Hotărârea nr. 12/2005

HCL 12 Privind asocierea dintre Consiliul local municipal Tirgu Mures si Asocfiatia Sportiva "F.C. Transilvania" Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures

H O T AR Â R E A nr. 12 din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si Asociația Sportiva “FC Transilvania” Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.351/09.12.2004 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la asocierea dintre Consiliul local municipal Tîrgu-Mures si Asociatia Sportiva “FC Transilvania” Tîrgu-Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit.”d”, “p”, “x” si “y” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 si a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Contractul de asociere dintre Consiliului local municipal Tîrgu-Mures si Asociatia Fotbal Club Transilvania Tîrgu-Mures, prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba suportarea de la bugetul local a costurilor prevazute în Contractul de asociere, în suma de 100.000.000 lei/luna, pâna la terminarea campionatului 2004-2005, urmând ca în functie de rezultatele obtinute, contractul sa fie renegociat..

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, precum si persoanele, din partea autoritatilor locale, desemnate sa faca parte din Consiliul director.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr._______/__________

I. PARTILE CONTRACTANTE

CONSILIUL LOCAL MUNICPAL Tîrgu-Mures, prin PRIMARIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mures, cu sediul în Tîrgu-Mures, Piata Victoriei, nr.3, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tg. Mures, reprezentata prin Dr. DORIN FLOREA - Primar si Ec. KISS IMOLA - Director Economic

si

Asociația FOTBAL CLUB TRANSILVANIA Tîrgu-Mures cu sediul Tirgu-Mures str. Brasovului nr. 13-18, C.I.F. 15258602, telefon 0265.20.60.26, cont de virament nr. RO51.CBIT. 2810.1255.6500.1000 deschis la Banca ION TIRIAC Tirgu-Mures, reprezentata prin LUCA TEODOR în calitate de Presedinte

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Asocierea dintre Consiliul Local Municipal si Asociatia Sportiva F.C. TRANSILVANIA Tîrgu-Mures .

Prin realizarea asocierii denumirea sub care va evolua echipa de fotbal în sala va fi MUNICIPAL TRANSILVANIA Tîrgu-Mures.

Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei MUNICIPAL TRANSILVANIA Tîrgu-Mures pentru pregatirea si participarea sportivilor acestei sectii la comptetitiile interne si internationale stabilite prin calendarul Federatiei Române de Fotbal - Comisia pentru Fotbal în Sala din cadrul Diviziei „A”.

Art.3. Activitatea în vederea realizarii prezentei asocieri se va desfasura sub conducerea economica si juridica a unui Consiliul Director (C.D.) ai carui membrii vor fi:

 • - Presedintele C.D.:Luca Teodor

 • - Administrator delegat: Muntean Mircea

 • -  Reprezentant al Consiliului Local: Vlas Florin - Consilier

 • -  Reprezentant al Consiliului Local: Dane Karoly - Consilier

 • -  Director Tehnic: Kanyarâ Attila

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pentru anul competitional 2004-2005, cu posibilitatea prelungirii.

IV. CONTRIBUTIA FIECAREI PARTI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZARII COLABORARII

Art.5. Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures are urmatoarele obligatii:

 • a)  alocarea sumei de 100.000.000 lei/luna conform prezentului Contract

 • b)  desemnarea de reprezentanti în Consiliul Director

Art.6. MUNICIPAL TRANSILVANIA Tîrgu-Mures are următoarele obligații:

 • a)  crearea la nivelul echipei de seniori a Clubului MUNICIPAL TRANSILVANIA Tîrgu-Mures a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director

 • b)  îmbunatatirea bazei materiale si de pregatire a sportivilor

 • c)   infiintarea si atragerea în cadrul sectiilor de copii si juniori, a unui numar cât mai mare de copii si tineri

 • d)  utilizarea fondurilor alocate de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures numai pentru scopurile expres prevazute din prezentul Contract

 • e)  respectarea hotarârilor Consiliului Director constituit în conditiile prezentului contract.

V. CONDIȚIILE DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE A COLABORĂRII

Art.7. Colaborarea se va desfasura sub conducerea economica si juridica a unui Consilu Director desemnat de comun acord de catre partiile contractante.

Art.8. Consiliul Director va fi format din 5 membrii.

Art.9. Consiliul Director urmeaza sa întocmeasca Regulament de organizare si functionare. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Conducere va fi supus aprobarii partilor prezentului contract de asociere.

Art.10. Consiliul Director creat în conditiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activitatii realizate si a conditiilor de realizare a prezentului contract.

Art.11. În conformitate cu prevederile art.5. pct. b din Consiliul Director vor face parte domnii Dane Karoly si Vlas Florin - Consilieri din partea Consiliului local municipal Tîrgu-Mures.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Hotarârea comuna a colaboratorilor.

Art.13. Rezilierea contractului, în cazul în care unul dintre colaboratori desfasoara activitati contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.

Art.14. Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures îsi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul în urmatoarele conditii:

 • -  nerespectarea hotarârilor Comitetului Director

 • -  neîndeplinirea obiectivelor propuse de Comitetului Director

 • -  retrogradarea echipei din Divizia A

 • -   schimbarea destinatiei fondurilor alocate în alta directie decât cea prevazuta în Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu-Mures.

Art.15. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile prevazute de lege. Dupa încetarea cauzei de forta majora, contractul îsi va relua cursul.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al partilor contractante.

Art.17. Orice modificare în legislatia actuala cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o forma convenabila ambilor colaboratori.

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea s-au încetarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila. În caz contrar acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecatoresti competente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în doua exemplare, azi_____________________, câte

unul pentru fiecare dintre partile contractante.

Primaria municipiului Tîrgu-Mures Tîrgu-Mures

F.C. TRANSILVANIA Tirgu - Mures


PRESEDINTE Teodor Luca


PRIMAR

Dr. Dorin Florea

DIRECTOR Directia economica Kiss Imola

VIZA JURIDICA