Hotărârea nr. 122/2005

HCL 122 Privind aprobarea, in principiu, a continuarii operarii SACET prin S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 122 din 26 mai 2005

privind aprobarea, în principiu, a continuării operării SACET prin S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- H.G.R. nr. 216/25 martie 2999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  • -  Prevederile O.U.G. nr. 45/5 iunie 2003 privind finanțele publice locale;

  • -  Prevederile O.G. nr. 73/29 august 2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

Vazând Expunerea de motive nr. 2.070/ADP din 16 mai 2005 prezentata de Administratia domeniului public, privind aprobarea, în principiu, a continuarii operarii SACET prin S.C. Energomur S.A.,

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. „g”, „h” si „i”, art. 46 si 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba, în principiu, continuarea operarii sistemului de alimentare centralizata a energiei termice prin operatorul actual, S.C. Energomur S.A.

Art. 2. Se împuterniceste comisia de negociere numita prin Hotarârea Consiliului local nr. 26/30.09.2004, pentru negocierea modalitatii de atribuire a operarii SACET cu reprezentantii S.C. Energomur S.A.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public respectiv conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban