Proces verbal din 28.01.2021

Proces verbal şedinţă din 28 ianuarie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 28 IANUARIE 2021

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare, desfășurată online, a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 104/22.01.2021, pentru data de 28.01.2021, ora 14.00

Informează că sunt prezenți 23 de consilieri locali și că ședința este transmisă pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Suceava.

La ședință participă: dl. Secretar general loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Camelia Damian, d-na Cerasela Bejenar, dl. Ovidiu Doroftei, dl. Mihai Hostiuc, d-na. Violeta Bujorean - Șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor și d-na. Carmen Greceanu - Șef Serviciul contabilitate, d-na. Mihaela Sireteanu -Sef Servicul finanțare învățământ preuniversitar, d-na. Mirela Dziubinschi - Șef Serviciul resurse umane, d-na. Doina Ungureanu - Șef Biroul locativ.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

Dl Cușnir dorește să supună dezbaterii știrea apărută în mediul online referitor la o doamnă din Suceava umilită de către taxatoare într-un mijloc de transport al municipalității. Domnia sa se aștepta ca acest subiect să fie inclus pe Ordinea de zi suplimentară.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că problema sesizată de dl Cușnir poate fi dezbătută potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Suceava la Punctul Diverse. Domnia sa întreabă dacă sunt completări la Ordinea de zi inițială sau suplimentară.

Dl Pricope precizează că problemele cetățenilor care nu fac obiectul unui proiect de hotărâre pot fi sesizate și dezbătute la Punctul Diverse.

Dl Viceprimar Harșovschi supune la vot ordinea de zi a ședinței:

 • 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 10.12.2020, 17.12.2020 și 18.01.2021;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 83/26.03.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021 - 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbansim aferent pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente / racorduri pe teren proprietate privată -Solicitant: S.C. Ucasy Biuldars S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestări servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. Davasy Buildars S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - solicitant: Sanemi S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile, terenuri și clădiri, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena nr. 16, cartier Europa (Dealul Tătărași), către dl. Țiculeanu Florin - Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale și cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care constituie venit al administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2020 înregistrată subnr. 170531/15.01.2021;

 • 17. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2020 înregistrată sub nr. 250145/14.01.2021;

 • 18. Diverse;

VOT:DA- 23

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA-23

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 10.12.2020,17.12.2020 și 18.01.2021;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale.

Se supun la vot procesele verbale.

VOT: DA-23

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Potrivit Legii finanțelor publice, la începutul fiecărui an se supune aprobării repartizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar anterior. Astfel, excedentul bugetar este de 551.155,41 lei, iar propunerea de repartizare este: 134.341,10 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, iar 416.814,31 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu excepția Comisiei de urbanism care a votat după cum urmează: dl. Arămescu - DA; d-na. Buburuzan - DA; dl. Buciac - DA; dl. Cușnir - NU; dl. Flutur - DA; d-na. Gâtlan - DA; dl. Harșovschi - DA; dl. Sfeclă - DA; dl. Timoficiuc - DA).

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 83/26.03.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Cadrele medicale sunt plătite de Ministerul sănătății, iar banii vin prin Direcția de Sănătate Publică. A venit o diminuare cu suma de 233.318,47 lei, ca atare valoarea totală a contractului este de 4.277.681,53 lei pentru perioada ianuarie - decembrie 2020.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: / Se reia votul: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021 - 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, structura rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar a anului școlar 2021 - 2022 este identică cu cea din anul școlar anterior 2020 - 2021.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

Dl Secretar precizează că, votul fiind deschis, consilierul local care nu poate vota electronic poate afirma cum votează pentru a fi consemnat în procesul verbal.

Se reia votul:

Dl Buciac precizează că d-na. Fuior nu are posibilitatea tehnică să voteze.

Dl Viceprimar Harșovschi consideră că d-na. Fuior are o problemă cu conexiunea la internet, iar dacă nu se poate vota va face apel nominal pentru votul fiecărui consilier local.

Dl Cușnir precizează că se află în aceeași încăpere cu d-na. Fuior care nu poate reintra în ședință, domnia sa apreciază că este o problemă cu softul și propune ca până la ședința viitoare să fie remediate scăpările acestuia.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că va verifica, însă principala problemă este cea legată de slaba conexiune la internet.

Dl Buciac consideră potrivit ca următoarea ședință ordinară să aibă loc în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, daca situația sanitară la nivelul municipiului Suceava nu va permite desfășurarea ședinței în sala 50 a Primăriei municipiului Suceava.

Dl Primar precizează că propunerea d-lui Buciac este potrivită, domnia sa apreciază că în ședința ordinară viitoare va fi inclus și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, astfel încât în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” vor putea fi purtate dezbaterile necesare.

Dl Pricope consideră că momentul trebuie depășit, iar votul să se realizeze prin apel nominal.

Dl Cușnir întreabă ce se întâmplă dacă la un proiect de hotărâre lipsesc câțiva consilieri locali, însă există cvorum pentru adoptarea hotărârii, nu se poate continua doar cu acel vot?

Dl Secretar precizează că pentru a se ieși din impas, votul să se realizeze electronic, iar cine nu poate vota în această manieră, să voteze prin vot nominal solicitat de președintele de ședință.

S-a oprit votul / Se reia votul:

VOT electronic: DA - 21

dl. Flutur votează prin apel nominal DA.

dl. Sfeclă votează prin apel nominal DA.

VOT: 23 - DA

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbansim aferent pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente / racorduri pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. Ucasy Biuldars S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu excepția Comisiei de urbanism care a votat după cum urmează: dl. Arămescu - DA; d-na. Buburuzan - DA; dl. Buciac - NU; dl. Cușnir - NU; dl. Flutur - DA; d-na. Gâtlan - NU; dl. Harșovschi - DA; dl. Sfeclă - NU; dl. Timoficiuc - NU).

Dl Cușnir precizează că investitorii trebuiesc încurajați, iar acest investitor a dat suficinente motive pentru a fi încurajat, fiind investitorul care a construit prima parcare supraetajată din Suceava cu acoperiș verde, ceea ce nu a reușit Primăria în 17 ani a construit acest investitor. Domnia sa întreabă ce face Primăria pentru a le facilita investitorilor dezvoltarea. Având în vedere că zona străzilor Alexandru cel Bun, Tătărași și până la drumul spre Ipotești s-a dezvoltat foarte mult, ce face Primăria astfel încât căile de acces înspre și dinspre acea zonă să nu mai fie aglomerate. Dacă s-ar dori încurajarea investitorilor, municipalitatea trebuie să aibă un Plan Urbanistic General al localității nu să pună investitorii să piardă timp și bani pentru realizarea de PUZ - uri. Domnia sa apreciază că a-i obliga pe investitori să facă PUZ-uri în loc să aibă PUG la dispoziție este o descurajare a investitorului privat și din acest motiv cu toate că încurajează punctual acest investitor pentru ceea ce a făcut până acum, domnia sa se va abține la vot deoarece consideră că nu poate încuraja politica PUZ -urilor în loc să existe un Plan Urbanistic General așa cum au toate localitățile civilizate din România. în ședința ordinară din 17.12.2020 la punctul 2, domnia sa l-a întrebat pe dl. Primar când trebuia municipiul Suceava să finalizeze Planul Urbanistic General, domnia sa întreabă din nou, de când trebuia municipiul Suceava să aibă Plan Urbanistic General astfel încât investitorii să nu mai fie puși să cheltuie timp și bani pentru PUZ - uri.

Dl Primar precizează că în această dimineață a semnat răspunsul la solicitarea d-lui. Cușnir, acesta fiind transmis și pe adresa de email. Domnia sa menționează că actualizarea PUG-ului nu este o chestiune simplă, legislația în domeniul urbanismului s-a modificat foarte mult. A purtat discuții cu primari din importante localități și s-a ajuns la concluzia că pentru actualizarea unui PUG sunt necesari cel puțin 7 ani, săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire cu Comisia de mediu pentru a obține un aviz și de la Autostrăzi, domnia sa speră ca până la jumătatea anului municipalitatea să aibă acest PUG. Referitor la cele sesizate de dl. Cușnir cu privire la PUZ -urile pe care trebuie să le suporte dezvoltatorii, altă soluție nu este, investitorii neavând timp pentru a aștepta PUG - ul.

Dl Cușnir precizează că deși dl Primar preciza că sunt necesari 7 ani pentru actualizarea unui PUG, municipiul Suceava nu are PUG.

Dl Primar precizează că municipiul Suceava are încă din anii 2000 un PUG, el este prelungit, dar neactualizat.

Dl Cușnir precizează că PUG - ul trebuia actualizat din anul 2010.

Dl Primar precizează că neactualizarea PUG - unui nu a fost o strategie, lucrurile au mers foarte greu cu modificarea legislației, însă domnia sa prognozează că până la jumătatea anului PUG - ul va fi actualizat.

Dl Cușnir precizează că aceste amânări afectează timpul și banii oamenilor, un oraș civilizat are un Plan Urbaniști General.

Dl Primar precizează că raportat la valoarea investițiilor costurile cu întocmirea PUZ -urilor sunt mici.

Dl Buciac precizează că sunt mai multe zone în municipiul Suceava care se află într-o continuă dezvoltare, spre exemplu: zona Areni - Tătărași, zona Metro, zona Gheorghe Doja, zona Calea Unirii - Serelor, zona Cartodrom, ieșirea din Burdujeni / Suceava spre Botoșani, zone care se confruntă cu problema legată de rețelele de utilități, rețele care nu au fost proiectate pentru un număr atât de mare de beneficiari, rețele care în prezent sunt suprasolicitate, domnia sa apreciază că este nevoie ca la nivelul Primăriei municipiului Suceava / Consiliului Local al municipiului Suceava să se constituie o comisie pentru planificarea dezvoltării și extinderii rețelelor de utilități, chiar și a accesului rutier, pentru identificarea pașilor următori pentru dezvoltarea utilităților.

Dl Primar Dl Primar precizează că la depunerea documentației PUZ, dezvoltatorul vine cu avize de la toți operatorii, cu soluțiile tehnice de racordare la utilități. Primăria nu poate ține pasul cu toți dezvoltatorii, simt unii care construiesc pe străzi private unde municipalitatea nu poate asigura extinderea rețelelor.

Dl Buciac precizează că sunt zone unde s-a construit deja, însă nu sunt toate utilitățile, spre exemplu Cartierul Europa.

Dl Primar precizează că racordarea la apă și canalizare era prinsă pe POS - ul de mediu, însă lucrarea se va realiza pe fondurile Primăriei și s-a finalizat racordarea la apă și canalizare, hi bugetul acestui an vor fi prinse sumele necesare pentru celelalte aspecte legate de străzi și energie electrică acolo unde nu s-a ajuns.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

NU-4

ABT-6

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestări servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. Davasy Buildars S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu excepția Comisiei de urbanism care a votat după cum urmează: dl. Arămescu - DA; d-na. Buburuzan - DA; dl. Buciac - NU; dl. Cușnir - NU; dl. Flutur - DA; d-na. Gâtlan - NU; dl. Harșovschi - DA; dl. Sfeclă - NU; dl. Timoficiuc - NU).

Dl Cușnir precizează că are aceeași abordare, investitorii trebuiesc încurajați, trebuie să existe reguli unitare pentru toți investitorii. Aceștia când se hotărăsc să investească în Suceava trebuie să știe ce regim de înălțime are zona în cauză, domnia sa solicită ca la acest punct să se verifice la departamentul de urbanism dacă pentru această parcelă s-a dat un certificat de urbanism de informare cu regim de înălțime mult mai mare P+10, iar ulterior de la departamentul de urbanism să i se spună că se va aproba P+4 și să facă PUG pentru P+4. Domnia sa întreabă cum este posibil să se emită pentru aceeași parcelă un Certificat de urbanism pentru P+10, după care cumpărătorului să i se pună în vedere că poate construi doar P+4 în acea zonă.

Dl Primar solicită d-nei Bejenar - Director Direcția urbanism să ia cuvântul.

Dl Cușnir precizează că mai sunt situații de acest fel în care este emis un Certificat de urbanism pentru construcție cu regim mare de înălțime pentru ca cel care vinde să obțină un preț mai ridicat, iar cumpărătorul constată că acel certificat de urbanism de informare nu este valabil sau nu este luat în considerare.

Dl Primar precizează că un astfel de caz a fost în cursul zilei anterioare, în situația Universității Suceava care intenționa să construiască clădire pentru facultatea de medicină de P+10 și s-a ajuns la un regim de înălțime de P+8, aceste lucruri se reglează în Comisia tehnică unde intervin arhitecții în funcție de amplasament, zonă, clădiri învecinate.

Dl Pricope precizează că în Secțiunea Cetificat de urbanism se constată că la niciunul dintre cele trei proiecte nu se solicită avizul pentru energia termică. Domnia sa consideră că este obligatoriu să fie cerut acest aviz deoarece este normal să se încurajeze sistemul public centralizat pentru energie termică, aspect care este important atât pentru sistemul centralizat cât și pentru suceveni, deoarece creșterea numărului de consumatori poate aduce și o diminuare a costurilor cu energia termică. Din punct de vedere al documentației, domnia sa consideră că este un aviz care trebuie cerut pentru eliberarea Autorizației de construire încă din faza de Certificat de urbansim, altfel s-ar aduce un prejudiciu operatorului. Domnia sa consideră că trebuie verificate și aspectele legate de spațiile verzi și locurile de parcare.

Dl Primar precizează că deși este un luptător pentru sistemul centralizat, Primăria municipiului Suceava nu poate forța dezvoltatorii să se branșeze la rețeaua de energie termică a municipalității. Oamenii trebuie să se convingă singuri și să solicite branșarea la sistemul public, municipalitatea nu poate condiționa operatorul atât timp cât nu are cea mai ieftină energie termică și el are o altă alternativă. Există posibilitatea ca după reabilitarea completă a punctelor termice, cu un sistem centralizat performant și un preț suportabil operatorii și dezvoltatorii să solicite branșarea la sistemul public. în prezent domnia sa nu consideră oportună condiționarea la un aviz de la Thermonet.

Dl Buciac solicită ca atunci când mai sunt trimise proiecte de PUZ să fie atașate reglementările urbanistice, planul de încadrare în zonă și planul de situație pentru că la aceste trei documentații nu au fost atașate.

D-na Bejenar precizează, referior la întrebarea cu privire la cele două certificate de urbanism că în anul 2008 se solicită pentru aceeași parcelă de teren nu informații urbanistice, ci obținerea autorizației de construire pentru edificarea unui imobil cu 10 etaje. Certificatul de urbanism a fost emis în 2008 cu termen de valabilitate de 24 de luni. Al doilea certificat de urbanism este emis în anul 2019, după 11 ani, între timp legea s-a schimbat de foarte multe ori. Respectiv în anul 2013 prin Legea nr. 190 se modifică art. 32 din Legea nr. 350 cu privire la faptul că nu se poate modifica printr-un alt PUZ coeficientul de utilizare al terenului, decât o singură dată și nu mai mult de 20%. Aici a apărut între timp PUZ Zona Metro la care coeficientul de utilizare al terenului este de 1,5%. Respectiva persoană când a solicitat în anul 2019 trebuia să respecte aceste prevederi, deci nu s-a putut depăși coeficientul de 1,8%.

Cu privire la contractul de achiziție publică a PUG - ului, domnia sa menționează că i-a transmis Informarea d-lui Cușnir și face mențiunea că contractul se încheie în 2010, are perioada de valabilitate 10 luni plus termenele de avizare. Instituțiile abilitate au solicitat în baza modificărilor legilației tot felul de documentații, concluzionând suntem în perioadă de valabilitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

NU-2

ABT-7

Dl Sfeclă nu poate vota online și votează prin apel nominal - Abținere VOT: DA-13

NU-2

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - solicitant: Sanemi S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu excepția Comisiei de urbanism care a votat după cum urmează: dl. Arămescu - DA; d-na. Buburuzan - NU; dl. Buciac - NU; dl. Cușnir - NU; dl. Flutur - DA; d-na. Gâtlan - NU; dl. Harșovschi - NU; dl. Sfeclă - NU; dl. Timoficiuc - NU).

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-8

NU-3

ABT -12

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile, terenuri și clădiri, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava ■ inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, și precizează că au fost montate bucle noi iar cele vechi au fost predate Primăriei municipiului Suceava, iar valoarea de inventar s-a diminuat și trebuie actualizată valoarea rămasă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena nr. 16, cartier Europa (Dealul Tătărași), către dl. Țiculeanu Florin - Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale -inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Conform Legii nr. 31/2019 și a OG nr. 74/2018 pentru reducerea / diminuarea cantității de deșeuri municipale și cele asimilate lor, se încheie aceste parteneriate cu Organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorului. Parteneriatul propus, după aprobare îl va înlocui pe cel anterior, și reunește modalitate de colaborare în cadrul parteneriatului, iar tariful de gestionare a deșeurilor este de 970 lei fără TVA.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu excepția Comisiei de urbanism care a votat după cum urmează: dl. Arămescu - DA; d-na. Buburuzan - DA; dl.

Buciac - NU; dl. Cușnir - NU; dl. Flutur - DA; d-na. Gâtlan - DA; dl. Harșovschi - DA; dl. Sfeclă - DA; dl. Timoficiuc - DA), iar Comisia de servicii votat după cum urmează: d-na. Zarojanu - DA; d-na. Todereanu - DA; d-na. Fuior - NU).

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că producătorul de PET - uri, care le introduce în piață plătește pentru fiecare dintre acestea o taxă către Ministerul Mediului. Operatorul, cel care colectează selectiv deșeurile le vinde persoanelor juridice interesate la un anumit preț, dar el primește și o subvenție de la APM în baza informărilor făcute. Până acum legislația prevedea foarte clar că era un contract între operator care făce colectarea selectivă și OIREP, cel care introduce pe piață PET - urile, după care era un contract tripartit prin care Primăria municipiului Suceava era parte în acest proces pentru a confirma, dar banii mergeau tot la operator. Acum s-a schimbat legislația și prevede că cei care introduc pe piață PET - uri trebuie să plătească către Primăria municipiului Suceava acea diferență de taxă. Se estimează că la Primăria municipiului Suceava se va încasa în acest an 2 mii de lei la un preț de 970 lei / tonă, bani care până acum mergeau la cei cu care primăria are încheiat contract de salubrizare menajeră. Primăria municipiului Suceava are obligația de a face informări și campanii pentru populație referitoare la importanța colectării selective a deșeurilor. Acest proiect este unul în baza căruia vin mai mulți bani la bugetul local, estimativ suma se ridică la 2 milioane de lei.

Dl Cușnir precizează că acest parteneriat reglementează modul în care aceste OIREP -uri retumează municipalității o sumă negociată pentru cantitățile de deșeuri reciclate, trimise de către operator către reciclator. Deci nu toate OIREP - urile negociază ascelași preț. în România funcționează în prezent 14 OIREP - uri, iar sumele pe care le primește municipiul Suceava sunt în funcție de negociere, domnia sa este de părere că sumele trebuie maximizate dacă se poate negocia cu aceste OIREP - uri.

Dl Hostiuc precizează că în România sunt 13 OIREP - uri, iar a 14 a este în curs de licențiere. Menționează că până acum prețul era de 860 lei / tonă, acum a crescut la 970 lei / tonă, tariful fiind însoțit de o fundamentare, tariful fiind asumat de cei care vor să încheie aceste parteneriate, mai exact 4 parteneriate acceptă această sumă. Era suficient un singur parteneriat pentru a putea acoperi cantitatea produsă în municipiul Suceava și deviată de la depozitare, anul trecut s-a deviat de la depozitare o cantitate de 1.750 tone de deșeuri reciclabile care nu au ajuns la gorapa de gunoi, au ajuns la valorificare și cineva a primit o subvenție / bonificație. Această subvenție a crescut față de anul trecut cu mai mult de 100 lei / tonă, și s-a mai introdus suma de 14 lei / tonă pentru campanii de informare și educare a populației.

Dl Cușnir întreabă dacă s-a negociat cu 4 OIREP - uri.

Dl Hostiuc precizează că este un tarif fundamentat de operator împreună cu OIREP -urile. Ei fundamentează pentru că activitatea efectivă, de colectare, sortare și valorificare o face operatorul și nu Primăria. Primăria municipiului Suceava întocmește documentația și încasează banii.

Dl Cușnir întreabă dacă Primăria poate negocia cu aceste OIREP - uri.

Dl Hostiuc precizează că nu este o asemenea procedură, este un tarif fundamentat de operator și acceptat de OIREP - uri.

Dl Cușnir apreciază că este un conflict de interese dacă operatorul intră în negocierea dintre OIREP și UAT.

Dl Hostiuc precizează că operatorul fundamentează un tarif care rezultă în urma costurilor activităților pe care le desfășoară.

Dl Cușnir apreciază că sunt două situații distincte, respectiv tariful fundamentat de către operator pentru activitatea de sortare, ambalare, încărcare și tranport până la reciclare până la reciclator, iar suma pe care OIREP - ul o retumează UAT - ului este o sumă negociată.

Dl Hostiuc precizează că este o sumă bazată pe tariful fundamentat de operator, Primăria nu negociază cu aceste OIREP - uri, operatorul are cheltuiala nu municipalitatea. Suma de 2 mii de lei s-a estimat în funcție de cantitățile înregistrate anul trecut de către operator la tariful de 970 lei / tonă fără TVA, iar în lunile în care nu se va colecta Primăria nu va primi bonificația.

Dl Cușnir întreabă dacă Punctul 11 de pe Ordinea de zi a acestei ședințe are legătură cu Punctul 12 și dacă creșterea de tarif de la punctul 12 este datorată faptului că operatorul nu mai primește cum primea înainte banii de la cel care produce ambalajul și banii merg acum la OIREP -uri?

Dl Hostiuc precizează că înainte operatorul primea bani din două surse, direct de la cel căruia îi vinde și o subvenție de la Fondul de mediu, acum partea de bonificație nu mai ajunge la operator.

Dl Cușnir menționează că creșterea prețului la salubritate, creștere suportată de suceveni are o componentă datorită faptului că producătorul de ambalaje nu mai dă banii direct procesatorului ci îi dă OIREP - urilor, iar OIREP - urile dau banii la Primărie. Datorită faptului că procesatorii din Suceava nu mai primesc bani de la producătorii de ambalaje sucevenii vor trebui să plătească un tarif mai mare la salubrizare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că punctul 12 poate fi legat de punctul 11, însă acest proiect de hotărâre propune încheierea, potrivit legislației a unui parteneriat prin care se va încasa la bugetul local o sumă de bani. Dacă Primăria nu va încheia contracte cu aceste OIREP -uri banii se pierd.

Dl Cușnir menționează că acest proiect propune încheierea unui parteneriat pentru încasarea unor sume de bani, iar proiectul următor propune majorarea prețului de la salubritate, preț care va fi suportat de către populație.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că prețul la salubrizare nu se modifică, taxa de ecologizare este de 9 lei / lună / persoană.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-20

ABȚ-3 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar precizează că dl Cușnir are dreptate, domnia sa ca primar niciodată nu a acceptat actualizarea tarfifelor ca urmare a unei licitații. Din păcate au inervenit aceste modificări legislative, iar Primăria va încasa niște bani în detrimentul firmei de salubritate, cumva el trebuie comensat în partea cealaltă. Domnia sa precizează că facturile vor crește ca urmare a acestor majorări, și până nu vom avea o situație exact în buget pentru a se cunoaște cum se va suporta, domnia sa retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a acestei ședințe. Evident prețurile la populație nu vor crește, dar tot din bani publici Primăria trebuie să plătească aceste diferențe, ca atare domnia sa neavând dimensiunea exactă a bugetului local retrage proiectul de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre retras de inițiator.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale și cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care constituie venit al administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, cota maximă putea fi de 1,5%, însă s-a propus cota de 0,8% pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 35 de ani și 0,5% pentru persoanele care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

NU-1

Dl Flutur nu poate vota Online și votează prin apel nominal: DA

VOT: DA-22

NU-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în amil 2021, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa amintește că, în Stare de alertă Poliția Locală este subordonată Poliției Naționale. Sunt mari probleme în țară legate de acest aspect, în sensul că primăriile nu mai pot să dispună de polițiștii pe care îi plătesc. La Suceava activitatea este cât de cât normală, municipalitatea având o bună colaborare cu Poliția Națională.

Referior la activitatea Poliției Locale Suceava feedback - ul populației în anul 2020 este unul pozitiv. Poliția Locală Suceava a fost angrenată în pandemie, și-a dat examenul de maturitate. Implicarea a fost maximă, au fost angajați din linia întâi care s-au îmbolnăvit, cei de la Poliția Națională nu voiau să-și asume aceste riscuri în prima fază a pandemiei, respectiv să meargă la persoanele carantinate, să le ducă mâncare, să le ia în evidență. Să nu uităm ca Poliția Locală în anul 2020 a fost foarte implicată în pandemie, în linia întâi, în verificarea persoanelor care au fost izolate și carantinate precum și celelalte activități desfășurate în punctele fixe.

Domnia sa precizează că ar fi necesară angajarea a minim 40 de polițiști locali, sunt posturi vacante, însă legea nu permite.

Domnia sa precizează că întotdeauna este loc de mai bine, și apreciază activitatea desfășurată de dl. Doroftei - Directorul Poliției Locale Suceava, care are o importantă experiență în administație ca subprefect și viceprimar.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă care este numărul polițiștilor locali din municipiul Suceava și care este numărul patrulelor zilnice care se fac în municipiul Suceava. Domnia sa precizează că cetățeni ai municipiului Suceava i-au adus la cunoștință că sunt zone în care nu ajunge niciun polițist local, nicio patrulă.

Dl Primar amintește că este necesară angajarea a cel puțin 40 de polițiști locali, însă nu există baza legală, în prezent sunt aproximativ 110 polițiști locali și invită pe dl. Doroftei -Directorul Poliției Locale Suceava să ia cuvântul.

Dl Doroftei precizează că, așa cum este prezentat și în Informarea inclusă pe Ordinea de zi a acestei ședinței, Poliția Locală a municipiului Suceava reunește 116 polițiști locali activi. Din Informare reiese faptul că poliția Locală are polițist local detașat la Direcția municipală de evidență a persoanelor, sunt polițiști locali cu raportul de muncă suspendat datorită unor probleme de sănătate, sau fiind în concediu pentru creștere și îngrijire copil. în principal, în medie cam 30% din efectivele Poliției Locale sunt în patrule mixte cu Poliția municipiul Suceava, la Biroul rutier, la Ordine publică în municipiu și la Ordine publică în Burdujeni. în cursul acestei zile, 28.01.2021 la schimbul 1 care se încheie la ora 16.00, sunt pe stradă 5 patrule auto: 4 de ordine publică și una de circulație; 2 echipaje, deci patru persoane care au verificat persoanele aflate în autoizolare și 2 patrule pedestre.

Cu privire la acoperirea suprafeței municipiului este o patrulă auto și una pedestră în Burdujeni, o patrulă auto în Ițcani, la opt ore, o patrulă auto și una pedestră în municipiu și din când în când este o patrulă și în Cartierul George Enescu. Domnia sa aduce la cunoștință faptul în urma discuțiilor purtate cu Poliția municipiului Suceava, că zonele din municipiul Suceava sunt împărțite și efectivele sunt alocate și în funcție de incidența evenimentelor și de dinamica acestora. Repartizarea patrulelor se stabilește zilnic în urma discuțiilor cu Poliția municipiului Suceava, solicitarea principală este de a avea patrula proprie în centru, zonă cu foarte multe obiective de interes.

DI Primar precizează că principala problemă cu care se confruntă municipalitatea este legată de lipsa personalului. în ceea ce privește ordinea publică sunt stabilite și patrule mixte în colaborare cu Poliția municipiului Suceava și cu Jandarmeria. în Cartierul Ițcani se construiește pe fonduri europene un nou sediu al Primăriei și se intenționează stabilirea unui post fix aici.

Dl Cușnir îl roagă pe dl. Director Doroftei ca până la ședința viitoare să pregătească o analiză, o comparație între numărul de amenzi pentru parcarea autoturismelor emise în perioada iulie - septembrie 2020 și cel al amenzilor emise aceeași perioadă a anului 2019. Domnia sa dorește șă fie comparată perioada iulie - septembrie 2020 cu perioada octombrie - decembrie 2020, pentru a vedea dacă nu cumva Poliția Locală Suceava nu a dat amenzi în perioada electorală și preelectorală pentru a nu-i supăra pe votanți.

Dl Primar precizează că nu este adeptul amenzilor, probabil majoritatea amenzilor au fost date pentru parcări ilegale, însă în nicun caz nu au fost date amenzi pe criterii politice.

Dl Cușnir precizează că nici domnia sa nu este adeptul amenzilor, principiu care ar trebui îmbrățișat și de Poliția Locală, însă dorește să se convingă cum a fost tratat acest subiect în perioada electorală și preelectorală, motiv pentru care a solicitat acea analiză comparativă.

Dl Doroftei precizează că aceste informații vor fi furnizate, cu mențiunea că aceste perioade din ani diferiți nu sunt neapărat comparabile strict în sensul în care a întrebat dl consilier, referindu-se la parcările cu plată. Situațiile nu sunt comparabile deoarece în anul 2019 nu a fost aceeași activitate și nici aceleași locuri de parcare cu plată. Domnia sa precizează că va pregăti această informare care va fi făcută publică.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

NU-1

Dl Flutur nu poate vota Online și votează prin apel nominal: DA

VOT: DA-22

NU-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Dl Munteanu nu poate vota online și votează prin apel nominal: DA

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2020 înregistrată sub nr. 170531/15.01.2021;

Dl Primar apreciază că Poliția Locală Suceava în anul 2020 a trecut testul de maturitate. Cetățeni ai municipiului Suceava care au fost izolați s-au declarat mulțumiți de consilierea și de sprijinul primit de la Poliția Locală.

DI Cușnir precizează că anul 2020 a fost un an greu pentru toată lumea nu doar pentru Poliția Locală, în schimb dacă se referă strict la raportul Poliției Locale așa cum s-a discutat și în cadrul Comisiei de ordine publică, acesta este perfectibil. Domnia sa menționează că are încredere că următorul raport va fi făcut mai concret. Spre exemplu în acest raport este prevăzut faptul că a avut loc verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră - număr de verificări organizate 365, deci în fiecare zi a anului Poliția Loală a avut acțiuni de verificare a integrității semnelor rutiere. Domnia sa i-a solicitat d-lui Director Doroftei o situație cu numărul de solicitări care s-au făcut către Primărie ca urmare a acestor verificări efectuate, pentru schimbarea semnelor rutiere neconforme, distruse sau care nu mai arată cum trebuie. Pentru a face o comparație, în același raport, când se face referire la numărul de acțiuni organizate pentru verificarea la domiciliu a persoanelor autoizolate, în perioada martie - decembrie 2020. Nu se specifică câte astfel de acțiuni au fost realizate, se precizează doar atat: monitorizare prin verificare la domiciliu a persoanelor izolate. Domnia sa apreciază că întotdeauna omul este mai important decât stâlpul și perferă să se menționeze câte acțiuni a realizat Poliția Locală pentru oameni, acțiuni mai importante decât cele legate de semnele rutiere.

Dl Pricope menționează că au fost stabilite niște aspecte în cadrul Comisiei locale de ordine publică, iar spre exemplificare situația persoanelor care au primit un avertisment în primă fază, iar ulterior faptele au fost repetate, trebuie identificat motivul pentru care faptele se repetă precum și măsurile ce se impun în aceste cazuri. Domnia sa apreciază că și aceste aspecte trebuie să se regăsească în informările viitoare.

S-a luat act de cele prezentate.

PUNCTUL 17 Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2020 înregistrată sub nr. 250145/14.01.2021;

Dl Primar precizează că și Direcția de Asistență Socială a fost implicată în această perioadă grea, prin monitorizarea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani, furnizarea de medicamente și mâncare, d-na Marchitan este singurul director din primărie care a primit calificative maxime pentru cum a funcționat Direcția de Asistență Socială în anul 2020.

D-na Zarojanu mulțumește Direcției de Asistență Socială pentru implicarea în pandemie, angajații au lucrat și ca voluntari având în vedere numeroasele cereri ale cetățenilor care trebuiau rezolvate. Domnia sa apreciază că începând din anul 2021 parteneriatul între societatea civilă și Primăria municipiului Suceava prin Direcția de Asistență Socială ar trebui să fie mai strâns, referindu-se la extrenalizarea unor servicii, pentru ca în acest fel să se realizeze acțiuni pe bani mai puțini a unor servicii de foarte bună calitate către populație, cu referire în mod sprecial la segmentul persoanelor vârstince, singure și care au nevoie de sprijinul comunității. Domnia sa consideră că Primăria municipiului Suceava ar trebui să asigure una sau două locuințe de maximă urgență, de strictă necesitate pentru victimele violenței domestice sau pentru alte victime care au nevoie de ajutor. Sunt multe acțiuni demarate și care sunte necesare să continue pentru copii defavorizați, pentru copiii care suferă de autism, de sindrom Down.

S-a luat act de cele prezentate.

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa precizează că a inclus acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi suplimentară pentru a putea reduce prețul gigacaloriei începând cu luna ianuarie. Este pentru prima dată în ultimii 17 ani când este propusă o diminuare de tarif pentru energia termică de la 480,18 lei la 445,53 lei. A scăzut tariful la partea de producție la 196,51 lei / gigacalorie la 159,30 lei / gigacalorie și a crescut de la 207 lei / gigacalorie la 215,1 lei / gigacalorie la transport și distribuție. Per total este o reducere de la 480,18 lei la 445,53 lei. Până astăzi componenta de subvenție la energia termică era suportată în cote egale de populație de de municipalitate - 240,18 lei la municpalitate și 240 lei la populație. Nu este corectă diminuarea tarifului pentru populație, pentru că subvenția este plătită tot din bani publici. Se va face o economie de 3,2 milioane raportat la numărul de calorii consumate anul trecut, deci subvenția plătită de Primărie va fi mai mică cu 3,2 milioane de lei, prețul plătit de populație va rămâne nemodificat.

Domnia sa se declară mulțumit de cum merg lucrurile la Bionergy, doi ani de zile s-a reșuit funcționarea pe biomasă. în cursul zilei de luni domnia sa s-a aflat la Piatra Neamț unde s-a stabilit ca diferența de bani de asproximativ 35 milioane de euro pentru finalizarea lucrărilor de transport și distribuție și reabilitarea punctelor termice din municipiul Suceava să poată fi promovată pe Planul Național de Redresare și Reziliență pentru că este unul mai rapid, care ne obligă ca până la data de 31.12.2022 contractele să fie deja încheiate. în final se va ajunge la o gigacalorie ieftină, la un preț suportabil pentru populație, un serviciu civilizat, iar cât mai multă populație și agenți economici să revină la sistemul centralizat.

Domnia sa în calitate de reprezentant al municipiului Suceava a fost chemat să semneze Parteneriatul de la Paris legat de încălzirea climatică, pe considerentul că municipiul Suceava este un municipiu preponderent verde: încălzire pe biomasă, transport ecologic, iluminat de tip led.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu excepția Comisiei de urbanism care a votat după cum urmează: dl. Arămescu - DA; d-na. Buburuzan - DA; dl. Buciac - NU; dl. Cușnir - NU; dl. Flutur - DA; d-na. Gâtlan - DA; dl. Harșovschi - DA; dl. Sfeclă - DA; dl. Timoficiuc - DA), iar Comisia de servicii votat după cum urmează: d-na. Zarojanu - DA; d-na. Todereanu - DA; d-na. Fuior - NU).

Dl Nichiforel dorește să facă o corecție referitoare la cele menționate de dl Primar, respectiv arderea biomasei înseamnă ardere de gaz metan și producere de dioxid de carbon.

Dl Primar precizează că este un proiect verde, este recomandat de Uniunea Europeană, de Guvernul României, domnia sa îl invită pe dl Nichiforel la Primărie pentru discuții, însă nu se pune problema schimbării sistemului de încălzire în oraș, este o investiție privată de 86 de milioane de euro. Muncipalitatea a cheltuit până acum aproximativ 30 de milioane de euro din surse proprii, de la Guvernul României și din surse atrase pentru sistemul centralizat. Guvernul a dat 15 milioane de euro, municipalitatea a angajat un credit în valoare de 10 milioane de euro, au fost date declarații și aprobate strategii în Consiliul Local pentru menținerea sistemului de încălzire, astfel încât astăzi nu se pune problema schimbării sistemului de încălzire. Municipiul Suceava este singurul municipiul din țară care asigură încălzirea pe biomasă. Sistemul de încălzire în municipiul Suceava este confirmat, aprobat și nu mai poate fi schimbat.

Dl Cușnir consideră că deși este un proiect de hotărâre care propune diminuarea tarifului la energia termică, nici acesta nu este bine documentat. Domnia sa apreciază că trebuiau puse la dispoziția consilierilor locali și documentația care a stat la baza emiterii Avizului ANRE nr. 112 din 14.10.2020, respectiv: fișa de fundamentare, structura prețului de producție, care sunt categoriile de cheltuieli și ponderea acestora, combustibili, mentenanță, salarii, dezvoltare, profit. Domnia sa întreabă de ce acest proiect este supus aprobării în luna ianuarie 2021 dacă Avizul ANRE a fost emis în 14.10.2020. Consideră că dacă era un aviz pentru creștere a prețului probabil că se supunea mult mai repede la votul Consiliului Local. întreabă dacă s-a achitat ca subvenție de la bugetul local suplimentar față de prețul avizat de ANRE în aceste trei luni câte 37,21 lei /gigacalorie plus TVA, adică în total 44,28 lei / gigacalorie?

Domnia sa întreabă care au fost modificările din structura prețului de producere a energiei termice în cogenerare care au dus la scăderea acestuia și când au survenit aceste modificări, deoarece există posibilitatea ca acest preț de producere să fi trebuit să scadă mai demult. Alte întrebări care trebuie puse sunt: care sunt documentele care probează structura prețului și modificările care au dus la scăderea acestuia, facturi de biomasă, de când a scăzut prețul la biomasă, facturi de mentenanță, raportare cheltuieli salariale.

Domnia sa amintește că creșterea anterioară a tarifului de transport, distribuție și furnizare a fost aprobată pentru Thermonet prin HCL nr. 387/30.12.2019, Avizul ANRE a fost din 25.11.2019, a fost depus la Primărie în data de 26.11.2019. Când a fost vorba de creștere a tarifului a fost necesară o lună între decizia ANRE si votul Consiliului Local, iar când are loc o scădere benefică pentru populație a fost nevoie de trei luni pentru a supune la votul Consiliului Local.

Sesizează că în propunerea de Act adițional, în introducere S.C. Thermonet este reprezentată de dl. Adrian Bodea în calitate de administrator, iar în finalul actului la semnături, ca administrator S.C. Thermonet este menționat dl. Iulian Flămânzianu.

Domnia sa precizează că va vota dacă aceste aspecte vor fi lămurite.

Dl Primar precizează că a făcut public acest lucru, respectiv avizul pentru diminuarea prețului de producție la gardul termocentralei a fost emis în luna octombrie. S-a așteptat avizul ANRE pentru transport și distribuție care a fost emis în luna ianuarie 2021.

Dl Cușnir precizează că pentru transport și distribuție este solicitare de creștere pentru care este emis avizul ANRE în data de 21.01.2021, iar pe 28.01.2021 este supusă aprobării Consiliului Local această propunere.

Dl Primar precizează că tariful total este compus din transport, distribuție și producție, s-a întârziat aprobarea în Consiliul Local deoarece s-a așteptat avizul pentru transport și distribuție care a fost emis în luna ianuarie.

Domnia sa este un susținător al sistemului centralizat și aduce la cunoștință că ambasadori din SUA, Germania, Franța și Luxemburg au fost uimiți de faptul că municipiul Suceava este singurul municipiu din țară care se încălzește cu biomasă, la fel ca orașe civilizate din Europa.

Dl Cușnir precizează că în cazul unei creșteri între momentul avizului ANRE și aprobarea de către Consiliu Local a fost nevoie de o lună, iar când este vorba de o scădere a tarifului, între avizul ANRE și aprobarea de către Consiliu Local a fost nevoie de trei luni.

Dl Primar precizează că a fost o problemă de conjunctură și nu una premeditată, pentru ca tariful să fie supus aprobării Consiliului Local a fost necesar Avizul ANRE pentru producție din luna octombrie 2020, vât și Avizul ANRE pentru transport și distribuție care a fost emis în 21.01.2021.

Dl Cușnir apreciază aceste conjuncturi sunt în detrimentul cetățenilor municipiului Suceava.

Dl Primar precizează că finalitatea acestui proiect de hotărâre este scăderea prețului gigacaloriei în municipiul Suceava.

Dl Nichiforel precizează că biomasa este un gaz care se arde și care produce cantități importante de bioxid de carbon. în ceea ce privește încălzirea cu centrale individuale pe gaz metan, arderea gazului metan produce de asemenea bioxid de carbon în aceeași proporție ca și arderea biomasei. Domnia sa solicită ca cetățenii Sucevei să fie corect informați, nefiind vorba de o părere personală, ci de un aspect tehnic important care poate afecta cetățenii pe o perioadă foarte îndelungată de timp. Arderea gazului metan și a biomasei reprezintă un generator de bioxid de carbon, care trebuie redus altfel nu vom avea un oraș neutru climatic. Nicăieri în Europa, nici în lume arderea biomasei nu mai este considertă energie verde.

Dl Primar precizează că Uniunea Europeană pe exercițiul 2021 - 2027 solicită închiderea centralelor pe cărbune care sunt cele mai poluante, cu recomandarea de folosire a biomasei și biogazului, acestea fiind prevederi incluse în Strategia cadru pentru perioada 2021 -2027. Domnia sa îl invită pe dl. Nichiforel la primărie pentru a-i prezenta aceste documentații.

Dl Nichiforel precizează că Strategia valabilă până în anul 2023 a fost creată în perioada 2014-2015 și nu se referă la ea, arderea biomasei sau a biogazului generează bioxid de carbon, iar municipalitatea trebuie să reducă emisiile de bioxid de carbon.

Dl Primar precizează că pentru sistemul actual de încălzire al orașului, sistem recomandat de Uniunea Europană s-au cheltuit aproximativ 200 de milioane de euro, au fost semnate angajamente la angajarea creditelor. Sistemul de încălzire în municipiul Suceava este cel centralizat pe baza de biomasă, nepunându-se problema schimbării acestui sistem de încălzire.

Dl Nichiforel precizează că are o alternativă, o soluție europeană cu grant-uri, deci cu bani europeni, una benefică pentru cetățeni, care va conduce în final la un oraș neutru din punct de vedere climatic.

Dl Primar precizează că la realizarea investiției Primăria municipiului Suceava s-a angajat ca, pe perioada investiției, Primăria municipiului Suceava să ia gigacaloria, produsul secundar, necesară pentru încălzirea orașului.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că atât timp cât sunt emise certificate energetice pentru o centrală, înseamnă că lucrurile sunt avantajoase din punct de vedere al mediului înconjurător.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Diverse

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că Primăria municipiului Suceava i-a fost solicitat și a pus la dispoziție cinci centre de vaccinare pentru imunizarea în masă a populației, problema care a intervenit este legată de lipsa vaccinuri la nivel mondial și național. în acest moment vaccinarea se face la Spitalul Județean Suceava pe mai multe fluxuri, făcându-se mai multe vaccinuri decât numărul prognozat pentru fiecare centru. Potrivit reglementărilor în vigoare la centrele de vaccinare din țară puse la dispoziție de către primării se fac 5 vaccinuri pe oră, iar în decursul unei zile 60 de vaccinuri. Primăria municipiului Suceava a făcut în anul 2020 și va face în continuare tot ce-i va sta în putință pentru a asigura sănătatea și integritatea sucevenilor. Pentru o informare clară și concretă trebuie precizat faptul că municipalitatea este pregătită cu centrele de vaccinare. Legislația s-a modificat de mai multe ori, centrele de vaccinare au avizele, respectiv autorizațiile de funcționare impuse de DSP, s-au făcut detașări ale medicilor de medicină școlară pentru a deservi aceste puncte de vaccinare, angajați ai primăriei au fost detașați prin Dispoziție ca registratori, asistenți și medici care să deservească centrele de vaccinare când vor fi deschise de către DSP după ce primesc avizul de la INSP. între timp se așteaptă corelarea legislației și apariția contractului - cadru pentru angajările medicilor, asistenților și registratorilor. Așa cum a precizat în data de 11.01.2021 și în ședința anterioară din 18.01.2021, Primăria municipiului Suceava a făcut toate demersurile, a amenajat spațiile, centrele de vaccinare sunt gata, se așteaptă primirea vaccinurilor pentru a demara imunizarea în masă, pentru că sănătatea este cea mai importantă.

D-na Paiu apreciază potrivită introducerea Liniei 15 pe str. Dobrilă Eugen, însă propune adaptarea autobuzelor la fluxul de călători, cele cu 12 locuri fiind insuficiente, precum și amplasarea unei stații de autobuz la capăt de linie. Apreciază că Linia 15 trebuie extinsă și după Autogară după un program ce trebuie afișat. Domnia sa propune completarea cu pietriș a străzii până la asfaltarea sa. O altă propunere este ca Linia 4 sau Linia 2 să aibă capătul la sfârșitul străzii 22 Decembrie, respectiv prelungirea cu 2 Km. a traseului.

Dl Primar precizează că pentru prima data a fost introdus transportul public local în zona str. Dobrilă Eugen, acest se va efectua în tot mini - cartierul - str. Molidului, str. Fagului. După ce str. Dobrilă Eugen și străzile aferente vor fi racordate la sistemul de apă și canalizare, str. Dobrilă Eugen va fi asfaltată în acest an. Lucrările au fost tergiversate datorită faptului că pe soluțiile europene s-a finanțat canalizarea numai pe scurgere gravitațională nu și pe stație de pompe, soliția tehnică necesară în zonă.

A avut loc o licitație pentru încă 15 autobuze, iar în toate cartierele municipiului Suceava vor fi introduse mai multe autobuze. Dacă str. Dobrilă Eugen nu va permite introducerea unui autobuz mare transportul va fi asigurat cu mai multe autobuze mici.

Domnia sa invită pe dl Nichiforel la primărie pentru mai multe discuții.

Dl Nichiforel menționează că și domnia sa este susținătorul unei soluții centralizate de încălzire în municipiului Suceava și îl asigură pe dl Primar de sprijinul său. Domnia sa a dorit să explice faptul că biomasa trece printr-un proces de gazeificare din care rezultă un gaz de sinteză, un biogaz, dar care prin ardere generează bioxid de carbon. Domnia sa menționează că lucrează

împreună cu colegii săi la identificarea unei soluții sustenabile și sănătoase pentru cetățenii municipiului Suceava. Domnia sa mulțumește pentru invitație.

Dl Cușnir consideră că în data de 11.01.2021 Primăria municipiului Suceava nu era pregătită pentru demararea activității de vaccinare deoarece nu a fost supusă aprobării Consiliului Local propunerea de schimbare a destinației sălilor.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că schimbarea destinației a fost supusă aprobării în data de 18.01.2021 deoarece s-a modificat legislația de 7 ori.

Dl Primar menționează că în cadrul Asociației Primarilor din România s-a ajuns la concluzia că nu mai este necesară o hotărâre de consiliu local, pentru că aceste spații sunt oricum în proprietatea consiliilor locale date doar în administrare școlilor, competența de modificare a destinații fiind a consiliilor locale. Domnia sa precizează că au fost numeroase scăpări legisaltive, însă Primăria municipiului Suceava va face toate demersurile pentru ca centrele de vaccinare să funcționeze în condiții optime, în măsura în care vor fi primite vaccinurile.

Dl Cușnir consideră că nu are nicio legătură criza vaccinurilor cu faptul că s-a făcut o declarație politică Primăria este pregătită deși nu avea avizul Consiliului Local pentru schimbarea destinației.

Domnia sa aduce la cunoștință faptul că în cursul zilei de 27 ianuarie 2021, în spațiul public, mai precis pe site-ul NewsBucovina a apărut o știre cu o doamnă care a semnalat că într-ul autobuz al S.C. TPL S.A. a fost jignită și umilită de către taxatoare. Domnia sa consideră că până la ședința Consiliului Local trebuia făcută o informare cu acest subiect.

Dl Primar precizează că nu a știut de acest incident înainte de ședință. Solicită acestei doamne agresate să facă o sesizare scrisă pentru a fi demarată o anchetă internă și luate măsurile ce se impun. Domnia sa amintește că în curând va fi implementat sistemul de e-ticketing, angajații vor avea ținute noi, imaginea societății de transport va fi îmbunătățită.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că nu s-a știut de acest incident, însă autobuzele mari sunt dotate cu 7 camere de spraveghere, iar cele mici cu 5 camere de supraveghere, situația va fi analizată și luate măsurile ce se impun.