Hotărârea nr. 120/2005

HCL 120 Privind aprobarea achizitionarii spatiului situat in str. Revolutiei, nr. 1.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 120

din 26 mai 2005

privind aprobarea achiziționării spațiului situat în str. Revoluției, nr. 1

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1414 din 19.05.2005 prezentat de Direcția economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, privind aprobarea achizitionarii imobilului situat în str. Revolutiei, nr. 1,

Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se ia act de adresa nr. 2.456/2005 a Ministerului Culturii si se constituie Comisia de negociere a pretului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (7) din Legea nr. 422/2001, în urmatoarea componenta:

  • -  Csegzi Sandor        - viceprimar

  • -  Legian Dumitru       - evaluator

  • -  Dan Gliga             - director A.D.P.

  • -  Grama Maria         - sef Serviciu Concesiuni

  • -  Puni Gabriela          - director Directia Juridica

  • -  Opriscan Doru Mihai   - consilier municipal

  • -  Bakos Levente         - consilier municipal

Art. 2. În urmatoare sedinta a Consiliului local municipal, Comisia instituita la art. 1 va informa Consiliul local asupra procedurilor de cumparare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica precum si Comisia de negociere instituita la art. 1.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban