Hotărârea nr. 111/2005

HCL 111 Privind numirea unor persoane in functii pentru unele servicii publice municipale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 111 din 26 mai 2005

privind numirea unor persoane în funcții pentru unele servicii publice municipale

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând adresa nr._______din_________________2005 a Agenției Naționale

a Funcționarilor Publici si Expunerea de motive nr._______din___________2005

prezentata de Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane privind numirea unor persoane în functii pentru unele servicii publice municipale,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „i” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Începând cu data de 1 iunie 2005 domnul Filip Viorel se numeste în functia publica de director la Serviciul Public Politia Comunitara.

Art. 2. Începând cu data de 1 iunie 2005 domnul Valcauan Stefan se numeste în functia publica de director adjunct la Serviciul Public Politia Comunitara.

Art. 3. Începând cu data de 1 iunie 2005 domnul Chera Cristian se numeste în functia publica de director executiv la Serviciul Public Evidenta Informatizata a Persoanelor.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane.

Președinte de sedinta soc. Vlas Florin Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban