Hotărârea nr. 100/2005

HCL 100 Privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 100 din 28 aprilie 2005

privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru;

Având în vedere:

- Prevederile art. 85 a Hotărârii Guvernului nr. 1591/2002, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

Vazând:

Expunerea de motive prezentata de Administratia domeniului public privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare în municipiul Tîrgu Mures;

În baza prevederilor art. 38, alin. (2) , lit. „f” si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Tîrgu Mures, la art. 12 si 71, lit. „n”, dupa cum urmeaza:

Art. 12:

,,(1) Utilizator al serviciilor de apa si de canalizare poate fi orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu împuternicire data de proprietarul unui imobil, având bransament propriu de apa potabila si/sau industriala ori racord propriu de canalizare, care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.

( 2 ) În termen de 6 luni , agentii economici , institutiile si organizatiile contorizate în comun la nivel de bransament cu consumatorii casnici sau asociatiile de proprietari/locatari îsi vor realiza separari ale consumurilor de apa la nivel de bransament pe cheltuiala proprietarului spatiului detinut de catre acestia.

Nerealizarea unor astfel de lucrări în termenul stabilit va conduce la pierderea dreptului de utilizator al serviciilor de apa si de canalizare si la rezilierea de catre operator a contractului de furnizare încheiat pentru aceste servicii.

Art. 71:

Lit. „n”: sa nu influenteze în nici un fel indicatiile apometrului si sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusiv sigiliile ( metrologic, de montaj si by-pass);

Ruperea sigiliului de pe by - pass este permisa numai în caz de incendiu, cu anuntarea în termen de 24 de ore a operatorului pentru resigilare, în caz contrar actiunea este considerata alimentare clandestina cu apa.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si conducerea R.A. AQUASERV Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta,

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban