Hotărârea nr. 109/2005

HCL 109 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delgatie din partea Primariei si Consiliului local Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Szeged - Ungaria, in perioada 20 - 23 mai 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 109 din 28 aprilie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Consiliului Local si a Primariei municipiului Tîrgu-Mures, cu ocazia deplasarii la Szeged/Ungaria, pentru a participa la Târgul orașelor înfratite, în perioada 20 - 23 mai 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 304/P/25.04.2005, prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie din partea Consiliului local si a Primariei municipiului Tîrgu-Mures, cu ocazia deplasarii la Szeged/Ungaria, în perioada 20-23 mai 2005. C

Cu aceasta ocazie se vor deplasa pentru competitii sportive un numar de 22 de elevi, iar din partea cercului de prieteni, vor participa 5 elevi (cu vârste între 14-18 ani). În acest context, pentru transport vor fi necesare si 2 (doua) microbuze. Componenta delegatiei este urmatoarea: domnul consilier Mircea Stefanovici, domnul consilier Dane Karoly, doamna Kiss Imola - director economic, domnul Kiss Stefan si domnul Magyari Istvan.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 350 EUR + 90.000.000 de lei pentru o delegatie, formata din 5 persoane, a carei componenta este urmatoarea: domnul consilier Mircea Stefanovici, domnul consilier Dane Karoly, doamna Kiss Imola - director economic, domnul Kiss Stefan si domnul Magyari Istvan.

Art. 2. În sedinta Consiliului local municipal imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban