Hotărârea nr. 105/2005

HCL 105 Privind evacuarea chiriasilor cu restante din locuintele ce apartin fondului locativ de stat si emiterea de noi repartitii pentru chiriasii care si-au onorat obligatiile stabilite prin hotarari judecatoresti.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 105

din 28 aprilie 2005

privind evacuarea chiriașilor cu restante, din locuințele ce aparțin fondului locativ de stat si emiterea de noi repartitii pentru chiriașii care si-au onorat obligatiile stabilite prin hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive comuna prezentata de PRIMARIA Tîrgu-Mures, Direcția activitati economice, culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu-Mures

În baza prevederilor art. 38 din Legea nr. 215/2001 si art. 24 din Legea nr. 114/1996,

h o t ar aste:

Art. 1. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures, sa emita noi dispozitii de repartizare a locuintelor pe termen de un an, cu posibilitate de prelungire, pentru chiriasii fata de care exista hotarâri judecatoresti prin care au fost obligati la plata si s-a dispus rezilierea contractelor de închiriere si evacuarea acestora din locuinta, chiriasi care:

  • a) au achitat chiria restanta, penalitatile de întârziere, cheltuielile de judecata catre S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures si nu au restante la cheltuielile de întretinere,

  • b) au achitat chiria restanta, penalitatile de întârziere si cheltuielile de judecata catre S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures si vor face dovada achitarii tuturor cheltuielilor de întretinere, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotarâri.

Art. 2. Prevederile art. 1 se aplica numai pentru chiriasii fata de care exista o hotarâre de obligare la plata, rezilierea contractului si evacuare, definitiva si irevocabila la data adoptarii prezentei hotarâri de consiliu.

Art. 3. Pentru chiriasii care au datorii restante la chirie, penalitati de întârziere, cheltuielile de judecata catre S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures si de asemenea au restante la cheltuielile de întretinere, precum si pentru cei care au un comportament necorespunzator fata de vecini hotarârile judecatoresti definitive si irevocabile de evacuare, vor fi puse în executare conform legii.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati economice, culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu-Mures.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban