Hotărârea nr. 118/2005

HCL 118 Privind majorarea pretului de facturare a energiei termice furnizata in sistem centralizat catre populatie in municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 118

din 26 mai 2005

privind majorarea prețului de facturare a energiei termice furnizata în sistem centralizat catre populație în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând Expunerea de motive prezentata de Direcția economica privind majorarea prețului de facturare a energiei termice catre populatie în municipiul Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile:

  • - O.U.G. nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei;

  • - O.U.G. nr. 115/2001, privind reglementarile unor masuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, modificata de O.U.G. nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru întarirea disciplinei financiare;

  • - O.U.G. nr. 48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica;

  • - Legii nr. 511/2004 - legea bugetului de stat pe anul 2005;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba majorarea pretului de facturare a energiei termice furnizata în sistem centralizat catre populatie, cu 15%, în municipiul Tîrgu Mures, la nivelul de 1.317.000 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art. 2. Economia rezultata din reducerea subventiei pentru acoperirea diferentelor de pret, se constituie si se utilizeaza pentru retehnologizarea sistemului de producere si distributie a energiei termice.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica si conducerea S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

soc. Vlas Florin Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban