Hotărârea nr. 121/2005

HCL 121 Privind trecerea in proprietatea publica a municipiului Tirgu Mures a unui imobil supus executarii silite, aflat in proprietatea ATCOM Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 121 din 26 mai 2005

privind trecerea în proprietatea publica a municipiului Tîrgu Mures a unui imobil supus executării silite, aflat în proprietatea ATCOM Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.__________din___________ 2005 prezentata de

Direcția economica privind trecerea în proprietatea publica a municipiului Tîrgu Mures a unui imobil supus executarii silite, aflat în proprietatea ATCOM Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile art. 163 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

În temeiul art. 38, lit. „f” si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. În vederea stingerii debitelor restante pe care ATCOM Tîrgu Mures le are fata de bugetul local, se aproba trecerea în proprietatea publica a municipiului Tîrgu Mures a imobilului proprietatea debitorului, situat în Piata Matei Corvin, nr. 2 (Ștrandul Vointa), înscris în CF nr. 3374/a nr. top. 307/1; 308/1; 309/1; 325/2/1/1; 325/1//1/2/1.

Art. 2. Imobilul va trece în proprietatea municipiului Tîrgu Mures la valoarea rezultata din raportul de evaluare, respectiv la valoarea de 513.412.201 lei.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica.

Presedinte de sedinta

soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban