Hotărârea nr. 116/2005

HCL 116 Privind aprobarea documentatiilor si elementelor Bilantului contabil pe anul 2004 al S.C. Energomur S.A. Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 116 din 26 mai 2005

privind aprobarea documentațiilor si elementelor Bilanțului contabil pe anul 2004 al S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr.________din_______________2005 prezentata

de Directia economica, privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2004 al S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures,

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr. 45/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatiile si elementele Bilantului contabil pe anul 2004 al S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, respectiv depunerea si înregistrarea bilantului la D.G.F.P.C.F.S. Mures se însarcineaza conducerea S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban