Hotărârea nr. 107/2005

HCL 107 Privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea de masuri unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii si intretinerii zonelor verzi apartinand domeniului public si privat al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 107

din 28 aprilie 2005

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea de masuri unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii si întretinerii zonelor verzi apartinând domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 51.214/2005 elaborata de un grup de consilieri locali municipali, referitoare la aprobarea „Regulamentului privind stabilirea de masuri unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii si întretinerii zonelor verzi apartinând domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures”,

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 aprobata prin Legea nr. 515/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, art. 607, 608 din Codul Civil si ale Hotarârii Consiliului local municipal nr. 215/2002 privind reactualizarea taxelor speciale, Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, Legea nr. 294/2003,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba „Regulamentul privind stabilirea de masuri unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii si întretinerii zonelor verzi apartinând domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre, ce va intra în vigoare începând din data de 15 mai 2005.

Art. 2. Cu data prezentei se abroga prevederile Hotarârilor Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures nr. 200/28.10. 1999 si nr. 37/27.02. 2003.

Art. 3.. Regulamentul va fi adus la cunostinta publica în conditiile legii.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public, Administratia serelor si zonelor verzi, Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.____

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA DE MASURI UNITARE DE ORGANIZARE SI ASIGURARE A ÎNTREȚINERII ZONELOR VERZI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÎRGU MURES

Cap.I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament are ca obiect:

 • 1) adoptarea de masuri privind dezvoltarea, întreținerea si amenajarea zonelor verzi apartinatoare domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures;

 • 2) metodologia de emitere a autorizatiei de taiere arbori;

 • 3) norme privind alte activitati ce se desfasoara pe zonele verzi apartinând domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures.

Art. 2. Toate zonele verzi si aliniamentele stradale ale municipiului Tîrgu Mures aflate pe domeniul public sau privat al municipiului sunt supuse prezentelor reglementari.

Art. 3. Responsabilitatea administrarii zonelor verzi din domeniul public si privat al municipiului este în sarcina autoritatii publice locale executive prin directiile si serviciile publice de specialitate.

Art. 4. Comisia de redactare a regulamentului si de reviyuire a acestuia stabilita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 76/31.03.2005, este formata din : 3 reprezentanti ai Consiliului local, 3 reprezentanti ai Primariei, 3 reprezentanti ai ONG-urilor de mediu si un consultant al Agentiei pentru Protectia Mediului.

Aceasta comisie are urmatoarea componenta:

 • 1. Balint Istvan

 • 2. Sita Ioan

 • 3. Mozes Levente

 • 4. Szakacs Laszlo

 • 5. Dan-Calin Tocaciu

 • 6. Csernaczky Eva

 • 7. Muresan Gheorghe

 • 8. Tache Florita

 • 9. Teban Anca

 • - consilier local municipal

 • - consilier municipal

 • - consilier municipal

 • - ecologist

 • - inginer chimist

 • - administrator

 • - director ASPZV;

 • - inspector de specialitate SAPP;

 • - inspector de specialitate SAPP;

Art. 5. Primaria municipiului Tîrgu Mures prin directiile de specialitate si serviciile publice din domeniu va întocmi un plan de evaluare-inventariere cu sarcini imediate si de perspectiva a tuturor aliniamentelor stradale pâna la data de 1 septembrie 2005 si îl va comunica Comisiei de avizare a taierilor.

Planul anual de plantari, cu stabilirea speciilor de arbori care se vor planta pe aliniamentele stradale se va elabora de specialistii Primariei municipiului Tîrgu Mures si se va comunica Comisiei de avizare a taierilor.

Art. 6. În termen de 1 an de la adoptarea prezentului Regulament, Primaria municipiului Tîrgu Mures prin ASPZV si BACSV vor elabora pe baza inventarului întocmit un program complet pentru urmatorii 10 ani de replantare si înlocuire a arborilor batrâni si degradati, care va fi înaintat Comisiei a avizare a taierilor si va fi supus aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Cap. II. ORGANIZAREA ADMINISTRARII ZONELOR VERZI

Art. 7. Annual, prin direcțiile si serviciile publice de specialitate, Primaria are obligația de a efectua evaluarea si actualizarea inventarului arborilor si zonelor verzi facând mențiuni asupra starii de sanatate a acestora.

 • (1) Arborii vor fi recenzati, inventariati cu mentionarea urmatoarelor date: localizare cu vecinatati, specie, vîrsta, stare de sanatate, probleme deosebite, etc., iar fiecarui arbore I se va atribui un cod de identificare.

 • (2) Spatiile verzi vor fi inventariate si codificate cu întocmirea unor planuri de situatie cu urmatoarele date: localizare, suprafata, vecinatati, inventar verde (arbori, arbusti, alte plante), mobilier.

 • (3) Aliniamentele stradale vor fi inventariate separat si codificate pe aceleasi principii stabilite la Art. 7. (1), Art. 7. (2).

 • (4) Inventariere anuala se efectueaza obligatoriu în lunile mai - septembrie a fiecarui an.

 • (5) Rezultatele inventarierii si evaluarii vor fi incluse într-o baza de date care va fi accesibila, în conditiile legii, si se va publica pe pagina de Internet a Primariei.

 • (6) Baza de date se actualizeaza permanent cu operatiunile si lucrarile executate.

Art. 8. Aliniamentele stradale sînt în administrarea autoritatii publice locale prin serviciile de specialitate.

Art. 9. Primaria poate încredinta domeniul reglementat spre întretinere asociatiilor de proprietari, proprietarilor individuali, agentilor economici, ONG-urilor si institutiilor, zonele verzi situate în vecinatate si arborii din jurul acestora, în conformitate cu prevederile acestui regulament.

 • (1) Asociatiile de proprietari, proprietarii individuali, agentii economici, ONG-urilor si institutiile sunt denumite în continuarea prezentului regulament organizații”.

Art. 10. Încredintarea întretinerii catre organizații se face pe baza unui proces verbal de predare primire care va contine descrierea detaliata a amplasarii zonei, împreuna cu inventarul acesteia.

 • (1) Procesul verbal de predare va fi însotit obligatoriu de o copie a regulamentului, de schita zonei verzi si amplasarea inventarului verde si mobil.

Art. 11. Trecerea suprafetelor de teren aflate în domeniul în domeniul public municipal în domeniul privat al autoritatii publice locale cât si vânzarea sau concesionarea sau închirierea acestuia se va face conform legii.

Cap. III. MASURI PRIVIND ÎNTREȚINEREA ZONELOR VERZI

Art. 12. Zonele verzi din jurul organizațiilor, încredintate conform Art. 9 si Art. 10 vor fi întretinute prin grija si pe cheltuiala acestora, cu exceptia arborilor din aliniamentele stradale.

 • (1) Întretinerea zonelor verzi consta în salubrizare, cosire si plantari de arbori, arbusti ornamentali si plante floricole si flori.

 • (2) Pentru lucrarile de plantari de arbusti si flori, organizațiile vor constitui un fond, în functie de suprafata zonei verzi aferente încredintate, în vederea achizitionarii materialului dendrofloricol necesar pentru acoperirea cheltuielilor legate de aceasta activitate.

 • (3) Arborii necesari plantarilor vor fi asigurati partial gratuit de Serviciul public de specialitate în limita disponibilitatilor dupa asigurarea necesarului pentru municipiu iar costurile plantarii vor fi suportate de organizații.

 • (4) Organizațiile au obligația de urmărire a starii arborilor si trebuie sa anunte Primaria daca exista arbori bolnavi care se usuca sau care creeaza pericol.

 • (5) Organizațiile în a caror perimetru de întretinere sunt cuprinse si spatii de joaca pentru copii, respectiv spatii de odihna, au obligatia de a salubriza si a întretine periodic atât zona verde cât si mobilierul urban (obiecte de joaca, banci, mese, cosuri de gunoi).

 • (6) Modul de organizare a efectuarii lucrarilor de mai sus este responsabilitatea exclusiva a organizațiilor.

 • (7) Responsabilitatea pentru neîntretinerea zonei verzi încredintate este a organizației.

 • i)  Fiecare organizație va programa persoanele si/sau personalul pentru prestarea lucrarilor. Daca se constata neîntretinerea zonei verzi, se va sanctiona persoana care era programata. În lipsa acestei programari, sanctiunea se va aplica organizației.

 • ii) Agentii economici, ONG-urile si institutiile care îsi desfasoara activitatea în blocurile de locuinte, au aceleasi obligatii la întretinerea zonei verzi ca fiecare locatar.

Art. 13. Este interzisa folosirea zonelor verzi din jurul blocurilor pentru gradini de zarzavat, responsabilitatea de desfiintare a gradinilor de zarzavat revenind organizației care are în întretinere zona verde.

 • (1) Daca utilizatorii gradinilor de zarzavat refuza desfiintarea acestora, autoritatea publica locala la sesizarea reprezentantilor organizației îi va aplica sanctiunile prevazute în prezentul regulament.

 • (2) Daca organizația nu identifica utilizatorul si nici nu desfiinteaza gradina, sanctiunile contraventionale se vor aplica acesteia.

 • (3) Verificarea desfiintarii gradinilor de zarzavat se face saptamânal, iar sanctiunile se aplica pentru fiecare constatare. La prima constatare se someaza, la a doua constatare se sanctioneaza cu avertisment, apoi la urmatoarele constatari se aplica amenda.

Art. 14. Lucrarile din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale (lucrarile de cosit, salubrizare, plantari de arbori, arbusti si plante floricole ornamentale, taieri rase si de coronament) se executa de catre Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi, dupa un program elaborat de BACSV.

Pot fi folosite pentru lucrarile de mai sus ai persoanele beneficiare de ajutor social care sunt obligate la prestarea de munca în folosul comunitatoii, precum si persoanele la care potrivit Ordonantei de Guvern nr. 55/2002 le-a fost înlocuita executarea închisorii contraventionale cu prestarea unei activitatii în folosul comunitatii.

Cap. IV. CONDIȚIILE DE AUTORIZARE A AMENAJARII, REAMENAJARII, A TĂIERII ARBORILOR SI METODOLOGIA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE TAIERE DE ARBORI

Art. 15. Este strict interzisa taierea arborilor, arbustilor si pomilor care nu au fost cuprinsi în cea mai recenta lista de taieri aprobata dupa dezbaterea publica cu exceptia cazurilor de urgenta. Cazurile de urgenta vor fi evaluate de specialisti ai autoritatii publice locale si aduse la cunostinta Comisiei de avizare a taierilor.

 • (1) Taierea de orice fel sau scoaterea din radacini a oricarui fel de arbore, arbust sau pom fructifer, vita-de-vie, indiferent de proprietarul terenului, nu este permisa decât în baza autorizatiei scrise si prealabile eliberata de Primarie, conform prevederilor de la Art. 16. pâna la Art. 19.

 • (2) Orice intentie din partea institutiilor, agentilor economici, asociatiilor de proprietari, ONG-urilor, de amenajare, reamenajare a zonelor verzi necesita parcurgerea a aceleiasi proceduri ca si pentru taieri, conform Art. 15 (1), din prezentul regulament.

 • (3) Lucrările în zonele verzi (întreținere conducte, reparații, etc), vor putea fi executate numai dupa obtinerea autorizației conform Art. 15 (1), prin care cei care lucreaza în zonele verzi, vor fi obligati si sa aduca suprafata afectata la starea initiala.

Art. 16. Autorizatiile de taiere se pot elibera de catre Primarie, numai dupa ce s-au parcurs toate etapele prevazute de prezentul regulament.

 • (1) Eliberarea autorizatiei de taiere arbori se face în termen de 30 de zile dupa dezbaterea publica în care a fost analizata cererea si este valabila 5 luni. Taxa de autorizare a tăierii sau desfiintare de arbusti sau garduri vii se stabileste prin Hotarârea Consiliului Local municipal odata cu aprobarea taxelor locale.

 • (2) Pentru eliberarea autorizatiei de taiere se va achita în avans, o taxa de taiere stabilita anual de catre Consiliul local municipal prin hotarâre.

 • (3) În cazul taierilor rase sau a scoaterii din radacina este obligatorie plantarea a 2 puieti de arbori în zona, înainte de de efectuarea taierii. Costurile tăierii, puietului si replantarii revin intregral celui ce a solicitat taierea.

 • (4) Pentru aprobarea taierii speciei NUC solicitantul va solicita si avizul Directiei Generale pentru agricultura si industrie alimentara Mures. În locul unui nuc taiat se vor planta cinci puieti din specia nuc, în aceeasi zona sau într-un loc indicat de Primarie înainte de efectuarea taierii. Costurile efective ale taierii, puietului si replantarii revin intregral celui ce a solicitat taierea.

Art. 17. De doua ori pe an (februarie si septembrie - octombrie) Primaria va întocmi lista de propuneri pentru taieri rase, scoateri din radcina, elagari, toaletari, denumite în continuare taieri. Lista completa de propuneri pentru taieri va fi publicata în presa, va fi afisata pe site-ul Primariei, si pe suport hârtie va fi afisata în Primarie cu cel putin 10 zile înainte de dezbaterea publica.

Art. 18. Lista de propuneri pentru taieri va fi supusa dezbaterilor publice care se vor organiza anual de Primarie în lunile februarie si septembrie-octombrie. Propunerile pentru lista de taieri se fac de catre Primarie, Administratia serelor, organizații si cetateni. La dezbaterea publica este obligatorie invitarea ONG-urilor care au obiect de activitate în domeniu si a institutiilor de specialitate în acest sens: A.P.M., Directia Apelor, Directia Silvica, Institutul de protectia plantelor, Directia de sanatate publica, etc., prin anunt mass media si posta electronica.

(1) În cadrul organizațiilor cetatenii propun taierea, care analizeaza cererea, iar propunerea acestora cu concluziile organizatiei este trimisa la Primarie.

 • i)  Cetateanul sesizeaza organizația despre intentia de taiere printr-o cerere. Cererea se afiseaza la sediul organizatiei în loc public.

 • ii) Un reprezentant împuternicit al organizației organizeaza o sedinta publica cu cetatenii afectati de cererea de taiere în termen de 20 de zile. Este necesar votul favorabil al majoritatii cetatenilor afectati si prezenti, pentru avizarea cererii.

 • iii) Cererea de taiere se înainteaza Primariei împreuna cu procesul verbal al sedintei publice avizata sau neavizata, de organizație pentru includerea ei în lista de propuneri pentru taiere.

Art. 19. Executarea lucrarilor de taieri de arbori se face numai în afara sezonului de vegetatie, respectiv în perioada de la caderea frunzelor arborilor si pâna la înmugurirea lor, dar numai în perioadele cu temperaturi pozitive ale aerului.

Art. 20. În cazuri exceptionale, de urgenta temeinic justificate, taierile se pot efectua si în perioada de vegetatie, procedându-se conform art. 15.

Art. 21. Taierile de corectie, elagare, ridicare de coronament si taierile rase în zonele aflate în întretinerea Primariei se vor face prin grija Administratiei serelor, parcurilor si zonelor verzi, iar în asociatiile de proprietari de catre o firma specializata care va fi selectata în condițiile legii de Comisia de avizare a tăierilor, lucrările facându-se pe cheltuiala asociațiilor de proprietari.

Art. 22. Taierea crengilor la arborii ce alcatuiesc aliniamentul strazilor, precum si la arborii din parcuri si zonele verzi de pe domeniul public pe motiv care ajung la cablurile instalatiilor electrice si de telecomunicatii se va face numai cu avizul Comisiei de avizare a taierilor si cu respectarea Hotarârii Consiliului local referitoare la aspectul urban al municipiului Tîrgu Mures.

Art. 23. Metodologia de realizare a taierilor va fi stabilita de inspectorii de specialitate din cadrul BACSV.

Art. 24. Arborii de talie mare trebuie se vor planta la o distanta de cel putin 2 m de limita fondului vecin, iar gardurile vii si vita de vie la o distanta de 1/2 m.

Art. 25. Pentru arbori, gardul viu si vita de vie plantati la o distanta mai mica precum si pentru crengile arborilor vecinului care se întind pe proprietatea sa, vecinul proprietatii poate cere taierea arborilor si a crengilor sau scoaterea gardului viu si vitei de vie.

Art. 26. Articolele Art. 24 si Art. 25 nu sunt aplicabile pentru plantarile mai vechi de 2 ani.

Cap. V. NORME PRIVIND ACTIVITATI CE SE DESFASOARA PE ZONELE VERZI APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

Art. 27. Recoltarea florilor, semintelor, fructelor si frunzelor din parcuri, scuaruri si zone verzi apartinând domeniului public constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si se percepe o despagubire conform anexei la prezentul regulament.

Art. 28. Distrugerea unui mp de teren plantat cu flori si alte plante ornamentale, sau însamântat cu iarba constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si se percepe o despagubire a carei valoare este cuprinsa în tabelul anexa la prezentul regulament.

Art. 29. Desfiintarea neautorizata unui ml de gard viu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si o despagubire indexabila cu rata inflatiei.

Art. 30. Distrugerea arborilor de pe aliniamentele stradale, parcuri, scuaruri si alte zone verzi prin lovire de catre autovehicule sau persoane sau în orice mod constituie contraventie si se sanctioneaza contraventional prin amenda si se percepe o despagubire a carei valoare este cea cuprinsa în tabelul anexa la prezentul regulament.

Art. 31. Abandonarea, stationarea, traversarea, parcarea, spalarea si repararea autovehiculelor de orice fel, în parcuri, scuaruri si zone verzi apartinând domeniului public al municipiului constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda.

Art. 32. Amenajarea de parcari prin acoperirea cu beton, dale si piscoturi a unor portiuni de teren din parcuri, scuaruri si zone verzi de pe domeniul public, sau construirea de garaje se poate aproba numai dupa parcurgerea etapelor prevazute la Art. 15 si se poate executa numai dupa aprobarea planului urbanistic de detaliu de catre Consiliul Local si cu avizul favorabil al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului si gestiune date urbane.

Art. 33. Proprietarii de garaje aflate pe domeniului public sau privat al municipiului sunt obligati sa suporte cheltuielile (material + manopera) pentru plantarea a doi arbori/garaj. Specia si locul de plantare vor fi stabilite de catre specialistii primariei, conform art. 5 (1) din prezentul regulament.

Cap.VI. ALTE CONTRAVENTII. SANCTIUNI

Art. 34. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se face de catre, Garda de mediu, în conditiile legislatiei specifice, Politia Comunitara si inspectorii de specialitate împuterniciti conform legii de Primar.

Art. 35. Taierea fara autorizație a oricărui arbore cu nerespectarea procedurii prevăzute în prezentul regulament reprezinta contravenție si se sanctioneaza conform prezentului regulament.

Art. 36. Nerespectarea normelor stabilite în capitolele II - VI din prezentul regulament constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza (valori exprimate în lei grei): Contraventie la :

Cap. III.

Art. 12 (7). : cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.500.000 lei pentru organizație;

Art. 13 (2), (3): cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.500.000 lei pentru utilizatorul gradinii sau organizației care nu a desfiintat gradina de zarzavat;

Cap. IV.

Art. 15: cu amenda de la 5.000.000 lei la 8.000.000 lei pentru persoana fizica/juridica ce executa taieri de arbori si arbusti fara autorizatie sau aviz.

Art. 19: cu amenda de 1.000.000 lei pentru persoana care efectueaza taierea si cu amenda de 2.000.000 lei pentru persoana care a dat dispozitia (conducator unitate);

Art. 21: cu amenda de 5.000.000 lei pentru firma care efectueaza taierea si nu respecta conditiile de taiere impuse de prezentul regulament.

Cap. V.

Art. 27: cu amenda de 5.000.000 lei;

Art. 28: cu amenda de 1.000.000 lei;

Art. 29 si 30: cu amenda de 1.000.000 lei;

Art. 31: cu amenda de 2.000.000 lei;

Art. 32: cu amenda de 5.000.000 lei;

Cap.VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 37. Prezentul Regulament intra în vigoare în conditiile legii.

Art. 38. Cuantumul amenzilor si a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savârsirea contraventiilor se va stabili sau reactualiza anual.

Art. 39. Dezbaterile publice si avizarea taierilor în curs de desfasurare se vor continua conform programului cu respectare prezentului regulament.

A N E X A NR. 4 - la Regulament

Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin savârsirea contravențiilor

Nr. crt.

CONTRAVENȚII

TARIF

1.

Distrugerea unui arbore ornamental din specia foioase

5.000.000 lei

2.

Distrugerea unui arbore ornamental din specia rasinoase

5.000.000 lei

3.

Distrugerea unui pom fructifer

5.000.000 lei

4.

Distrugerea unui puiet din specia foioase

3.500.000 lei

5.

Distrugerea unui puiet din specia rasinoase

3.500.000 lei

6.

Distrugerea unui ml de gard viu sau desfiintarea fara autorizatie

3.500.000 lei

7.

Distrugerea unui mp plantatie cu flori si alte plante ornamentale

1.000.000 lei

8.

Recoltarea sau distrugerea unui mp teren însamântat cu iarba

500.000 lei

9.

Recoltarea florilor, semintelor

200.000 lei