Hotărârea nr. 110/2005

HCL 110 Privind aprobarea unor modificari in cuprinsul Organigramei - Statului de functii al Serviciului public Administratia Pietelor Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 110 din 26 mai 2005 privind aprobarea unor modificări în cuprinsul Organigramei - Statului de funcții al Serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând Expunerea de motive nr. 696 din 17 mai 2005 privind aprobarea unor modificari în cuprinsul Organigramei - Statului de functii al Serviciului public Administratia Pietelor Tîrgu Mures si constatând oportunitatea acestor propuneri,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar, O.U.G. nr. 191/2002, O.U.G. nr. 123/2003,

În temeiul art. 38, lit. „e” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Organigrama si Statul de functii al Serviciului public Administratia Pietelor Tîrgu Mures, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre, fara suplimentarea numarului de angajati.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia Pietelor Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban