Hotărârea nr. 114/2005

HCL 114 Privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 114

din 26 mai 2005

privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr. 1923 din 05.05.2005 prezentata de Direcția Economica privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a H.G.R. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, a Legii nr. 494/2004,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “d” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba actualizarea impozitelor si taxelor locale, respectiv stabilirea cotei de majorare de 10% pentru anul 2006, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Majorarea se va aplica asupra nivelului indexat, care va fi stabilit prin Hotarâre de Guvern.

Art. 2. Cu aducerera la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Serviciile de specialitate.

Presedinte de sedinta

soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXA la HCL nr. __________din ____________

1. IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE

Felul cladirilor si a altor constructii impozabile

Majorare pentru anul 2006

%

Cu instalati de apa , canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative)

Fara instalati de apa , canalizare, electrice, incalzire

1

2

3

1.Cladiri

a)cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale

10

10

b)cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare

10

10

2.Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii

10

10

a)cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare

10

10

b)cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci

10

10

3. Subsol, demisol sau mansarda utilizata ca locuința

10

10

4. Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decat cel de locuinta

10

10

2. IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE

Nr. crt.

Specificatie

Majorare pt. anul 2006 care se va aplica asupra cotei stabilite pt. anul 2006

%

1

Pentru cladirile care au fost reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1%

10

2

Pentru cladirile care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota poate fi cuprinsa intre 5% si 10%

10

3

Pentru cladirile a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%, la care se aplica cota de impozitare aferenta.

4

Pt. ONG- urile, fundatiile si asociatiile non profit care desfasoara activitati social - culturale, de educatie si învatamânt prin autofinantare, care nu necesita fonduri care greveaza bugetul local, care detin cladiri care au fost reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

Se aplica cota de 0,5 %

5

Pt. ONG- urile, fundațiile si asociațiile non profit care desfasoara activitati social - culturale, de educație si învatamânt prin autofinantare, care nu necesita fonduri care greveaza bugetul local, care detin cladiri care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

Se aplica cota de 5%

3. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -lei/mp

1. Impozitul pe terenurile detinute de persoane fizice lei/mp

Zona

Majorare pentru anul 2006 %

A

10

B

10

C

D

10

2. Impozitul pe terenurile detinute de persoane juridice lei/mp

Zona

A

10

B

10

C

D

10

 • 4. IMPOZIT TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN CU ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA

DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

Lei/mp

Nr

Crt

Categoria de folosinta Zona

Majorare pentru anul 2006 %

10

1

Arabil

10

2

Pasuni

10

3

Fânete

10

4

Vii

10

5

Livezi

10

6

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

10

7

Terenuri cu ape

10

NOTA:

Pentru determinarea impozitului pe teren, diferentiat pe ranguri de localitati, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se va aplica un coeficient 4,00 de corectie

 • 5. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Lei/ha

Majorare pentru anul 2006 %

Indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat

10

 • 6. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

lei/500cmc sau fractiune

Nr. crt.

Tipul mijlocului de

transport

Majorare

pentru anul 2006 -%-

1.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pâna la 2000 cmc inclusiv

10

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cmc

10

3.

Autobuze, autocare, microbuze

10

4.

Autovehicule de pâna la 12 tone inclusiv

10

5.

Tractoare înmatriculate

10

6.

Motociclete, motorete si scutere

10

Pentru atase taxa anuala se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si

scutere.


7 PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE*):

_____________________- lei/an -_

Majorare pt. anul 2006 - % -

Capacitatea

a) pâna la o tona inclusiv

10

b) între 1 si 3 tone inclusiv

10

c) între 3 si 5 tone inclusiv

10

d) peste 5 tone

10


*) Cu exceptia celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

8. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA taxele anuale sunt:

________________- lei/an___________

Majorare pt. anul 2006 - % -

 • a) luntre, barci fara motor, scutere de apa,

folosite pentru uz si agrement personal

 • b) barci fara motor, folosite în alte scopuri

 • c) barci cu motor

 • d) bacuri, poduri plutitoare

 • e) salupe

 • f) iahturi

 • g) remorchere si împingatoare:

g1) pâna la 500 CP inclusiv

g2) între 501 si 2.000 CP

g3) între 2.001 si 4.000 CP

g4) peste 4.000 CP

 • h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau

fractiune din aceasta

 • i) ceamuri, slepuri si barje fluviale, în functie de capacitatea de încarcare:

 • 11) pâna la 1.500 tone inclusiv

 • 12) între 1.501 si 3.000 tone inclusiv

 • 13) peste 3.000 tone

9. BONIFICATIA

Cota pentru anul

2006

Bonificatia acordata pentru plata integrala, cu anticipatie, pana la data de 15 martie a anului, a impozitului pe cladiri, teren si taxa auto de catre persoane fizice

10 %

10.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Lei/mpsau fracțiune de mp

Nr.crt.

Tip taxa

Majorare pt. anul 2006

-%-

1

In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica.

Pt. anul 2005 intre 0 -214.000 lei/mp.

Stabilit pt. 2005 - 214.000 lei/mp.

10

2

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate.

Pt. anul 2005 intre 0 -161.000 lei/mp.

Stabilit pe 2005 - 161.000 lei/mp.

10

 • 11. TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE

  Nr.crt.

  Tip taxa

  Cota pt. anul 2006

  1

  Taxa pt. serviciile de reclama si publicitate intre 1% si 3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate prvazute in contract

  3,3%

 • 12. TAXA HOTELIERA

  Nr.crt.

  Specificatie

  Cota pt. anul

  2006

  %

  1

  Taxa hoteliera intre 0,5% si 5% pt. fiecare zi de cazare

  1,1

 • 13. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

  Nr.crt.

  Specificatie

  Cota pt. anul 2006

  %

  1

  Pentru manifestările artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale, cota de impozit este de 2% asupra sumei incasate din vanzarea biletelor si a abonamentelor

  2,2

  2

  Pentru oricare alte manifestari, altele decat cele de mai sus, respectiv manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional, cota de impozit este de 5% asupra sumei incasate din vanzarea biletelor

  5,5

14. IMPOZITUL PE SPECTACOLE - dicoteci si videoteci Lei/mp/zi

Nr.crt.

Specificatie

Nivelul pt. anul 2006 Lei/mp/zi

1

Videoteci

Pentru anul 2005 intre 01.200 lei/mp/zi.

Nivel stabilit pe anul 2005 -

650 lei/mp/zi

715

2

Discoteci.

Pentru anul 2005 intre 0 si 2.400 lei/mp/zi.

Nivel stabilit pt. anul 1.275 lei/mp/zi.

1403