Hotărârea nr. 1/2005

HCL 1 Privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Aparatului propriu al Consiliului local municipal Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 1 din 27 ianuarie 2005

privind modificarea Organigramei si Statului de funcții ale Aparatului propriu al Consiliului local municipal Tîrgu-Mures

Consiliul local Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 4 din 4 ianuarie 2005 prezentata de Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Aparatului propriu al Consiliului local municipal Tîrgu-Mures,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Aparatului propriu al Consiliului local municipal Tîrgu-Mures, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Executivul Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ


Anexanr. 1


ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL, PE COMPARTIMENTE FUNCȚIONALE, PENTRU

APARATULPROPRIUALCONSILIULUI LOCALMUNICIPAL


Primar


CONSILIULLOCALMUNICIPAL

Viceprimar1

Vicepr

imar2


Direcțiaintegrare europeană, comunicare ,control și resurse umane


Serviciul de stabilire, încasare impozite și taxe

Serviciul de urmărire și executare silită persoane fizice și juridice

Serviciul buget contabilitate (Control financiar intern)

1

21+7*

16

13


Serviciul autorizări și disciplină în construcții

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și gestiune date urbane

1

7

8


Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică locală         2


Serviciul juridic, contencios administrativ

Serviciul autoritate tutelară

iT

1

8


TOTALPERSONAL-

203

1. Demnitari -

3

2. Funcționari publici -

193

- secretar -

1

- de conducere -

23

-deexecuție-

169

3. Personal contractual


>

«E

E t

rvici nist

®c W-E

El

ti «

<3'8


:E

«£.-=

O o

3 «

âa-

Slțl

S 5

w

W-D


Primaria municipiului Tîrgu-Mures

Anexa nr. 1


Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane Serviciul salarizare si resurse umane

STATUL DE FUNCȚII

AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

Nr. crt.

Denumirea functiei

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. DEMNITARI

1.

Primar

*

*

1

28805000

2.

Viceprimar

*

*

2

24913000

Total

3

*

II. FUNCTIONARI PUBLICI

Nr. crt.

Denumirea functiei

Clasa /Nivelul studiilor

Grad

Treapta

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

a. Functii publice de conc

ucere

1.

Secretar

1

20214000

2.

Director executiv

4

(50%)

Consilier juridic

I

Superior

1

2

10010000

5005000

Consilier

I

Superior

1

2

10010000

5005000

3.

Arhitect sef

1

(55%)

Consilier

I

Superior

1

1

10010000

5505500

4.

Director executiv adjunct

1

(40%)

Consilier

I

Superior

1

1

10010000

4004000

5.

Sef serviciu

17

(30%)

Auditor

I

Superior

1

1

10010000

3003000

Consilier juridic

I

Superior

2

1

8849000

2654700

Consilier juridic

I

Superior

3

2

7689000

2306700

Consilier juridic

I

Principal

1

1

6854000

2056200

Consilier

I

Superior

1

12

10010000

3003000

Total

24

*

b. Functii publice de execuție

1.

Auditor

I

Superior

1

4

10010000

2.

Auditor

I

Principal

1

1

6854000

3.

Auditor

I

Asistent

1

2

5335000

4.

Consilier juridic

I

Superior

2

1

8849000

5.

Consilier juridic

I

Superior

3

5

7689000

6.

Consilier juridic

I

Principal

1

4

6854000

7.

Consilier juridic

I

Principal

2

2

6077000

8.

Consilier juridic

I

Principal

3

1

5632000

9.

Consilier juridic

I

Asistent

1

4

5335000

10.

Consilier juridic

I

Asistent

3

5

4595000

11.

Consilier

I

Superior

1

15

10010000

12.

Consilier

I

Superior

2

9

8849000

13.

Consilier

I

Principal

1

3

6854000

14.

Consilier

I

Asistent

1

5

5335000

15.

Consilier

I

Asistent

3

1

4595000

16.

Inspector

I

Principal

1

11

6854000

17.

Inspector

I

Principal

3

2

5632000

18.

Inspector

I

Asistent

1

22

5335000

19.

Inspector

I

Asistent

3

19

4595000

20.

Referent de specialitate

II

Superior

1

9

6606000

21.

Referent de specialitate

II

Asistent

1

1

4337000

22.

Referent

III

Superior

1

29

6117000

23.

Referent

III

Superior

2

2

5662000

24.

Referent

III

Principal

1

6

4721000

25.

Referent

III

Asistent

1

5

4171000

26.

Referent

III

Asistent

3

1

3904000

Total

169

*

Total funcții publice (a + b)

193

*

III. PERSONAL CONTRACTUAL

b. Functii publice de executie

1.

Casier

M

I

7

4012000

Total

7

*

TOTAL GENERAL (I+II+III)

203

1.499.016.800