Hotărârea nr. 102/2005

HCL 102 Privind aprobarea Protocolului de colaborare in vederea promovarii turismului in judetul Mures si crearea unui sistem de informare a cetatenilor pe aceasta linie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 102 din 28 aprilie 2005

privind aprobarea colaborării cu Consiliul Județean Mures în vederea promovării turismului în municipiul Tîrgu-Mures si crearea unui sistem de informare a cetatenilor pe aceasta linie

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ______/__________2005 prezentata de

Serviciul relatii publice interne si internationale,

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998, privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România, aprobata prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si vazând Hotarârea nr. 32/07.04.2005 a Consiliului Judetean Mures

În temeiul prevederilor art. 38, pct. (2), lit. „y” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba colaborarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures cu Consiliul Judetean Mures în vederea promovarii turismului în municipiul Tîrgu Mures si crearea unui sistem de informare a cetatenilor pe aceasta linie si a Protocolului de colaborare cuprins în anexa care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica, Serviciul relatii publice interne si internationale si Serviciul informatica si relatii cu publicul.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban