Hotărârea nr. 117/2005

HCL 117 Privind aprobarea majorarii pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 117 din 26 mai 2005

privind aprobarea majorării prețului de producere si distribuție a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1.987/ADP din 16 mai 2005 prezentata de Administrația domeniului public privind aprobarea majorarii pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

Potrivit dispozitiilor art. 40 si 43 din O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, precum si prevederile Anexei nr. 3 din Ordinul ANRGN 193/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de S.C. Distrigaz Nord” S.A. Tîrgu Mures,

În temeiul art. 38, lit. „g”, „h”, „i” si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba majorarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A., în mod corespunzator cu majorarea pretului la gazul metan conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Preturile aprobate vor intra în vigoare conform legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta

soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban