - Director A.D.P - Dan Gliga

 • 4. Membru - membru în C.A al SC Transport Local SA - Csomos Benedict

 • 5. Membru - reprezentant M.F -

 • 6. Membru - consilier local - Pop Aurel Mircea

 • 7. Membru - consilier local - Oproiescu Florin

 • 8. Membru - consilier local - Nemes Pall

 • 9. Membru - consilier local - Kirsch Attila

Se aproba urmatorii membrii înlocuitori :

 • 1. Secretar - consilier juridic - Grama Maria

 • 2. Membru - Viceprimar - Csegzi Sandor

 • 3. Membru - Director economic SC Transport Local SA - Csegedi Sandor

 • 4. Membru - Sef SCTPR - Filimon Vasile

 • 5. Membru - membru în C.A al SC Transport Local SA - Balogh Iozsef

 • 6. Membru - reprezentant M.F -

 • 7. Membru - consilier local - Balint Istvan

 • 8. Membru - consilier local - Stefanovici Mircea

Se aproba comisia de soluționare a contestațiilor formata din :

 • 1. Presedinte - Primar - dr. Dorin Florea

 • 2. Membru - Secretarul municipiului Tg. Mures - Cioban Maria

 • 3. Membru - consilier local - Fekete Attila

Art. 4. HCL nr. 79 din 24 aprilie 2003 privind demararea procedurii de achizitionare prin licitatie publica a unui numar de 20 de autobuze de catre Consiliul local municipal Tg. Mures, se revoca.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinteazâ Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Directia Economică si SC Transport Local SA.

Contrasemnează,

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin


Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

SECTIUNEA II

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Sectiunea II contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. Informatiile continute in cadrul acestei sectiuni completeaza, adapteaza sau detaliaza prevederile sectiunii I.

Numerotarea informatiilor prevazute in aceasta sectiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul sectiunii I.

 • A. Introducere

A.1.1. Denumirea autoritatii contractante: SC Transport Local SA

Cod fiscal: R 1219301

Adresa: Tg Mures str. Bega nr.2 jud Mures

Numărul de telefon: 0265.269077

Numărul de fax: 0265.268448

Sursele de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: bugetul locăl.

 • A.2.1. Obiectul contrăctului :

Achizitionarea a 20 bucati autobuze cu podea joasa destinate trănsportului urbăn de călători, în sistem leăsing pe o perioădă de min 5 ăni, avans intre 0-10 %, perioada de gratie intre 3 si 6 luni COD CPSA 3410.30;

 • A.2.2. Procedura aplicata:

[ x ] licitatie deschisa

[ ] licitatie restransa

[ ] negociere competitiva

 • A.4.1. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, cu completarile si modificarile ulterioare;

 • 2. Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 24 mai 200, cu completarile si modificarile ulterioare;

 • 3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 25 iunie 2001.

 • 4. Ordonanta de urgenta nr. 51/28.1997 *(republicata) privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.

 • 5. Legea 519/2002 privind persoanele cu handicap.

 • 6. Directiva 85/2001 CE

B. Calificarea ofertantilor

 • B.1.3. Documente care dovedesc eligibilitatea:

 • 1. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV

 • 2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat vor fi exclusi din procedura de achizitie.

 • B.2.2. Documente care dovedesc inregistrarea:

Pentru persoane juridice romane:

Certificat emis de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.

Pentru persoane juridice străine

Documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in concordanta cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

 • B.3.2. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara:

 • 1. Fisa de informatii generale (Formularul B2 din sectiunea IV)

 • 2. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa îndeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul

B2 din sectiunea IV.

 • 3. Autorizare pentru livrarea produselor (Formularul B3 din sectiunea IV):

[ x ] solicitat [ ] nesolicitat

 • 4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti:

[ x ] solicitat [ ] nesolicitat

 • 5. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii

[ x ] solicitat [ ] nesolicitat

 • 6. Fisa/fise de informatii privind experienta similara (Formularul B4 din sectiunea

IV)

[ x ] solicitat [ ] nesolicitat

 • 7. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului

[ ] solicitat [x ] nesolicitat

 • 8. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului

[ ] solicitat [ x ] nesolicitat

 • 9. Obligatii contractuale, in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti

[ x ] solicitat [ ] nesolicitat

 • 10.  Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale

edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara

[ x ] solicitat [ ] nesolicitat

 • B.4.1. Cerinte minime, referitoare la capacitatea tehnica si la capacitatea economico-financiara, pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:

Capacitatea tehnica

 • 1. Prezentare generala

Ofertantul are obligativitatea de a prezenta Formularul B2 din sectiunea IV.

 • 2. Susținere tehnica

Ofertantul are obligativitatea de a prezenta lista cuprinzand subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a formularului B2 din sectiunea IV, formular care trebuie prezentat de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului. In acest sens, in cazul in care ofertantul nu are subcontractanti, acesta are obligativitatea prezentarii unei declaratii pe propria raspundere.

 • 3. Autorizare pentru livrarea produselor

Ofertantul are obligativitatea de a prezenta Formularuli B3 din sectiunea IV.

 • 4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti

Ofertantul are obligativitatea de a prezenta cel putin o recomandare din partea unui beneficiar/client.

 • 5. Certificarea sistemului calitatii

ofertantul are obligatia de a prezenta, pentru certificarea sistemului calitatii, ISO 9001 - 9002

 • 6. Experienta similara

Ofertantul tebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect furnizarea unui numar de cel putin 50 bucati de produse similare ( COD CPSA 3410.30 ).

Capacitatea economico-financiara

 • 1. Obligatii contractuale in desfasurare

Ofertantul are obligativitatea de a prezenta informatiile solicitate cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari/clienti.

 • 2. Situatia financiara

Ofertantul are obligativitatea prezentarii bilantului pe ultimul an fiscal incheiat, vizata si înregistrata de organele competente sau scrisoare de bonitate din partea unei banci sau a unei societati recunoscute de audit financiar si contabil. De asemenea, trebuie sa faca dovada indeplinirii indicatorului financiar “ Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani”:

Cerința minima: realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau mai mare decat 3.000.000 EURO in echivalent ( mii lei ).

Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a României pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a anuntului de participare câtre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", respectiv.............................................

C. Elaborarea ofertei

 • C.2.1. Limba de redactare a ofertei: limba romana.

 • C.3.1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

 • C.5.3. 1. Cuantumul garantiilor pentru participare: 2 % din valoarea investitiei Eur sau echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii.

 • 2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare 60 zile

 • 3. Modul de constituire a garantiei pentru participare: Garantiile pentru participare se vor constitui sub urmatoarele forme:

 • a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, utilizindu -se in acest caz modelul indicat in sectiunea IV - Formularul 4.

Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in România.

 • b) ordin de plata in contul autoritatii contractante.

 • C.6.1. Propunerea tehnica se va prezenta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini

( „ Conditii tehnice minimale, conditii de calitate”). De asemenea, se va prezenta o descriere exacta a bunului care face obiectul contractului precum si urmatorele precizari:

 • -     termenul de livrare dupa semnarea contractului de catre ambele parti, maxim 90 de zile.

 • -     Conditia de livrare CIP Tg Mures

 • -     garantiile pentru exploatarea normala a bunurilor ;

 • -     perioada de timp, dupa semnarea contractului, pentru care se vor asigura servicii postvanzare si asistenta tehnica;

 • -     perioada de timp, dupa semnarea contractului, pentru care se vor asigura piese de schimb sau subansambluri.

- Conditii eliminatorii :

 • - caroserie cu podea joasa - inaltimea podelei max. 360 mm.

 • - omologare de tip emisa de RAR ce respecta cerintele tehnice ale Directivei CE 85/2001

 • - angajament ferm de a organiza intretinerea si repararea autobuzelor in perioada de garantie si post garantie la sediul regiei de transport local, pentru care SC Transport Local SA va atasa un proiect de contract

 • - asigurarea pieselor de schimb si subansamblurilor pe o perioada de min 10 ani de la data achizitiei

C.7.2. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incit aceasta sa cuprinda valorea totala a ratelor de leasing precum si toate cheltuielile legate de dobanzi, taxe si comisioane. Cheltuielile de inmatriculare si asigurari Casco, RCA vor fi suportate separat de utilizator.

Destinatia finala a produsului este Parcul auto al SC Transport Local SA

C.7.5. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro va fi stabilita in funcție de data licitației in avans cu 3 zile, respectiv:..........................2005

D. Prezentarea ofertei

 • D.1.1. Adresa la care se depune oferta: SC Transport Local SA Tg. Mures str. Bega nr. 2 Jud Mures.

 • D.1.2. Data limita pentru depunerea ofertei:.......................2005, ora 10.00.

 • D.2.1. Numarul de exemplare in copie: 1 exemplar.

 • D. 3.1. Ofertantii vor prezenta oferta pentru toate produsele solicitate . Documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara, in original si respectiv copii, se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator, dupa care se vor introduce in plicurile marcate cu “ORIGINAL” si respectiv “COPIE”. Plicurile marcate cu “ORIGINAL” si respectiv “COPIE “ se vor introduce intr-un colet sigilat si marcat. Documentele care insotesc oferta, respectiv Scrisoarea de inaintare - Formularul 2A din Sectiunea IV, imputernicirea scrisa - conform punctului C.5.2. din Sectiunea I, precum si documentul doveditor al constituirii garantiei de participare vor insoti oferta la depunere, neintroducindu-se in coletul sigilat si marcat.

 • E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

 • E. 1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor:

Ofertele se vor deschide in data de..............2005, ora 12.00, la sediul Primariei

Tg. Mures P-ta Trandafirilor nr.3 jud Mures.

 • E.7.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publica este “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico -economic”.

 • E. 8. „Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic” se va stabili pe baza punctajul calculat cu algoritmul punctelor de calitate

 • F. Atribuirea contractului de achizitie publica

 • F. 3.1. Procentul pentru cresterea sau diminuarea cantitatii de produse care urmeaza sa fie achizitionate:( nu este cazul.)

 • F.4.1. Termenii comerciali in care se va incheia contractul: conform prevederilor din contractul - cadru - Sectiunea V.

 • F.5.2. Se accepta actualizarea pretului contractului prin actualizarea ratei lunare a leasing-ului la cursul Euro din ziua platii fiecarei rate lunare.

F.6.5. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5% din valoarea contractului de furnizare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui de catre furnizor valabila pina in ziua punerii la dispozitie a vehiculelor.

b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante

......................... nr. ....../............................... (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre:

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ................. din ....................... privind

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............................................................................ (denumirea contractului de achizitie publica), noi ..................................(ofertantul) va transmitem

alaturat urmatoarele:

1. Documentul ............................ (tipul, seria/numarul, emitentul) privind

garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

 • 2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .... copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta;

Avem speranta ca oferta noastra este coreespunztoare si va satisface cerintele.

Data completarii .........................................

Cu stima,

Ofertant,

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre:.......................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

 • 1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ....................................., ne

oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare ................................. (denumirea produselor)

pentru suma de ................................ (suma in litere si in cifre) lei,

reprezentand ..................................... (suma in litere si in cifre) euro,

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........lei.

 • 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

 • 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ............................ (durata in litere si cifre) zile, respectiv pana la data

de ..........., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

 • 5. Alaturi de oferta de baza:

 • •  depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar “alternativa”;

 • nu depunem oferta alternativa (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 • 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

 • 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ..................................

..........................................., in calitate de ..............., legal autorizat sa

(semnatura)

semnez oferta pentru si in numele ..............................................

............. (denumirea/numele ofertantului)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 • 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

 • 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, bancara, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autoritatii contractante .................................................................. cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

 • 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ............................

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERANTUL

INFORMATII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

 • 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

 • 8. Principala piata a afecerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

  Anul

  Cifra de afaceri anuala la

  Cifra de afaceri

  anuala la

  31 decembrie

  31 decembrie

  (mii lei)

  (echivalent euro)

  1.

  2.

  3.

  Media anuala:

Candidat/ofertant,

PRODUCATOR

(denumirea/numele)

AUTORIZARE

Catre: ..............................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Noi ......................................................... (denumirea producatorului,

adresa completa, inregistrare) ca producatori de ..........................

(denumirea produselor) si avand capacitatile de productie in ............................ (adresa fabricii) il autorizam prin prezenta pe furnizorul ............................... (denumirea, adresa completa) sa livreze

produsele mai sus mentionate.

Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe ...................................... (denumirea furnizorului) sa

asigure pentru produsele respective indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

Data completarii .................................

Producator,

(semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

EXPERIENTA SIMILARA

 • 1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

 • 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

 • 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 • contractant unic sau contractant conducător (lider de asociere)

 • contractant asociat

 • subcontractant

 • 4. Valoarea contractului          exprimata in moneda exprimata

in

in care s-a incheiat          echivalent

contractul             euro

 • a) initiala (la data semnarii contractului)

 • b) finala (la data finalizarii contractului)

 • 5. daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare

 • 6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant

(semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

OBLIGATII CONTRACTUALE in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti

Nr. crt.

Beneficiar

Obiectul contractului

Valoare

Candidat/ofertant

OFERTANTUL

CENTRALIZATOR DE PRETURI

(se completeaza pentru produse care se incadreaza in grupele IA sau IB)

Nr. crt.

Denumire a produsulu i

Cant.

(U.M.)

Pret unitar EXW

Pret total EXW (2x3)

Procentu

l

Pret unitar la dest. finala

Pret total la dest. finala (2x6)

TVA (mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

mii lei: euro:

mii lei: euro:

mii lei: euro:

mii lei: euro:

2.

Ofertant,

CENTRALIZATOR DE PRETURI

(se completeaza pentru produsele care se incadreaza in grupa IC)

Nr. crt.

Denumire a produsulu i

Tara de origine

Pret unitar

CIF sau CIP

Pret total

CIF sau CIP (3x4)

Pret unitar la dest. finala

Pret total la dest. finala (3x6)

TVA (mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

mii lei: euro:

mii lei: euro:

mii lei: euro:

mii lei: euro:

2.

Ofertant,

CONTRACT

Nr...../..........

Incheiat intre:

FURNIZOR.................................................................................

si

SC TRANSPORT LOCAL SA cu sediul in Tg Mures, Str. Bega nr. 2, inregistrata la ORC Mures sub nr. J-26-828-28.12.1995,CUI 1219301 atribut fiscal R, reprezentata prin D-l Tatar Bela director general....................................................................................

Avand in vedere ca:

- S.C...(furnizorul).............. detine dreptul exclusiv de distribuție in

ROMANIA sau este producător al autovehiculelor marca...................;

SC TRANSPORT LOCAL SA Tg Mures este detinator de autovehicule marca....................................................

SC TRANSPORT LOCAL SA Tg Mures doreste sa execute reparatiile in termen de garantie si post garantie a autovehiculelor marca....................................................in baza proprie de reparatii,

Partile au stabilit de comun acord urmatorul CONTRACT

 • 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de intretinere si reparatii in termen de garantie si post garantie a autovehiculelor vandute, in CENTRUL SERVICE autorizat de Uzinele producatoare a marcii de autobuz achizitionat.

 • 2. PRETUL CONTRACTULUI

  • 2.1. Tariful de service convenit de parti este de ......( ?).... EUR/ora.

 • 3. OBLIGATIILE DISTRIBUITORULUI:

  • 3.1. FURNIZORUL organizeaza un audit al actualei baze de reparatii a, SC TRANSPORT LOCAL SA Tg Mures , efectuat de specialistii Uzinelor Producatoare si prezinta sugestiile si conditiile privind organizarea CENTRULUI SERVICE.

  • 3.2. FURNIZORUL pe cheltuiala sa, va livra CENTRULUI SERVICE documentatia tehnica, precum si sculele si dispozitivele specializate, necesare pentru intretinerea si service-ul autovehiculelor furnizate

  • 3.3. FURNIZORUL va organiza, pe cheltuiala sa, scolarizarea personalului de specialitate al CENTRULUI SERVICE cu specialisti de la uzina producatoare ;

  • 3.4. FURNIZORUL va organiza, pe cheltuiala sa, abilitarea CENTRULUI SERVICE de catre uzinele producatoare

  • 3.5. FURNIZORUL va incheia Contracte de service in termen de garantie cu CENTRUL SERVICE pentru autovehiculele vandute la alti beneficiari din teritoriu, in masura in care CENTRUL SERVICE are capacitati de productie disponibile

  • 3.6. FURNIZORUL se obliga sa livreze piese de schimb, minimum 10 ani de la data livrarii autovehiculelor, la urmatoarele termene:

- piese de schimb uzuale, prompt la solicitarea scrisa a CENTRULUI SERVICE

- piese de schimb neuzuale, maximum 30 de zile lucratoare de la solicitarea scrisa a CENTRULUI SERVICE

 • 3.7. FURNIZORUL se obliga sa livreze gratuit piesele si consumabilele necesare remedierii defectelor aparute in perioada de garantie acordata autovehiculelor vandute, respectiv 36 luni, la termenele de livrare mentionate la punctul 3.6.

 • 3.8. FURNIZORUL va deconta lunar valoarea prestatiilor efectuate de CENTRUL SERVICE pentru interventii in termen de garantie, conform proceselor verbale de constatare a reclamatiilor aprobate de reprezentantul FURNIZORULUI

 • 3.9. Valoarea prestatiilor executate in termen de garantie se va stabili in baza proceselor verbale de constatare, normelor de manopera din Anexa 2, si a tarifului de service ;

 • 3.10. DISTRIBUITORUL nu va incheia cu alti terti din judetul Mures , pe perioada de valabilitate a prezentului CONTRACT, conventii sau contracte avand ca obiect prestarea de servicii de intretinere si reparatii la autovehiculele vandute

 • 4. OBLIGATIILE CENTRULUI SERVICE

  • 4.1. CENTRUL SERVICE va organiza activitatea proprie in conditiile concluziilor raportului de audit intocmit conform art.3.1

  • 4.2. CENTRUL SERVICE va executa lucrari de reparatii in termen de garantie, in baza prezentului contract, precum si lucrari de intretinere si reparatii in post garantie, la solicitarea detinatorilor de autovehicule marcii vandute

  • 4.3. CENTRUL SERVICE va aplica tehnologiile si instructiunile tehnice impuse de Uzina producatoare. Orice abatere tehnologica constatata de FURNIZOR poate conduce la suspendarea abilitarii si implicit la imposibilitatea CENTRULUI SERVICE de a derula contractele de intretinere si reparatii in termen de garantie.

  • 4.4. Pentru operativitate in livrarea pieselor de schimb si a consumabilelor uzuale, CENTRUL SERVICE va depozita in incinta sa piesele de schimb proprietate a FURNIZORULUII.

 • 5. CONDITII GENERALE

  • 5.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus spre solutionare instantei judecatoresti competente.

  • 5.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional insusit si semnat de reprezentantii legali ai ambelor parti.

  • 5.3. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ...................2005 si intra in vigoare la data

semnarii.

FURNIZOR


BENEFICIAR

CAIETUL DE SARCINI

AUTOBUZ STANDARD CU PODEA JOASA PENTRU TRANSPORT URBAN

 • 1. GENERALITATI

  • 1.1 Obiectul, domeniul de aplicare si cantitatea necesara.

Prezentul caiet de sarcini se refera la autobuzul standard cu podea joasa destinat transportului urban de calatori.

Autobuzul va trebui sa îndeplinească condiții de fiabilitate , securitate, confort si protectie ambientala.

De asemenea se impune o mentenanta scazuta si accesibilitate usoara la agregate.

Designul exterior si al elementelor din interiorul salonului va asigura un confort coresnunzator calatorilor.

Cantitate necesara 20 bucati.

1.2 Conformitate cu documentele de standardizare.

Autobuzul va fi realizat in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare,cu reglementarile nationale si internationale privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere, cat si cu normele de calitate ISO 9001-9002.

In prezentul caiet de sarcini se vor indica standardele ce trebuie respectate, precum si anumite limite restrictive pentru dimensiuni si caracteristici constructive solicitate.

Autobuzul va avea omologare de tip emisa de RAR cu respectarea cerintelor Directivei 85/2001 CE.

 • 1.3 Conditii tehnice .

1.3.1 Cerinte de mediu înconjurator.

Autobuzul este destinat exploatarii in zone cu climat temperat N si anume: -temperatura ambianta : de la -30°C pana la +40°C -umiditate relativ maxima: 80 %( la + 20°C)

 • - altitudine maxima:       1400 m

-agenti exteriori : mediu acid, salin, praf, ploaie, noroi, zapada, chiciura, gheata, ger

1.3.2 Conditii mecanice

 • - socuri si vibratii: conform normelor europene pentru autobuze

-nivel zgomot      maxim 82 dB in exterior

1.4 Descrierea generala constructiva a autobuzului

Autobuzul va avea o capacitate maxima de transport de 100 persoane (8 calatori /mp) din care 24-32 pe scaune.

Caroseria va fi prevazuta cu trei usi de acces pe partea dreapta cu mecanism de actionare protejat , separat la închiderea si la pornirea din statie.

Amplasamentul usilor , configuratia salonului de pasageri si a platformei de urcare va asigura o buna circulatie a calatorilor si o încarcare uniforma a vehiculului.

Vizibilitatea conducatorului auto va respecta standardele si reglementarile interne si internationale

Cutia de viteza va fi mecanica.

Direcția va fi de tip servoasistata.

Suspensia va fi asistata integral pneumatic, cu corector de înaltime si supape de reglaj, plus amortizor.

 • - Autobuzul va fi dotat cu frâna de serviciu cu aer comprimat cu 2 circuite.

 • - Axa din fata va fi independenta alcatuita din doua semibrate articulate .

 • - puntea din spate va fi rigida cu dublu reductor.

 • 2. Condiții de calitate

  • 2.1 Specificații constructive.

   • 2.1.1 Materialele.

Materialele utilizate se vor incadra in prescriptiile internationale si vor fi insotite de certificate de calitate.

Subansamblele autobuzului (motor, cutie de viteze, punte motoare, compresor, servo directie, pompa servodirectie etc.) vor avea o fiabilitate sporita, o mentenanta ridicata si o accesibilitate buna pentru operatii de intre tinere. Pentru aceasta se va garanta interschimbabilitatea pieselor componente.

Toate subansamblele si componentele care echipeaza autobuzul trebuie sa aiba o functionare normala, fara sa-si modifice performantele in aceleasi conditii de mediu in care sa functioneze si autobuzul.

Componentele de cauciuc din instalatia peumatica vor trebui sa fie stabile fizico - chimice la agentii climatici, la variatii de temperatura si presiune si sa prezinte garantie pe întreaga perioada de utilizare.

2.1.2Dimensiuni generale constructive.

A. Dimesiuni exterioare.

Caracteristicile dimensionale ale autobuzului standard trebuie sa fie urmatoarele:

-lungime                    max. 12.000 mm

-latime maxima          max. 2.500 mm

-înaltime totala maxima      max.  3.150 mm

-înaltimea podelei de la nivelul drumului maxima 350 — 360 mm -garda la sol (cu exceptia puntilor) 245 mm -ampatament               6.000-6.200 mm

B. Dimensiuni interioare

-înaltimea interioara a salonului min. 2. 100 mm

-pasul scaunelor          min. 650 mm

2.1.3 Dimensiuni functionale ale autobuzului

(manevrabilitate).

-rampa si panta

-raza de viraj a rotii exterioare

-axa de viraj exterioara intre pereti -unghiul de atac

-unghiul de degajare

min. 20%

8-11 m max. 12 m 8-9 grade min. 7 grade

 • 2.1.4 Caracteristici masice.

Aceste caracteristici vor fi stabilite in functie de urmatoarele conditii: -sarcina admisa pe axa             max. 11.500 kg

aprox. 40% axa fata si


-repartitia sarcinilor pe punti

la vehiculul gol si pe vehicul la sarcina maxima          aprox. 60% ax spate

- capacitate maxima            100 calatori(68 daN-cal)

 • 2.2 Specificații funcționale.

2.2.1. Performante dinamice ale autobuzului

 • - viteza maxima               sub 85 km/h

 • - frâna de stationare va. permite mentinerea vehicolului oprit încarcat la sarcina maxima pe o panta sau rampa de minim 20%.

-timpul de raspuns maxim al frânei de stationare va fi de 0,8 s.

Pentru realizarea unor performante dinamice in concordanta cu cerintele actuale, autobuzul va realiza urmatoarele :

-functionarea fara socuri in regim de pornire si frânare

-posibilitatea limitarii vitezei maxime

 • 2.3 Specificații operaționale

2.3.1. Durata de serviciu normala si perioada de utilizare

durata de serviciu normala conform HG 964/ 1998

2.3.2. Conditii privind protectia anticoroziva

Sistemul de protectie anticoroziva trebuie sa asigure durata de viata garantata a caroseriei egala cel putin cu perioada de leasing.

Acoperirile cu vopsea, galvanice, atât cele de protectie cat si cele decorative, vor fi prevazute in documentatia constructiva si tehnologica a autobuzului si vor fi conform normelor internationale ISO 9001-9002.

 • 2.4   Caracteristici tehnice generale ale agregatelor, subansamblelor si componentelor

2.4.1 MOTORUL

Autobuzul va fi dotat cu motor cu aprindere prin compresie, cu 6 cilindri, cu injectie directa, cu aspiratie normala sau supraalimentat si va trebui sa îndeplineasca urmatoarele conditii :

calitatile dinamice corespunzatoare fluentei circulatiei in reteaua rutiera

puterea specifica a motorului, conform prevederilor tehnice ale regulamentului nr 85 ECE - ONU si ale Directivei UE 80/ 1269/CEE, cu ultima modificare 89/491/CEE nu trebuie sa fie mai mica de 8CP(5,68 KW) pentru fiecare tona a masei totale maxime autorizate la autobuz

sa fie pornit de la postul de comanda si pe timp rece (la temperaturi de cel putin -30° C)

pentru a se putea obtine incadrarea opacitatii gazelor de evacuare in limitele prevazute de reglementarile indicate mai sus motorul va fi echipat cu sistem depoluant de filtrare - regenerare certificat / omologat pentru circulatia pe drumurile publice din România.

dispozitivul de evacuare a gazelor trebuie sa asigure silentiozitatea si sa fie etans iar functia lui de amortizor de zgomot sa nu poata fii eliminata de conducatorul auto in timpul mersului ; extremitatea lui sa nu depaseasca cu mai mult de 10 cm conturul exterior al autobuzului si sa nu fie orientata spre dreapta sau jos.

Motorul va fi montat in zona consolei spate a vehicolului.

Principalele caracteristici ale motorului sa se in cadreze in limitele :.

 • - puterea nominala         160- 200 kw

 • - consumul maxim la viteza economica : 32 l la lOOkm

2.4.1.1.Instalatia de alimentare

sa fie prevazut cu dispozitiv pentru întreruperea alimentarii cu carburant a motorului când situatia o impune

sa fie prevazuta cu instalatie pentru usurarea pornirii pe timp rece

2.4.1.2 Instalația de racire

Racire cu lichid.

instalatia sa fie de tip inchis sub presiune, cu termostat pentru reglarea temperaturii

ventilatorul sa fie cu actionare hidraulica (hidroventilator) tubulatura de racire sa fie din tevi de alama sau protejate anticoroziv, astfel incat sa fie garantata pe toata durata de serviciu a vehicolului

nivelul de lichid din instalatie precum si functionarea acestuia sa fie semnalizata la postul de conducere.

 • 2.4.2. Cutia de viteze

Cutia de viteze va fi mecanica cu 5-6 viteze de mers inainte + una de mers inapoi.

 • 2.4.3. Puntea fata

Independenta, alcatuita din doua semibrate articulate.

 • 2.4.4. Puntea spate

Rigida , cu dublu reductor.

2.4.5. Suspensia

sa fie asistata integral pneumatic, cu corector de înaltime si cu supape de reglaj

- fata: pneumatica, independenta cu amortizoare telescopice si dispozitive de reglare a pozitiei caroseriei cu fiabilitatea ridicata

- spate: pneumatica, dependenta, cu dispozitiv de reglare a pozitiei caroseriei.

2.4.6. Direcția

Servodirectie hidraulica, eventual posibilitatea de reglare a înaltimii si înclinarii volanului.

Sa asigure realizarea unui unghi de bracaj 40-60 si obtinerea unei raze de viraj a rotii exterioare cuprinsa intre 8-11 m.

2.4.7. Sistemul de frânare

Sistemul de frânare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii sistemul de frânare trebuie sa permita deceleratia progresiva a autobuzului pana la oprire si mentinerea acestuia in a.ceasta stare, sa aiba o actiune sigura, prompta si eficienta ;

-autobuzul sa fie dotat cu 2 echipamente de frânare independente, dintre care unul poate fi declarat de securitate sau cu 2 dispozitive de actionare independente, fiecare dintre acestea putând sa actioneze când celalalt s-a defectat. Cele 2 echipamente pot utiliza aceeasi suprafata de frânare (pârtial sau total) si aceleasi dispozitive de transmitere a comenzii cu conditia ca in cazul defectarii uneia dintre acestea sa asigure frânarea pe cel putin 2 roti care nu sunt situate de aceeasi parte. O parte a suprafetelor active de frânare trebuie sa actioneze direct asupra rotilor sau sa fie legate de acestea printr-un sistem mecanic nedecuplabil. Frânele trebuie sa fie usor reglabile si sa aiba un sistem automat de compesare a uzurii ;

frânarea de serviciu trebuie sa permita deceleratia progresiva a autobuzului pana la oprire si mentinerea autobuzului in aceasta stare frânarea de stationare a autobuzului trebuie sa asigure mentinerea in stare oprita a autobuzului pe rampa maxima pe care o poate urca, dar nu mai mica de 20 %

autobuzul sa fie dotat cu echipament de frânare incetinitoare ( frâna de motor sau pe transmisie) cu o capacitate de frânare care sa asigure coborârea acestuia incarcat, pe o panta de 7% si o lungime de 6 km cu o viteza de 30 km/h ;

sistemul de frânare al autobuzului trebuie sa fie dotat cu un avertizor optic sau acustic care sa atraga atentia conducatorului auto cel mai târziu in momentul in care a intervenit o defectiune la transmisia frânei de serviciu ;

in cazul aparitiei unor neetanseitati in circuitul fluidului de lucru, frânele cu actionare pneumatica sau hidraulica ale autobuzului trebuie sa actioneze pe cel putin 2 roti care nu sunt amplasate pe aceeasi parte, la frânele cu actionare pneumatica un martor optic sau acustic trebuie sa semnalizeze conducatorului auto scaderea presiunii de alimentare sub limita admisa ;

 • 2.4.8. Sistem de ungere clasic

2.4.8.I. Sistemul de rulare

Sistemul de rulare al autobuzului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:pneurile trebuie sa fie pentru uz rutier, care sa asigure circulatia autobuzului pe drumurile publice in siguranta, pentru toate starile meteorologice;

rotile autobuzului trebuie echipate cu pneuri care sa corespunda conditiilor de exploatare, îndeosebi in ceea ce priveste constructia lor si viteza de rulare ;

pneurile trebuie sa fie prevazute cu un profil al benzii de rulare coresounzatoare conditiilor de exploatare, care trebuie sa cuprinda toata înaltimea si întreaga circumferinta a benzii de rulare, profilul principal prezentând nervuri late de cca % din latimea benzii de rulare ; pe toata circumferinta trebuie sa aiba striuri ( desenul benzii de rulare) cu o adâncime de cel putin 1.5 mm ;

pe autobuz trebuie sa fie afisata in mod vizibil ( pe eticheta sau prin inscriptionare pe caroserie), pentru fiecare axa, presiunea de lucru tehnic admisibila indicata pentru sarcina pe axa, precum si , optional, pentru sarcini partiale si / sau anumite viteze ;

autobuzul sa fie dotat in dreptul rotilor cu elemente impotriva improscarii cu apa si noroi.

 • 2.4.9. Caroseria

 • 2.4.9.1 Descriere generala

Construcția caroseriei autobuzului va fi in conformitate cu reglementările ECE — ONU - R36.

Structura caroseriei va fi construita din profile de otel. ansamblate prin sudura in mediu de gaze protectoare.

învelișul exterior va fi alcatuit din panouri de tabla de aluminiu sau galvanizata sau din otel inoxidabil ( panouri pretensionate) care vor fi fixate de scheletul caroseriei cu sudura prin puncte, nituri sau lipita asigurandu-se protectie anticoroziva, antifonica si antitermica.

Plafonul autobuzului va fi executat din materiale usoare, tabla, aluminiu sau otel inoxidabil, cu proprietati anticorozive si rezistenta mecanica mare.

învelisul interior va fi realizat cu panouri din materiale sintetice sau naturale, ignifuge si usor lavabile.

Toate inscriptionarile din interiorul si exteriorul autobuzului cu privire la sistemele de siguranta, sensul de urcare - coborâre, persoane handicapate, capacitate medie de încarcare, numarul de locuri (in picioare si pe scaune), seriile de sasiu si caroserie, presiune in anvelope, etc. vor fi scrise in limba romana si vor fi amplasate corespunzator, la vedere.

Suprafata exterioara nu trebuie sa prezinte proeminente care, prin forma, dimensiunile si duritatea lor, ar agrava consecintele unui eventual impact cu alte vehicule si cu participantii la trafic.

Caroseria nu trebuie sa prezinte pe suprafata exterioara parti ascutite sau taioase, sau parti orientate spre exterior care ar putea agata pietonii ; extremitatile proeminente exterioare trebuie sa fie rotunjite, cu o raza de cel putin 2,5 mm,pentru partile rigide situate intre înaltimea podelei si înaltimea de 2 m.

Proeminentele exterioare, inclusiv echipamentele si dotarile aplicate pe exterior, trebuie sa corespunda prevederilor Regulamentului 26 ECE-ONU si Directivei UE 74/483/CeE, cu ultima modificare 67/354/CEE.

Usile trebuie sa se mentina închise etans in timpul mersului, si sa nu se deschida necomandat la trecerea peste obstacole.

Usile montate sa nu prezinte pericolul deschiderii accidentale in timpul mersului datorita rezistentei aerului sau vibratiilor.

Structura de rezistenta trebuie, fie sa corespunda testelor de rasturnare laterala conform Regulamentului nr.66 ECE-ONU pentru intregul autobuz, sau o sectiune reprezentativa a acestuia, fie sa se verifice prin calculele echivalente prevazute in Regulament.

2.4.9.2. Vizibilitatea

Autobuzul trebuie sa permita conducatorului auto, in orice conditii meteorologice de exploatare, o vizibilitate (factor de transmitere normala a luminii) suficienta in fata, lateral si in spate.

Parbrizul nu trebuie sa diminueze nici sa deformeze imaginea vazuta prin el, sa conserve o transparenta de cel putin 75% in câmpul de vizibilitate a conducatorului auto, iar in cazul spargerii sa permita totusi o vizibilitate suficienta pentru conducerea in conditii de securitate a autobuzului.

Parbrizul trebuie sa fie confectionat din sticla stratificata, iar geamurile exterioare sa fie confectionate din sticla de securitate, astfel incat, in caz de spargere a lor, pericolul de ranire a ocupantilor cu cioburi sa fie cat mai redus; geamurile importante pentru vizibilitatea conducatorului auto trebuie sa asigure o

transparenta de cel putin 70%.

Geamurile de securitate vor fi omologate si marcate si vor satisface prevederile tehnice ale Regulamentului nr.43 ECE-ONU si ale Directivei UE 92/22/CEE.

Obturarea câmpului de vizibilitate al conducatorului auto nu trebuie sa depaseasca limitele indicate in STAS 6296/23-91.

Parbrizul trebuie dotat cu dispozitiv de stergere temporizat, cu viteza reglabila in trepte, care sa realizeze îndepartarea de pe o suprafata suficient de mare a depunerilor care pot reduce vizibilitatea conducatorului auto, inclusiv prin oglinzile retrovizoare vizibile prin parbriz.

Instalatia de spalare a parbrizului sa realizeze udarea cel putin a suprafetei pe care actioneaza stergatorul de parbriz, corespunzator conditiilor tehnice din Directiva UE 76/316/CEE.

Instalatia de dezaburire si dejivrare a parbrizului va impiedica obturarea vizibilitatii conducatorului auto spre înainte si prin oglinzile retrovizoare, conform conditiilor din Directiva UE 76/317/CEE.

Postul de conducere va fi dotat cu aparatori de soare (parasolare) care sa protejeze cat mai mult posibil vederea conducatorului auto.

Autobuzul trebuie dotat cu oglinzi retrovizoare care sa permita conducatorului auto observarea cu usurinta, fara a-si modifica pozitia normala a corpului in timpul conducerii, inapoi si lateral.

 • 2.4.9.3.   Amenajarea interioara

Amenajarea interioara va asigura protecția ocupantilor in caz de impact sau rasturnare a autobuzului, etansarea si izolarea interioara împotriva patrunderii apei, prafului si gazelor, conform metodologiei STAS 6926/ 1-69 si protectia impotriva vibratiilor si zgomotelor produse de grupul motopropulsor.

Materialele folosite in interiorul autobuzului trebuie sa fie greu inflamabile si sa nu aiba o viteza de combustie mai mare de 250 mm/min. masurata conform prevederilor anexei 4 ECE-RE 3.

Interiorul nu va contine muchii ori vârfuri ascutite, sau proeminente, care prin forma si duritatea lor ar putea provoca leziuni ocupantilor in timpul exploatarii normale a autobuzului.

Se va limita posibilitatea ranirii acestora in cazul frânarii bruste, impactului sau rasturnarii autobuzului.

Amenajarea interioara va corespunde Regulamentului 36 CEE ONU si Directivei CE 85/2001

2.4.9.4.   Usile

Cele trei usi cu care va fi dotat autobuzul vor avea comanda electrica si actionare pneumatica. Usile duble trebuie prevazute cu echipament care sa asigure redeschiderea acestora atunci când intre ele a fost prins un corp cu grosime mai mare de 80 mm (CTAC: 1977, pag.99).

Usile vor fi etansate fata de caroserie prin garnituri de cauciuc.

Panourile de usa, pentru o usa completa, se vor deschide simultan, in interior.

Pentru usi se vor asigura urmatoarele comenzi:

 • - la postul de conducere, pentru toate usile

 • - la fiecare usa, din interior si din exterior, dupa zavorâre de la postul de conducere.

Autobuzul va fi prevăzut cu dispozitive care sa nu-i permită plecarea de pe loc cu usile deschise, închiderea usilor va fi semnalizata optic sau acustic la tabloul de bord.

Autobuzul va fi prevazut cu butoane pentru solicitarea opririi, montate la o înaltime regulamentara.

2.4.9.5.   Ieșirile de siguranța

Iesirile de siguranta, ca numar, dimensiuni, amplasare, inscriptionare vor fi conform normativelor europene in vigoare: Regulamentul 36 ECE-ONU si Directiva 70/387/CEE.

Iesirile de urgenta vor fi marcate si inscriptionate in limba romana si vor fi prevazute cu ciocanele de siguranta.

2.4.9.6.   Parbrizele si geamurile

Parbrizele vor fi din geam DUPLEX, cu o transparenta minima de 75%.

Gemurile laterale si geamul spate vor fi executate din sticla securizata cu grosime de 5-6 mm, cu transparenta minima de 70%.

Un numar minim al ferestrelor salonului, in partea lor superioara, trebuie sa asigure ventilatia acestuia prin geamuri culisante (1/2-1/3 din suprafata ferestrei).

2.4.9.7.   Scaune pentru pasageri

Montarea scaunelor simple in compartimentul pasagerilor se va. face prin fixarea lor in consola; acestea se vor asigura cu o bara de sustinere fixata in plafon.

Alegerea culorilor pentru scaune se va face astfel incat, impreuna cu celelalte culori din salon, sa creeze un confort ambiental armonios.

2.4.9.8.  Barele si manerele de sustinere

Barele de sustinere vor fi de otel inoxidabil sau din metal ce va avea acoperire de protectie.

Dispunerea barelor de sustinere se va face optim pentru asigurarea unui nivel corespunzator de confort al pasagerilor si circulatia libera in salon.

2.4.9.9.  Postul de conducere

Organizarea postului de conducere si amplasarea organelor de comanda, vor fi facute conform standardelor si reglementarilor internationale in vigoare.

Postul de conducere si spatiul de comanda al autobuzului trebuie amenajate si echipate astfel incat munca conducatorului auto sa fie pe cat posibil usurata, obosirea prematura evitata, greselile de conducere sa fie pe cat posibil eliminate, iar in caz de accident conducatorul sa fie protejat împotriva ranirii sau altor urmari care ii pot afecta sanatatea.

Latimea spatiului de comanda la nivelul coatelor conducatorului auto trebuie sa fie de cei putin 700 mm. conducatorul auto trebuind sa aiba

spațiul liber necesar acționarii comenzilor, iar distanta, dintre marginea volanului si peretele lateral al autobuzului sa fie de minim 100 mm.

Scaunul conducatorului auto trebuie sa fie reglabil in directia longitudinala pe o distanta de cel putin 150 mm.

Scaunul trebuie sa fie reglabil pe înaltime, pe o distanta de cel putin 60 mm si sa aiba o suspensie hidraulica sau pneumatica pentru confort intre limitele de masa 60-130 kg. Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil intre limitele de -5°/+5° in raport cu perna pentru sezut.

Amplasarea pedalelor de comanda pentru ambreiaj. frâna de serviciu si acceleratie sa respecte prevederile STAS R10.666/ 1/2/3-75, STAS 12613-88 si STAS 12424-89.

Dispozitiile de comanda trebuie amplasate si simbolizate astfel incat sa poata fi utilizate fara un efort deosebit din partea conducatorului auto si fara ca acesta sa fie nevoit sa-si schimbe pozitia normala a corpului de o maniera periculoasa pentru siguranta, circulatiei, precum si pentru a nu putea fi confundate chiar si in conditii de întuneric.

Tabloul de la bord va respecta conditiile ergonomice impuse de normele internationale si va contine toate elementele de comanda ale subansamblelor si instrumentele destinate controlului si actionarii autobuzului.

El va fi de culoare neagra pentru a evita reflexiile si va contine: manometre presiune aer, manometre de presiune ulei(motor), turometru, indicator de temperatura a lichidului de racire, indicator al nivelului de carburant, butoane comanda usi. avertizor luminos si sonor de functionare a principalelor sisteme (presiune aer, temperatura, lichid racire, presiune ulei), comanda de securitate, etc.

 • 2.4.9.10.   Marcare

Pe sasiu, pe un element fix al cadrului, intr-un loc accesibil, care este recomandabil sa fie pe partea dreapta fata se imprima prin poansonare sau presare numarul de identificare (VIN), usor de citit si greu de sters. Autobuzul va fi prevazut cu ideograme si simboluri de inscriptionare impuse prin Regulamentul nr.36 si nr.52 ECE-ONU si ;

 • a) la exterior:

se va marca accesul la usi (urcarea, coborârea);

 • b) la interior:

se va marca, accesul la usi (urcarea, coborârea);

se vor pune etichete pentru scaunele rezervate anumitor categorii de persoane (invalizi, persoane in vârsta, persoane cu copii in brate);

Toate inscriptionarile trebuie sa fi clare, univoce, usor vizibile si greu de sters, amplasate in locuri vizibile, cu continut, dimensiuni si conditii de calitate.

 • 2.4.9.11. Podeaua

Podeaua autobuzului se va executa din materiale hidrofuge si ignifuge.Pe ea se va lipi un covor izolant, rezistent la uzura , antiderapant si impermeabil.

Capacele de vizitare reduse ca numar pa cat posibil, sa permita accesul usor la toate agregatele autobuzului. Ele trebuie sa aiba o constructie robusta si sa asigure o mare siguranta in exploatare prin sistemul de fixare adoptat.

2.4.9.12. Sistemul de încălzire si ventilație

Incalzirea, cabinei conducătorului auto si a salonului de pasageri se va realiza prin aeroterme legate la. instalația de racire a motorului si ventilație fortata.

Instalatia de încalzire trebuie sa asigure in salonul pasagerilor, pe timp rece, o temperatura optima.

In salon, fiecare aeroterma va fi montata la partea, de desubt a ramei scaunului, iar in cabina conducatorului de autobuz, aeroterma se va monta langa scaunul acestuia.

încalzirea, parbrizului va asigura vizibilitatea normala si va exclude aburirea sau givrarea parbrizului la temperatura de -30"C.

Ventilatia salonului va fi realizata prin ferestrele laterale ale vehiculului si prin cele 2 sau 3 capace de ventilatie plasate in plafonul acestuia. Aceste capace de ventilatie vor avea forma dreptunghiulara, pentru a asigura o buna ventilatie a salonului si vor fi folosite si ca iesiri de siguranta). Ele vor fi confectionate din material transparent sau netransparent.

2.4.9.13. Sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa

Instalatia de iluminare si semnalizare exterioara va fi realizata in conformitate cu reglementarile interne si internationale. Caroseria va fi prevazuta cu catadioptri laterali si spate.

Lampile de semnalizare vor fi protejate împotriva impactului cu periile din instalatiile de spalare exterioare instalatia de iluminare interioara va fi de tip fluorescent si se va realiza urmatoarele conditii: iluminatul in planul de lectura al pasagerilor asezati pe scaune va fi de 140 lucsi iluminatul in zona scarilor va fi de minim 80 lucsi.

Amplasarea lampilor va asigura o iluminare optima a salonului de pasagerii eliminarea. punctelor obscure) si va evita incidenta luminoasa directa sau prin reflexie asupra, postului de conducere.

Echipamentele de iluminare si semnalizare trebuie sa fie amplasate si reglate încât sa nu deranjeze pe ceilalti participanti la trafic, sa fie vizibile sub unghiurile prescrise si sa nu influenteze reciproc, chiar daca sunt incorporate in aceeasi carcasa.

Autobuzul va fi dotat cu catadioptri laterali si de culoare galben-auto.

2.4.9.14. Semnalizarea sonora

Avertizorul sonor sa emita un ton sau un acord armonic cu intensitate suficient de mare continu si uniform.

Avertizorul sonor poate fi alimentat cu curent continuu actionat pneumatic sau

electropneumatic, iar nivelul sonor masurat in orice punct, situat la o distanta de 7 m si la o înaltime de 0.5-1,5 m deasupra drumului nu trebuie sa fie mai mic de 83 dB (A) si sa nu depaseasca 112 dB (A).

2.4.9.15. Instalatia electrica

Instalatia electrica va functiona la tensiunea de 24V, obtinuta cu ajutorul a 2 acumulatori de 12V/Ah-190 Ah.

Alternatorul va fi cu regulator de tensiune.

Componentele instalației electrice vor respecta condițiile de la punctul

 • 1.3. si in plus:

amplasarea lor pe vehicul trebuie sa asigure un acces usor pentru lucrarile de intretinere toate componentele trebuie sa fie usor de achizitionat de pe piata intema si internationala si sa fie de înalta fiabilitate.

Instalatia, electrica va fi prevazuta cu o priza de 24 V .

2.4.9.16. Accesorii si amenajari

Autobuzul va fi prevazut cu urmatoarele :

 • - carlige (mascate ) pentru remorcare si agatare in fata si in spate.

 • - roata de rezerva

 • - furtun pentru umflat pneuri

 • - compartimente pentru indicatoare traseu normale

 • - oglinzi retrovizoare exterioare de tip pliant (rabatabil)

 • - un numar suficient de oglinzi retrovizoare interioare pentru supravegherea perfecta a zonelor din dreptul tuturor usilor de serviciu .

 • - trusa de scule

 • - 2 stingatoare pentru incendiu.

 • - usa de acces in autobuz pentru conducatorul auto prevazute cu sistem de inchidere si asigurare din exterior (cu comutatoare mascate) si sistem de protectie antifurt

 • - instalatie pneumatica protejata contra inghetului de un separator de aer uscat si supape de purjare automata condensului.

 • - set complet de dispozitive pentru intretinere, demontare - montare subansamble si agregate.

3.REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

Furnizorul autobuzului va realiza un sistem de asigurare a calitatii in proiectare, productie, montaj si service ia conformitate cu standardul international ISO 9OO1.

 • 4.MARCAREA, CONSERVAREA, AMBALARE, TRANSPORT,DEPOZITARE

4.1. Marcare

Fiecare autobuz va avea montata pe grinda de bord o tablita indicatoare cu urmatorul continut(in limba romana): denumirea întreprinderi producatoare tipul autobuzului

numărul sasiului

anul de fabricație

masa proprie

masa utila masa totala

4.2. Conservare si ambalare

Autobuzul va fi conservat si echipat corespunzator modului de transport pe cale ferata sau prin mijloace proprii.

In cazul transportarii pe cale ferata, autobuzul va fi protejat cu husa textila schimbabila.

4.3. Depozitare

In cazul depozitarii pe perioade mai mari de trei luni de zile autobuzele vor fi conservate, suspendate pe dispozitive speciale, cu pneurile dezumflate etc. Bateriile de acumulatori vor fi reincarcate.

4.4. Documentatia de însoțire

Fiecare autobuz se va livra insotit de urmatoarea documentatie termica: schema instalatiei electrice

instructiuni de exploatare si întretinere a autobuzului precum si a principalelor agregate catalog de piese de schimb (5

buc.)

manual de reparatii

carnet service certificat de garantie certificat de calitate

5. GARANȚII

Furnizorul va garanta, produsul pentru 18 luni (100.000 km) de la darea in exploatare cu exceptia:

 • - motor           200.000 km sau 24 luni

 • - caroserie               10 ani

6. CONDIȚII DE VÂNZARE. SERVICE POST-GARANTIE.

Conform contractului de vânzare cumparare in leasing ce urmeaza a fi agreat, cu plata in minim 6 ani.

Conditiile impuse partilor contractante pe perioada garantiei vor fi stabilite prin contractul economic.

7. ALTE CONDIȚII

Daca autobuzul este echipat cu dispozitive electronice de comanda, actiune sau control pentru diferite sisteme (directie, frânare etc.), acestea trebuie sa fie construite si echipate încât sa nu fie afectate de câmpurile electromagnetice exterioare, trebuind totodata sa corespunda conditiilor tehnice

cuprinse in Directiva UE cu privire la compatibilitatea electromagnetica.

Rezervorul de carburant va fi protejat împotriva coroziunii si va fi încercat la dublul presiunii (dar cel putin 1,3 bari).In cazul rasturnarii complete a vehiculului, carburantul nu trebuie sa se scurga prin orificii sau prin dispozitivul de aerisire.

DOCUMENTATIA STANDARD

pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse

SECȚIUNEA I

INFORMAȚII GENERALE

Sectiunea I contine informatiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. Informatiile din aceasta sectiune sunt, dupa caz, completate, adaptate sau detaliate in cadrul sectiunii II. In masura in care prevederile sectiunii I nu sunt modificate in cadrul sectiunii II, acestea devin obligatorii atat pentru autoritatea contractanta, cat si pentru candidati/ofertanti pe toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • A. Introducere

 • A.1. Informatii privind autoritatea contractanta

 • A.1.1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei.

 • A.2. Scopul aplicarii procedurii

 • A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.

 • A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in Fisa de date a achizitiei.

 • A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica;

 • A.3.1.

 • a) libera concurenta;

 • b) eficienta utilizarii fondurilor publice;

 • c) transparenta;

 • d) tratamentul egal;

 • e) confidentialitatea.

 • A. 4. Legislatie aplicabila

 • A.4.1. Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei.

 • B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

 • B.1. Eligibilitate

 • B.1.1. Orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

 • a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;

 • b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

 • c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si a taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

 • d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

 • e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.

Observatie:

Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.

 • B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.

 • B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat in orice fel la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul sa aiba calitatea de ofertant, ofertant asociat si nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de munca sau pe baza de conventie civila), sub sanctiunea nulitatii contractului in cauza.

 • B.1.5. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune.

 • B.1.6. Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile de la B.2.1., au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, proprii filialei. Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si de a incheia contractul respectiv numai in numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii-mama.

 • B.1.7. La procedura aplicata pentru atribuirea unui contract de achizitie publica nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiasi societati-mama.

 • B.2. Inregistrare

 • B.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui ofertant/candidat sa prezinte dovada din care sa rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.

 • B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc inregistrarea, astfel cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.

 • B.3. Capacitate tehnica si economico-financiara

 • B.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor/candidatilor ca acestia sa faca dovada capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare de care dispun pentru indeplinirea contractului.

 • B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, astfel cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.

 • B.4. Cerinte minime de calificare

 • B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime de calificare; aceste cerinte minime sunt prevazute in Fisa de date a achizitiei.

 • B.4.2. In cazul asocierii mai multor persoane juridice sau fizice, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si, daca sunt solicitate, lichiditatea generala si solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor, capitolul B se ompleteaza cu urmatoarele:

 • C. Elaborarea ofertelor

 • C.1. Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei

 • C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective decat in cazul prevazut la art. 96 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice.

 • C.2. Limba de redactare a ofertei

 • C.2.1. Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba specificata in Fisa de date a achizitiei. Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba specificata in Fisa de date a achizitiei.

 • C.3. Perioada de valabilitate a ofertelor

 • C.3.1. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in Fisa de date a achizitiei. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea prevazuta in Fisa de date a achizitiei va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.

 • C.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In orice situatie autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.

 • C.3.3. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

 • C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.

 • C.4. Documentele ofertei

 • C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:

Propunerea tehnica .

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea financiara .

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret,tarif, daca este cazul, la conditii de cost ale creditului, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 • C.5. Documentele care insotesc oferta

 • C.5.1. Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV (Formularul 2A sau, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, Formularul 2B).

 • C.5.2. împuternicirea

Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • C.5.3. Garanția pentru participare

Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru participare in conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul si forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate in Fisa de date a achizitiei.

 • C.5.4. Documentele de calificare

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, dupa cum se precizeaza la B.1.3, B.2.2 si B.3.2.

 • C.6. Propunerea tehnica

 • C.6.1. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. In acest scop propunerea tehnica va contine, in functie de cerintele prevazute in Fisa de date a achizitiei, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.

 • C.6.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de date a achizitiei:

 • a) o descriere detaliata a caracteristicilor tehnice si functionale esentiale ale produselor, insotita, daca este cazul, de documentatia tehnica aferenta;

 • b) o descriere a calitatii materialelor, precum si, daca este cazul, a utilajelor si a mainii de lucru utilizate pentru realizarea produselor;

 • c) mostre, certificate, agremente si orice alte asemenea documente;

 • d) graficul de livrare a produselor;

 • e) o descriere a modului de asigurare a serviciilor postvanzare si asistenta tehnica, inclusiv angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung;

 • f) alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

 • C.6.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand acest lucru in Fisa de date a achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, in functie de particularitatile achizitiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informatiilor referitoare la elementele propunerii tehnice.

 • C.7. Propunerea financiara

 • C.7.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in sectiunea IV (Formularul 3), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

. C.7.5. In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru furnizarea produselor atat in lei, cat si in euro.

Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua precizata in Fisa de date a achizitiei (aceasta zi indica, implicit, reperul de timp la care se considera valabil costul resurselor necesare pentru indeplinirea contractului).

 • C.8. Garantia pentru participare

 • C.8.1. Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare in cuantumul si pentru o perioada de valabilitate, astfel cum sunt prevazute acestea in Fisa de date a achizitiei.

 • C.8.2. Garantia pentru participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, in sensul prevederilor de la C.8.5., pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului de achizitie publica.

 • C.8.3. Garantia pentru participare se exprima in lei sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita in urmatoarele forme:

 • a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in sectiunea IV (Formularul 4);

 • b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;

 • c) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la casieria autoritatii contractante.

 • C.8.4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.

 • C.8.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

 • a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

 • c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

 • C.8.6. Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

 • C.8.7. Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta imediat dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

 • C.9. Dreptul de a solicita calificari

 • C.9.1. Orice furnizor care a obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.

C.9.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai acelor solicitari primite cu cel putin:

 • a) 8 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul aplicarii procedurilor prin licitatie deschisa,licitatie restransa sau negociere competitiva;

 • b) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul accelerarii procedurii de licitatie restransa.

C.9.3. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin:

 • a) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la C.9.2 lit. a);

 • b) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la C.9.2 lit. b).

Continutul raspunsului privind clarificarile va fi transmis tuturor furnizorilor care au obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fara a fi dezvaluita identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

 • D. Prezentarea ofertelor

 • D.1. Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei

 • D.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunere, stabilita in anuntul sau in invitatia de participare.

 • D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata in anuntul sau in invitatia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

 • D.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz in care aceasta va comunica noua data limita, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor care au obtinut un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

 • D.2. Modul de prezentare

 • D.2.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si un numar de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse in Fisa de date a achizitiei. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii va prevala originalul.

 • D.2.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

 • D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Observatie:

In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligatia de a stabili o data limita pentru demonstrarea conformitatii cu originalul a copiilor prezentate.

 • D.3. Sigilarea si marcarea ofertei

 • D.3.1. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

 • D.3.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul, documentele de calificare si ofertele alternative se vor introduce, dupa cum este prevazut in Fisa de date a achizitiei, in plicuri distincte, marcate corespunzator.

 • D.3.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA..., ORA...".

 • D.3.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

 • D.4. Modificarea si retragerea ofertei

 • D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

 • D.4.2. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI".

 • D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

 • D.5. Oferte intarziate

 • D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

 • D.6. Oferte alternative

 • D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, in plus fata de oferta de baza, si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai in cazul in care in anuntul de participare nu exista o astfel de interdictie si numai daca criteriul pentru atribuirea contractului de achizitie publica este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic".Ofertele alternative se pot abate intr-o anumita masura de la cerintele prevazute in Caietul de sarcini pentru oferta de baza.

 • D.6.2. Ofertantul care intentioneaza sa depuna oferta alternativa are obligatia de a depune si oferta de baza. Oferta alternativa trebuie sa respecte, din punct de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate, cerintele minimale prevazute in Caietul de sarcini.

 • D.6.3. Ofertele alternative care nu respecta prevederile de la D.6.2 nu vor fi luate in considerare.

 • D.7. Oferta comuna

 • D.7.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligate sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata.Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.

 • D.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.

 • D.7.3. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.

 • D.8. Interdictia de a depune mai multe oferte

 • D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.

 • D.8.2. Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere.

 • D.8.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau

 • D.8.2 va fi respinsa.

 • E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

 • E.1. Deschiderea ofertelor

 • E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

 • E.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise, conform prevederilor de la D.5, precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.

 • E.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

 • E.2. Confidentialitate

 • E.2.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

 • E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica informatii legate de propria activitate pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii respective.

 • E.3. Frauda si coruptie

 • E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.

 • E.3.3. Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • E.4. Examinarea documentelor care insotesc oferta

 • E.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara. Orice ofertant care indeplineste cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.

 • E.5. Examinarea ofertelor

 • E.5.1. Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare.

 • E.5.2. Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.

 • E.5.3. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu produsul care urmeaza sa fie furnizat comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

 • E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:

 • a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

 • b) ofertantul nu transmite in perioada precizata de catre comisia de evaluare clarificarile solicitate;

 • c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care modificarea este determinata de corectarea erorilor aritmetice;

 • d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

 • e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare.

 • E.6. Corectarea erorilor

 • E.6.1. Singura modificare permisa in oferta, fara a atrage implicatiile de la E.5.4 lit.

 • c), este corectarea eventualelor erori aritmetice.

 • E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

 • a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;

 • b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod corespunzator.

 • E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare.

 • E.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare

 • E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este prevazut in Fisa de date a achizitiei si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

 • E.7.2. Criteriul mentionat la E.7.1 poate fi numai:

a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic;

b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

 • E.8. Evaluarea ofertelor

 • E.8.1. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari,stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in vedere incadrarea in perioada de alabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • E.8.2. In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul descris in Fisa de date a achizitiei. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.

 • E.8.3. In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte si in intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.

 • E.8.4. Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.

 • E.9. Stabilirea ofertei castigatoare

 • E.9.1. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi:

a) oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul descris in Fisa de date a achizitiei - in cazul in care pentru atribuirea contractului de furnizare se aplica criteriul "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic";

 • F. Atribuirea contractului de achiziție publica

 • F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii

 • F.1.1. Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.

 • F.1.2. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa, va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant ecastigator.

 • F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu furniza anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu prevederile de la F.1.2, si anume in situatia in care aceasta furnizare: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si, implicit,ar fi contrara interesului public; sau

b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor, inclusiv cele ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare; sau

 • c) ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti.

 • F.1.4. In cazul ofertantului castigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului.

 • F.2. Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

 • F.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective si numai in urmatoarele circumstante:

a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura; b) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

 • c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

 • (i) fie sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;

 • (ii) fie nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

 • (iii) fie contin in propunerea financiara preturi despre care comisia de evaluare a demonstrat ca nu sunt rezultatul liberei concurente;

 • (iv) fie contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

 • (v) fie, prin valoarea inclusa in propunerea financiara,fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;

 • d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului.

 • F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.

 • F.2.3. In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii.

 • F.3. Dreptul autoritatii contractante de a modifica cantitatile

 • F.3.1. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a creste sau de a diminua, in limita procentului indicat in Fisa de date a achizitiei, cantitatea de produse prevazute initial in Caietul de sarcini, fara nici o schimbare in pretul unitar sau in alte elemente ale propunerii tehnice si ale celei financiare; singura modificare admisa este cea referitoare la pretul total, care va creste sau va descreste corespunzator modificarilor intervenite in cantitatea achizitionata.

 • F.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica cantitatile de produse numai dupa stabilirea de catre comisia de evaluare a ofertei castigatoare si inainte de semnarea contractului de achizitie publica.

 • F.3.3. Comunicarea prin care ofertantul este instiintat ca oferta sa este castigatoare trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu si instiintarea cu privire la modificarea cantitatilor care urmeaza sa fie achizitionate.

 • F.4. Termenii comerciali ai contractului

 • F.4.1. Fara a afecta prevederile de la E.8.4, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de furnizare in termenii comerciali cei mai avantajosi din punct de vedere al costurilor implicate. In acest caz, daca autoritatea contractanta are in vedere posibilitatea de a incheia contractul in termeni EXW, CIP sau CIF (eventual in alti termeni - FOB, CFR, DDU etc.),respectivele optiuni posibile sunt prevazute in Fisa de date a achizitiei.

 • F.5. Actualizarea pretului contractului de achizitie publica

 • F.5.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a accepta actualizarea pretului contractului, caz in care in cadrul conditiilor de contractare va fi prevazuta o clauza in acest sens.

 • F.5.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in Fisa de date a achizitiei daca intentioneaza sa accepte actualizarea pretului contractului de achizitie publica si, in cazul in care actualizarea este acceptata, formula de actualizare va fi precizata in Fisa de date a achizitiei.

 • F.5.3. Pentru contractele de achizitie publica a caror durata de indeplinire nu depaseste 90 de zile autoritatea contractanta este indreptatita sa impuna un coeficient de actualizare egal cu 1 (preturile din oferta nu se actualizeaza).

 • F.6. Incheierea contractului de achizitie publica

 • F.6.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.

 • F.6.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

 • F.6.3. In cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi.

 • F.6.4. In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are dreptul: a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului; sau

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

 • F.6.5. Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in forma si in cuantumul precizate in Fisa de date a achizitiei.

 • F.6.6. Scrisoarea de garantie bancara prin care se constituie garantia de buna executie trebuie sa fie intocmita in conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV (Formularul 5).