Hotărârea nr. 106/2005

HCL 106 Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Budiului, in vederea amplasarii obiectivului Service Rapid si Salon Auto pe terenul proprietate a Parohiei Romano Catolice nr. I Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 106 din 28 aprilie 2005

pentru aprobarea

documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Budiului” în vederea amplasarii obiectivului Service Rapid si Salon Auto pe terenul proprietate a Parohiei Romano Catolice nr. 1 Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 8991/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Budiului” in vederea amplasarii obiectivului Service Rapid si Salon Auto pe terenul proprietate a Parohiei Romano Catolice nr. 1 Tîrgu Mures, avizele favorabile ale vecinului Spitalul Clinic Judetean si Inspectoratul Politiei Rutiere Mures , si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr.215/2001,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Budiului” in vederea amplasarii obiectivului Service Rapid si Salon Auto pe terenul proprietate a Parohiei Romano Catolice nr. 1 Tîrgu Mures, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 5/2005 întocmit de S.C. ARCH PIN S.R.L., proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre in conditiile prezentarii avizelor favorabile RA Aquaserv, SC Electrica SA, SC Distrigaz Nord SA, Romtelecom, avizul Inspectoratului Politiei Rutier pentru organizarea circulatiei si acordul vecinului Spitalul Clinic Judetean Mures.

Art. 2. Pentru emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire solicitantul va prezenta declaratie autentificata prin care se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile si devierile de retele de utilitati necesare amplasarii si functionarii constructiilor propuse cu respectarea conditiilor impuse de furnizori, precum si realizarea lucrarilor de amenajare banda de preselectie si acces din str. Budiului, în conditiile impuse de avizul Inspectoratului Politiei Rutiere.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban