Hotărârea nr. 113/2005

HCL 113 Privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public pentru agentii economici la manifestarea "Zilele Tirgumuresene" si alte manifestari de amploare organizate in 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 113 din 26 mai 2005

privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public pentru agenții economici la manifestarea “Zilele Tîrgumuresene” si alte manifestari de amploare organizate în 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 90.462 din 20 mai 2005 prezentata de catre Serviciul Public de Utilitati Municipale privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public pentru agentii economici la manifestarea “Zilele Tîrgumuresene” si alte manifestari de amploare organizate în anul 2005,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d”, „p” si „t”, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba, taxele de ocupare a domeniului public al municipiului Tîrgu Mures pentru persoanele fizice si juridice participante la manifestarea “Zilele Tîrgumuresene” si alte manifestari din 2005, dupa cum urmeaza:

 • 1. Pentru societati comerciale producatoare de bere sau vin care îsi monteaza corturi si mobilier propriu si îsi amenajeaza terase speciale:

 • - taxa = 300.000 lei/mp/zi

 • 2. Pentru activitati de alimentatie publica (rulote, terase amenajate, aparate pentru popcorn si vata de zahar)

 • - rulote/terase amenajate - cu băuturi alcoolice, taxa = 200.000 lei/mp/zi

 • - rulote/terase amenajate - fara bauturi alcoolice, aparate pentru popcorn si vata de zahar,

taxa = 80.000 lei/mp/zi

 • 3. Pentru comercializarea de produse alimentare preambalate, tigari si produse din tutun

 • - taxa = 200.000 lei/mp/zi

 • 4. Pentru comercializarea de produse nealimentare (jucarii, articole sportive, produse cosmetice, articole de menaj, etc.) - taxa - 80.000 lei/mp/zi

 • - pentru comercializarea de casete audio-video - taxa = 150.000 lei/mp/zi

 • 5. Pentru manifestari expozitionale, cu sau fara vânzare, organizate de primarie, precum si vânzarea cariilor

 • - taxa = 10.000 lei/mp/zi

 • 6. Pentru amplasare jocuri distractive

 • - taxa = 200.000 lei/mp/zi

 • 7. Pentru amplasare panouri publicitare (banner)

 • - taxa = 100.000 lei/mp/zi

Art. 2. Se acorda scutiri la plata privind prezentele taxe, acelor Organizații neguvernamentale ale caror activitati se desfasoara în scopuri caritabile, precum si creatorilor populari, artizanilor si artistilor plastici pentru comercializarea produselor proprii.

Art. 3. Pentru manifestarile dedicate copiilor - Sarbatoarea sucului, Oraselul copiilor - se vor aplica aceleasi taxe diminuate cu 80%.

Art. 4. Desfasurarea de activitati comerciale si de prestari servicii se face numai pe baza de autorizatii provizorii eliberate de Serviciul autorizari si control activitati economice cu achitarea taxei de ocupare a domeniului public.

Art. 5. Nerespectarea prevederilor de la art. 4 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 - 8.000.000 lei. Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se face de inspectorii Serviciului autorizari si control activitati economice.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Administratia domeniului public, Directia Economica si Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Președinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban