Hotărârea nr. 103/2005

HCL 103 Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Subpadure - str. Ramurele - studiu de amplasament pentru lotizare in vederea amplasarii a 15 locuinte individuale, proprietar Majai Adalbert.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 103 din 28 aprilie 2005

pentru aprobarea documentației

„Plan Urbanistic de Detaliu - str. Siibpadiire - str Ram mele" - studiu de amplasament pentru lotizare in vederea amplasarii a 15 locuinte individuale, proprietar Majai Adalbert

Consiliul local municipal Târgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 9215/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - str. Subpadiire - str Rannirele - studiu de amplasament pentru lotizare in vederea amplasarii a 15 locuinte individuale, proprietar Majai Adalbert, si al Comisiilor de specialitate

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia Plan Urbanistic de Detaliu - str. Subpadiire - str Rannirele - studiu de amplasament pentru lotizare in vederea amplasarii a 15 locuinte individuale, proprietar Majai Adalbert, teren proprietate privata in suprafata de 1,9ha identificat ca cel cuprins în CF nr.91339/N nr.top 3378/2; 3366/2/1; 3366/1- , conform proiectului nr.155/2005 întocmit de catre SC aAlto Proiect SRL din Tîrgu Mures, proiect anexat - care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Pentru emiterea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire titularii vor prezenta declaratiei autentificata ca vor realiza pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii noilor obiective, în conditiile în care accesul la loturi se va face dintr-o cale de acces in regim privat realizata prin grija si pe cheltuiala proprietarilor.

Art. 3. Prin aprobarea prezentei documentatii se completeaza prevederile documentatiilor de urbanism aprobate prin: II.C.LMI. nr. 166 din 26.10.2000 privind aprobarea documentatiei "Plan urbanistic zonal - Zona rezidentiala - Cornesti, municipiul Tîrgu Mures" precum si prin II.C.LMI. nr. 108/29.04.2004 studiu de amplasament pentru lotizare în vederea amplasarii a 4 locuinte individuale.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban