Hotărârea nr. 115/2005

HCL 115 Privind aprobarea "Situatiilor financiare anuale" pe anul 2004 al R.A. Aquaserv Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 115 din 26 mai 2005

privind aprobarea „Situațiilor financiare anuale” pe anul 2004 al R.A. Aquaserv Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând Expunerea de motive nr._______din______________2005 prezentata de

Direcția economica privind aprobarea Situatiilor financiare pe anul 2004 al R.A. Aquaserv Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prevederile O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum si O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale

În temeiul art. 38, lit. „d” si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba „Situatiile financiare anuale” încheiate la 31.12.2004 al R.A. Aquaserv Tîrgu Mures conform anexelor nr. 1 - 7 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza R.A. Aquaserv Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta

soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban