Hotărârea nr. 119/2005

HCL 119 Privind achizitionarea unor imobile situate in municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 119

din 26 mai 2005

privind achiziționarea unor imobile situate în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _________ din ___________ 2005 privind

achiziționarea unor imobile situate în municipiul Tîrgu Mures, prezentata de Directia economica,

În temeiul art. 38, lit. „f” si „p” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba achizitionarea de cladiri si/sau terenuri necesare pentru dezvoltarea orasului.

Art. 2. Se aproba constituirea Comisiei de negociere directe a pretului imobilelor amintite la art. 1 în urmatoarea componenta:

  • - Sita Ioan                 - consilier local;

  • - Fekete Attila             - consilier local;

  • - Bakos Levente          - consilier local.

Art. 3. Comisia constituita la art. 2 va stabili care imobile se pot achizitiona, va negocia pretul de achizitionare pe care-l va supune spre aprobare Consiliului local si va pune la dispozitia Primarului municipiului Tîrgu Mures procesul verbal de negociere, si va încheia în conditiile legii, contractul de vânzare - cumparare autentic.

Art. 4. Pentru imobilele aflate în proprietatea societatilor comerciale aflate în proces de privatizare, comisia constituita la art. 2 va face demersuri pentru preluarea de catre Consiliul local a pachetelor majoritare de actiuni detinute de catre stat.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica.

Președinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban