Hotărârea nr. 108/2005

HCL 108 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Zalaegerszeg - Ungaria, in perioada 12 - 16 mai 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 108

din 28 aprilie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Tîrgu-Mures, formata din 4 persoane, pentru deplasarea la Zalaegerszeg/Ungaria - oras înfratit,

în vederea participarii la Zilele orasului, în perioada 6 - 9 mai 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 305/P/26.04.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru delegatia compusa din: domnul Pop Liviu Marius - consilier local, domnul Barczi Gyozo - viceprimar, doamna Raduly Edit - responsabil pe relatia de înfratire de orasul Zalaegerszeg si domnul Fulop Lorand - conducator auto, care va efectua o deplasare la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 6 - 9 mai 2005.

În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 430 EUR + 60 USD, pentru delegatia compusa din: domnul Pop Liviu Marius - consilier local, domnul Barczi Gyozo - viceprimar, doamna Raduly Edit - responsabil pe relatia de înfratire de orasul Zalaegerszeg si domnul Fulop Lorand - conducator auto, care va efectua o deplasare la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 6 - 9 mai 2005, în vederea participarii la Zilele orasului Zalaegerszeg.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban