Proces verbal din 25.02.2021

Proces verbal şedinţă din 25 februarie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 FEBRUARIE 2021

Dl Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare desfășurată Online a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 276/19.02.2021, pentru data de 25.02.2021, ora 1400 și informează că sunt prezenți 23 consilieri locali.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, directorii: d-na. Camelia Damian, dl. Paul Iftimie, dl. Hostiuc Mihai, d-na. Mirela Dziubinschi - Șef Serviciul resurse umane și d-na Doina Ungurean - Șef Biroul Locativ.

Dl Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28 ianuarie 2021;

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiului Suceava și Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • lO. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Informarea Biroului Evidența și Administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub numărul 5139 din 18.02.2021;

 • 12.Diverse.

Dl Primar propune un amendament, în sensul modificării ordinii de zi, punctul 8 să fie discutat în locul punctului 7.

Se supune la vot amendamentul:

VOT: 23-DA

Se supune la vot ordinea de zi inițială cu amendamentul aprobat:

VOT electronic: DA - 21

dna. Paiu Adelina votează prin apel nominal - DA

dl. Arămescu Adrian votează prin apel nominal - DA

Ordinea de zi a fost aprobată, cu amendamentul aprobat.

VOT: 23 - DA

Dl Harșovschi prezintă ordinea de zi suplimentară și o supune la vot:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiului Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.

Dl Cușnir precizează că ordinea de zi suplimentară trebuie sa cuprindă proiectele cu caracter urgent și care nu au putut fi trecute pe ordinea de zi inițială. Domnia sa consideră că punctul 2 „Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019” nu este urgent.

Dl Primar menționează că au fost necesare mai multe discuții cu Curtea de Apel, iar ultima discuție a fost în cursul zilei de luni. Parcarea a fost modernizată iar în baza unui acord între Primărie și Curtea de Apel, s-a stabilit că 30% din locurile de parcare vor fi puse la dispoziția Curții de Apel. S-a convenit forma juridică în cursul zilei de luni. Domnia sa consideră că este o chestiune urgentă, astfel se evită această situație de indecizie, iar Curtea de Apel își poate desfășura activitatea în condiții normale.

DI Harșovschi precizează că este atașată la proiect adresa Curții de Apel, din data de 23 februarie 2021, prin care se solicită exprimarea unui acord. Din acest motiv a intrat proiectul pe ordinea de zi suplimentară.

Străzile Anastasie Crimca și Trandafirilor sunt cu plată. Această parcare, printr-un parterieriat cu cei de la Curtea de Apel, a fost fără plată. Toată lumea parca și nu se respecta acel protocol încheiat cu ei. Proprietatea este a Tribunalului iar Primăria a modernizat parcarea cu condiția să fie alocate 30% din locurile de parcare, în baza partener latului.

VOT: DA-23

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28 ianuarie 2021;

Se supune la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28 ianuarie 2021:

Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesul verbal.

VOT electronic: DA - 22

dl. Cușnir loan Dan votează prin apel nominal - DA.

VOT: 23-DA

Procesul verbal a fost aprobat.

Dl Secretar General al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

Dl Hrițcu nu votează la punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi inițială.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Ca urmare a activității de inventariere, se completează anexa 18 la HCL 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava. Este vorba de autobuzele electrice și inclusiv bicicletele care au venit din China, ca urmare a licitației făcută de Primărie anul trecut, cumpărate cu fonduri elvețiene.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT: DA “23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Se va face în două etape - în primă fază se face această inventariere în domeniul privat. Ulterior se va trimite spre aprobare la Ministerul Dezvoltării.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiului Suceava și Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Consideră că este oportună această asociere în vederea promovării municipiului Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac menționează că au fost discuții în legătură cu o posibilă preluare a Casei de Cultură, pentru modernizarea acesteia, pentru a da o imagine frumoasă municipiului. Atât Casa de Cultură a Sindicatelor cât și Casa de Cultură a Studenților ar putea funcționa în aceeași instituție.

Dl Primar precizează că există un parteneriat cu Consiliul Județean, iar la inițiativa d-lui Flutur au avut loc niște discuții cu confederația sindicală căreia îi aparține Casa de Cultură, pentru a da la schimb cabana de la Călinești și alte active, în măsura în care se poate ajunge la o concluzie pentru a fi parteneri în continuare. Este o chestiune importantă, fiind un monument de arhitectură și de utilitate culturală, așadar, trebuie trecută în subordinea autorităților locale și modernizată. Se caută o soluție împreună cu dl președinte al Consiliului Județean Suceava.

Dl Buciac se referă că ar putea funcționa în aceeași clădire și Casa de Cultură a Studenților și ar fi un sprijin pentru aceștia, față de clădirea unde funcționează la ora actuală.

Dl Primar precizează că este o variantă, în măsura în care clădirea va fi în posesia Primăriei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar retrage proiectul de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac consideră că este un subiect sensibil, deoarece locuințele sociale din municipiul Suceava, cel puțin cele care se află în zona Inspectoratul Școlar, sunt într-o stare deplorabilă. Propune pentru bugetul acestui an, alocarea unei sume pentru reparații.

Dl Primar precizează că sunt prinse sume pentru reparațiile clădirii de la Grupul Școlar numărul 2. Reparații se fac an de an, dar din păcate, locuințele sunt vandalizate. Domnia sa consideră că soluția ideală ar fi promovarea unui proiect pe fonduri europene pentru locuințe sociale, pe o suprafață disponibilă din zona Aleea Dumbrăvii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT electronic: DA - 22

dl. Gherasim Valerică votează prin apel nominal - DA.

VOT: 23 -DA

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Hrițcu nu votează la acest proiect.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT electronic: DA - 21

dl. Flutur Alexa Mihai votează prin apel nominal - DA.

VOT: 22 - DA

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Hrițcu nu votează la acest proiect.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Discuțiile au fost inițiate în ședința trecută, când s-a aprobat colaborarea între municipiul Suceava și societățile autorizate de Ministerul Mediului pentru colectarea selectivă a deșeurilor; există un număr de 13 societăți la nivel național, prin care municipalitatea va încasa direct sume din aceste colectări selective - în jur de 2.500.000 lei, bani pe care până acum îi încasau operatorii care lucrau la curățenia municipiului Suceava - pe salubrizare menajeră. Se încearcă compensarea, prin modificarea acestor tarife. Luna trecută a fost retras proiectul de pe ordinea de zi iar între timp s-a edificat în mare bugetul.

La capitolul salubrizare, bugetul de pe anul acesta va fi de 22.000.000 lei, cu 2.500.000 mai mic față de anul trecut. Se oferă șansa ca acest operator de salubrizare să nu înregistreze pierderi și să facă curățenie la nivelul la care au licitat.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Cușnir precizează că modificarea tarifară se datorează în prea mică măsură creșterilor salariate sau creșterilor prețurilor la carburanții sau la energia electrică. Creșterile prețurilor la carburanți sau la energie electrică au fost de 5%; creșterile salariate - au fost 3 indexări generate de salariul minim de pe economie. Justificarea majoră este din faptul că banii de la OERP-uri nu mai ajung la operatori și ajung la Primărie. Asociația RITMIC și DIASIL primea în trecut înjur de 2,4 milioane de lei pe an. Estimarea Primăriei este că va primi 2 milioane de tei pe an. Evoluția spune că este nevoie de eficientizare în procesul de reciclare iar propunerea domniei sate este să se ajungă la 3 milioane.

în fișa de fundamentare apare A - o creștere de tarif și Q - cantitatea programată în cantități specifice. Domnia sa consideră că această formulă este bine explicată până într-un punct. Apar niște creșteri de cheltuieli de 1,6 milioane pentru colectarea umedă, 600 mii la colectarea uscată, 2,5 milioane la sortarea umedă, 332 mii la sortarea uscată, dar în niciuna dintre formulele de calcul nu sunt specificate cantitățile. Dl Cușnir solicită dlui Hostiuc să specifice, la fiecare caz în parte, care sunt cantitățile specifice luate în calcul, pentru a vedea cum s-a ajuns la aceste creșteri tarifare, deoarece justificarea este prezentată incomplet. în 2018 a avut loc o majorare la salubrizare cu 80%, de la 60 de lei de persoană la 108 tei.

Dl Primar precizează că se compensează aceste tarife între ele și nu va fi afectată suma plătită de populație pentru salubrizare. Intenția este de a crește capacitatea de colectare selectivă, trebuie să se ajungă la 50% în anii următori. Ca atare, domnia sa consideră că există șansa de a crește suma colectată de la acești operatori autorizați. îl invită pe dl Hostiuc sa prezinte și sa explice cantitățile din formula de calcul.

Dl Hostiuc menționează că această formulă este prevăzută în Ordinul ANRSC 109/2007 iar cantitățile la care se face referire sunt prevăzute în fișele de fundamentare, în tabel, pe fiecare activitate.

Dl Cușnir adresează o serie de întrebări dlui Hostiuc pentru care dorește să primească răspuns până la ședința următoare:

 • 1. Pentru anul 2019 și 2020 - ce sumă de bani s-a încasat de la populație și de la agenții economici pentru taxa de salubrizare? Ce sumă s-a plătit operatorilor?

 • 2. Care au fost cheltuielile de gestionare a situației câinilor, pentru fiecare an în parte? - cu specificarea numărului de câini.

 • 3. Care au fost cheltuielile pentru deszăpezire?

Pentru anul 2020:

 • 4. Care au fost cheltuielile pentru spălarea străzilor cu clor sau dezinfectant?

 • 5. Care au fost cheltuielile pentru montarea dispenserelor în scările de bloc și care au fost cheltuielile pentru alimentarea acelor dispensere cu dezinfectant?

 • 6. Pentru iama 2019-2020 și iama 2020-2021 domnia sa solicită să prezinte pe tone sau procente, care au fost cantitățile de clorură de calciu, de sare și de pământ care au fost folosite pe străzile din municipiul Suceava împotriva zăpezii.

Domnia sa consideră că ne aflăm într-un cerc vicios deoarece operatorul de salubritate folosește pământ amestecat cu sare, sau nisip amestecat cu sare și clorură de calciu și primește bani publici pentru acest lucru, după care același operator spală străzile. Pentru a putea trage o concluzie, domnia sa solicită să pregătească cantitățile pentru fiecare iarnă în parte.

Dl Cușnir întreabă dacă se poate face o simulare a costurilor pentru spălarea străzilor pe timp de noapte. Dacă se face această operațiune noaptea, nu mai sunt generate probleme în trafic.

 • 7. Solicită pregătirea unui raport pentru măturarea/spălarea străzilor Universității, Mărășești și George Enescu (George Enescu până la intersecția cu Universității), pentru ultimele 6 luni.

Dl Primar precizează că în ceea ce privește spălarea străzilor pe timp de noapte trebuie luat în calcul și deranj ul/zgomotul, deoarece blocurile sunt aproape de stradă. Această idee a mai fost discutată pentru a fi pusă în practică iar domnia sa consideră că există avantaje dar și dezavantaje.

* Dl Cușnir menționează că trebuie puse în balanță aceste aspecte ce țin de blocarea traficului și de deranjul creat pe timp de noapte.

Dl Harșovschi precizează că nu se folosește pământ sau nisip pe străzi, ci fie sare fie clorură.

Dna Buburuzan - în legătură cu majorarea tarifelor la contractul de achiziție, dorește să existe convingerea că majorările propuse sunt conform legislației achizițiilor publice - art. 221, respectiv art. 236 din Legea 98/2016. Domnia sa are câteva întrebări legate de faptul că, în municipiul Suceava de la sfârșitul anului trecut, agenților economici li s-a solicitat, de către operatorii de salubritate, încheierea unor acte adiționale la contracte, prin care se percepe tarif pentru transportul, colectarea deșeurilor municipale, deși acest lucru este prevăzut în contractul cadru cu DIASIL și RITMIC. Inclusiv ridicarea deșeurilor de la operatorii economici. Domnia sa ridică întrebarea de ce nu s-a ridicat gunoiul de la școli și li s-a cerut încheierea unor acte adiționale cu operatorii de salubrizare.

Dl Harșovschi precizează că este vorba de taxă de ecologizare a persoanelor fizice sau juridice iar prin ridicarea gunoiului se face referire la ridicarea gunoiul din consumul normal și nu din consumul provenit în urma unor procese tehnologice. Dacă este vorba de deșeurile menajere acestea se ridică în baza taxei de ecologizare, iar acolo unde se produc alte deșeuri este necesar un contract separat.

DI Buciac solicită dlui Primar să își ia angajamentul public că nu va pune presiune pe cetățeni, chiar daca sumele provenite de la OERP-uri nu se vor încadra în aceste estimări prezentate.

DI Primar precizează că așa va fi cu siguranță, așa cum s-a întâmplat și cu taxele și impozitele care nu au fost mărite de 10 ani.

Dl Buciac menționează că dorește să facă o obiecție în ceea ce privește modul de deszăpezire și curățarea străzilor, face referire mai exact la faptul că municipiul Suceava are și străzi secundare și dorește ca acest lucru să fie amintit operatorilor pentru că este anormal ca oamenii să solicite acest lucru. Domnia sa consideră că mizeria din municipiu provine de la faptul că sunt foarte multe străzi care nu sunt modernizate, unde încă nu există asfalt. Este nevoie urgentă de a moderniza cât mai multe străzi.

Dl Primar menționează că sunt prinse 10 străzi în buget pentru a le moderniza. Nu există niciun oraș în țară care sa nu aibă străzi nemodemizate. în plus, sunt 15 străzi care sunt private și nu pot fi asfaltate până nu sunt donate în patrimoniul municipalității. Din aproximativ 300 de străzi, cam 5% nu sunt modernizate.

Dl Pricope face o mențiune la intervenția dnei Buburuzan. Legea de aplicabilitate la contractele de concesiune a serviciilor publice este Legea 100/2016 și nu Legea 98/2016 care vizează achizițiile de servicii dar nu cele de concesiune a serviciilor publice. Orice autoritate contractantă are obligația de a-și onora contractul în care este parte. Odată ce a acceptat oferta din partea unui operator economic trebuie să îi asigure suportabilitatea costului respectiv. Orice contract de achiziție publică este contract cu titlu oneros, iar un prestator al serviciilor nu poate sa vină cu o ofertă de preț zero sau cu o ofertă de preț nejustificată în raport cu scopul său de agent economic de a face profit. Domnia sa consideră că cel mai important este să se justifice faptul că nu cresc aceste taxe.

Dna Buburuzan nu contestă dreptul operatorului de a solicita o modificare de preț. însă din fundamentare, se justifică creșterea prețului pe baza anumitor indicatori, legați de forța de muncă, de creșterea tarifului la combustibil. Consideră că este nejustificată, în aceste condiții, solicitarea unei dublări a tarifului.

Dl Cușnir menționează că în ultima conferință de presă dl Primar a declarat că în anul 2021 nu se vor mai cheltui bani pentru dezinfectarea străzilor. S-a cheltuit în anul 2020 suma de 2.400.000 lei, bani care nu se vor mai folosi în anul 2021. Domnia sa solicită să fie lămurit de ce nu beneficiază sucevenii de această operațiune și în 2021 dacă în 2020 a fost această operațiune atât de importantă.

Dl Primar precizează că în anul 2020 a fost o situație disperată, orașul fiind în carantină. La solicitarea cetățenilor, s-a realizat această operațiune de dezinfecție ca și în alte orașe din România. A fost o situație de forță majoră, chiar dacă ulterior, aproximativ prin luna iunie, OMS-ul a declarat că nu are efect această dezinfecție.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT electronic: DA - 20

ÎMP-1

ABT-1

dl. Flutur Alexa Mi hai votează prin apel nominal - DA.

VOT: 21-DA

1-ÎMP

1-ABT

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT electronic: DA - 22

dl. Arămescu Adrian votează prin apel nominal - DA.

VOT: 23 - DA

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect Informarea Biroului Evidența și Administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub numărul 5139 din 18.02.2021;

S-a luat la cunoștință.

Ordinea de zi suplimentară:

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiului Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul A JAC Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac ridică problema legată de locatarii de pe strada Vasile Bumbac. Aceștia au inițiat un proces în instanță împotriva Primăriei municipiului Suceava, pentru că au fost montate acele bariere iar acolo sunt și locurile de parcare cu plată. Domnia sa întreabă ce soluții sunt pentru locatarii din acea zonă.

Dl Harșovschi menționează că dl Buciac face referire la o parcare care a fost aprobată în Consiliul Local și a intrat în administrarea Consiliului Județean, respectiv Prefectură. Pe strada Vasile Bumbac este într-adevăr parcare cu plată, dar sunt introduse abonamente pentru riverani. Acest regulament este perfectibil și se poate modifica oricând.

Dl Buciac întreabă câte locuri de parcare și câte mașini sunt în municipiul Suceava, pentru a ști dacă numărul locurilor de parcare sunt suficiente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT electronic: DA - 21 dl. Buciac loan Gabriel votează prin apel nominal - ABȚ dl. Cușnir loan Dan votează prin apel nominal - ABȚ VOT: 21-DA

2-ABȚ

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Diverse.

Dl Primar - legat de probabilitatea aprobării bugetului, mulțumește consilierilor care au participat la discuții și că s-a înțeles că, în linii mari, anul acesta este un buget de austeritate pe linia de funcționare. Este nevoie de minim 15 zile după publicarea bugetului de stat în Monitorul Oficial, pentru a putea fi discutat.

Dl Buciac dorește să fie găsită o soluție pentru cetățenii care vor să ia cuvântul în ședințele online ale Consiliului Local.

Dl Harșovschi precizează că se caută o soluție. Ar exista un upgrade al sofitware-ului. Momentan costă înjur de 20 euro iar pentru această opțiune, prin care se pot invita alte persoane, Primăria ar trebui sa plătească 1000 euro.

Dl Alexandroaie dorește ca la departamentul de autorizări activități comerciale lucrurile să fie mai facile și în sprijinul oamenilor, iar în acest sens să existe o colaborare mai vădită și corectă între acest departament și agentul economic, deoarece întâmpină anumite probleme și li se cer acte care sunt emise de alte instituții. Domnia sa propune să fie modificată modalitatea de acordare a autorizațiilor de funcționare printr-o hotărâre de Consiliu Local sau departamentul de autorizări să urmeze niște cursuri de specializare în domeniile respective.

Pe strada Zorilor, vis-a-vis de Liceul de Informatică, este sens unic, cu trafic intens. Cetățenii din zonă vor să aducă la cunoștință că există niște capace de canal, iar la fiecare trecere de mașină, fac un zgomot destul de deranjant.

O altă sesizare, de la cetățenii din Burdujeni, în sensul că există o situație neclară în legătură cu spațiul care a fost destinat pentru recreerea persoanelor în vârstă.

Dl Primar - referitor la capace, acestea într-adevăr sunt zgomotoase și se va pune un cauciuc pentru a amortiza zgomotul. în ceea ce privește autorizările activităților comerciale, sunt niște probleme legate de avizul emis de ISU și document emis de DSP.

Dna Munteanu precizează că referitor la problema ridicată de dl Alexandroaie, este vorba de autorizația de la ISU. Are legătură cu un spațiu care a fost dezmembrat din alte spații și nu este necesar neapărat să se facă o documentație care costă, ci trebuie solicitată o negație de la ISU.

Dl Alexandroaie precizează că se referă la birocrația care există și că ar trebui sprijinită comunicarea între instituții pentru a simplifica procedura.

Dl Pricope solicită ca discuțiile care nu au legătură cu punctele de pe ordinea de zi să fie dezbătute la punctul diverse. De asemenea, domnia sa menționează că pe lângă deficitul de locuri de parcare, există și un sistem demodat de plată, în sensul că aparatele nu dau rest și ar fi ideal ca plata să poată fi efectuată cu cârdul. Dl Pricope întreabă câte unități de învățământ nu au scenariu de securitate la incendiu și aviz ISU.

Dl Primar precizează că Primăria a asigurat banii necesari la toate unitățile de învățământ pentru a deține un scenariu de securitate la incendiu în special avizul ISU. Sunt costuri mari și ca titlu de exemplu, la grădinița „Țăndărică” costurile au fost de 5 miliarde de lei vechi. Sunt anumite unități care sunt în faza de autorizare.

Dl Harșovschi - referitor la plata pentru parcare, există aplicație unde se poate face plata cu cârdul și prin SMS iar pe viitor se vor face upgrade-uri la parcometre.

Dl Cușnir întreabă cine l-a propus pentru consiliul de administrație la Grădinița ” 1,2,3” și dacă este posibil să fie propus și votat în condițiile în care nu a fost consultat și nu a fost prezent la ședința în care s-au desemnat reprezentanții.

Dl Secretar general al municipiului precizează că momentan nu are cunoștință despre cine l-a propus pentru consiliul de administrație și îi va comunica ulterior acest aspect.

De asemenea, dacă Consiliul Local îl numește reprezentant, înseamnă că este obligat, prin atribuțiile pe care le are în calitate de consilier local, să fie prezent în consiliul de administrație.

Dl Harșovschi menționează că ședința a putut fi vizualizată în mediul Online iar ulterior a fost aprobat un proces verbal în care au fost menționate și aceste aspecte.

Dl Buciac consideră că aplicația pentru parcările cu plată ar trebui promovată de către Primărie.

Dl Harșovschi - se fac campanii de informare atunci când apare o nouă parcare.

Dl Harșovschi declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 25 februarie 2021 și mulțumește celor prezenți pentru participare.