Hotărârea nr. 101/2005

HCL 101 Privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare prestate de R.A. Aquaserv Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 101 din 28 aprilie 2005

privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de R.A. AQUASERV Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.____din________________2005, prezentata de Administrația

domeniului public privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de R.A. AQUASERV Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 38 litera (d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale Acordului de împrumut B.E.R.D. nr. 282/1995, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1995, ale Memorandumului de finantare convenit între Comisia Europeana si Guvernul României privind asistenta financiara acordata prin ISPA pentru masura nr. 2001 RO 16 P PE 015, aprobat prin Legea nr. 473/2002;

  • - Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Tg. Mures nr. 205/ 2001 privind aprobarea unor masuri de sustinere a participarii Consiliului Local la programul: Instrumente pentru Politici Structurale pentru Preaderare (ISPA) care se deruleaza prin R.A. AQUASERV Tg. Mures;

  • - art. 32, litera “e” din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

  • - Contractul de Împrumut între R.A. AQUASERV Tg. Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nr. 894 din 23 Octombrie 2003;

  • - actul A.N.R.S.C. nr. 953/23.03.2005 prin care avizeaza nivelurile preturilor si tarifelor ce urmeaza sa le practice R.A. AQUASERV Tg. Mures,

În baza prevederilor art. nr. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba urmatoarele preturi si tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurare prestate de R.A. AQUASERV Tîrgu Mures:

Denumirea serviciului public si a operatorului

Pret/tarif aprobat - lei/mc

cu TVA

fara TVA

lei vechi

lei noi

lei vechi

| lei noi

Pentru serviciul de alimentare cu apa, pentru:

- R.A. AQUASERV Tg. M, pentru Tg. Mures

18.658

1,87

15.679

1,57

- S.C. SURM S.A. Tg. Mures

-

-

15.679

1,57

- S.C. Contrascom Benta S.A. Nazna

-

-

15.679

1,57

- S.C. Scorillo Prod S.R.L. Sîntana de Mures

-

-

15.679

1,57

Pentru serviciul public de canalizare - epurare, pentru:

- R.A. AQUASERV Tg. M., pentru Tg. Mures

8.890

0,89

7.471

0,75

- S.C. SURM S.A. Tg. Mures

-

-

7.471

0,75

- S.C. Contrascom Benta S.A. Nazna

-

-

7.471

0,75

- S.C. Scorillo Prod S.R.L. Sîntana de Mures

-

-

7.471

0,75

Art. 2. R.A. AQUASERV Tîrgu Mures va solicita avizul A.N.R.S.C.- ului în care preturile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare pentru operatorii rurali, respectiv S.C. SURM S.A. Tîrgu Mures, S.C. Contrascom Benta S.A. Nazna si S.C. Scorillo Prod S.R.L. Sîntana de Mures, vor fi de 15.679 lei/mc apa potabila si 7.471 lei/mc canalizare-epurare, fata de cele cuprinse în avizul A.N.R.S.C. - ului nr. 953/23.03.2005 de 6.858 lei/mc apa potabila si 4.454 lei/mc canalizare-epurare.

Art. 3. Preturile si tarifele pentru serviciile publice de apa potabila si canalizare - epurare aprobate conform art. 1 se aplica începând cu data de 1 mai 2005.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si conducerea R.A. AQUASERV Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta,

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban