Proces verbal din 25.03.2021

Proces verbal şedinţă din 25 martie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 martie 2021

Dl. Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare , a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 433/19.03.2021, pentru data de 25.03.2020, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 23 de consilierii locali.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar General al Municipiului loan Ciutac,d-na Elisabeta Văideanu -director executiv Direcția buget,dl. Frunzaru Neculai-director Direcția Generală Tehnică și de Investiții, d-na Sofian Mirela - Șef Serviciu buget, dl. Marius Botârcă-șef Serviciu autoritate locală de autorizare transport, Otilia Florea- șef Serviciu asociații de proprietari

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl. Harșovschi, președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi a ședinței

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 25.02.2021;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021- inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală “Ansamblul Maestro Arf’Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Sing Bucovina/Bucovina cântă” Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “XS Motor Sport” Iași - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție potrivit prevederilor OUG 18/2009 pentru “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, etapa I-10 imobile” - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiții “Deviere conducte de termoficare -rețele de transport 2x Dn700 strada Apeductului din municipiul Suceava” -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții, constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare și evaluarea ofertelor în cadrul concursului de soluții pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion* Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea de locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, solicitant SANEMI S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele-DN2 km431+180-431+400, DN2 km441+500-442+211, DN17 km252+404-252+420, DN29A km 3+000-4+207, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava și privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național și a terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul-DN29 km5+964-6+000, din administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr.2 spațiu ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate în Cartierul Obcini și zona Tătărași - str. Ștefan Tomșa -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitație publică, a unui imobil-spațiu cu altă destinație decât locuință situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr.25 în suprafață de 194mp, identic cu p.c.55822-Cl-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții -construire Grădiniță în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1666 mp limitrof străzilor Duzilor și Mesteacănului - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 3020 mp limitrof străzii Duzilor și B-dul Comeliu Coposu-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1538 mp limitrof străzilor Mesteacănului, Duzilor și b-dul Comeliu Coposu - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 56531 din cartea Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în suprafață de 4512 mp- inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum și a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor OUG nr. 68 din 28.05.2008 și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spațiilor medicale, modificată prin HCL nr. 356 din 14.12.2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobare “Regulament privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice” - Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

 • 22. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene “Proposed Mission-100 Climate-neutral Cities by 2030 - by and for the Citizens” - inițiatori Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava d-na. Teodora Munteanu și consilierii locali: dl. Dan Nichiforel și d-na. Lorena Buburuzan

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare a managementului Teatrului „Matei Vișniec” Suceava precum și a comisiei de evaluare și a celei de soluționare a contestațiilor - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 24. Proiect de hotărâre de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 333 din 24.11,2016, privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările HCL nr.52/2018 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

 • 25. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliului Local al municipiului Suceava a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 27. Raport privind memoriul înaintat Prefecturii Suceava de Liga Habitat și dl. Pușcaș Gelu Gabriel privind unele aspecte de nelegalitate ale HCL nr. 303/17.12.2020 și redirecționat și înregistrat la Municipiul Suceava cu nr. 6426/02.03.2021 și a contestației formulate de Asociația de proprietari nr. 24 către Consiliul Local Suceava înregistrată cu nr. 37/01.03.2021 având ca obiect anularea HCL nr. 303/17.12.2020, înregistrat sub nr. 8400/18.03.2021

 • 28. Diverse.

Din cauza unor probleme de natură tehnică dl. Harșovschi, președintele de ședință, propune ca ordinea de zi a ședinței să fie votată prin procedura ridicării mâinii.

 • VOT- Da- 23 voturi

  Se supune la vot ordinea de zi suplimentară, tot prin procedura ridicării mâinii.

 • 1 .Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui spațiu având destinația de cabinet medical, spațiu situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr.78, în suprafață totală de 39,03 mp, identic cu unitatea individuală 31151-C1-U18 compus din 2 (doua) camere (1 cameră de 12,98 mp, a doua cameră de 11,72 mp), împreună cu cota indiviză de 14,33 mp din părțile comune ale cabinetului și cota parte de 10,97 mp din terenul cabinetului -inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT- Da- 23 voturi

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 25.02.2021;

Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT- Da-23 voturi

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021- inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-pentru acest an bugetul pentru dezvoltare este mai mare decât bugetul pentru funcționare, este un buget al dezvoltării dar și al austerității maxime pentru cheltuielile de funcționare ale primăriei. Anul trecut încasările au fost mai mici decât în anul 2019 și ca urmare a pandemiei prin care trecem.în ceea ce privește partea de dezvotare pentru acest an , trebuie să fim realiști , se va merge pe proiectele cu finanțare europeană, care sunt demarate și care în mare parte se vor finaliza în acest an.

Bugetul municipiului Suceava la cap. Venituri totale , este de 519.806.536 lei , iar la cap. Cheltuieli suma este de 519.940.877 lei, iar deficitul este de 134.341 lei, care se va acoperi din excedentul anului bugetar 2020 și vor fi egale veniturile cu cheltuielile.

în ceea ce privește bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții , la Teatrul “Matei Visniec” totalul veniturilor este de 11.517.505 lei , iar totalul cheltuielilor este de 12.896.140 lei și deficitul este de 1.378.653 lei, care va fi acoperit din excedentul anului 2020.

La bugetul împrumuturilor interne -secțiunea de dezvoltare tot venituri-14.977.474 lei, cheltuieli 14.977.474 lei.

Fundamentarea Bugetului veniturilor Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2021 s-a făcut în baza solicitărilor direcțiilor din cadrul primăriei. Bugetul cheltuielilor de personal a fost stabilit la 80.400.200 lei , din care 75.492.900 lei pentru Bugetul Local și 4.907.300 lei pentru Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii.Bugetul pe anul 2021 pentru lucrări de investiții este in valoare de 273.226.191 lei din care pentru lucrări în contiunuare suma este de 179.502.914 lei, pentru lucrări noi -59.377.385 lei , iar pentru studii și achiziții de bunuri suma este de 34.345.892 lei..

Cheltuielile de investiții vor fi finanțate din următoarele surse -bugetul local -255.115.732 lei, din care 194.194.641 lei reprezintă proiectele cu accesare de fonduri structurale, credite inteme-14.977.474 lei, bugetul de stat(fonduri guvernamentale )-3.132.985 lei.

Obiectivele de investiții cu finanțare din bugetul local sunt

-ruta alternativă Suceava-Botoșani etapa a II a , drum tronson I, intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii-pod peste râul Suceava -Obiectiv l-drum +Obiectiv 2 -canalizare pluvială -8.000.000 lei -reabilitare termică clădiri de locuit multietajate 5.000.000 lei

Modernizare străzi Ștefan Tomșa, Emil Cioran, Aleea Jupiter, Lipoveni 3.850.000 lei

-ruta alternativă Suceava -Botoșani etapa a II a, drum tronson I, intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii -pod peste râul Suceava -Obiectiv 3, pod peste râul Cetății-3.500.000 lei

-construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George Enescu-3.000.000 lei

-modernizare străzi Crângului, Lev Tolstoi, Micșunelelor, etc. -lucrări în continuare- -2.432.314 lei

-rețea de canalizare apă menajeră pe str. Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului-1.900.000 lei -alimentare cu energie termică și instalații de încălyire în Complexul Comercial Bazar-1.500.000 lei

-rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul Tineretului DN 29-1.500.000 lei

-alimentare cu apă și canalizare , cartier de locuințe pentru tineret, zona Tătărași-1.256.000 lei

-parcări de reședință-1.000.000 lei

-cadastru mobiliar-edilitar-1.000.000 lei

-finalizare lucrări de modernizare și punere în funcțiune grădiniță cu program prelungit nr.4-extindere cu un corp nou -Colegiul Național Mihai Eminescu-1.000.000 lei

-modernizare ștrand Ițcani-1.000.000 lei

Alimentare energie electrică -Sala Polivalentă5000 locuri-1.000.000 lei

-sala de sport -Școala gimnazială nr. 10-953.000 lei

-modernizare locuri dejoacă și acoperirea lor cu amortizoare-855.000 lei

-amenajare seră floricolă-781.537 lei

-sală gimnastică -Colegiul Național de Informatică Spini Haret-695.328 lei

-modul termic și racorduri la instalațiile de utilități existente, str. V. Alecsandri-650.000 lei

-consolidare vresant vestic iaz, zona de agrement Tătărași -refacere alei și zone verzi-600.000 lei

-proiectare și execuție reabilitare instalație de iluminat în sala de sport -Liceul cu program sportiv-534.648 lei

-rețea alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pentru tineret, zona Tătărași-500.000 lei

-alimentare energie elctrică stație de încărcare autobuze electrice, etapa a II a -500.000 lei

-Colegiul Național Petru Rareș- centrul de documentare -informare și corp lab. 465.337 lei

-drumuri și parcări zona Tătărași și cartier DN 29 Burdujeni-390.276 lei

Obiectivele de investiții cu finanțare din fonduri europene

-sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava -53.679.049 lei

-achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice-42.435.594 lei

-zonă de agrement parc Șipote-15.997.840 lei

-reabilitare Curtea Domnească din mun. Suceava -13.072.638 lei

-creșterea eficienței energetice a cantinei internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș -5.347.747 lei

-revitalizare spațiu public urban din mun. Suceava -8.220.000 lei

-reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate -stadion Ițcani- 8.187.626 lei

-îmbunătățirea și echiparea infrastmcturei educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava - 5.269.628 lei

-construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș-5.003.734 lei

-reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat-4.632.573 lei

-centru multifuncțional Arta-Ițcani-4.502.984 lei

-APLICAT- administrație publică locală informatizată, calitativă și accesibilă tuturor -1.939.455 lei

-unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a Mun. Suceava -1.892.756 lei

-creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei mun. Suceava -1.609.544 lei

-PRACTICA- punte între școală și locul de muncă Colegiul Tehnic Samuil Isopescu-1.568.095 lei

-construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat-1.557.381 lei

-Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe -Colegiul Tehnic Petru Mușat -1.338.805 lei

-sistem de management integrat al deșeurilor în jud. Suceava -647.715 lei

-dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Suceava în perioada 2014-2020-345.626 lei

-CARD4 ALL-Oraș accesibil pentru toți cetățenii -150.000 lei

-M0L0C- low carbon urban morphology- noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție energetică-134.800 lei

-health &greenspace-health responsive and management of urban green infrastructure-planificare și gestionare responsabilă ecologice urbane -123.472 lei

Obiective cu finanțare guvernamentală

-Deviere conducte termoficare-retele de transport 2xDn700 str. Apeductului din mun. Suceava -1.827.500 lei

-stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice în mun. Suceava -1.305.485 lei

Studii - Documentații tehnico-economice în vederea obținerii fondurilor europene nerambursabile pentru următoarele proiecte

-documentații tehnico economice în vederea obținerii fondurilor nerambursabile-3.000.000 lei

-documentații tehnico economice în vederea obținerii fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020-1.814.750 lei

-avize, acorduri, expertize, studii, verificare proiecte-1.000.000 lei

-documentații tehnico-economice în vederea obținerii fondurilor nerambursabile în cadrul proiectului Reabilitare rețele de transport și distribuție de energie termică-500.000 lei

-documentații tehnico economice în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru proiectul Zonă de agrement Parc Șipote-160.000 lei

-documentații tehnico-economice în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru -Plan de Mobilitate Urbană Durabilă-160.000 lei

-documentații tehnico-economice în vederea obținerii fondurilor nerambursabile în cadrul proiectului -Reabilitare Curtea Domnească-110.000 lei

-actualizare Plan de acțiune pentru energie durabilă-160.000 lei

-echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat -Școala on line-15.000 lei

Din creditele interne vor fi finanțate parțial următoarele investiții

-achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice-7.991.033 lei

-sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava -1.042.108 lei

-unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava -947.990 lei

-drumuri și parcări cartier de locuințe pentru zona Tătărași-859.778 lei

-creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei-814.750 lei

-rețea gaz metan Burdujeni și cartierul Tineretului DN29-589.182 lei

-modernizare ștrand Ițcani-521.740 lei

-amenajare seră floricolă-471.463 lei

-Colegiul Național Petru Rareș - centrul de documentare -informare și corp lab. -383.236 lei

-reabilitare și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului tehnic Petru Musat -338.182 lei

-revitalizare spațiu public urban din mun Suceava -261.594 lei

-construire grădiniță în cartierul Burdujeni sat-227.309 lei

-modernizare str. Traian Țăranu etapa 1-225.319 lei

-ruta alternativă Suceava-Botoșani etapa a II a, drum tronson I, intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii -pod peste râul Suceava -Obiecție 1 drum și Obiectiv 2 canalizare pluvială-125.992 lei -centru multifuncțional Arta-Ițcani-97.016 lei

-APLICAT- Administrația Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava -41.268 lei

-construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George Enescu-39.584 lei

La subvenții în acest an avem 20.400.000 lei, din care 8.000.000 lei pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică și 12.400.000 lei pentru acoperirea diferențelor de preț la biletele TPL, în fondul de rezervă este suma de 3.000.000 lei, iar în măsura în care va fi nevoie de acordarea unor sume de bani pentru despăgubiri ( pentru realizarea unor proiecte cum ar fi construirea unor locuințe sau realizarea unor parcări) se vor lua bani sin acest fond.

Din bugetul fondurilor publice ce urmează a fi gestionate în 2021 s-a propus a se aloca pentru finanțarea unor activități non profit

 • - 5.766 lei pentru activități sportive

 • - 495.600 lei pentru activități culturale

 • - 4.488.000 lei sprijin financiar unități de cult

Acest buget este unul de austeritate , dar totodată optimist în măsura în care se vor putea accesa niște fonduri care la acest moment nu sunt concretizate .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Bucîac -Consideră că actualul buget, la fel ca cele prezentate în anii anteriori, nu prezintă situația reală a municipiului , pentru că sunt multe proiecte care se repetă anul , se fac alocări pentru ele , doar că nu se mai realizează.în acest sens domnia sa exemplifică 2 proiecte -mansardarea Școlii Generale nr.10 și mansardarea Școlii generale nr.l , proiecte care au figurat și în bugetele din anii 2017 și 2019 , după care nu au mai fost incluse în proiectul de buget.

O altă zonă pentru care se alocă bani anual dar nu se realizează obiectivele propuse este zona Tătărași .Și în urmă cu 2 ani s-a făcult o alocare de fonduri pentru versantul Tătărași , pentru energie electrică , drumuri, etc., dar în realitate s-a făcut un singur drum.

Se aloca și 18.000 lei pentru studiul de fezabilitate pentru parcările cu plată de pe str. Vasile Bumbac, acolo unde sunt făcute parcările cu plată și sunt montate și parcometrele.

Ca și completare la acest proiect domnia sa propune și un amendament la cap.70.02 studii de fezabilitate -propune proiectul -Reabilitare și modernizare parcare, loc de joacă și spațiu verde -str. Mihai Viteazul-Punct termic Obor . Acest proiect a fost înscris la bugetul participativ al municipiului Suceava din 2018 , pentru care este făcut un studiu de prefezabilitate , motiv pentru care este mai ușor de implementat.

Dl. Primar -din suma totală a investițiilor , 65 % , respectiv 179.502.914 lei , o reprezintă proiectele în continuare .La Școala gen. Nr.10 , lucrarea este în curs de derulare a avut loc licitația , iar la Școala ge. Nr. 1 , municipiul are un proiect de realizare a unei noi grădinițe și directorul școlii gen. Nr. 1 a confirmat realizarea unei grădinițe , iar în aceste condiții nu pot fi făcute ambele proiecte.Se intenționează că această grădiniță să fie realizată cu fonduri europene .

In ceea ce privește cartierul Europa , anul trecut a fost scos din proiectul județean de 280 milioane euro și a fost scos din acest proiect apa și canalizarea care a fost realizată și pe această cale solicită ca cetățenii din zonă să solicite branșarea la rețeaua de apă și canalizare .Și în acest an sunt prinse în buget, sume de bani, pentru racord la energia electrică pentru celelalte străzi și pentru continuarea lucrărilor de asfaltare.

Pe versantul Tătărași sunt multe proprietăți private , cetățenii și -au construit casele pe locurile în care erau niște drenuri care colectau apa , dar versantul a luat-o la vale , din cauza drenurilor, ceea ce pune în pericol zona de agrement și va trebui realizată o lucrare de consolidare.

în ceea ce privește proiectul propus de dl. Buciac pe strada Mihai Viteazul, consideră că poate fi prins în buget la cap. Studii de fezabilitate , după care se va vedea la următoarea rectificare de unde se vor aloca banii.

Dacă la discuțiile purtate pe proiectul de buget , cu reprezentanții partidelor politice cu reprezentare în Consilul Local s-ar fi formulat această propunere , la acest moment ar fi fost prinsă în buget.în acest moment e mai greu pentru că trebuie de văzut de unde se vor lua banii pentru acest obiectiv.

DL Pricope-veniturile pe care le avem la bugetul județului conform hotărârii Consiliului Județean nr. 20 din 14.02.2020 în anexă sunt prevăzute cu titlu estimativ pentru municipiul Suceava ca în anul 2021 , municipiul să primească aproximativ 655.000 lei. Aceste sume nu au reflectare în buget, dar aceste sume revin unităților administrative din impozitul pe venit, întreabă dacă a fost solicitat de la Consiliul Județean de către municipalitate necesarul pentru cofinanțare, întrucât constată că sunt cheltuieli foarte mari legate de cofinanțare , iar aceste sume se dau pentru echilibrarea bugetelor locale , tocmai în vederea cofinanțarii proiectelor cu finanțare nerambursabilă. întreabă dacă există o direcție și o prognoză a acestor sume, cât s-a solicitat Consiliului Județean și care ar fi direcția în care s-ar îndrepta pe partea de cheltuieli respectivele venituri .Este important să știm ceea ce avem de cheltuit și direcția în care vor fi dirijate aceste sume de bani.

Dl. Primar-sumele pentru cofinanțare sunt cele mai importante , municipiu a făcut solicitări care au fost trimise de acum o lună de zile Consiliului Județean și își exprimă convingerea că vor veni acele sume de bani care au fost aprobate în prealabil anul trecut.Ca să se poate merge înainte cu bugetul, pentru că și în acest an s-a întârziat destul de mult , sumele care vin de la Consiliul Județean sunt prinse la nivelul anului trecut, urmâd ca într-o proximă ședință a Consiliului Local să rectificăm această sumă, dar subliniază că nu vin sume în plus.

DL Pricope-anul trecut s-a primit de la Consiliul Județean zero lei, anul acesta ar trebui să primim 655.000 lei conform hotărârii

DL Primar-sunt sume care vin pe formulă și nu are cum fie de zero lei. Când vor veni sumele de la Consiliul Județean acestea vor întregi bugetul în pozițiile în care sunt deja puse.

DL Pricope-formula de calcul de repartizare pe 80 % din 27 % din impozitul pe venit colectat îl repartizează Direcția Generală a Finanțelor Publice , conform Legii 273/2006, însă restul de 20 % le repartizează Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale. în anul 2020 , pentru anul 2020, Consiliul Județean a considerat că municipiul Suceava nu merită niciun leu pentru asigurarea cofinanțarii proiectelor europene , însă a prognozat că pentru anul 2021 municipiul Suceava ar mertita să primească din sumele defalcate suma de 655.000 lei.Din acest considerent ar dori să știe dacă s-a făcut vreo solicitare la Consiliul Județean și pe ce sumă și dacă se va aproba.

DL Primar-aceste sume vor veni, dar nu trebuie să ne facem iluzii că vor fi mari diferențe față de anul trecut. Sunt sume care se dau pentru partea de echilibrare , iar municipiul Suceava fiind reședință de județ are ceva mai mulți bani.

D-na Paiu-în legătură cu modernizarea mai multor străzi în municipiul Suceava s-a spus că treaba primăriei este să dezvolte și să modernizeze Suceava , dar acest lucru nu se întâmplă pentru că și în anul 2021, după 17 ani, încă există multe străzi de pământîn acest an în buget sunt prinse foarte multe sume pentru expertize , studii topografice și geotehnice pentru anumite străzi și reamintește că în anul 2016 a fost prinsă și strada Ștefan Luchian care nici până în acest moment nu are nicio modificare . Strada Victor Panaiteanu, Fagului, Plaiului, nu au fost prinse nici măcar la studii.

Pentru învățământ, din anul 2017 când s-a alocat 31 % , s-a ajuns la un procent de 15 % pentru anul 2021. Consideră că este foarte trist pentru că nu se acordă prioritate învățământului , în aceste sume nu sunt reflectate investiții în programe educaționale , de calificare susținute , pe care administrația locală ar trebui să le susțină.

In 2018 la bugetul participativ a fost printre câștigători și un proiect, care prevedea ca pe Aleea Dumbrăvii vor fi montate piste de biciclete, o zonă de plimbare și un sistem de supraveghere , iar acest proiect nu a fost prins nici în acest an în buget.

Dl. Primar- reprezentanții PSD din Consiliul Local au venit cu o propunere de construire a unei creșe în Burdujeni , iar aceasta a fost prinsă în buget. în ceea ce privește străzile , domnia sa precizează că sunt un număr de 30 de străzi neasfaltate din care 17 sunt în domeniul privat, iar acelea nu pot fi realizate decât în condițiile în care vor fi donate municipiului .In ceea ce privește strada Crângului, se lucrează la ea, strada Ștefan Luchian a fost licitată și urmează să înceapă lucrările , anul acesta se va face și str. Vasile Pârvan care se realizează pe fonduri europene.

în ceea ce privește bugetul pentru învățământ , acesta este la jumătate față de anul 2017 , dar înainte salariile pentru angajații din învățământ veneau prin Consiliul Local, dar de aproximativ 1 an de zile, vin prin Ministerul educației, ceea ce înseamnă că și bugetul se reduce la jumătate. D-na Paiu-în 2018 municipiul a alocat 11 %, în 2019-12 %

DL Primar -în acest an s-a alocat 15 %, deci mai mult față de anii anterior

D-na Fuior-în subordinea autorității publice locale funcționează și serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân . în discuțiile premergătoare fundamentării bugetului cu reprezentanții partidelor politice s-a discutat și despre sterilizarea câinilor fără stăpân și despre situația în care se află adăpostul . Sunt mulți iubitori de animale din municipiu, care cu siguranță sunt dezamăgiți de faptul că nu s-a alocat niciun leu pentru reorganizarea,renovarea sau reamenajarea adăpostului .Un exemplu de funcționare în bune condiții a unui adăpost pentru câini este cel care funcționează în Alba lulia sau, cel din Câmpulung Moldovenesc.

DL Primar-anul trecut s-au făcut investii destul de importante pentru care s-a cheltuit suma de 500.000 lei și în acest an sunt prinse sume la nivelul funcționării de anul trecut , pentru hrana câinilor , dar și pentru întreținerea adăpostului, dar consideră că trebuie găsite soluții pentru asocierea cu o asociație care să se ocupe de sterilizarea animalelor din adăpost , cu titlu gratuit,unde municipiul să contribuie doar cu plata cazării și a mesei.

în situația în care va mai fi nevoie pe parcursul anului se vor face rectificări de buget pentru adăpost, pe partea de funcționare.

Dl. Cușnir- în anul 2017 , bugetul prognozat la cap. Venituri, a fost de 417 milioane din care s-a executat 245 milioane, în anul 2018 bugetul prognozat a fost de 525 milioane din care s-a executat 330 milioane, în 2019 bugetul prognozat a fost de 375 milioane lei din care s-a executat 245 milioane lei, în anul 2020 bugetul prognozat a fost de 524 milioane lei din care s-a executat 330 milioane lei .Execuția bugetelor în anii precedenți a fost între 59-65 %, consdieră că bugetul a fost umflat cu 35-40 % ca să dea bine . Practic 35-40 % din promisiunile făcute în construirea bugetului nu au fost onorate , apreciind ca acestă contrucție a bugetului este una falsă , iar acest lucru s-a întâmplat în fiecare an.în acest context domnia sa întreabă de ce ar crește veniturile cu 40 % în acest an, față de anii anteriori

Dl. Primar-menționează că nu este o construcție falsă , este o construcție optimistă a bugetului pentru acest an . Așa cum reiese din buget sunt multe fonduri europene care se află în curs de derulare , bani care vor veni. An de an acestea proiecte au fost prinse în buget, doar că exercițiul financiar european a fost întârziat , când în 2014 s-a terminat acordul de finanțare în 2017 .în acest an suntem la faza în care aceste proiecte sunt în curs de derulare, deja avem încasate aproximativ 70 % din ele , iar cele 200 milioane lei vor veni , iar execuția va fi una mai bună.Contractele pentru fonduri europene care trebuiau încheiate în 2014 au fost semnate în 2017, dar nu a fost vina municipiului, iar aceste proiecte au fost prinse în fiecare an în buget.

Dl. Cușnir -aceste fonduri nu vor veni în cursul acestui an . Domnia sa apreciază că nu putem avea un oraș bogat gândind sărac, iar unul din obiectivele municipiului ar trebui să fie preocuparea de creștere a veniturilor municipiului, iar aici ar trebui să ne uităm la orașele de succes , Cluj, Oradea, Brașov, Sibiu, Timișoara.Toate aceste orașe au câte 4- 5 parcuri industriale , iar municipiul nostru nu are niciunul, deși dl. primar îl promite de vreo 12 ani.Nu există altă soluție pentru dezvoltarea municipiului, decât prin atragerea investitorilor puternici, care să plătească taxe și impozite și care să genereze locuri de muncă mai bine plătite pentru suceveni.

Nu a regăsit în bugetul prezentat unde sunt trecute sumele pentru demararea lucrărilor de realizare a parcului industrial și a incubatorului de afaceri.O altă problemă ridicată de dl. Cușnir este cea cu privire la suma care este alocată din acest buget pentru creșterea siguranței pietonilor, pentru că în fiecare an sunt oameni care mor pe trecerile de pietoni din Suceava.

în ceea ce privește alocarea unor sume de bani pentru adăpostul de câini , în urmă cu aproximativ 2 luni de zile , dl. viceprimar Lucian Harșovschi își arăta preocuparea pentru prinderea și sterilizarea câinilor fără stăpâni.

Dl. Harșovschi -precizează că este în curs o acțiune de prindere a câinilor fără stăpân care sunt duși în adăpost și sterilizați.

Dl. Cușnir -ar trebui avută în vedere eliberarea câinilor după sterilizare din adăposturi așa cum se practică și în alte țări, mai ales că în Suceava sunt mii de câini fără stăpân care nu au loc într-un adăpost cu 300 de locuri

Dl. Primar-capacitatea de dezvoltare a orașelor menționate de dl. Cușnir, a fost influențată de infrastructura autostrăzilor care duc spre acestea , iar pe lângă acest asprect municipiul Cluj de exemplu are un buget de 5 ori mai mare decât municipiul Suceava . Domnul primar își exprimă speranța că în 5 ani de zile Suceava va avea autostrada A7, care va aduce cu sine și investitorii care vor crea locuri de muncă.

în ceea ce privește crearea de parcuri industriale , municipiul deține unul împreună cu Consiliul Județean la Aeroportul Salcea , unde municipiul are 15 % din acțiunile de acolo și unde din cauza pandemiei nu au mai ajuns investitorii. Avem și pe fonduri europene un parc tehnologic în zona SC Termica SA, pentru care la cap studii, avize , etc. este prinsă o sumă de 3.000.000 lei, care se dorește a fi realizat împreună cu Universitatea și Consiliul Județean.In aces an se va închide masa credală la SCTermica SA , care este în faliment, iar municipiul va putea beneficia de terenul de acolo.

Dl. Cușnir-întreabă de câți ani se tot prind în buget bani pentru studii necesare realizării obiectivului Parc tehnologic

Dl. Primar -au fost o dată prinși în buget și au fost cheltuiți pentru parcul de la aeroport, pentru parcul tehnologic e prima dată câd este prinsă o sumă de bani în buget

Dl. Cușnir-dacă municipiul Suceava are acțiuni la o chestiune falimentară nefuncțională nu înseamnă că avem parc industrial

Consideră că suma alocată pentru sport este prea mare pentru un buget de austeritate cât și pentru rezultatele neperformante .Cu suma alocată, de 2,5 milioane lei se pot realiza 7 sau 8 terenuri de tenis , pentru sute de copii din municipiu care pot face sport.

Dl. Primar-fotbalul este mai mult decât un sport, este un fenomen social și își exprimă speranța că și rezultatele vor veni

Dl. Cușnir-s-ar părea că cei de la Botoșani au alte soluții, pentru că și rezultatele sunt mai bune Dl. Primar-diferența dintre Suceava și Botoșani , este că cei din Botoșani iubesc fotbalul , iar oamenii de afaceri sponsorizează acest sport la Botoșani

Dl. Cușnir-întreabă dacă au fost eliminate tichetele de vacanță , pentru că în proiectul de buget apar tichete în valoare de 235.000 lei

Dl. Primar-acestea sunt tichetele de anul trecut, care acum se vor termina de finanțat și care vor putea fi folosite în acest an, urmând să fie acordate salariaților până la 31 martie 2021.

Dl. Cușnir-în proiectul de buget la pentru cap. Culte este alocată suma de 4,5 milioane lei și este si un capitol -servicii religioase 200.000 lei și întreabă ce reprezintă serviciile religioase

D-na Sofian precizează că e vorba de un capitol de la investii și se referă la modernizarea Cimitirului nou Pacea

Dl. Cușnir-solicită mai multe informații cu privire la cum s-a ajuns la următoarele sume -Asociații și fundații 5.740.000 lei, servicii recreative și sport 24.700.000 lei, alte servicii în domeniul cultelor, sport și religii 5.200.000 lei și întreabă de ce nu sunt aceste detalii la mapa de ședință

Dl. Primar-ca urmare a solicitărilor care vin la primărie și funcție de cât poate fi suportat din buget. Documentele pot fi consultate la sediul municipiului la serviciul de specialitate

Dl. Cușnir- aceste lucruri trebuie să le cunoască și sucevenii care nu au acces la mapa de ședință D-na Munteanu Teodora-întreabă de ce firma suceveană Trutzi sponsorizează echipa de fotbal din Botoșani

Dl. Primar-este posibil să existe un interes sau este atașat de acea zonă

Dl. Cușnir-îl întreabă pe dl. primar dacă e corect ca într-un an de austeritate să fie alocată suma de 1.000.000 lei pentru parcări de reședință și 300.000 lei pentru 2 busturi

Dl. Primar-câinii de pe străzile municipiului sunt strânși, duși în adăpost, sterilizați și dați în adopție, nu este de acord cu eliberarea acestora pe străzi după sterilizare

Dă citire amendamentul formulat de dl. Buciac , respectiv introducerea în cadrul cap.70.02.-Studii de fezabilitate -proiectul de Reabilitare și modernizare parcare, loc de joacă și spațiu verde-str. Mihai Viteazul-Punct Termic Obor

îl întreabă pe dl. Buciac care este sursa de finanțare pentru acest proiect

Dl. Buciac-suma necesară execuției proiectului va avea ca surse de finanțare

 • -cap.74.02.A , subcapitorului 50-Revitalizare spațiu public urban din mun. Suceava

 • -cap. 67.02.B, paragraf 05.03-Modemizare locuri de joacă, Acoperire amortizoare de șocuri la locuri dejoacă

Proiectul cu finanțare din Bugetul Local-parcări de reședință

Dl. Harșovschi îl întreabă pe dl. Buciac care este suma propusă pentru acest proiect

Dl. Buciac-este deja întocmit un studiu de prefezabilitate în care este prezentat modul în care este făcută această parcare , deci trebuie mers mai departe cu studiul de fezabilitate , iar ca și sumă consideră că suma trebuie să o stabilească cei din primărie .

Dl. Harșovschi-dacă se întâmpla acest lucru la discuțiile care s-au purtat pe marginea fundamentării bugetului municipiului, lucrurile ar fi stat altfel

DL Buciac-acest proiect a fost inclus în bugetul participativ din anul 2018 și a fost trimis către primărie și precizează că ba primit după discuția avută cu dl. primar

DL Harșovschi-ii solicită d-lui Buciac să precizeze și o sumă pentru acest proiect pentru că trebuie rectificat bugetul cu această sumă

DL Buciac-crede că un studiu de fezabilitate pentru această zonă ar fi de aproximativ 30.000 lei și propune această sumă.

DL Harșovschi -îl întreabă pe dl. Buciac dacă a verificat ca acele suprafețele de teren să nu fie private

DL Buciac-precizează că nu sunt proprietăți private

DL Harșovschi-întreabă dacă a verificat acest aspect

DL Buciac-sunt pe teritoriul municipiului Suceava și în acte figurează tot municipiul Suceava

DL Harșovschi-situația ar fi fost altfel dacă s-ar fi știut mai din timp de acest proiect și ar fost aprobat fără nicio problemă s-ar fi găsit și soluții de finanțare dacă se putea face verificarea în teren și ar fi existat confirmarea că terenul este al primăriei municipiului

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Buciac

VOT- Da-11 voturi

Nu-4 voturi

Abț-8 voturi

Amendamentul nu a fost aprobat

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Vot-Da-18 voturi

Nu-4 voturi Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DL Primar-cea mai mare sumă de bani din totalul propus pentru unitățile de cult va merge către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, pentru lucrările care sunt în curs de realizare la Seminarul teologic,respectiv 1.500.000 lei, 100.000 lei pentru Parohia „Trei Ierarhi” , tot 100.000 lei pentru Parohia „Sfântul Andrei” , 1.000.000 lei pentru Parohia „Nașterii Domnului”, 50.000 lei pentru Parohia „Cuvioasa Parscheva”, 50.000 lei pentru Parohia „Sfinții Arhangheli”, 50.000 lei pentru Parohia „Sfântul Gheorghe” -Burdujeni Gară, 50.000 lei pentru Parohia” Sfântul Ilie”, 50.000 lei pentru Parohia „Sfântul Vasile cel Mare”, 50.000 lei pentru Parohia” Sfânta înviere” și 50.000 lei pentru Biserica „"Creștină după Evanghelie -Natanael””.

Față de bisericile menționate în proiectul de hotărâre mai sunt încă 5 biserici care au adus proiecte de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar după cum urmează:

-Parohia „Sfânta Cruce” Obcini-100.000 lei pentru continuarea lucrărilor de pictură interioară, în tehnica frescă, precum și pentru reparații interioare și exterioare la biserica parohială

-Parohia „”Sfânta Vineri” -50.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea bisericii parohiale

-Protopopiatul Suceava 11-50.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea sediului administrativ al Protopopiatului Suceava II

-Parohia „Sfântul Nicolae” Suceava -50.000 lei pentru lucrări de reparații și schimbarea parțială a destinației clădirii din casă mortuară și lumânărar în muzeu și lumânărar , precum și extinderea clădirii

-Protopopiatul Suceava I -50.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea sediului administrativ al Protopopiatului Suceava I

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu-multe instituții de cult din municipiul Suceava construiesc așezăminte , iar primăria trebuie să acorde toată atenția , dar și fonduri pentru finalizarea acestora , după care municipiul să încheie contracte de asociere cu aceste instituții, pentru că prin acestea se rezolvă o serie de probleme ale unor cetățeni aflați în dificultate, de care trebuie să avem grijă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările menționate mai sus de dl. Primar

VOT- Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abț-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală “Ansamblul Maestro Arf’Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-22 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Sing Bucovina/Bucovina cântă” Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-e vorba despre Corala Bucovinei, care este foarte performantă și care intenționează să susțină spectacole săptămânale în locuri publice din municipiu

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “XS Motor Sport” Iași - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție potrivit prevederilor OUG 18/2009 pentru “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, etapa 1-10 imobile” - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-municipiul este pregătit cu studii pentru anveloparea a 2500 de apartamente pe un proiect guvernamental de aprobare reabilitare termică clădiri , din care s-au aprobat 600 de apartamente pentru acest an, pe o finanțare de 60 % la bugetul de stat - 9.017,999 lei, 4.508,999 lei de la bugetul local , respectiv 30 % și 10% la asociațiile de proprietari . Legea prevede că asociațiile de proprietari, împreună cu bugetul local trebuie să asigure 40 % . Noi am asigurat 30 % de la bugetul local , dar tot legea prevede că minim 10 % trebuie să asigure asociațiile de proprietari.Având în vedere faptul că nu am avut succes de a obține fonduri pentru reabilitare termică pe proiecte europene , pentru că asociațiile de proprieteri nu au fost capabile să obțină partea de cofinanțare , care pe fonduri europene era de 25 %.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac- acest subiect ar fi trebuit să fie prezentat Consiliului Local încă din anul 2019 , însă din cauza depunerii întârziate a bugetului de finanțare pentru reabilitarea termică a blocurilor nu s-au primit în acel an banii.în acest context este clar că există o problemă, ori în cadrul primăriei ori legată de comunicarea cu asociațiile de proprietari. Solicită ca pe viitor să nu mai existe astfel de probleme , să putem accesa banii înaintea altor localități.

Dl. Primar-dintotdeauna noi am fost primii , doar că situația se blochează la contribuția asociațiilor de proprietari, care trebuie să semneze contractul de mandatar prin care se obligă să dea banii, doar că din păcate asociațiile de proprietari nu au bani. Și acum cu acest proiect are emoții , pentru că în urmă cu 10 ani s-au mai făcut 1000 de apartamente pe fonduri guvernamentale și încă ne judecăm cu asociațiile de proprietari, pentru că a alocat municipiul în locul lor bani.

D-na Fuior -susține afirmația d-lui Buciac și subliniază că problema este la asociația de proprietari

DL Primar-da, problema e la asociațiile de proprietari, nu la primărie

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiții “Deviere conducte de termoficare -rețele de transport 2x Dn700 strada Apeductului din municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar-își exprimă speranța că în acest an va fi finalizată varianta de trafic greu la ruta alternativă Suceava -Botoșani , pe strada Apeductului , acolo trebuie realizată și o deviere a magistralei de termoficare , pentru a permite tirurilor să treacă pe acolo . Ca să se termine în acest an această deviere este necesară suma de 1.828.741,66 lei , sunt bani de la Guvern și reprezintă 85 % din valoarea totală a investiției.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții, constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare și evaluarea ofertelor în cadrul concursului de soluții pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

DL Primar-proiectul propune găsirea unei soluții pentru amenajarea zonei de agrement -Parc Șipote . Și în ședința pregătitoare au avut loc discuții. A fost încheiat un contract de achiziție , o firmă de specialitate care a făcut un studiu de prefezabilitate și a venit cu o soluție în fața sucevenilor . S-a spus că nu e cea mai bună variantă și atunci a venit cu varianta prezentată în această ședință , respectiv constituirea unei comisii pentru organizarea unui concurs de soluții . După stabilirea soluției a ceea ce sa va realiza, va avea loc următoarea etapă, respectiv aprobarea unui studiu de prefezabilitate , indicatorii tehnico-economici, proiectarea , etc.Este doar un concurs de soluții, nu de proiectare . Rolul comisiei este de face tema de proiectare , va aduna toate ideile propuse , iar cei de specialitate , trebuie să contureze ideea cea mai bună.

Proiectul propus propune ca din această comisie să facă parte 3 persoane din partea Ordinului Arhitecților din România , din care unul să fie președintele comisiei , 1 persoană de la Universitatea” Ștefan cel Mare” , 1 persoană de la Direcția Silvică Suceava , 1 persoană din partea societății civile ( o persoană din partea ONG ), 3 directori executivi din partea municipiului.

Sunt multe discuții pe marginea acestui subiect, dar consideră că Primăria municipiului Suceava trebuie să aibă de spus un punct de vedere , ținând cont de faptul că sunt 15 ani de muncă de aducerea a acestei suprafețe la municipiu.

DI. Harșovschi -planșele prezentate de municipiul Suceava , realizate în baza unui studiu, au stârnit tot felul de reacții . Pe mailul celor de la serviciul proiecte europene au venit sute de mesaje , din care multe optimiste și cu idei bune .Dintre acestea aproximativ 100 au fost postate pe site ul primăriei ( este public și linkul), iar acele idei se vor regăsi în mapa comisiei care va trebuie să facă alegerea unui proiect de soluții . Este foarte clar că pe acea zonă nu se doresc construcții imobiliare , se dorește un parc cu alei, cu zone de promenadă , cu foișoare, poate un amfiteatru , un loc dejoacă, piste de alergat, piste de biciclete, zonă de agrement pentru cățarat în copaci, în măsură în care copacii permit acest lucru, etc.Este foarte important să se aleagă cea mai buna soluție pentru ca în cel mult doi ani să avem un parc modernizat, astfel încât să putem muta centrul municipiului de pe esplanadă în inima verde a municipiului. Va trebui montat și un iluminat puternic pe timp de noapte astfel încât cei care vor merge acolo să se simtă în siguranță, sunt și patrule ale poliției, dar la cât de mare este parcul oricând pot avea loc acte de vandalism.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu-din anul 1975 specialiștii în silvicultură scriu despre necesitatea înființării unui parc sau a unei grădini dendrologice .

Menționează că a analizat cu mare atenție proiectul prezentat, a purtat discuții cu reprezentanții societății civile , cărora le mulțumește pentru interesul pe care l-au arătat , a discutat cu specialiști în domeniul, peisagiști , arhitecți și urbaniști. Doar așa se poate găsi cea mai bună soluție despre cum trebuie să arate municipiul Suceava , mulțumind marea majoritate a celor care vor beneficia de acest proiect.

în primul rând domnia sa propune ca titlul proiectului de hotărâre să aibă următoarea formă: PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare si a comisiei pentru evaluarea ofertelor in cadrul concursului de soluții pentru proiectul “Zona de agrement Parc Șipote”

pentru că în urma analizei, s-a ajuns la soluția că această comisie tehnică nu poate să stabilească și tema de proiectare și să fie și în juriu.Cele 2 probleme au altă rază de aplicabilitate și atunci este normal ca o echipă din care fac parte specialiști identificați să fie cea care tratează și elaborează tema de proiectare, după care urmează partea a doua în care specialiști la care se face referire să știe să interpreteze soluțiile propuse, pentru că altfel se ajunge la situația în care un profesor de română să evalueze o problemă de matematică.

Ca urmare propune ca:

Art 2 sa se modifice in următoarea forma:

1. Se aproba constituirea COMISIEI TEHNICE pentru elaboararea temei de proiectare pentru proiectul “Zona de agrement Parc Șipote”formata din SPECIALIȘTI cu experiența in domeniu .(nu reprezentanti)

Specialiștii vor fi desemnati de către Autoritatea Contractanta in urma consultării cu O AR, Direcția silvica, USV, Direcția pentru cultura si culte, ONG-uri, după cum urmeaza

 • - 3 specialiști arhitectura si urbanism desemnati de OAR

 • - 1 specialist in protejarea fondului forestier existent DS

 • - 1 specialist peisagistica USV

 • - 1 specialist în protejarea monumentelor istorice si a siturilor arheologice Direcția județeană cultura si culte, patrimoniu cultural

 • - 2 reprezentanți ai societății civile (cunoștințe in domeniu)

 • - 3 directori executivi specialitate Primăria Suceava ( Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, Direcția Patrimoniu, Direcția Proiecte Europene, turism, Cultură și Transport)

Se vor desemna si 2 membri supleanti, specialiști in profil (arhitectura si urbanism) de către OAR. Coordonatorul acestei comisii propune să De un arhitect

Art 3 Se propune alcătuirea unui JURIU - COMISIA DE EVALUARE a ofertelor care va fi compus in proporție de cel puțin 50% +1 din specialiști in domeniul concursului (arhitectura , urbanism, peisagistica), din 2 reprezentanti ai Primăriei Municipiului Suceava si un reprezentant al societății civile

Specialiștii vor fi desemnati de Autoritatea Contractantă în urma consultării cu OAR

Astfel

Juriul va fi format din 7 persoane :

 • - 4 arhitecti/urbanisti/peisagisti (specialiști recunoscuti la nivel național)

 • - 1 director executiv Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru,

 • ■ 1 ■ director executiv Direcția Patrimoniu Direcția Proiecte Europene, turism, Cultură și Transport)

 • -1 specialist desemnat de societatea civila

Se vor desemna si 2 membri supleanti, Specialiști in profil (arhitecți/urbaniști/peisagiști)

Este un concurs profesional si trebuie avut in vedere ca juriul trebuie sa fie specializat in analizarea ofertelor.

Componenta prestigioasa a juriului contribuie decisiv la atragerea participantilor si la oferte de înalta calitate.

Art. 3 devine devine art 4

Art 5 Instituțiile nominalizate la art. 3 vor desemna membrii în JURIU- COMISIA DE EVALUARE

Art 6. Tema de proiectare și rezultatul evaluării concursului de soluții vor fi aprobate în ședință de CL

Art. 5 devine art. 7

Dl. Buciac -în anul 2020 începând cu luna ianuarie , după care în august , septembrie a atenționat Consiliul Local că proiectul prezentat de municipiu nu va fi pe placul sucevenilor , ca urmare a discuțiile pe care le-a văzut în mediul oniine. La acel moment a întocmit o petiție prin care a solictat realizarea unui concurs de proiecte , obținând la acea vreme de la dl. Primar o promisiune în acest sens.

DL Primar-la acea vreme parcul nu era tranferat municipalității

DL Buciac-în momentul în care a fost transferat parcul i-a reamintit d-lui primar că este nevoie de un concurs de proiecte pentru amenajarea acestuia , iar dl. Primar i-a confirmat că așa se va întâmpla . Apreciază că dl. Primar nu ascultă de sfaturile reprezentanților opoziției din Consiliul Local, dar este bine că sucevenii s-au implicat în acastă problemă.Pentru a asigura reprezentarea mai multor grupe de vârstă și o egalitate de gen în cadrul comisiei tehnice propuse în acest proiect de hotărâre propune un amendament , respectiv ca din partea societății civile să fie desemnate 3 persoane,astfel încât comisia să fie formată din 11 persoane.

DL Harșovschi -trebuie verificat cât timp iau cuvântul ceilalți colegi să verifice dacă se încadrează

DL Buciac -amendamentele propuse în această ședință au schimbat în totalitate proiectul prezentat

D-na Munteanu-proiectul prezentat este unul de importanță majoră pentru municipiul Suceava , pentru suceveni, un proiect care va rămâne generațiilor următoare. De aceea s-a propus ca realizarea și jurizarea acestui proiect să fie făcută prin consultare cu specialiști, arhitecți și peisagiștiși a propus ca acest concurs să se facă prin Ordinul Arhitecților din România . I s-a răspuns că nu se poate pentru că e scump, deși în alte localități cum ar fi Sighișoara, , Cluj sau Timișoara acest lucru a fost posibil. Pentru a nu duce în derizoriu acest concurs și pentru a nu rămâne doar cu niște planșe colorate în sertar , trebuie să existe o motivație de participare a cât mai multor firme și propune un amendament -cel care câștigă locul I să câștige și proiectarea-pentru că în aceste condiții vor fi cointeresați pentru realizarea unui proiect bun.

D-na Buburuzan-comisia numită prin proiectul prezentat, va defini tema de proiectare. Consideră că ar fi trebuit să existe o perioadă de consultare desfășurată pe parcursul a 3-4 luni, care să includă o serie de dezbateri publice,studii pe grupe de vârstă, studii ocupaționale, date și trenduri demografice și după această perioadă să se poată trage niște concluzii.Comisia care este propusă în proiect, va defini tema de proiectare. Tema de proiectare va fi obiectul unui concurs de soluții pe care ni-1 dorim în adevăratul sens al cuvântului, nu doar de dragul de a face un concurs .Va fi un concurs într-o singură fază, din cadrul unei proceduri de atribuire a contractului de achiziție publică pe Legea 98/2016 art.105 lit.a , ca partea a unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă . Astfel, mai mulți vor fi interesați să depună proiecte de valoare , va crește și calitatea acestora și se va putea alege cea mai potrivită echipă care să ducă la îndeplinire acest proiect. Așa cum a propus și d-na Viceprimar Teodora Munteanu , propune realizarea acestui concurs de soluții ca o procedură de achiziții, urmată de o procedură de negociere fără publicare prealabilă , unde premiul I va fi câștigarea contractului de proiectare , iar câștigătorul premiului II va primi o sumă de bani ( 30.000 lei), pentru ca cei care participă și muncesc pentru un proiect să fie interesați.

DL Pricope-în momentul de față nu este nicio măsură pe fonduri europene unde s-ar putea depune acest proiect. Ar fi trebuit atașată proiectului de hotărâre o notă conceptuală în care să se precizeze care sunt așteptările noastre de alocare a unor sume pentru Parcul Șipote, în ce sumă de bani trebuie să se încadreze soluția de proiectare.Consideră că ar trebui citită HG nr.907.. In etapa a doua , trebuie stabilită tema de proiectare. Pentru claritate Consiliul Local ar trebui să ia în calcul și definirea noțiunii de specialist. Specialist pentru amenajarea unui parc dendrologic și amenajarea sa nu înseamnă neaparat doar arhitectură, pentru că trebuie definită structura omului de specialitate care se poate pronunța . Pe lângă definirea noțiunii de specialist se pune în discuție și definirea noțiunii socieatate civilă , astfel încât primăria municipiului Suceava , să fie deschisă spre dialog și competiție.

Solicită ca indiferent de varianta adoptată să se ia în discuție amendamentul cu privire la definirea noțiunii de specialist ( o persoană care să aibă pregătire în următoarele domenii ....) și o experiență de minim 3 ani de zile în zona profesională a proiectării. Domeniile de expertiză care s-ar preta în acest caz sunt : arhitectura, ingineria silvică,ingineria în construcții , zona de construcții civile.

DL Primar-nota conceptuală întocmită de proiectantul care a fost angajat pentru studiul de prefezabilitate este de 15.997.840 lei, aproximativ 3,5 miloane euro. Se poate amenaja doar 10 % din suprafață , respectiv 4,3 ha și nu pot fi realizate construcții definitive , iar în aceste condiții suma este suficenta pentru proiectul de modernizare.

DL Pricop-e bine că există nota conceptuală si ea s-a stabilit în raport cu finanțatorul de la momentul anului 2018 pe POR unde intenționa municipalitatea să depună un proiect.

DL Primar -pe POR avem depusă fișa de proiect cu valoarea menționată mai sus , dar este pe lista de rezervă pentru că la acel moment nu am avut în propriatate suprafața de teren și nu s-a putut depune proiectul.

D-na Buburuzan -pentru că discuțiile pe marginea acestui proiect nu merg în direcția dorită de domnia sa, propune -eliminarea art.l

 • -la art. 2 de scos -evaluarea ofertelor în cadrul concursului de soluții

 • -la art.4 -tema de proiectare și rezultatul evaluării concursului de soluții vor face obiectul aprobării în cadrul Consiliului Local .Consideră că este greșit ca rezultatul evaluării să facă obiectul aprobării Consiliului Local, pentru că în cazul unei licitații , Consiliul Local nu mai poate influența decizia licitației.Dacă se merge pe varianta scoaterii organizării unui concurs de soluții, atunci ar trebui modificată și fraza respectivă din art.4 .

DL Cușnir-este bună propunerea conform căreia câștigătorul concursului de proiecte să câștige și proiectul dar și ca ocupantul locului II să câștige și o sumă de bani. Așa au făcut orașele de succes și așa trebuie să facem și noi.Consideră că trebuie separate pentru comisia de tema proiectare comisia pentru evaluarea proiectelor.

Consideră că acest proiect trebuie retras, regândit cu amendamentele formulate în această ședință și convocată o ședință săptămâna viitoare. Este un proiect mult prea important pentru municipiu și nu ne putem permite să votăm acum lucruri confuze în acest moment. Cum definim societatea civilă, sau specialiștii? 1 sau 3 reprezentanți ai societății civile ?în expunerea domniei sale exemplifică o hotărâre adoptată de Consiliul Local Cluj , unde din comisie fac parte doar arhitecți și niciun reprezentant al primăriei.De ce la Suceava trebuie incluși și reprezentanți ai primăriei , în condițiile în care cei din Cluj care sunt exemple de urmat, nu au reprezentanții ai primăriei în comisie.îi solicită d-lui primar să retragă proiectul de pe ordinea zi, pentru ca acesta să fie regândit și adoptat într-o ședință extraordinară săptămâna viitoare.

DL Harșovschi-d-na Zarojanu a făcut acest amendament mai devreme și a propus ca din comisia tehnică să facă parte 3 specialiști în arhitectură , 1 specialialist în protejarea fondului forestier, 1 specialist peisagistică 2 persoane din societatea civilă și 3 directori executivi din primărie din care unul care se ocupă de fonduri europene , pentru că acesta știe suma și e bine să fie în această comisie, cel de la direcția de patrimoniu care e specialist pe achiziție publică și cel de la urbanism, iar a doua parte este cea a unui juriu , o comisie de evaluare a ofertelor care va fi compusă în proporție de 50 % + ldin specialiști în domeniul arhitectură , urbanism , peisagistică, doi ai primăriei și un reprezentant al societății civile. Dacă se va dezbate și azi și mâine și poimâine , tot nu se va ajunge la o concluzie . Subliniază că acest proiect de hotărâre nu presupune organizarea unei licitații, scopul acestui proiect a fost de a se găsi o soluție pentru ca cetățenii municipiului Suceava , sprijiniți de arhitecți să hotărască ce trebuie scos la licitație . Iar la licitație trebuie îndeplinite anumite condiții, de experiență, de finanțare , etc, care se aprobă tot în Consiliul Local , un studiu de fezabilitate și im proiect tehnic, după care se scoate la licitație pe procedurile de licitație.Aceste proceduri sunt clar stabilite de lege, cu anunț prealabil, unde doritorii vin și se înscriu . în acest moment li se prezintă celor care se înscriu la licitație , proiectul .Nu se dorește să se vină doar 3 la licitație din care unul să câștige , după care să se apuce de lucru imediat.E de preferat să se înscrie mai mulți participanți, din care unul va câștiga , Consiliul Local va aproba SP PF și se va scoate la licitație.

DL Secretar General al Municipiului -trebuie făcută o diferență între evaluarea care se face acum , tema de proiectare și proiectarea efectivă care va fi scoasă la licitație.Cel care face tema de proiectare nu poate să și câștige și proiectarea efectivă.

D-na Buburuzan-confuzia provine din faptul că, concursul de soluții cerut de societatea civilă prin specialiștii ei exact acest lucru presupune, o procedură de licitație , în care după ce s-a definit tema prin aceste comisii, se va scoate la licitație , unde concursul de soluție este licitația, iar premiul va fi câștigarea proiectării pe acest obiectiv.

DL Secretar General al Municipiului-cel care face proiectarea va fi plătit , va trebui să îndeplinească condițiile de vechime , să aibă prețul cel mai mic

D-na Buburuzan-în Legea nr. 98/2016 la art.104 alin.7 și art.105 alin.l lit. a precizează că este un concurs de soluții în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, ca partea a unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă .Deci primul e concursul de soluții, iar celui care câștigă i se promite că va primi prin publicare fără negociere prealabilă, proiectarea.

Specialiștii nu au cerut un concurs de soluții doar cu numele, ei vor licitație.își doresc să participe mulți interesați , pentru că dacă primesc proiectarea, valoarea e mare și vor veni firme mari.

DL Harșovschi -ceea ce spune d-na Buburuzan , e altceva , pentru că , după stabilirea regulilor de bază , vor participa la licitație și poate veni oricine, nu este nevoie de această comisie ca să confirme câștigătorul licitației. Licitația se câștigă în baza datelor oferite de noi prin această comisie, a prețului și a celorlalte condiții din lege pentru licitație.

D-na Buburuzan-deci municipiu organizează un concurs, atunci de ce-1 facem ?

DL Primar-sucevenii nu au cerut sa vadă ei cum facem noi licitația, ei își doresc un concurs de soluții pentru stabilirea a ceea ce se va realiza acolo. Scopul este desemnarea unei comisii care să stabilească ce anume se va face : amfitetru, piste de biciclete, piste de alergat, etc.Mai departe , după stabilirea soluției , sunt urmați pașii următori, studiu de fezabilitate , licitație pentru proiectare, etc.

D-na Buburuzan-concursul de soluții a fost cu siguranță propunerea unui specialist

DL Primar-proiectul a fost propunerea domniei sale , si nu este primul concurs de soluții pe care îl organizează municipiul. După stabilirea soluției se merge la următoarele faze.

DL Cușnir- ar trebui stabilită comisia care alege tema de proiectare

DL Primar-la punctul 1 al proiectului de hotărâre se stabilește comisia care alege tema de proiectare, iar comisia de jurizare va fi alta

DL Cușnir-întreabă care este rostul stabilirii comisiei de jurizare , în condițiile în care aceasta va funcționa după ce se stabilește tema de proiectare

DL Harșovschi -acuma se stabilește ca și pondere

DL Cușnir-în acest moment prioritar ar trebui să fie teme de proiectare care ar trebui să fie cât mai apropiate de nevoile sucevenilor.Dacă nu ar fi fost presiunea din partea specialiștilor, a mass mediei, a societății civile asupra primăriei, se mergea înainte cu studiul de fezabilitate , care nu avea nicio legătură cu ceea ce își doresc sucevenii. In acest context, domnia sa precizează că a făcut o adresă , la care a primit un răspuns care nu are nicio legătură cu întrebarea formulată . Una din întrebări se referea la cum anume a fost stabilită tema de proiectare .Un aspect din răspuns nu coincide cu ce este postat pe SEAP . In răspuns se precizează că valoarea studiului de fezabilitate a fost de 35.700 lei cu tva, iar pe SEAP suma este de 98.8001ei. Fiind vorba de bani publici este foarte important să nu apară diferențe .

Dl. Primar-răspunsul a fost formulat de dl. Dura Dan care va clarifica această situație.

DL Cușnir-ar trebui amânat acest proiect pentru o altă ședință ,pentru că avem un singur Parc Șipote iar presiunea pe acest subiect este foarte mare .

DL Primar-care este greșeala care se face azi dacă se stabilește tema de proiectare ? Pentru că și peste 2 săptămâni tot asta se va stabili

DL Cușnir-dacă se stabilește doar tema de proiectare este de acord, dar atât, fără a se merge mai departe cu comisia de evaluare a soluțiilor

DL Arămescu-consideră că sunt prea multe discuții pe această temă , iar explicațiile oferite de dl. primar au fost clare , fiind vorba despre un concurs de soluții

DL Buciac-consideră că nu s-a înțeles ce înseamnă concurs de soluții, domnia sa explică că știe ce presupune un concurs de soluții și a văzut cum au funcționat lucrurile la Cluj, municipiul care are un astfel de parc, frumos și modem. De exemplu, pentru Monumentul Centenarului s-a făcut un concurs de soluții în anul 2018 , dar nici până în prezent nu s-a realizat nimic.

Dl. Primar-nicio ofertă nu a fost câștigătoare

DL Buciac -atât de bine v ati organizat

DL Harșovschî -supune la vot amendamentul formulat de d-na Zarojanu, respectiv

 • 1. Se aproba constituirea COMISIEI TEHNICE pentru elaboararea teniei de proiectare pentru proiectul “Zona de agrement Parc Șipote”formata din SPECIALIST! cu experiența in domeniu .(nu reprezentanti)

Specialiștii vor fi desemnati de către Autoritatea Contractanta in urma consultării cu OAR, Direcția silvica, USV, Direcția pentru cultura si culte, ONG-uri, după cum urmeaza

 • - 3 specialiști arhitectura si urbanism desemnati de OAR

 • - 1 specialist in protejarea fondului forestier existent DS

 • ■ 1 specialist peisagistica USV

 • - 1 specialist protejarea monumentelor istorice si a siturilor arheologice Direcția județeană cultura si culte, patrimoniu cultural

 • - 2 reprezentanți ai societății civile (cunoștințe in domeniu)

 • - 3 directori executivi specialitate Primăria Suceava ( Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, Direcția Patrimoniu, Direcția Proiecte Europene, turism, Cultură și Transport)

Se vor desemna si 2 membri supleanti, specialiști in profil (arhitectura si urbanism) de către OAR. Coordonatorul acestei comisii propune să fie un arhitect

Art 3 Se propune alcătuirea unui JURIU - COMISIA DE EVALUARE a ofertelor care va fi compus in proporție de cel puțin 50% +1 din specialiști in domeniul concursului (arhitectura , urbanism, peisagistica), din 2 reprezentanti ai Primăriei Municipiului Suceava si un reprezentant al societății civile

Specialiștii vor fi desemnati de Autoritatea Contractantă în urma consultării cu OAR

Astfel

Juriul va fi formata din 7 persoane :

 • - 4 arhitecti/urbanisti/peisagisti (specialiști recunoscuti la nivel național)

 • - 1 director executiv Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru,

■ 1 - director executiv Direcția Patrimoniu Direcția Proiecte Europene, turism, Cultură și Transport)

 • - 1 specialist desemnat de societatea civila

Se vor desemna si 2 membri supleanti, specialiști in profil (arhitecți/urbaniști/peisagiști)

Art. 3 devine devine art 4

Art 5 Instituțiile nominalizate la art. 3 vor desemna membrii în JURIU- COMISIA DE EVALUARE

Art 6. Tema de proiectare și rezultatul evaluării concursului de soluții vor fi aprobate în ședință de CL

Art. 5 devine art. 7

VOT-Da 14 voturi

Nu-8 voturi

Abț-1 vot

Amendamentul a fost adoptat.

Dl. Harșovschi -mai este un amendament formulat de d-na Munteanu, câștigătorul va primi automat și proiectarea

Dl. Secretar General al municipiului -tema de proiectare o fac aceeași specialiști, care este câștigătorul, cine face proiectul ?

Dl. Harșovschi-după tema de proiectare care vine în Consiliul local se face un

Dl. Secretar General al municipiului-cine face tema de proiectare?

Dl. Harșovschi - juriul

Dl. Secretar General al municipiului- cui se dă premiul, comisiei?

Dl. Harșovschi- tema de proiectare o face comisia , iar după aprobarea acesteia de către Consiliul Local , intră în funcțiune juriul, care primește acele proiecte, în baza temei de proiectare, după care acel juriu, stabilește câștigătorul, iar proiectul câștigător se va scoate la licitație, în baza celor din proiect, iar apoi se aprobă în Consiliul Local Sp, PF și sumele respective.

Dl. Secretar General al municipiului- dacă se dorește scoaterea la licitație a temei de proiectare, nu mai este nevoie de comisie. Se scoate la licitație tema de proiectare , se înscriu specialiștii, iar cine câștigă acela va fi plătit.

Dl. Cușnir-tema de proiectare nu are nevoie de licitație , o stabilesc specialiștii

Dl. Harșovschi- acest lucru s-a stabilit deja prin amendamentul propus

D-na Buburuzan-dacă se merge pe forma actuală a hotărârii solicită să se scoată de peste tot “concurs de soluții” din topică, pentru că , concursul de solufi este o procedură de licitație.

Dl. Secretar General al Municipiului-amedamentul d-nei Zarojanu nu este cu concurs de soluții

D na Zarojanu-d-na Munteanu a propus ca cel care câștigă să primească o sumă de bani, sau să primească tema de proiectare. Tema de proiectare nu se poate primi, pentru că nu este legal.Dar dacă se dorește neaparat, se poate stabili o sumă de bani pentru câștigătorul soluției, dar acest lucru nu se face în cadrul comisiei.

D-na Gâtlan-apreciază că fiecare propunere formulată în cadrul ședinței, este îndereptățită într-o anumită măsură, doar că într-o ședință precedentă, tot Consiliul Local a stabilit că cine are amendamente la un anumit proiect de hotărâre, trebuie să trimită acea propunere de amendament și celorlalți colegi pentru un studiu prealabil.Ceea ce se întâmplă în acest moment nu mai seamănă a dezbatere.

Dl. Secretar General al municipiului-în ședința ordinară următoare va fi prezentat Regulamentul de Organizare și Funcționare Consiliului Local care are 2 articole format din Regulamentul de bază și un Regulament oniine, la care a participat și d-na Buburuzan. La acest moment nu este intrată în vigoare procedura amintită de d-na Gâtlan , aceasta va intra în vigoare după adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local.

D-na Gâtlan-grupul de consilieri locali, reprezentanți ai PMP, susțin propunerea formulată de dl. Cușnir

Dl. Harșovschi-amendamentul d-nei Munteanu trebuie pliat pe actualul proiect de hotărâre Dl. Secretar General al municipiului-dacă e vorba despre un concurs de soluții, înseamnă că trebuie organizată licitație,dacă rămâne comisia pentru elaborarea temei, nu se mai face concurs de soluții. Această comisie elaborează tema de proiectare, prin specialiștii numiți în comisie.Dacă se face concurs de soluții, e înafara acestei comisii.

Dl. Pricope-HG 907/2016 nu interzice unui proiectant să asigure unei comsii stabilită de beneficiar să întocmească tema de proiectare, prin urmare un concurs pentru stabilirea temei de proiectare poate avea loc.Un regulament nu poate depăși prevederile unei legi. In situația în care legiuitorul nu interzice depunerea amendamentelor în cadrul ședințelor Consiliului Local, nu se poate

Dl. Secretar General al municipiului- regulamentul aprobat nu prevede, că amendamentele trebuie depuse înainte de ședință. Acest lucru este prevăzut în noul Ordin care a fost aprobat este precizat acest aspect.în această ședință se pot depune amendamente.

Dl. Harșovschi-propune o pauză de 5 minute, conform Regulamentului.

Se reia ședința.

Dl. Primar- discuțiile sunt binevenite și precizează că trebuie să dispară din titlu sintagma -concurs de soluții-. Propune ca în această ședință să ne oprim doar la constituirea comisiei tehnice, în forma propusă de d-na Zarojanu. Pentru a se putea ajunge la concursul de soluții, ar trebui să avem tema de proiectare , care după ce va fi aprobată de către Consiliul Local , se va aproba tot într-o ședință a Consiliului Local concursul de soluții cu trei premii.

în acestă ședință trebuie aprobată comisia tehnică care vine cu tema de proiectare , în baza căreia se poate face concursul de soluții.

Dl. Harșovschi -supune la vot amendamentul -Se aprobă constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare pentru proiectul “Zona de agrement Parc Șipote” formată de specialiști cu experiență în domeniu, după cum urmează

 • - 3 specialiști arhitectura si urbanism desemnati de O AR

 • - 1 specialist in protejarea fondului forestier existent DS

 • - 1 specialist peisagistica USV

 • - 1 specialist protejarea monumentelor istorice si a sitarilor arheologice Direcția județeană cultura si culte, patrimoniu cultural

 • - 2 reprezentanți ai societății civile (cunoștințe in domeniu)

 • - 3 directori executivi specialitate Primăria Suceava ( Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, Direcția Patrimoniu, Direcția Proiecte Europene, turism, Cultură și Transport)

 • - 2 membri supleanți -OAR, iar coordonatorii acestei comsii vor fi membrii de la OAR.

Va fi modificat și art.3 -Tema de proiectare va face obiectul aprobării în cadrul Consiliului Local Suceava.

Se supune la vot amendamentul formulat mai sus.

VOT- Da 23 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat mai sus.

VOT- Da 23-voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea de locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, solicitant SANEMI S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de urbanism și comisia de servicii publice-aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil

Dl. Pricope-solicită modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al municipiului Suceava , în sensul în care să se introducă obligativitatea ca la aprobarea oricărui PUZ , comisia de urbanism să aibă în vedere ca obligativitatea și deplasarea în teren la obiectivele propuse, pentru că în acest fel credibilitatea municipiului în politica de urbanism are de suferit în percepția publică.

Pe această cale anunță că în următoarea perioadă de timp va depune un proiect de hotărâre.

Dl. Cușnir-apreciază amendamentul formulat de dl. Pricope și precizează că împreună cu dl. Buciac s-a deplasat la fața locului, iar acest lucru puteau să-1 facă și ceilalți membri ai comisiei de urbanism. Proiectul prezentat a mai fost pe ordinea de zi a unei alte ședințe a Consiliului Local, astfel încât oricine a fost interesat de acest proiect ar fi avut timpul necesar.

în ceea ce privește proiectul prezentat, menționează că este un PUZ votabil, P+2,40 % gradul de ocupare a terenului.Dacă este un PUZ corect care duce la dezvoltarea orașului sau la dezvoltare industrială, dar cei care vor să construiască au nevoie de reguli și ordine. Regulile din urbanism vin din Planul Urbanistic General și până când nu-1 vom avea toate PUZ urile vor fi la cheremul unor criterii îndoielnice.

Este ciudat ca unii care au votat PUZ ul pentru imobilul de pe str. Universității, sau al blocului de pe str. Alexandru cel Bun , vis-a-vis de Hotel Balada , cu 98 % grad de ocupare a terenului, P+ll , sau al blocului de pe str. Alexandru cel Bun de lângă Centrul Militar P+10 în zonă de case , acum dau aviz nefavorabil pentru un P+2 , într-o zonă generoasă ca și teren, aproape de utilități , zonă asfaltată și cu grad de ocupare a terenului de 40 %.

Speră ca în scurt timp , organe abilitate ale statului să vadă ce s-a întâmplat cu alte PUZ uri care au trecut cu larghețe , iar cel pus în discuție primește piedici.

Chiar dacă este un PUZ votabil, precizează că se va abține de la vot din principiu , pentru că așa cum a mai declarat, până nu se va vota PUG al Sucevei nu va vota niciun PUZ, dar acest lucru nu înseamnă că nu este de acord ca PUZ urile care întradevăr respecta niște reguli urbanistice să nu treacă.

Dl. Timoficiuc- și domnia sa a vizionat amplasamentul propus.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 4 voturi Nu-6 voturi Abț-13 voturi

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele-DN2 km431+180-431+400, DN2 km441+500-442+211, DN17 km252+404-252+420, DN29A km 3+000-4+207, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava și privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național și a terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul-DN29 km5+964-6+000, din administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -precizează că toată lumea își dorește ca PUG să fie adopat cât mai repede și precizează că în cursul săptămânii trecute a purtat o discuție cu arhitectul șef de la Satu Mare care a fost Suceava , și i-a spus că lucrează la PUG de 12 ani. Cam așa merg PUG urile în România.

Avem nevoie de hotărârea în discuție pentru a putea obține avizul de la Direcția de drumuri

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac-alocarea bugetară insuficientă ar putea fi una din cauzele nefinalizării acestuia , anul acesta era prinsă în buget suma de 48.000 lei

DL Primar-în buget este prinsă suma pe care o propune serviciul de specialitate . Serviciile pentru PUG sunt făcute , nu avem toate avizele, îl avem pe cel la mediu , este în curs de obținere cel de la drumuri, de la CFR.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da- 23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr.2 spațiu ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar-e vorba de darea în folosință gratuită celor de la Consiliul Județean a unui spațiu de 290,07 mp situat pe str. Nicolae Bălcescu nr.2, ca urmarea a situației neplăcute prin care trec și consideră că trebuie să fim solidari cu aceștia , astfel încât propune darea în folosință gratuită până la reabilitarea imobilului de pe strada Ștefan cel Mare nr.36.

DL Buciac-de ani de zile se tot solicită ca actualul spațiu pentru casa căsătoriilor situat în subsolul primăriei nu este unul adecvat acestor evenimente. Când aproape eram în punctul în care se putea schimba această situație , dl. primar nu este solidar cu sucevenii, ci cu cei de la partid , la fel cum s-a întâmplat cu grădiniță în care funcționează sediul PNL.

DL Primar-acolo s-a făcut un barter . PSD a cumpărat și spațiul PD de atunci, iar PSD a votat pentru acel spațiu de la grădiniță.

Trei etaje din clădirea în care funcționează primăria sunt ale Consiliului Județean și consideră că este corect să fim solidari cu instituția Consiliului Județean.Speră că într-un an sau un an și jumătate să fie finalizate lucrările de la Consiliul Județean , astfel încât municipiul să poată muta casa căsătoriilor în acel loc.

DL Cușnir-două greșeli nu se acoperă între ele și din punctul de vedere al domniei sale acesta este un autodenunț.

DL Primar-reprezentanții PSD au luat cu forța spațiul PD și ca să nu fie probleme au promis că vor vota un spațiu în altă parte.

DL Cușnir-se solicită darea în folosință către Consiliul Județean Suceava , iar acum se poate face o legătură între anumite puncte de pe ordinea de zi și așa cum a spus și dl. Pricope , în ședința Consiliului Județean din anul 2020 s-a estimat că municipiul Suceava va primi 650.000 lei din recalculări de la TVA și impozit pe profit

DL Harșovschi -îi solicită d-lui Cușnir să vorbească pe subiect și să se încadreze în timpul alocat conform regulamentului

DL Cușnir-nu se poate vota acest proiect , motivat de faptul că an de an Consiliul Județean promite că va aloca Sucevei între 500.000 lei și 600.000 lei, după care nu se ține de cuvânt.Dacă macar o dată s-ar fi ținut de cuvânt, ar fi votat.Consiul Județean are posibilitatea să-și desfășoare activitatea la Parcul Industrial Bucovina, unde există linie de transport specială cu acestă destinație. își pot desfășura activitatea acolo fără a perturba căsătoriile din municipiul Suceava .Nici din punct de vedere tehnic , dar nici moral nu trebuie să alocăm acest sediu Consiliului Județean.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-15 voturi

Nu-5 voturi

Abț-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate în Cartierul Obcini și zona Tătărași - str. Ștefan Tomșa - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitație publică, a unui imobil-spațiu cu altă destinație decât locuință situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr.25 în suprafață de 194mp, identic cu p.c.55822-Cl-inițiator Primarul municipiului Suceava

DL. Harșovschi-propune ca din comisia de eveluare a ofertelor să facă parte dl. Hrițcu Ovidiu și dl. Timoficiuc Cristian , iar pentru supleanți îi propune pe d-na Todereanu Maria și dl. Nichiforel Dan

Se supune la vot prin vot secret desemnarea d-lui Hrițcu Ovidiu

VOT- Da- 22 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot prin vot secret desemnarea d-lui Timoficiuc Cristian

VOT- Da-23 voturi

Se supune la vot, prin vot secret,desemnarea d-nei Todereanu Maria membru supleant

VOT- Da-19 voturi

Nu-2 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot, prin vot secret, desemnarea d-lui Nichiforel Dan, membru supleant

VOT- Da-19 voturi

Nu-2 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu persoanele votate mai sus.

VOT- Da- 23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții -construire Grădiniță în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1666 mp limitrof străzilor Duzilor și Mesteacănului - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-s-a ratat anul trecut demararea construcției unei grădinițe în Obcini și se pare că singura soluție este dărâmarea garajelor și nu doar în Obcini , ci și în alte părți din municipiu. Contractele pentru garaje nu vor fi reânoite începând cu anul 2022, respectiv vor fi reziliate contractele cu o durată de valabilitate mai mare de 31.12.2021.în proiectul de hotărâre s-a strecurat o greșeală, în sensul în care proiectul nu conține anexe , așa cum eroare s-a menționat.Pentru persoanele care vor fi în situația de expropriere , se va realiza un proiect de hotărâre separat , care va fi prezentat Consiliului Local.Așa s-a procedat și la ruta alternativă Suceava -Botoșani. Chiar dacă în acest moment municipiul nu are sumele pentru expropriere , avem 3.000.000 lei în fondul de rezervă și oricând se pot lua de acolo.Dacă se aprobă acest proiect, se va întocmi lista cu persoanele în cauză , se face evaluarea conform prevederilor legale și vor fi despăgubiți conform legii cu sumele reieșite din evaluare.Cei nemulțumiți se vor putea adresa instanței de judecată.Se demarează un proiect care nu este simplu, dar nu este altă soluție, mai ales în cartierul Obcini, garajele din Obcini, numai garaje nu sunt, sunt tot felul de magazii, de ateliere de reparații,de crescut păsări, etc. Ca atare a venit momentul să dam dovadă de curaj și să facem ordine din acest punct de vedere în orașul nostru. Este primul cartier unde demarează acest proiect dar , este doar începutul.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Pricope-în ceea ce privește contractele care nu se mai prelungesc, acestea sunt contracte încheiate din punct de vedere juridic, însă din punct de vedere a legalității se ridică problema costurilor legate de demolare, pentru că e necesar ca terenul să fie adus la stadiul inițial.

Dacă se pornește pe acest drum vor exista multe discuții cu privire la dărâmarea garajelor din municipiu, dar dacă se întâmplă acest lucru trebuie să folosim aceeași unitate de măsură pentru toți. Acolo unde bunurile imobile simt expropriate înainte de termen, acolo se poate vorbi despre tot ceea ce înseamnă parte legată de despăgubiri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi -cei care dețiun o proprietate în zonă, trebuie să se abțină de la a vota.

VOT- Da-22 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 3020 mp limitrof străzii Duzilor și B-dul Corneliu Coposu-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-Pentru că aceasta suprafață de teren este mai mare, 3020 mp, propune realizarea unei parcări supraterane. Se are în vedere pregătirea mai multor parcări supraterane, la primărie, în Obcini și la Piața Centrală în zona de parcare .Se vor acorda despăgubiri, conform legii pentru expropriere , urmând ca fiecare deținător de garaj să facă demersurile pentru predarea terenului liber de sarcini.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac-încă din luna iulie 2017 domnia sa precizează că a prezentat în 8 ședințe ale Consiliului Local, necesitatea ca în municipiul Suceava să fie construite cât mai repede parcări supraterane, unde a prezentat și o serie de planșe cu modele. îi reproșează d-lui primar că nu a dorit să asculte și vocea opoziției, în schimb a afirmat că reprezentanții PSD nu doresc dezvoltarea municipiului. S-a preferat asfaltarea până sub gemul sucevenilor în loc să se realizeze ceva durabil și sănătos.Apreciază că după 3 ani și jumătate de subdezvoltare ținută de o încăpățânare personală s-a ajuns la propunerea pe care domnia sa a făcut-o în anul 2017, respectiv aceea de a se face parcări supraetajate în cartierele municipiului Suceava . In studiul de trafic din anul 2011 sunt prezentate 20 de locuri din municipiu pentru parcări subterane cât și pentru parcări supraterane.

Dl. Primar -încă din campania electorală din anul 2016 a prezentat zece locații ,planuri cadastrale, etc,dar sunt discutate abia azi, pentru că abia acum sunt bani pe fonduri europene.

Dl. Cușnir-consideră că nu există dezvoltare fără demolare , doar că trebuie atenție la modalitatea în care este prezentată această problemă cetățenilor. Trebuie arătate toate avantajele , parcările supraterane înseamnă trotuare libere, fără riscul de a merge printre mașini, mașini care nu vor mai fi parcate pe spațiul verde și oamenii vor înțelege , pentru că vom avea spații verzi trotuare libere și mai puțin timp petrecut cu căutarea unui loc de parcare. Dar când este demarat un astfel de proiect trebuie avută în vedere nevoia cetățeanului dintr-un anumit cartier, respectiv numărul de locuri de parcare pentru fiecare cartier în parte jar după stabilirea acestui aspect se poate trece la următorul pas.Când este demarat un astfel de proiect , trebuie avuți în vedere și pașii următori, pentru că nu este corect să se înceapă acum în Obcini acest proiect fără a se anunța ce se va întâmpla în George Enescu, în Zamca sau în alt cartier, pentru că funcție de această informații cetățenii trebuie să știe din timp dacă își mai cumpără garaj într-o anumită zonă a orașului, sau dacă se anunță că urmează să se construiască o parcare supraetajată într-un anumit cartier, cei care au în plan achiziționarea unui apartament în acel cartier vor fi încurajați de această informație.

Și primăria trebuie să înceapă să lucreze pe proiecte pe termen lung.

Dl. Primar-după cum se știe s-a pierdut șansa alocării a 2 milioane de euro pentru Grădinița din Obcini, de aceea prioritatea de grad zero astăzi este cartierul Obcini, unde se simte acut lipsa unei grădinițe. Menționază că a primit un memoriu din partea cetățenilor din zona care urmează a fi demolată prin care cetățenii solicită discuții cu aceștia și despăgubiri. Trebuie purtată o discuție în care li se vor prezenta avantajele .După adoptatea horărilor ,personal va avea discuții cu cei interesați.

Dl. Cușnir-există orașe în România , unde cei care acceptă demolarea garajului fără întârzieri sau fără a apela la instanță , primesc un loc în parcarea supraterană.Dar pentru a se putea ajunge la un astfel de discuții ar trebui să existe un alt lucru care lipsește Sucevei , un Regulament al parcărilor de reședință.Este nevoie de acest regulament Indiferent de momentul în care se vor finaliza parcările supraetajate , nu putem avea ordine fără reguli și trebuie să înțelegem clar acest aspect.Se poate merge pe modelul celor de la Cluj, considerând că trebuie copiate modele de succes, pentru că aceștia au o situație exactă a tuturor datelor necesare bunei gestionări a acestora DL Harșovschi-nu a fost niciodată o discuție în Consiliul Local în care să se fi prezentat o situație în care să fie prevăzută dărâmarea anumitor garaje pentru realizarea unei grădinițe în cartierul Obcini, sau locuri de parcare.Au fost prezentate doar o serie de planșe .în ceea ce privește parcările de reședință din iulie 2017 până în iulie 2019, consilierii PSD au votat împotrivă “acele dungi pe asfalt sau selfiuri așa cum le spuneți dumneavoastră” .

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da- 21 voturi Abț-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1538 mp limitrof străzilor Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Cușnir- în mandatul trecut consilierii locali PSD nu au votat un așa zis proiect de hotărâre de inventariere care în mediul Online , apărea ca marele proiect al parcărilor, dar consilierii locali PSD s-au opus la 1000 din cele 4300 de locuri de parcare .într-o întâlnire pe care a avut-o cu dl. Harșovschi i-a spus că dacă proiectul se va vota pe cartiere, nu în integralitate pe tot orașul, ca să poată fi studiat fiecare cartier și dacă vor fi scoase parcelele de pe spațiu verde și care sunt discutabile, din punct de vedere cadastral, vor vota acel proiect.

Dl. Harșovschi-nu-și amintește ca dl. Cușnir să fi fost consilier local în mandatul trecut

Dl. Cușnir-menționează că s-a întâlnit cu cu dl. Harșovschi în calitate de președinte a organizației PSD. încă o dată precizează că nu va fi de acord niciodată să voteze parcări pe spațiul verde.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-21 voturi

Abț-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 56531 din cartea Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în suprafață de 4512 mp- inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

DLPrimar-E vorba despre o suprafață de 4512 mp , situată în spatele primăriei , unde se va realiza aceașii modalitate de expropriere și e posibil ca persoanele care au garaje în acestă zonă să primească la schim un loc de parcare gratuit în parcarea supraetajată. Aceștia vor trebui să aleagă între a primi un locul de parcare gratuit suma de bani provenită din expropriere. Va purta discuții cu persoanele în cauză .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac-în martie 2018 , reprezentanții PSD din Consiliul Local au propus un proiect de hotărâre în vederea achiziției unei aplicații a municipiului Suceava . Această aplicație ar fi trebuit să aibă o secțiune , prin care să poată fi consultată de către orcine, unde există locuri de parcare libere. Răspunsul municipiului a fost negativ, din cauza costurilor de mentenanță, cu sistemul, etc.Această propunere a mai fost formulată ulterior de câteva ori în Consiliul Local.în acest an au fost alocați 700.000 lei pentru acest lucru. Ideile bune din anii trecuți sunt ținute pentru câțiva ani mai târziu. își dorește ca această parcare să fie publică și cutuma conform căreia anumite locuri de parcare sunt reținute pentru anumite persoane din cadrul primăriei, să dispară, iar locurile de parcare să poată fi găsite cu ajutorul aplicației.

Dl. Cușnir -precizează că este acționarul unei societăți comerciale care deține un garaj din anul 1996-1997 în zona în discuție și nu poate vota la acest proiect, dar subliniază că dacă ar fi în situația în care să nu se afle într-un conflict de interese ar vota fără să stea pe gânduri pentru demolarea acestor garaje.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 21 voturi Abt-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum și a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor OUG nr. 68 din 28.05.2008 și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spațiilor medicale, modificată prin HCL nr. 356 din 14.12.2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-trebuie actualizată componența comisiei de vânzare a spațiilor medicale cu membrii din actualul Consiliu Local, pentru ca în măsura în care vor exista solicitări de vânzare de spații medicale acesta să poată fi funcțională.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu- pentru că au existat multe discuții pe tema reabilitării clădirii policlinicii de pe str. Ștefan cel Mare , întreabă cui revine sarcina efectuării reparațiilor, posesorilor spațiilor medicale sau municipiului, care este proprietarul clădirii?

DI. Primar -municipiul, intr-un parteneriat cu Universitatea s-a realizat proiectul de reabilitare termică a policlinicii din Areni, iar aceștia trebuie să se constituie într-o personalitate juridică , doar că numai 10 cabinete sunt în această asociere. A discutat de multe ori cu reprezentantul acestora , d-na doctor Hău pentru rezolvarea acestei situații, dar tot nu s-a rezolvat.Municipiul poate face o asociere doar pe persoana juridică-cabinete medicale Areni, dar trebuie să fie cu toții asociați.

Dl. Cușnir-consideră că la acest proiect de hotărâre ar fi trebuit anexată și lista spațiilor, fiind o completare a unei hotărâri care a fost adoptată în mandatul trecut, iar consilierii locali mai noi trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la spațiile pe care municipiul le mai deține.

Dl. Harșovschi -propune ca din cadrul comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale să facă parte dl. Nechiforel Dan și d-na Gâtlan Anca . Membri supleanți ai comisei pentru vânzarea spațiilor medicale dl. Gherasim Valerică și dl. Pricope Radu.Pentru comisia de contestații îi propune pe d-na Zarojanu Angela și pe dl. Anton Ciprian, iar membri supleanți în comisia de contestații dl. Sfeclă Geniloni și d-na Paiu Mihaela Adelina.

Se supune la vot desemnarea d-lui Nichiforel Dan în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT-Da-22 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-nei Gâtlan Anca Mihaela în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale

Se supune la vot desemnarea d-lui Gherasim Valerică , membru supleant în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT- Da-22 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Pricope Radu , membru supleant în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT- Da- 22 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-nei Zarojanu Angela în comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT- Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Anton Ciprian în comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT- Da-21 voturi

Nu-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Sfeclă Geniloni, membru supleant în comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT- Da- 22 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-nei Paiu Mihaela Adelina membru supleant în comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale

VOT- Da- 23 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobare “Regulament privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice” - Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

Dl. Harșovschi-municipiul Suceava a achiziționat în baza unei licitații publice 50 de trotinete electrice cu 12standuri de încărcare, care înseamnă 80 de porturi. Acestea sunt amplasate la primărie, în centru în Piața 22 Decembrie, Burdujeni-Parculul Copilului, la Cetatea de Scaun, în Obcini lângă spațiul de joacă situat pe strada Victoriei, parcarea Doma-Curcubeu, Centrul de Tradiții, pe Mărășești-în parc, la magazinul Bucovina , în Parcul central între BCR și Parchet, la Centrul Cultural al Municipiului Suceava și la Zona de Agrement.Regulamentul a fost în dezbatere publică și a fost trimis și reprezentanților Consiliului Local pentru a se putea propune modificări. Tarifele de închiriere sunt propuse astfel-0,5 lei pornirea, cel mai ieftin tarif din țară, 0,4 lei/minut, iar acest tarif este redus dacă utilizatorul lasă trotineta în standul de încărcare, iar în această situație tariful va fi de 0,3 lei/minut.O oră de utilizare ajunge la 9,5 lei.Pentru utilizarea trotinetelor va trebui ca utilizatorul să-și descarce aplicația Suceava -EcoRide. Utilizatorul este obligat să nu depășească viteza de 15 km/oră, chiar dacă legislația permite până la 25 km/oră și să aibă peste 16 ani.Regulamentul prezentat este perfectibil și speră că va fi în beneficiul sucevenilor.în câteva ore de la momentul anuțului sunt peste 300 de descărcări ale aplicației și funcție de cum va evolua situația Consiliul Local va putea lua , sau nu decizia de mărire a acestui serviciu.Serviciul va fi funcționabil de la instalarea primăverii în adevăratul sens al cuvântului, iar între timp vor fi refăcute marcajele care au fost șterse.Face un apel la suceveni să înțeleagă că trebuie să încapă și cetățenul pieton și trotineta, OUG 195/12.12.2012, cu modificările și completările ulterioare, precizează că “subdiviziunea părții carosabile a trotuarului, a acostamentului sau pista separată de drum special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice” , “în lipsa acestei pistei circulația trotinetelor este permisă pe trotuarele cu o lățime corespunzătoare sau pe sectoare de drum conform OUG în așa fel încât să nu se perturbe traficul pietonal”.Serviciul de trotinete electrice vine în completarea sericiului de autobuze electrice și dacă lucrurile vor funcționa , va fi un câștig pentru suceveni.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac-în anul 2018 a depus un proiect de hotărâre prin care a solicitat achitarea unei aplicații a municipiului Suceava , iar acel proiect a fost respins. De atunci până în momentul de față municipiul a achiziționat 5 aplicații Suceava City, Suceava Parching, Eco Tax, Eco Ride și Suceava Alert, pentru care știe că s-au alocat bani.Pe acestă aplicație sucevenii ar fi trebuit să-și prezinte problemele din municipiu, doar că această aplicație nu a mai apărut.Dacă în 2018 ar fi fost votat proiectul depus, s-ar fi putut cheltui mai puțini bani și ar fi fost necesară o singură aplicație prin care să fie promovat municipiul Suceava .Aplicațiile achiyiționate nu prezintă detalii de promovare a municipiului.

D-na Gâtlan-dacă se consideră trotineta o alternativă la deplasarea cu autoturismul sau a mijloacelor de transport în comun, având în vedere contextul pandemic dar și aglomerația din trafic la orele la care cetățenii se deplasează inspre și dinspre serviciu spre casă ar trebui să se ia în calcul optimizarea prețului astfel încât costul transportului să poată fi în balanță cu costul aferent unui mijloc de transport în comun.în acest context domnia sa întreabă care a fost raționamentul de calcul care a stat la baza stabilirii prețului și dacă este posibil să gândim abonamente pentru cei care doresc să utilizeze trotinetele pentru deplasarea la serviciu.Ar fi trebuit să existe un stand de încărcare și în cartierul Ițcani, pentru că și acesta face parte din municipiul Suceava.

DL Harșovschi -pentru că sunt doar 50 de trotinete nu crede că poate fi o alternativă pentru transportul în comun, dar dacă te afli în centru și intenționezi să mergi până pe Zamca sau George Enescu, nu mai aștepți un mijloc de transport în comun cu 2,5 lei se poate ajunge dintr-o parte în alta a orașului și foarte rapid.Peste tot în România aceste trotinete sunt folosite de turiști, iar în ceea ce privește cartierul Ițcani, propune demararea acestui proiect și dacă lucrurile vor funcționa vor fi instalate și acolo și se va putea crea și un sistem de abonamente sau se vor putea scădea și tarifele.Precizează că a purtat dicuții și cu reprezentanții supermarketurilor din zonă și dacă vor dori și aceștia să facă parte din acest serviciu să-și achiziționeze standuri pe care municipiul le introduce în sistem pentru a putea fi încărcate.

DL Pricope-se pune în discuție existența unui administrator al serviciului și cine este acest administrator , deoarece avem program și în zilele de weekend, dar și cine va realiza colectarea trotinetelor lăsate prin oraș și aducerea lor la punctul de încărcare .Administratorul va trebui să asigure inclusiv igienizarea corespunzătoare a trotinetelor în condițiile pandemice în care ne aflăm.Este important să nu se împovăreze serviciul care se ocupă cu finanțările europene , iar responsabilizarea acestei activități să fie a Direcției Generale a Domeniului Public.

Dl. Harșovschi-administratorul nu este o persoană, este vorba despre o procedură, iar Consiliul Local aprobă ceea ce vede o persoană care solicită acceptul la momentul descărcării aplicației. Administrator înseamnă, persoanele care au acces la aceste date , respectiv colegii de la Serviciul proiecte europene, iar în ceea ce privește procedura de ridicare a trotinetelor de pe străzile unde nu vor exista standuri de încărcare se va ocupa cei de la Direcția Generală a Domeniului Public , unde vor avea și componente pentru repararea trotinetelor puțin avariate.Aceste lucruri se vor stabili printr-o procedură o internă.

Dl. Pricope-consideră că ar fi mai eficient ca sarcina să fie distribuită pe o singură direcție . Cei de la serviciul proiecte europene se vor ocupa în prima fază pentru că ei cunosc softul, după care se vor căuta soluții. S-a gândit la un moment dat că ar trebuie pus la dispoziția celor de SC TPL SA aceste trotinete, pentru a se ocupa de ele, dar deocamdată se va pomi așa și pe viitor urmează să vedem care e cea mai bună variantă.

D-na Buburuzan-propune diminuarea tarifelor , sau chiar anularea acestora pe o perioadă scurtă de timp.Din păcate infrastructura nu prea vine în ajutorul acestui proiect, de exemplu întreabă cum se poate ajunge ajunge la cetate cu trotineta.

Dl. Harșovschi-în lipsa pistei circulația trotinetelor este permisă pe trotuare cu o anumită lățime și pe stradă cu respectarea codului rutier.

D-na Buburuzan-în afară de mun. Suceava , doar Craiova mai are implementat acest proiect, în alte părți funcționază în sistem privat.Poate nu ar fi o ideea rea ca acest serviciu pe viitor să fie concesionat către o societate privată , pentru ca acest serviciu va veni și cu multe costuri de întreținere.

Dl. Harșovschi-costurile nu ar trebui să fie foarte mari, un stand consumă cât un încărcător de mașină. Costurile vor veni din mentenanță și resursa umană.

Deocamdată e bine să pornim așa cum a fost gândit acest proiect , pentru că dacă vor fi date gratuit nu se va putea face o apreciere corectă a acestui serviciu.

D-na Buburuzan-pentru studenți ar fi un mijloc foarte bun de transport, doar că 24 lei/oră este un tarif prea mare

Dl. Harșovschi-tariful este poate mare pentru o oră de utilizare , dar dacă se merge de la Universitate până în centru , costurile se reduc doar la cele 5 minute de utilizare.

D-na Buburuzan-cineva care intenționează să-și rezolve mai multe probleme într-o zi și închiriază o trotinetă are nevoie de mai mult de 2 ore , acesta fiind timpul limită de utilizare a acesteia.

Dl. Harșovschi-2 ore pemmite aplicația , dar se închide și se redeschide aplicația din nou, pentru încă 2 ore de utilizare.Deocamdată crede că ar trebui să pornim așa cum a fost gândit acest proiect, pentru ca ulterior vom vedea dacă se poate merge pe varianta propusă de d-na Gâtlan,, respectiv a abonamentelor pentru elevi și studenți.

Dl. Cușnir-de ce celelalte orașe cu excepția Craiovei, au operatori internaționali privați, care doar cu asta se ocupă? întreabă și dacă există o interdicție cu privire la utilizarea a două persoane simultan a aceleiași trotinete.

DL Harșovschi- este stipulat în regulament acest aspect și precizează că și la Timișoara funcționează tot în sistem public pe lângă transportul public

Dl. Cușnir -la crearea contului pentru utilizarea aplicației este trecut un termen de 48 de ore pentru obținerea autorizării. La București și Cluj , aplicația funcționează instant și în această situația cum va fi gestionată situația în cazul turiștilor ?

Dl. Harșovschi-cele 48 de ore înseamnă verificarea datelor , dar după descărcarea aplicației va putea folosi trotineta introducând toate datele bancare. Dacă la momentul verificării mailului se va vedea că ceva este în neregulă vor sista contul . Va fi un cont activat temporar și va putea funcționa.

Dl. Cușnir-consideră că dacă funcționează la București unde sunt mii de trotinete , trebuie să funcționeze și la Suceava

Dl. Harșovschi -e vorba de validarea și certificarea datelor transmise , dar ca si funcționalitate este instant

Dl. Cușnir-dl. Harșovschi nu a răspuns d-nei Gâtlan cum s-a ajuns la acest tarif.Tariful se construiește pe bază de costuri, nu pe bază de comparații cu alte orașe. întreabă câte persoane vor lucra la dispecerat?

Dl. Harșovschi -nu va exista un dispecerat separat, deci nu vor exista costuri suplimentare din punct de vedere a personalului.

Dl. Cușnir- costurile trebuie evidențiate clar pentru acest serviciu , câți lucrează la dispecerat, la serviciul de mentenanță și câți la ridicarea trotinetelor lăsate prin oraș și care vor trebui duse la locul de parcare?

Amintește că mai are de primit răspunsuri la întrebări formulate în ședințele anterioare, și dorește ca până la următoarea ședință să primească aceste răspunsuri la întrebările

-câți oameni se vor ocupa la dispecerat de trotinete?

-câți oameni de la Direcția Genarală a Domeniului Public se vor ocupa de trotinete?

-cât costă/lună sau pe an aceste servicii?

-cât au costat trotinetele ? Acestea au fost achiziționate în anul pendemic 2020 și care au pus presiune mare pe bugetul municipiului. Cu cine s-a sfătuit când au fost achiziționate trotinetele , care este perioada de amortizare a acestora, pentru că aceste costuri trebuie adăugate costurilor dispeceratului și de mentenanță și ce perioadă de garanție au trotinetele? Pentru că dacă au fost achiziționate anul trecut în toamnă, în scop electoral și se dau în folosință în acest an s-au pierdut 9 luni din paerioada de garanție, iar cetățenii trebuie să primească niște explicații.Și pentru că suntem în an pandemic , cine va dezinfecta trotinetele între utilizări.Ori ne asumăm că neglijăm dezinfectarea acestora , situație în care se va sesiza DSP , ori trebuie să se stabilească clar cine face dezinfectarea, când și pe ce bani.

Dl. Harșovschi-printr-o procedură internă se vor stabili aceste detalii și îi va pune la dispoziție d-lui Cușnir această procedură.

Dl. Cușnir-întreabă când va avea răspunsurile la întrebările formulate

Dl. Harșovschi-până la ședința următoare, dar poate veni dl. Cușnir în cursul săptămânii următoare pentru a primi informațiile

Dl. Cușnir-o altă întrebare la care așteaptă răspuns , este cât a costat vopsitul pistei verzi și care a fost perioada de garanție

Dl. Harșovschi -a fost realizată în baza contractului de sistematizare rutieră al municipiului Suceava , nu este o sumă specială pentru această lucrare, iar perioada de garanție a vopselei este de 6 luni de zile

Dl. Cușnir-până la ședința viitoare așteaptă răspunsuri cu privile la costuri, câți metri de pistă au fost realizate . Pista a fost făcută electoral în lima septembrie, înainte de începerea iernii.

Așteaptă răspunsuri la întrebările în ceea ce privește dezinfectarea trotinetelor și dacă în an pandemic în Suceava trebuiau cheltuiți 120.000 euro( sau o sută și ceva de mii de euro) pentru trotinete.

Dl. Harșovschi -îl întreabă pe dl. Cușnir de ce mai întreabă, dacă știe cât au costat trotinetele Dl. Cușnir-sunt informații publice pe care sucevenii trebuie să le cunoască în contextul în care nu sunt bani pentru siguranța pietonilor ( amintind de accidentele de la Carrefour ). Așteaptă informațiile până la următoarea ședință .în ceea ce privește tariful acesta trebuie construit argumentat.

D-na Gâtlan -în ceea ce privește comparația tarifelor cu alte municipii din țară , solicită să se țină cont de faptul că nivelul salarial mediu din municipiu nu este comprabil cu nivelul salarial mediu din alte municipii.Având în considerarea aceste aspecte ar fi oportun să stabilim, care sunt costurile cu trotinetele, pentru ca mai apoi să stabili care ar fi prețul pentru folosirea lor și există posibilitatea să se ajungă la un preț mai mare decât cel propus în regulament, însă se poate interveni cu acordarea de abonamente.Solicită ca pe viitor să fie gândită o colaborare cu Universitatea , pentru acordarea unor reduceri studenților , iar pentru beneficiarii de burse sociale să existe gratuitate în utilizarea acestora. întreabă dacă există posibilitatea ca acestea să fie trecute în stand by în pauzele dintre folosiri , iar la încheierea folosirii de către un utilizator unic să existe obligativitatea ca acel utilizator să retumeze trotineta electrică la standul de încărcare.

DL Harșovschi -tarifele propuse nu s-au făcut prin comparație cu alte municipii , s-a făcut un calcul cu amortizarea . Pe calculul actual suntem leu pe leu și se va vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Dacă se dorește acest sistem poate fi și subvenționat dacă e nevoie , așa cum se întâmplă la transportul public local, dar speră să nu fie așa pentru că se înceară să fie adus un mic profit sau măcar zero pe zero.Cu Universitatea suntem deschiși oricăror colaborări, dar deocamdată speră că începând cu luna aprilie, când va permite vremea și după refacerea pistelor , după care va veni cu o informare în Consiliul Local și se va decide ce se va face.

DL Arămescu -consideră că se discută prea mult pentru 50 de trotinete

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-18 voturi Abț- 5 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22 Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene “Proposed Mission-100 Climate-neutral Cities by 2030 - by and for the Citizens” - inițiatori Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava d-na. Teodora Munteanu și consilierii locali: dl. Dan Nichiforel și d-na. Lorena Buburuzan

Dl. Nechiforel-termenul de neutru-climatic se referă la emisiile de bioxid de carbon . Prin semnarea contractului verde, toate țările europene s-au angajat să reducă treptat emisiile de bioxid de carbon până în anul 2050, astfel încât în 2050 orașele Europei să aibă emisii reduse de bioxid de carbon , iar acelea să fie în totalitate absorbite de păduri și plante .Comisia europenă intenționează să selecteze 100 de orașe din toată Europa care să devină orașe pilot, vor fi câte 3-4 din fiecare stat membru și aceste orașe pilot vor îndeplini sarcina de a deveni neutru climatic , micile emisii de bioxid de carbon vor fi în totalitate absorbite de vegetația urbană până în anul 2030, astfel încât până la sfârșitul perioadei 2050 , celelalte orașe să se poată inspira din bunele practici și din soluțiile inovative ale orașelor pilot.Este un program care se desfășoară pe termen lung, dar este un concurs în care Comisia Europeană pune la dispoziție 100 miliarde euro pe 10 ani pentru aceste orașe , iar acest program va veni la pachet cu Horizon Europe, un program pentru cercetare dezvoltare care va avea și el 100 miliarde euro.Toate aceste fonduri vor putea fi cheltuite în fiecare din aceste 100 de orașe pe mai multe direcții -Izolarea și încălzirea locuințelor , mobilitatea urbană , managementul deșeurilor, digitalizarea orașelor , toate aceste lucruri care prin inovație conduc la reducerea emisiilor de bioxid de carbon.Acest lucru permite un contact direct cu experții din Comisia europeană care vor derula aceste programe împreună cu executivul municipiului, experți din mediul universitar , reprezentanți ai Camerei de comerț și chiar dacă nu vom fi selectați este un mare câștig pentru că avem ocazia să învățăm și să vedem direcțiile care sunt de urmat pentru următorii 10 ani.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Cușnir -în principiu va vota orice proiect care duce la dezvoltare , la un oraș mai curat și mai puțin poluat . Propune ca la un anumit interval de timp să se întocmească un raport al grupului de inițiativă.

Dl. Pricope- solicită corectarea erorii strecurată în proiectul de hotărâre , unde d-na Teodora Munteanu nu a fost trecută ca membru USR-PLUS

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-16 voturi Nu-1 vot Abț-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare a managementului Teatrului „Matei Vișniec” Suceava precum și a comisiei de evaluare și a celei de soluționare a contestațiilor - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DL Primar-propune ca din rândul consilierilor locali să facă parte dl. Lucian Harșovschi

DL Harșovschi -propune ca din comisia pentru soluționarea contestațiilor să facă parte d-na Angela Zarojanu

Dl.Cușnir-atrage atenția asupra faptul că în timpul programului angajații teatrului postează pe rețelele de socializare, lucruri valabile și pentru angajații primăriei , care susțin primarul și viceprimarul municipiului.

Se supune la vot, prin vot secret ptr ca dl. Harșovschi să facă parte din comisie

VOT- Da-17 voturi

Nu-5 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea d-nei Zarojanu în comisia pentru soluționarea contestației.

VOT- Da-22 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu comisia nominalizată mai sus.

VOT- Da- 23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 24. Proiect de hotărâre de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 333 din 24.11.2016, privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările HCL nr.52/2018 ■ inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi

DL Primar-având în vedere faptul că au venit mijloace de transport noi în cadrul proiectului de transport integrat public electric au fost suplimentate câteva linii și se actualizează delegarea de gestiune de la SC TPL SA.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Paiu-solicită ca autobuzele mici de pe traseele 15 și 22, care fac legătura între Burdujeni sat și oraș , să nu se oprească în centru , ci să-și prelungească traseul măcar până la Policlinică.Autobuzul care circulă pe traseul nr. 28, are doar 6 curse /zi și doar una singură în weekend și consideră că este insuficient.

Dl. Primar-propune o întâlnire cu dl. director Romaniuc , pentru că au mai venit încă 7 autobuze mici și există posibilitatea suplimentării. Dl. Romaniuc a motivat că aceste autobuze merg în pierdere, dar până la urmă ăsta este rolul transportului public. Există și o petiție a locuitorilor din zonă care solicită aceste lucruri.

DL Cușnir-dl. primar a afirmat că nu poate fi acoperită de transportul public zona metropolitană pentru că transportul public este subvenționat. Informează că și la Cluj transportul public este subvenționat și au găsit soluții pentru acoperirea transportului spre Florești și zona spre Apahida , tot cu transportul public local din Cluj.

DL Primar-nu i se pare corect ca municipiul Suceava să suporte cheltuielile pentru comuna Șcheia , a cărui buget este comparabil cu cel al municipiului și nici nu este legal.Clujul, care este municipiu de rang I, poate dezvolta zonă metropolitană conform legii, dar municipiile de rangul II nu pot dezvolta zonă metropolitană.Se merge pe varianta unei asociații de dezvoltare intercomunitară , unde fiecare participă cu o anumită contribuție.

DL Cușnir-cu ajutorul reprezentanților din Parlament trebuie schimbată legea .

DL Primar-Nu este de acord ca municipiul Suceava , să plătească transport gratuit pentru comuna Șcheia, în condițiile în care au bugetul comparabil cu al nostru. Suntem într-un stadiu foarte avansat pe zona urbană funcțională și vom avea un proiect în oglindă cu cel de la SC TPL SA în care vom achiziționa aproximativ 70 de mașini și autobuze electrice și atunci va exista această posibilitate.

Dl. Cușnir-Sunt mii de locuitori din zona metropolitană care vin în Suceava și cumva trebuie rezolvată acestă problemă

DL Primar-fiecare poate plăti doar pentru teritoriul administrativ pe care îl administrează, zona metropolitană se poate dezvolta doar în municipiile de grad I.

DL Harșovschi -se poate lua finanțare pe Zonă Urbană Funcțională, după care se constituie Agenția de Dezvoltare Intercomunitară pe transport, cu Suceava și comunele limitrofe, pe PNDR sau pe POR se aplică pentru un astfel de proiect, trebuie să avem acceptul comunelor din jur, în baza unui calcul și a unui studiu cât poate suporta compensații fiecare în funcție de numărul de călători. Baza va fi la sediul TPL SA de pe str.Traian Vuia.Speră ca după ce vom avea acceptul comunelor din jur , să fie întocmit proiectul de hotărâre și să fie depus, iar când PNDRul va fi finanțabil să-1 implementăm.. Criteriul de departajare pentru a fi admiși îl reprezintă pistele dedicate pentru transportul public în comun, ceea ce ne duce din nou la sensurile unice care vor trebui implementate, dar acst lucru se va vedea exact la momentul la care va apare ghidul final.

DL Cușnîr-îl întreabă pe dl. primar când estimează că va fi funcțional acest tip de transport

DL Primar-în aproximativ 2 ani de zile

DL Cușnir-finalizarea acestui proiect va dura 2 ani?

DL Primar-suntem într-un stadiu suficient de avansat, dar totul depinde de reprezentanții de la nivel național cu Planul Național de Redresare și Reziliență, cu acceptarea lui la Bruxelles

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 25 Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliului Local al municipiului Suceava a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-pentru acest proiect trebuie desemnați 2 consilieri locali și îi propune pe dna. Angela Zarojanu si dl.Ungurian Daniel.

Dl. Cușnir-pentru o comisie de evaluare a secretarului genaral al municipiului ar trebui eliminată orice posibilitate de a da o interpretare politică acestei comisii. în loc ca propunerile să fie de la un anumit partid , ar trebui ca măcar una din cele 2 propuneri să fie o persoană cu pregătire juridică și l-ar vedea în această situație pe dl. Pricope.

Dl. Harșovschi -evaluarea se va face în baza problemelor juridice apărute , a hotărârilor care au fost cu probleme

Dl. Cușnir-îl propune pe dl. Pricope

Se supune la vot, prin vot secret, prima propunere , respectiv d-na Zarojanu Angela.

VOT-Da-15 voturi

Nu-7 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot, prin vot secret,a doua propunere , respectiv dl. Ungurian Daniel

VOT-Da-16 voturi

Nu-6 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot, prin vot secret a treia nominalizare, respectiv cea a d-lui Pricope Radu.

VOT-Da-lO voturi

Nu-2 voturi

Abț-11 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu desemnarea d-nei Zarojanu Angela și a d-lui Ungurian Daniel în cadrul comisei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava

VOT- Da-17 voturi

Nu-3 voturi

Abț-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-îl propune pe dl. Arămescu

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DL Cușnir-i-ar plăcea ca viitorul președinte de ședință să aibă capacitatea de a nu întrerupe vorbitorul, să asculte mai mult decât vorbește, să nu fie arogant, să nu jignească, să fie modest și echilibrat și să-și sprijine colegii, lucruri pe care nu le-a observat la cel care a condus ședințele în ultimele 6 luni de zile .

D-na Buburuzan-o propune pe d-na Munteanu Teodora

Se supune la vot, prin vot deschis , prima propunere formulată, cea a d-lui Arămescu Adrian

VOT- Da-16 voturi

Nu-6 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot, prin vot deschis a doua propunere formulata, cea a d-nei Munteanu Teodora

VOT- Da-10 voturi

Nu-2 voturi

Abț-11 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da-15 voturi

Nu-4 voturi

Abt-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 27. Raport privind memoriul înaintat Prefecturii Suceava de Liga Habitat și dl. Pușcaș Gelu Gabriel privind unele aspecte de nelegalitate ale HCL nr. 303/17.12.2020 și redirecționat și înregistrat la Municipiul Suceava cu nr. 6426/02.03.2021 și a contestației formulate de Asociația de proprietari nr. 24 către Consiliul Local Suceava înregistrată cu nr. 37/01.03.2021 având ca obiect anularea HCL nr. 303/17.12.2020, înregistrat sub nr. 8400/18.03.2021

Dl. Primar-este vorba despre o persoană care contestă o hotărâre a Consiliului Local, respectiv HCL nr.303/17.12.2020 . Percizează că persoana contestatară a fost chemată de 3 ori de dl. primar la sediul primăriei pentru a discuta niște reclamații, dar nu a venit nici o dată. Serviciul de specialitate a întocmit un raport și propune votarea acestuia în forma prezentată.

Toate comisiile au avizat favorabil punctul de vedere exprimat în raportul serviciului de specialitate.

Se supune la vot punctul de vedere exprimat în raportul serviciului de specialitate.

VOT-Da-18 voturi

Abț-5 voturi

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul 1. .Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui spațiu având destinația de cabinet medical, spațiu situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr.78, în suprafață totală de 39,03 mp, identic cu unitatea individuală 31151-C1-U18 compus din 2 (doua) camere (1 cameră de 12,98 mp, a doua cameră de 11,72 mp), împreună cu cota indiviză de 14,33 mp din părțile comune ale cabinetului și cota parte de 10,97 mp din terenul cabinetului -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-având în vedere că cei de la Spitalul Județean Suceava ,nu au spațiu suficient pentru laboratorul de psihologie și cel de medicină legală, au formulat o solicitare pentru darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr.78 în suprafață totală de 39,03 mp.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

DIVERSE

DI. Cușnir-solicită să nu se trateze întrebările adresate în ședințele anterioare ca pe ceva facultativ , pentru că răspunsul la întrebările adresate de către consilierii locali constituie obligație legală.în ședința trecută a adresat mai multe întrebări referitoare la activitatea serviciului de salubritate la care nu a primit răspuns . Speră ca pentru întrebările adresate în această ședință în legătură cu serviciul de gestionare a trotinetelor și pentru cele adresate în această ședință speră ca până luna viitoare să primească răspunsul . Crede că dl. Secretar ar trebui să se ocupe de răspunsuri.

DI. Secretar General al municipiul- răspunsurile trebuie formulate de persoana căreia i se adresează întrebările

Dl. Cușnir-tot în ședința trecută, domnia sa a adresat o întrebare cu privire la costurile care s-au făcut pentru spălatul străzilor în perioada pandemiei

Dl. Primar-menționează că dl. Hostiuc , directorul Direcției de salubrizare a întocmit adresa cu răspunsurile la întrebările d-lui Cușnir , cu privire la costurile pentru spălarea străzilor și pentru dezăpezire ,pe care domnia sa a semnat-o.

Dl. Cușnir-a mai solicitat informații și cu privire la costurile pentru dispensere și a tunelurilor pentru dezinfectare, care au fost instalate în școli.

D-na Buburuzan-solicită ca toate hotărârile Consiliului Local să aibă în subsolul lor trecut și numărul de voturi cu care au fost aprobate

Dl. Secretar General al municipiului -în regulamentul care urmează a fi propus spre adoptare se pot formula aceste propuneri

D-na Buburuzan-solicită și ca toate hotărârile care sunt publicate pe site-ul primăriei și care conțin anexe, să fie atașate

Dl. Flutur-aduce la cunoștință, că cetățenii cartierului Ițcani au o problemă legată de locurile din cimitir.Solicită o discuție între reprezentanți ai municipiului și Prea înaltul Calinic. Consideră că este inadmisibil ca 3 ha de teren să stea îngrădit , iar persoanele din Ițcani să fie înhumate la cimitirul din Burdujeni.

Dl. Primar-este surprins de această situație și precizează că va ridica această problemă la nivel de arhiepiscopie . Nu este posibil ca municipiul să pună la dispoziție 3 ha de teren , iar cei responsabili să nu fie în stare să gestioneze terenul.

Dl. Buciac-încă din luna ianuarie a solicitat lista străzilor ce urmează a fi modernizate în cursul acestui an

Dl. Primar-în luna aprilie va exista o discuție pe această listă, astăzi s-a votat bugetul

Dl. Buciac -trebuie reactualizată și strategia de turism și nu a văzut o alocare bugetară pentru această strategie

Dl. Primar-este un buget de austeritate

Dl. Buciac -îl întreabă pe dl. Secretar dacă este posibil, ca după 6 luni de zile ca cetățenii municipiului să poată avea un cuvânt de spus în cadrul ședințelor de consiliu local

Dl. Secretar General al municipiului-luna viitoare când va fi pus în discuție noul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local și atunci se va putea propune modalitatea de participare a cetățenilor la ședințele Cosiliului Local, pe perioada pandemiei, pentru că pentru celelalte situații, de normalitate se știe cum pot participa .

D-na Fuior -solicită un raport de activitate din partea Serviciului asociații de proprietari în care să fie prezentată, informarea, periodicitatea verificării aplicării Legii nr. 196/2018. Regulamentul nr. 303 adoptat în decembrie anul 2020 nici până în acest moment nu este afișat în scările de bloc Dl. Harșovschi -va discuta aceste aspecte cu colegii din cadrul Serviciul asociații de proprietari și dacă sunt cazuri concrete să se precizeze unde anume să se facă aceste verificări.

Dl. Pricope-municipiul nu are terenuri pentru creionarea unor parcuri industriale, iar cel din zona Termica , nu se pretează pentru orice tip de activitate , fără o infrastructură adecvată și nici nu permite oamenilor de afaceri să sesizeze că în Suceava există mai multe variante pentru a investi.. Soluția pentru municipalitate este de a intra în posesia mai multor suprafețe de teren prin achiziția lor. Suceava se va extinde și fără contribuția municipalității, ca și determinarea a mediului privat în piața , iar Suceava va deveni un oraș sufocat. Trebuie de luat în calcul varianta achiziționării de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului.

Dl. Alexandroaie-la ședința anterioară a adus la cunoștință o situație pe care domnia sa a întâmpinat, vis-a-vis de autorizațiile eliberate pentru societățile comerciale în anumite spații.Solicită o statistică vis-a-vis de trimiterile la ISU de către serviciul autorizări și răspunsurile primite de la ISU, pentru o comparație în ideea de a se vedea dacă nu ar trebui să ne asumăm răspunderea de a nu mai purta cetățenii pe drumuri pentru niște răspunsuri banale.

Dl. Primar-îl invită la primărie la o discuție pe această temă.

Dl. Harșovschi,                          declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor

prezenți pentru pairâbipâr^;^ ' ;

Ir                       '

PREȘEDINTA          0 SECRETAR GENERAÎ/ALMUNICIPIULUI

LUCIAN H             '                    Jrs JffllANCIUTAC

I t Și ■.» l > ,<•                                                                               / 1/

întocmit

Delia Romega