Hotărârea nr. 11/2005

HCL 11 Privind aprobarea listelor de prioritati pe anul 2005, pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta pentru ONG-uri, in favoarea beneficiarilor Legii nr. 341/2004 si pentru partide politice.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 11

din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea listelor de prioritati pe 2005, pentru atribuirea de spatiicu alta destinație decât cea de locuinta pentru ONG-uri, în favoarea beneficiarilor Legii nr. 341/2004 si pentru partide politice

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.163B din 18.01.2005, privind aprobarea Listelor de prioritati pe 2005, pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decât locuinta pentru ONG-uri, în favoarea beneficiarilor Legii nr. 341/2004 si pentru partide politice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, a O.G. nr. 26/2000, a Legii nr. 341/2004, a Legii nr. 14/2003 si ale Hotarârii Consiliului local nr. 308/2003.

În temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit.,,f’„g”„s” precum si a art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Listele de prioritati pentru atribuirea spatiilor cu alta destinatie decât locuinta pe anul 2005, în favoarea ONG-rilor, în favoarea beneficiarilor Legii nr. 341/2004 si pentru partide politice, conform anexelor 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Compartimentul Locativ.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

Primaria Tîrgu-Mures

Compartimentul Locativ

Anexa 1

LISTA DE PRIORITATI

pentru Organizații Neguvernamentale (O.G. 26/2000)

solicitantii de spatii cu alta estinatie decât locuința pe anul 2005

Nr crt

Denumire

Criterii stabilite conf. HCLM nr 57/20

04 si HCLM 308/2003

Total puncte

Destinatia

Observatii

domeniul de activitate

Situatia locativa actuala

Nr.personal angajat cu contract remun. si/sau cu contr. de voluntariat

Raport de activ.

Data de la care îsi

desf. activ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA

30

20

30

60

30

170

sediu

2

ASPOR

30

15

10

60

15

130

sediu+ birou

3

ASOCIAȚIA NEVAZATORILOR

30

15

20

30

30

125

sediu

4

ASOCIAȚIA JUDETEANA DE FOTBAL MURES

20

15

30

30

30

125

sediu + birouri

5

FUNDAȚIA BETHLEN

30

10

30

30

20

120

activit. curs+club

6

ASOCIATIA FEMEIA MILENIULUI 3

30

20

30

30

5

115

sediu

7

A.P.A.C.H.O.R

30

20

30

30

110

sediu

8

SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANA

20

20

60

5

105

sediu

9

CLUB SPORTIV

MARIS 2003

20

20

-

60

5

105

sediu

10

FUNDATIA CRESTINA RHEMIA

30

20

30

20

100

sediu

11

SOCIATIA ARTISTICA PERPETUM MOBILE

20

20

-

30

10

80

sediu

12

ASOCIATIA JUDO CLUB MURESUL

20

20

20

20

10

80

S. educatie fizica si sport

13

ASOCIATIA CERCUL DE PRIETENI ZALAEGERSZEG

20

20

-

20

5

65

sediu + club

14

ASOCIATIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI

10

10

30

10

5

65

sediu

15

ASOCIATIA UMANITARA EUROTRANS ATLANTI C

30

20

10

5

60

sediu

Nota: - În conjunctura actuala se pot atribui spatii doar pentru sedii (spatii mici)

ANEXA NR. 3

LISTA DE PRIORITATI

a organizațiilor politice, solicitanti de spatii cu alta destinație decât locuinta, valabile pe anul 2005

Nr crt

Denumire

Punctajul stabilit conf. HCLM nr.208/2003

Data înfiintarii

Reprezentare în Parlament

Situatia locativa actuala

Total puncte

Destinatia spatiului

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Partidul Alianța Socialista

-

-

20

20

Sediu

2.

Uniunea Pentru Reconstrucția României

-

-

20

20

Sediu