Hotărârea nr. 123/2005

HCL 123 Privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Tirgu-Mures" si a distinctiei "ProUrbe", pentru personalitati cu merite deosebite, cu ocazia "Zilelor tirgumuresene", editia a IX-a, 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 123

din 26 mai 2005

privind acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mures” si a distincției „ProUrbe”, pentru personalitati cu merite deosebite, cu ocazia “Zilelor tîrgumuresene”, editia a IX-a, 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

Vazând Expunerea de motive nr. 388/P din 17.05. 2005, prezentata de catre Serviciul relatii publice interne si internationale, privind acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mures”, respectiv a distinctiei „ProUrbe”, pentru personalitati cu merite deosebite, cu ocazia “Zilelor Tîrgumuresene”, editia a IX-a, 2005,

În temeiul prevederilor art. 38, al. 2, lit. “v”, din Legea nr. 215/2001 si a Hotarârii Consiliului local municipal nr. 28/29.05.1997,

Având în vedere dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mures”, cu ocazia manifestarii “Zilele Tîrgumuresene”, editia a IX-a - 2005, urmatoarelor personalitati: dr. Cornel Podar - cercetator stiintific, prof. dr. ing. Hollanda Dionisie, Kircsh Marta - profesoara, ing. Ovidiu Natea.

Art. 2. Se acorda, post-mortem, titlul de „Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mures”, cu ocazia manifestarii „Zilele Tîrgumuresene”, urmatoarelor personalitati: dr. Emil Capâlna - medic, Trozner Erkel Sarolta - pianista, Grun Ladislau - antrenor, Simon Ladislau - sportiv.

Art. 3. Se aproba acordarea distinctiei “ProUrbe”, cu ocazia manifestarii “Zilele Tîrgumuresene”, editia 2005, urmatoarelor personalitati: Durst Gyorgy - actor, dramaturg (Ungaria), prof. Ruth Mary Tomlinson (Marea Britanie).

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice Interne si Internationale.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban