Proces verbal din 22.04.2021

Proces verbal şedinţă din 22 aprilie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 22 APRILIE 2021

Dl Arămescu, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare, a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 589/16.04.2021, pentru data de 22.04.2021, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 23 de consilieri locali și că ședința este transmisă pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Suceava.

La ședință participă: dl. Secretar general loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Narcisa Marchitan, d-na. Camelia Damian, d-na Cerasela Bejenar, dl. Ovidiu Doroftei, d-na. Violeta Bujorean - Șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na. Mihaela Sireteanu - Șef Servicul finanțare învățământ preuniversitar, d-na. Mirela Sofian - Șef Serviciul buget și dl. Marius Botârcă - Șef Serviciul autoritatea locală de autorizare transport.

Din prtea S.C. TPL S.A. Suceava participă dl. director Darie Romaniuc.

Dl Arămescu prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 25.03.2021 și 02.04.2021;

 • 2. Raport cu privire la solicitarea nr. 52/01.04.2021 și nr.58/06.04.2021;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2021, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Suceava pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „10 pentru folclor” Udești, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2021 al Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei Lupu Adrian a cărui locuință de pe strada Crângului, nr. 22A a fost distrusă în urma incendiului din data de 15.03.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul loan cel Nou de la Suceava” - Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături ce cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și „Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași” - Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) - Centrul de Zi „Atipic” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” - Centrul Social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - „Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA - Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 197 din 25.07.2019 privind aprobarea proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” și a chetuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local USR Suceava d-na. Lorena Buburuzan;

 • 23. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 24. Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului și urbanism - CTATU și a regulamentului de funcționare al acesteia, conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 28. Proiect de hotărâre privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - solicitant: Sanemi S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu bunurile imobile terenuri / construcții ce fac obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava în zona Cartierului Obcini și str. Ștefan Tomșa - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 31. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Sfântul loan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico - Social de îngrijire la Domiciliu a unui spațiu în suprafață totală de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr. 15 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 32. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile și mobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe situată în Suceava, str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 147 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare / anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei autogări de către S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L. - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificată și completată prin HCL nr. 23/2020 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 39. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2021 pentru municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 40. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 41. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul I 2021 nr. 173759/12.04.2021;

 • 42. Diverse;

VOT: DA - 23

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Arămescu prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, doamnei Prof. univ. dr. Elena - Brîndușa Steiciuc - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local d-na. Sanda - Maria Ardeleanu;

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea post - mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului Alexandru - Comei Grosar - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierii locali: dl. loan - Gabriel Buciac, dl. Dan - loan Cușnir, d-na. luliana Fuior, dl. Valerică Gherasim și d-na. Mihaela -Adelina Paiu;

VOT: DA- 23

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl Secretar general solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese / incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi inițială și / sau suplimentară a ședinței.

Dl Cușnir menționeză că nu votează la Punctul 30.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 25.03.2021 și 02.04.2021;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale.

Se supun la vot procesele verbale.

VOT: DA-23

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Raport cu privire la solicitarea nr. 52/01.04.2021 și nr.58/06.04.2021;

Dl Viceprimar Harșovschi întreabă la ce se vine cu această completare dat fiind că procesul verbal este deja aprobat.

Dl Secretar general precizează că dl. Buciac și dl. Cușnir au solicitat o completare a unui proces verbal după ce acesta a fost aprobat. Dl. Buciac a menționat că nu a știut procedura completării unui proces verbal, iar în aceste condiții s-a întocmit acest Raport care să fie supus aprobării Consiliului Local. Procesul verbal la care domniile lor fac referire a fost aprobat.

Dl Cușnir menționează că nu a afirmat nicio secundă că nu știe procedura.

Dl Secretar general precizează că dl. Buciac a menționat acest lucru. Domnia sa precizează că la următoarele ședințe astfel de Rapoarte cu solicitări de modificare a unor procese verbale aprobate deja nu vor mai fi incluse pe ordinea de zi. Fiind prima situație de acest gen s-a dorit evitarea oricăror discuții.

Se supune la vot Raportul cu privire la solicitarea nr. 52/01.04.2021 și nr.58/06.04.2021:

VOT: DA-9

NU-5

ABT-9

Raportul cu privire la solicitarea nr. 52/01.04.2021 și nr.58/06.04.2021 nu a fost aprobat.

Dl Cușnir menționează că este foarte bine că se filmează, iar votul acesta a fost unul foarte interesant, influențat în timpul votului.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2021, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa menționează că lucrurile au pornit destul de greu la începtul anului, spre sfârșitul lunii martie situația s-a mai redresat, iar o parte din încasări au venit și după data de 31 martie și sunt prinse în luna aprilie. în aceste condiții Secțiunea de funcționare este 63,17% fiind trasă în jos de procentul explicabil al investițiilor mici din lunile de iarnă de 20,49%. încasările se încadrează în normalul perioadei exist ând speranța creșterii acestora în contexul depășirii pandemiei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Cușnir precizeză că după ce dl. Primar a plecat de la lucrările ședinței Asociației Municipiilor din România s-a discutat despre eficiență și eficacitate. Fără a preciza că este cazul Municipiului Suceava, domnia sa a întrebat cum se poate încadra un buget care are o execuție bugetară de 60 - 70%. Răspunsul a fost că, dacă se întâmplă într-un an acest lucru pot fi niște întârzieri, contestații, proiecte multianuale. Domnia sa a mai întrebat cum poate fi încadrată o administrație care repetat, mai mulți ani la rând are o execuție bugetară de 60 - 70%. Răspunsul lectorului apolitic de la AMR a fost - ineficientă.

Domnia sa speră ca măcar de anul viitor să se construiască un buget eficient.

DI Primar precizează că domnia sa este de părere că dacă se propune mult, mult se și realizează, dacă se propune puțin nu se va realiza nimic. Acesta este stilul de lucru al domniei sale, întocmește bugete mai optimiste, mai ales în condițiile existenței fondurilor europene care au întârzieri ce nu pot fi anticipate. Realitatea este că an de an s-au realizat lucruri importante în Suceava, inclusiv anul acesta au fost finalizate lucrările la primărie, iar în derulare: zona de agrement de pe malul râului Suceava, gaz metan, Piața din Ițcani, bugetul este unul optimist și bun, întocmit de o persoană care ocupă o funcție și conduce o instituție.

Dl Cușnir apreciază previzibil răspunsul d-lui Primar, domnia sa precizează că s-ar fi mirat dacă dl. Primar ar fi spus „da, vom încerca să construim un buget corect”.

Dl Primar precizează că și domnia sa s-ar mira dacă dl Cușnir ar merge la lucrările AMR și l-ar lăuda.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

ABT-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Se discută în primul rând de subvențiile de la bugetul de stat pentru 33.800 lei pentru lansarea studiului și servicii de consultanță, inclusiv POCA și o sumă de 310.000 lei care să fie folosită din creditele interne pentru proiectul de pe malul râului Suceava unde s-au înregistat niște depășiri de deviz, în conformitate cu legislația în vigoare pot fi suportate din cheltuieli nerambursabile ale primăriei.

Suma de 3.058.000 lei este alocată de către Guvern pentru plata burselor, iar modalitatea de stabilire a numărului de burse revine Inspectoratului Școlar. Domnia sa a avut o discuțție cu dl. insp. Bocanci și l-a rugat să revizuiască această modalitate pentru a nu mai exista situații în care unitățile de învățământ au fie prea mult fie prea puține burse.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Suceava pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune rectificarea sumei de 310.000 lei pentru lucrăile de la autobază nu pentru zona de agrement de pe malul râului Suceava, sumă care va fi folosită din creditele interne.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, acesta propune acordarea unor sume de bani pentru unitățile de cult, în baza anexei aprobate a odată cu bugetul, o sumă mai mare - 500.000 lei revine Bisericii Penticostale „Filadelfia”, nefiind practic vorba de biserică ci de finanțarea școlii Filadelfia, o școală preformantă care aduce cinste municipului Suceava. Fiind o școală privată nu poate fi finanțată de la primărie, este această bază corectă și legală de a finanța prin biserică.

Restul parohiilor menționate primesc suma de 50.000 lei fiecare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Cușnir întreabă dacă este vorba de finanțarea unei școli de la Capitolul Culte?

Dl Primar precizează că da, sumele merg în ultimii 10 ani prin Biserica „Filadelfia”, banii în final ajung la școală.

Dl Cușnir precizează că, conform art. 4 alin. (4) și alin. (7) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, virările între capitole simt posibile după data de 1 iulie.

Dl Primar precizează că nu este vorba de virări între capitole. La aprobarea Bugetului municipiului Suceava s-a aprobat și lista anexă cu 4 milioane lei la Culte.

Dl Cușnir precizează că are în vedere o Adresă primită de la Primăria municipiului Suceava prin care s-a comunicat că pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu, Grădinița cu program prelungit „Prichindel” are nevoie de suma de 270.000 lei, iar Școala gimnazială nr. 6 are nevoie de suma de 72.000 lei, și propune un amendament, astfel: suma de 500.000 lei din propunerea inițială să fie împărțită astfel: la suma acordată pentru Biserica Penticostală „Filadelfia” se va acorda 158.000 lei în loc de 500.000 lei cât era prevăzut în propunerea inițială, iar suma de 342.000 lei — diferența dintre 500.000 lei și 158.000 lei va rămâne neutilizată la Captitolul Culte din Bugetul municipiului Suceava până la data de 1 iulie 2021, pentru ca la prima ședință după această dată să se rectifice bugetul prin virarea creditelor bugetare de la Capitolul Culte la Capitolul învățământ pentru Grădinița cu program prelungit „Prichindel” și Școala gimnazială nr. 6.

Dl Primar precizează că personal a solicitat instituțiilor de învățământ, iar directorii au comunicat sumele necesare pentru obținerea avizelor ISU, sumele fiind prinse în buget. Nu are nimic de-a face, aici se discută de banii pentru culte și nu de la școli.

Dl Secretar general menționează că acest amedament nu se justifică, sumele vor fi repartizate parohiilor conform anexei.

Dl Cușnir precizează că dl Primar tocmai a afirmat că de fapt această finanțare nu este pentru culte ci pentru Școala Filadelfia.

Dl Primar precizează că administratorul Școlii Filadelfia este Biserica Filadelfia.

Dl Cușnir întreabă dacă amendamentul formulat anterior poate fi supus aprobării.

Dl Secretar general precizează că amendamentul formulat nu este legal.

Dl Primar precizează că va verifica personal, iar dacă aceste sume nu sunt prinse vor fi alocate în ședința viitoare din Fondul de rezervă.

Dl Cușnir avertizează că acest proiect de hotărâre este foarte ciudat, după ce a declarat dl. Primar, pe lista unităților de învățământ Filadelfia nu apare, este un subiect discutabil.

Dl Primar menționează că justificarea sumei mai mari alocate Bisericii Filadelfia este aceea ca ei administrează și Școala Filadelfia.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -18

ABT-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „10 pentru folclor” Udești, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac amintește că de fiecare dată când s-au făcut amenajări ale străzilor și trotuarelor din municipiul Suceava a solicitat respectarea normativelor pentru persoanele cu handicap, însă în cea mai mare parte, acestea nu se respectă, un exemplu în acest sens îl constituie trecerea de pietoni de lângă Primăria Suceava, unde gradul de înclinare al trotuarului către partea carosabilă nu este în unghiul conform pentru persoanele cu handicap. Domnia sa revine cu solicitarea ca la trecerile de pietoni să fie amenajate pavaje tactile pentru persoanele nevăzătoare, dotarea semafoarelor cu semnalizare acustică, precum și presemnalizarea cu indicator rutier în zona str. Scurtă în sensul că trecerea de pietoni este traversată și de persoane nevăzătoare.

Domnia sa susține acest gen de asocieri care vin în sprijinul pesoanelor cu handicap, însă trebuie realizate și amenajări specifice în sprijinul persoanelor cu handicap și a părinților cu copii mici în cărucioare.

Dl Primar precizează că împreună cu dl. Viceprimar Harșovschi va ține cont de aceste recomandări.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TPL S.A. este supus aprobării Consiliului Local după ce anterior a fost aprobat de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

întregirea parcului auto al TPL este în ultima fază, mai trebuie să vină cele 15 autobuze de la firma Solaris din Polonia, după care va fi introdusă Strategia de transport în municipiul Suceava, de parc exclusiv de transport electric, iar principala consecință va fi scăderea costurilor. începând cu anul viitor vor fi stabilite criterii de eficiență și performanță.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Pricope consideră referitor la HCL nr. 61/2019 că ar trebui luată în discuție pe baza unui calcul nou de eficiență din partea celor de la TPL astfel încât prețul pe kilometru să fie actualizat atât pentru autobuzele cu capacitate mare, care astăzi este stabilit la 7,92 lei /km și de 3,20 lei / km pentru autobuzele de capacitate mică. Este important de reglat acest aspect deoarece influențează inclusiv partea legată de subvenționare care vine de la bugetul municipiului Suceava pentru elevi, studenți, etc. categorii care beneficiază de facilități la transportul public local. Referitor la indicatorii bugetari domnia sa constată că este estimată față de anul 2020, pentru anul 2021 o creștere de 19,6% pentru componenta de venituri bugetare, însă pe indicatorul de profit nu există o creștere exponențială și la profitul scontat pe acest an. Domnia sa dorește o explicație mult mai concludentă legată de acest aspect cu implicarea membrilor AGA și ai Consiliului de Administrație pentru a găsi soluții astfel încât la creșterea cifrei de afaceri și minimalizarea unor costuri datorate achiziței de mijloace de transport electric, profitul să crescă exponențial.

Dl Primar solicită implicarea în acest sens a consilierilor locali membri în AGA precum și a membrilor Consiliului de Administrație. Domnia sa menționează că strategia de transport public integrat în municipiu nu poate fi urmată deoarece lipsesc cele 15 autobuze de la firma Solaris.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că hotărârea va fi modificată prin actualizarea prețului pe kilometru la noile calcule, însă este necesar să treacă o perioadă de 5 - 6 luni de funcționare preponderent electrică, pentru ca ulterior să fie rectificat și bugetul TPL.

Dl Buciac revine cu întrebarea dacă anul acesta se vor moderniza stațiile de autobuz, iar dacă nu propune ca măcar cele existente să fie reparate, modernizate și dotate cu afișaj electronic.

Dl Primar precizează că în proiectul de transport ecologic sunt incluse 54 de stații de autobuz care să fie modernizate. S-a licitat partea de soft, în fiecare stație va fi instalat sistem de tiketing, sistem de informare, la sediul autobazei electrice va fi amenajat un dispecerat. Termenul de finalizare al proiectului cu finanțare europeană este 2022.

DI Buciac consideră că spre exemplu stația de autobuz de la Patinoar ar putea fi cel puțin văruită, stațiile existente trebuie curățate, igienizate până la modernizarea lor.

Dl Primar precizează că are o veste bună din puncul de vedere al puterii și rea din punctul de vedere al opoziției care nu este prea bucuroasă când se realizează lucrări, licitația a fost câștigată de o societate de la Deva, iar stațiile vor fi modernizate în cel mai scurt timp, chiar după Paște.

Dl Buciac întreabă dacă pune o întrebare în Consiliul Local dl Primar îi răspunde cu o acuzație, domnia sa a întrebat doar când vor fi demarate lucrările.

Dl Primar precizează că lucrările de modernizare a stațiilor sunt prinse în proiect, iar termenul de finalizare este 2022.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că stația de autobuz de la Nordic nu este a municipalității ci a Confecției.

Dl Cușnir precizează că în septembrie 2020 dl Primar a declarat „vom implementa sensurile unice și banda dedicată TPL - ului imediat după alegeri”, în martie 2021 dl. Primar a declarat „vom implementa imediat după ce vin ultimele autobuze din Polonia”, și întreabă care este legătura dintre ultimele autobuze din Polonia, ultimele alegeri și banda dedicată transportului public local.

Dl Primar precizează că în existența benzii unice presupune ritmicitate a traficului autobuzelor, deci existența unui parc auto complet, deocamdată astăzi în lipsa celor 15 autobuze, nu se poate risca blocarea unei benzi din moment ce periodicitatea autobuzelor pe acea bandă nu poate fi asigurată, astfel încât cetățenii se vor convinge că este mai rentabil să circule cu mijlacele de transport în comun decât cu mașinile personale.

Dl Cușnir solicită d-lui Primar să întrebe dacă la Cluj au implementat banda unică îninte de a avea toate autobuzele.

Dl Primar precizează că Municipiul Suceava va fi singurul municipiu din țară care are transport integrat electric și printre puținele din Europa. Doar 30% din parcul auto a Clujulului este electric. Potrivit Studiului de oportunitate sunt necesare 60 de autobuze electrice pentru a implementa banda unică.

Dl Cușnir întreabă de ce municipialitatea are trei tipuri de autobuze, din Polonia, din Turcia și din China, în contextul în care orice deținător de parc auto ia decizia să aibă cât mai puține tipuri astfel încât să aibă mai puține tipuri de mentenanță, mai puține contracte cu service - urile auto, stocuri mai mici de piese. Având trei tipuri de autobuze va trebui să avem trei tipuri de piese de schimb, trei tipuri de mentenanțe, etc, bani și timp irosiți inutil.

Dl Primar precizează că în anul 2004 a fost preluată o firmă de transport falimentară, pe care a modemizat-o pe banii primăriei cu 30 de autobuze noi Iveco Irisbus, acum fiind vorba de proiecte europene, nu a existat posibilitatea alegerii aceluiași tip deoarece au fost aduse autobuze la nivel centralizat, de țară, prin Ministerul Dezvoltării și astfel s-a anulat licitația de la Suceava. Dacă nu se implica politicul pentru a aduce autobuze electrice și la alte orașe care nu aveau proiecte europene pe transport electric, la Suceava erau astăzi 40 de autobuze electrice chinezești, cele mai performate. Licitația a durat 2 ani de zile și a câștigat-o firma Solaris. în ceea ce privește autobuzele din Turcia, municipalitatea avea nevoie de autobuze de capacitate mai mică pentru a asigura transportul în cartierele noi, iar licitația a fost câștigată de Anadolu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

ABT-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2021 al Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Primăria municipiului Suceava are 15% din acțiunile societății, din păcate parcul nu este astăzi funcțional din cauza pandemiei, se așteaptă venirea investitorilor străini care să populeze acel parc industrial. Municipiul Suceava are doi reprezentanți în AGA: d-na. Damian - director Direcția patrimoniu și dl Arămescu - consilier local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Cușnir apreciază că se cheltuie bani publici și timp pentru o cauză pierdută, construcția de lângă aeroport care nu poate fi numită nici parc industrial și nici centru economic, nu a fost niciodată eficientă. Domnia sa consideră că a fost o decizie nefericită, incorectă, probabil că cei care au luat decizia la început nu au putut anticipa cum se va dezvolta, dar este evident că acolo nu va funcționa niciodată un parc industrial deorece nu are condițiile de infrastructură necesare, nu are legătură la infrastructura feroviară, legătura la infrastructura rutieră este anevoioasă. Pentru această asociere a fost necesară trecerea a aproape doi ani pentru semnarea documentului de asociere, sunt aproare patru ani până la acest proiect de hotărâre. în acești ultimi patru ani în Cluj s-au mai făcut două parcuri industriale, în Brașov încă unui, în Oradea încă unul, alții fac, iar la Suceava se dă vina în continuare pe pandemie. Domnia sa consideră că un parc industrial poate fi dezvoltat în zona Termica sau în zona Șcheia -Dărmănești pentru a avea acces și la șoseaua de centură a Sucevei, și la infrastructura feroviară.

Dl Primar amintește că noua autostradă A7 va trece pe la aeroport, astfel încât parcul industrial va fi pus în valoare.

Dl Cușnir consideră că vor trece mulți ani până se va realiza autostrada și se persistă în greșeala inițială. S-a luat o decizie inițială care ulterior s-a dovedit a fi greșită, iar în loc să se conștientizeze greșeala și să se îmbunătățească și corecteze lucrurile, se persistă în greșeala inițială.

Dl Arămescu precizeză că clădirea a fost făcută de PSD.

Dl Cușnir precizează că domnia sa nu a menționat că a greșit PNL sau PSD.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

NU - 2

ABT-6

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei Lupu Adrian a cărui locuință de pe strada Crângului, nr. 22A a fost distrusă în urma incendiului din data de 15.03.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa mulțumește d-nei Paiu care a semnalat și acest caz. Din păcate nu au putut fi prezentate prea multe documente, iar cei de ISU au făcut o estimare și s-a ajuns la suma care face obiectul proiectului.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Paiu menționează că această acțiune a fost demarată împreună cu preotul paroh al Bisericii Sfânta Treime din Burdujeni Sat și mulțumește domnului Primar cu precizarea că ar fi dorit să fie coinițiator al acestui proiect de hotărâre.

Dl Primar precizează că a fost o scăpare, iar la cazurile viitoare vor fi coinițiatori.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul loan cel Nou de la Suceava” - Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături ce cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na. Zarojanu dorește să facă niște precizări referitoare la acest proiect și cele următoare, referitoare la susținerea persoanelor cu nevoi speciale. Comisia învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială a acordat o mare atenție acestor proiecte și susține aceste parteneriate cu asociații și instituții care și-au dovedit implicarea în sprijinirea persoanelor cu îngrijire specială. Domnia sa apreciază că acest mod de conlucrare trebuie sprijinit pentru că Primăria municipiului Suceava nu poate rezolva toate aceste probleme. Susține sprijinul acordat copiilor cu autism consideră că ar putea fi luată în calcul construirea de spații care să vină în sprijinul copiilor. Proiectul „Dăruiește responsabil” este un proiect care a funcționat cu succes și care sprijină persoanele nevoiașe din municipiului Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și „Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași” - Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) - Centrul de Zi „Atipic” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Referitor la sugestia d-nei Zarojanu de a construi niște sedii pentru aceste persoane defavorizate, aceste cazuri dramatice de autism, se caută posibilitatea construirii pe fonduri europene fie pe POR fie pe Planul Național de Redresare și Reziliență a unor clădiri în acest scop.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” - Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” - Centrul Social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - „Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA - Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar informează că se retrage în birou pentru a participa la o ședință cu reprezentanții Comisiei de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor și solicită d-lui Viceprimar Harșovschi să îl înlocuiască la lucrările ședinței Consiliului Local.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Hrșovschi prezintă proiectul de hotărâre. în municipiul Suceava sunt amenajate puncte de colectare a hainelor refolosibile în Cartierul Burdujeni, în Centru - la Piața Mare, îm Cartierul George Enescu - în zona Curcubeul și în Cartierul Obcini - str. Stațiunii. Anul trecut peste 12.000 de kilograme de haine au ajuns la persoanele nevoiașe.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Hrșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Este practic o actualizare a proiectului „Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava”, acea zonă de agrement care este în construcție. Domnia sa în calitate de coinițiator aduce o modificare proiectului de hotărâre, respectiv: Valoarea totală a investiției este de 17.382.874,47 lei inclusiv TVA din care 15.459.020,26 inclusiv TVA lei construcții - montaj.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac consideră că acest proiect ar fi trebuit făcut în 3 etape și într-o altă ordine, respctiv: Asocierea cu Apele Române, îndiguirea și consolidarea malurilor și Realizarea zonei de agrement. Consiliul Local a aprobat realizarea lucrărilor de îndiguire și consolidare a malurilor și întreabă când se vor realiza aceste lucrări, deoarece la zona de agrement se lucrează, fiind într-o mare parte finalizată, în contextul în care urmează o perioadă ploioasă.

Dl Viceprimar Hrșovschi precizează că fiind un proiect pe fonduri europene, lucrările au trebuit grăbite, există o asociere și acordul celor de la Apele Române. Referitor la îndiguire se fac procedurile pentru licitație în așa fel încât îndiguirea să se realizeze cât mai repede. Domnia sa menționează că acest proiect a fost făcut într-o zonă inundabilă. Sunt promisiuni de la Apele Române că s-au realizat îndiguiri la Broșteni și nu vor mai fi probleme cu apa.

D Buciac întreabă dacă pe lângă mobilierul urban vor fi plantați arbori.

Dl Viceprimar Hrșovschi precizează că în baza acordului cu cei de la Apele Române nu se vor planta arbori, fiind o zonă inundabilă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea coinițiatorului:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 197 din 25.07.2019 privind aprobarea proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” și a chetuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Hrșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa în calitate de coinițiator aduce o modificare proiectului de hotărâre, respectiv o actualizare a sumelor: Valoarea totală a proiectului: 17.382.874,47 lei, Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 1.378.278,61 lei, Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 16.004.595,86 lei, prin urmare se aprobă contribuția Municipiului Suceava în valoare de 1.378.278,61 lei, ce reprezintă contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea coinițiatorului:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local USR Suceava d-na. Lorena Buburuzan;

Dl Viceprimar Hrșovschi invită pe d-na Buburuzan să ia cuvântul în calitate de coinițiator.

D-na Buburuzan precizează că a propus modificarea burselor școlare din două motive: cel legislativ legat de modificările aduse de Hotărârea de Guvern din decembrie 2020 la stabilirea unui cuantum minim și motivat de faptul că în municipiul Suceava bursele nu s-au actualizat de foarte mult timp. Nivelul propus nu este neapărat satisfăcător dar reprezintă un prim pas pentru adaptarea la cerințele reale ale elevilor și la funcția bursei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu menționează că în cadrul Comisiei de învățământ s-a discutat cu atenție acest proiect de hotărâre și au identificat niște lucruri neclare având în vedere următoarele: din cotele defalcate s-a aprobat la nivelul municipiului Suceava o anumită sumă de bani care trebuie să fie repartizată către școli. Consiliul Local nu stabilește decât nivelul cuantumului burselor acordate, pentru fiecare din cele 4 categorii. Au fost identificate neclarități referitoare la criterii, acestea sunt stabilite de minister, iar în urma învățământului on line, la liceele bune din Suceava, de burse ar beneficia 90% din elevi, la numărul redus de burse sociale datorate criteriilor restrictive și bursele de studiu care sunt puține, acordate peste media 7,50.

Acest proiect este începutul unor alte etape care vor fi avute în vedere și analizate, domnia sa propune un amendament, cuantumul bursei de performanță să fie de 200 lei.

D-na Buburuzan precizează că criteriile de acordare a burselor sunt stabilite prin Ordinul nr. 5576/2011, ceea ce poate face municipalitatea sau școlile este să adapteze la unele norme stabilite deja. Școlile își evaluează numărul beneficiarilor de burse în funcție de regulile stabilite. Din cuantumul minim stabilit de 100 lei se acordă din bugetul de stat din cotele defalcate de TVA, ce se dă peste, este în atributul Consiliului Local de a stabili acele sume.

Dl Gherasim ridică problema sportivilor de performanță și informează faptul că sportivii de la Liceul cu Program Sportiv nu au nicio premiere la niciun campionat și propune premierea sportivilor care reprezintă municipiul Suceava și ei sunt tot olimpici, și ei participă la campionatele naționale și internaționale pentru România. Liceul cu Program Sportiv este singurul liceu din România la care nu sunt premiați sportivii.

D-na Zarojanu precizează că Liceul cu Program Sportiv are suma repartizată.

Dl Viceprimar Hrșovschi precizează că va iniția un proiect de hotărâre distinct pentru premierea sportivilor și invită pe cei interesați la discuții despre această inițiativă.

Dl Cușnir precizează că în anii anteriori bursele se acordau o luna da și patru nu, inclusiv în anul 2021 din cele trei luni care au trecut, burse au fost acordate într-o singură lună. Cea mai mare parte a cuantumului burselor vin de la bugetul de stat și există obligativitatea acordării acestor burse. Legea prevede clar că trebuie să primească burse toți elevii care au media peste 8,5. Directorii de școli au solicitat același număr de burse ca și în anii anteriori, însă au fost necesare mai multe. Trebuie însă renunțat la criteriul numeric și aplicate criteriile de acordare a burselor respectiv: generale și specifice. Un exemplu în acest caz îl constiuite Constanța care acordă un număr de 20.000 de burse. Legea nr. 38/2019 prevede foarte clar faptul că elevii „beneficiază de burse’*, iar formularea anterioară „elevii pot să beneficieze de burse”, iar Minisetrul Educației a trimis Inspectoratelor școlare o clarificare referitoare la școala on line, respectiv că bursele școlare se acordă și pe perioada învățământului on line. La Suceava nu s-a respectat legea deoarece pentru perioada de învățământ on line nu s-au acordat burse, deși prevederea de la Ministerul învățământului era foarte clară. La Suceava s-au luat și alte măsuri abuzive din acest punct de vedere, nu s-a mai acordat gratuitate la transportul public local elevilor pe perioada școlii on line. Atât timp cât aceste burse nu au fost obligatorii la Suceava nu s-au respectat, nici în ceea ce privește bursele de performanță, nici în ceea ce privește bursele de merit.

Dl Arămescu întreabă ce este de făcut.

Dl Cușnir precizează că este important ca măcar pe viitor să se respecte prevederile, dacă era puțină decență în elaborarea acestui proiect de hotărâre, adică nu să-și asume doar primarul. Primarul încearcă să-și asume totul, chiar și acolo unde nu a respectat până acum ar fi pomenit despre eforturile depuse de Consiliul Județean al Elevilor și ale Consiliului Național al Elevilor în care Suceava are un reprezentant care ocupă funcția de vicepreședinte, iar dacă sunt niște burse aprobate la nivel național și susținute de către bugetul de stat este și meritul Consiliul Județean al Elevilor Suceava și al Consiliului Național al Elevilor.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că acest proiect de hotărâre este inițiat de dl Primar și d-na Buburuzan.

Se supune la vot amendamentul propus de d-na Zarojanu, respectiv valoarea bursei de performanță să fie de 200 lei

VOT: DA-23

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. în Suceava funcționează serviciul Eccoride începând cu ziua de luni de la orele prânzului. Este necesară alimentarea stației de la Cetatea de Scaun a Sucevei la energie electrică, iar cei de la Muzeul Bucovinei au sursa de energie și se intră într-un parteneriat pentru a putea alimenta și stația de încărcare de la Cetatea de Scaun să fie funcțională. Aduce la cunoștință faptul că în trei zile de când funcționează acest serviciu, sunt peste 2.500 de persoane care s-au autentificat și au folosit acest serviciu, domnia sa solicită să se dea dovadă de simț civic și să se circule cu atenție pe pistele de biciclete, iar dacă încasările se vor menține două - trei luni la avest nivel, se vor putea scădea costurile, iar acest serviciu se va extinde și în alte cartiere ale Municipiului Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă cum se va ajunge la Cetate deoarece nu există trotuar până acolo și ar trebui folosit carosabilul ca și în zona Cetății de Scaun. Domnia sa solicită respectarea normativelor privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap și amintește că rampele existente pe treptele către cimitir sunt neconforme, au unghiul prea mare și nu va putea fi folosit nici cu trotinetele.

Dl Arămescu precizează că în zonele cu trotuare și marcate se va merge cu tortineta.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că, cu respectarea Codului rutier trotinetele pot fi folosite peste tot, așa cum se folosește și bicicleta în trafic.

D-na Gâtlan apreciază frumoasă inițiativa înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei deoarece majoritatea turiștilor vizitează Cetatea și vor avea oportunitatea de a se plimba și cu aceste trotinete.

Domnia sa atrage atenția însă că și Cartierele Burdujeni Sat și Ițcani aparțin municipiului Suceava, iar cetățenii municipiului Suceava ar trebui tratați în mod egal, fără ca unii să fie discriminați. Domnia sa propune ca pe viitor să se aibă în vedere înființarea de stații de încărcare pentru trotinetele electrice și în aceste cartiere.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că acest proiect este la început, însă în funcție de cum vor evolua lucrurile rețeaua va fi extinsă și se are în vedere diminuarea tarifelor. începând cu data de 19.04.2021 sunt 2.831 de persoane înscrise, validate 2.397 adică cei care au parcurs etapele legate de completarea datelor de identitate și a fotografiei, iar încasările din trei zile sunt de 12.820 lei.

D-na Gâtlan propune identificarea soluțiilor pentru prevenirea accidentelor, evenutal amplasarea de separatoare la ieșirile din centele comerciale.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a vizionat înregistrările accidentului care s-a produs pentru că o persoană pe tortinetă nu folosea pista specială și a acroșat o persoană care stătea la rând la bancomat și aceasta a căzut. Legislația este clară pentru toți și fiecare răspunde pentru deciziile luate.

Dl Buciac apreciază că soluția este amenajarea de trotuare în continuare spre zona Cetății de Scaun.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că terenul la care face referire dl Buciac nu este al municipalității ci al Direcției Silvice, însă va verifica și în măsura în care va fi posibil vor fi continuate trotuarele.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

S-a întors dl Primar.

PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Ia HCL nr. 273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Hrițcu propune pe d-na Gâtlan.

Se supune la vot secret propunerea:

VOT: DA-23

Propunerea a fost aprobtă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea aprobată:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului și urbanism - CTATU și a regulamentului de funcționare al acesteia, conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este necesară actualizarea potrivit prevederilor legale și pentru transparență și a da o greutate și mai mare comisiei, prin majorarea numărului arhitecților de la 4 la 7. Domnia sa precizează că a primit niște sugestii de la dl Pricope referitoare la completarea sintagmei „arhitect șef și / sau persoana desemnată cu atribuții în acest sens” pe care le preia în calitate de inițiator și îi mulțumește pentru acestea.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă pe dl Secretar general dacă există conflict de interese dacă un membru al acestei comisii ar avea contracte cu Primăria municipiului Suceava.

Dl Secretar general precizează că ar fi.

Dl Buciac propune un amendament deoarece consideră nu este în regulă ca acest regulament să nu prevadă acest lucru.

Dl Secretar general precizează că conflict de interese dacă ar fi la acest proiect, ar fi situația în care membrul comisiei ar lucra la un proiect cu care să se vină în consiliul local și să obțină beneficii pe baza proiectului. La proiectului lui, membrul comisiei trebuie să se abțină, dar nu este un conflict de interese general.

Dl Buciac precizează că se referă la proiectele pentru Primărie.

Dl Secretar general precizează că membrul CTATU poate să facă proiecte pentru Primărie, însă la proiectului lui, în cadrul Comisiei trebuie să nu voteze. La fel este și situația consilierilor locali care, pentru a nu fi în conflict de interese, nu votează la anumite proiecte de hotărâre la care au interese personale.

Dl Primar, în calitate de președinte al CTATU precizează că în cadrul comisiei arhitecții care au proiecte personale nu votează.

Dl Buciac precizează că propune un amendament la regulament.

Dl Secretar general aduce la cunoștință faptul că un consiler local nu poate spune când cineva este în conflict de interese, consilierul local nu are acest drept, persoana aflată în conflict de interese trebuie să aducă la cunoștință acest fapt și să procedeze în consecință.

Dl Buciac precizează că nu a spus că ar fi cineva în conflict de interese, a formulat doar o întrebare.

Dl Secretar general precizează că prin cele spuse de dl Buciac că o persoană de pe lista aceasta face proiecte cu Primăria, domnia sa induce că ar fi în conflict de interese

Dl Buciac precizează că propune un amendament la regulament deoarece consideră că nu este în regulă să nu fie prevăzute anumite lucruri, astfel:

 • - la punctul 2 la componența acestei comisii, se adaugă la alineatul 2: după textul actual se adaugă: „cu asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnați mai mult de două mandate.”

 • - la punctul 2 la componența acestei comisii, se adaugă la alineatul 3 următoarea formă „Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membrii Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului și urbanism trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziții publice cu autoritatea publică locală.”

Dl Secretar general precizează că condiția din ultima propunere nu poate fi impusă, este ilegal. în această situație persoana se abține / nu votează contractele lui.

Dl Buciac apreciază că nu este ilegal, atât timp cât la Cluj, la Iași și la București este legal, nu este legislație specială pentru Suceava. Făcând parte din Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism nu poate încheia contracte.

Dl Secretar general precizează că nu se poate impune așa ceva. Nu poate să i se impună unui arhitect din această comisie să nu facă proiecte, în momentul în care proiectului lui este discutat în comisei, arhitectul nu are dreptul să voteze.

Dl Buciac precizează că a fost întrerupt și nu și-a dus fraza și ideea până la capăt.

Dl Secretar general precizează că potrivit legii domnia sa are voie să intervină, în cadrul ședinței consiliului local, ori de câte ori este o problemă.

Dl Buciac reia și completează ultima propunere, respectiv: „... pe perioada exercitării mandatului să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziții publice cu autoritatea publică locală din ca cărei comisie fac parte și să se abțină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentații depuse spre avizare la comisia din care face parte.”

Dl Secretar general solicită d-lui Buciac propunerile consemnate pentru a le citi personal.

Dl Buciac continuă:

 • - se adaugă la punctul 2 la componența CTATU alineatul 4 în următoarea formă: „Pentru evitarea conflictelor de opinie publică, a suspiciunilor de validitate și integralitate morală a membrilor comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, la începerea mandatului membrii trebuie să demonstreze că nu au făcut parte din Comisia Tehnică de Urbanism mai mult de un mandat, nu au relații de asociere cu alți membri ai comisiei în cadrul aceleiași societăți și nu au raportul de angajator - angajat în cadrul aceleiași societăți.”

Dl Secretar general întreabă care este temeiul legal în baza căruia dl Buciac stabilește aceste interdicții. Relațiile de colegialitate, chiar și prietenie nu pot fi interzise.

Dl Buciac precizează că nu este vorba despre prietenie, iar dacă nu se reglementează acest lucru membrii comisiei pot fi angajați ai aceleiași societăți.

Dl Primar precizează că lista cu arhitecții a fost comunicată de Ordinul Arhitecților la solicitarea Primăriei municipiului Suceava, nominalizarea a fost făcută de acest for nu de societăți comerciale.

Dl Buciac continuă:

 • - se adaugă la punctul 2 la componența CTATU alineatul 5 in următoarea formă: „Orice modificări în componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism sau în Regulamentul de funcționare se pot face doar cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Suceava.”

Dl Secretar general precizează că modificările se pot face doar cu aprobarea Consiliului Local, propunerea nu are rost.

Dl Buciac înmânează d-lui Secretar general amendamentele și solicită să fie supuse la vot.

Dl Secretar general precizează că dacă amendamentele nu sunt legale nu vor fi supuse la vot. Domnia sa reia citirea amendamentelor propuse de dl Buciac. Precizează că: primul amendament este legal, al doilea amendament nu este legal, când se discută proiectul în legătură cu care ar exista un conflict de interese, membrul comisiei nu votează. Domnia sa întreabă dacă dl. Buciac își retrage acest ultim amendament.

Dl Buciac precizează că își menține primul, penultimul și ultimul amendament.

Dl Secretar general reia citirea amendamentelor propuse de dl Buciac. Domnia sa precizează referitor la al treilea amendament propus, prevederea referitoare la limitarea mandatelor se poate aplica doar pentru viitor. Prevederea referitoare la a nu avea relații de asociere cu membrii nu este legală. întreabă dacă dl Buciac își retrage fraza deoarece altfel amendamentul este ilegal.

Dl Buciac precizează că menține primul și ultimul amendament.

Dl Primar apreciază că limitarea numărului mandatelor nu este corectă., și întreabă care ar fi baza legală pentru o asemenea propunere.

Dl Buciac consideră că, moral, cei care au asigurat și votat blocul de la Pationar și blocul de pe Alexandru cel Bun nu ar mai trebuie să facă parte din această comisie.

Dl Secretar general solicită d-lui Buciac să se pronunțe din punct de vedere legal și nu moral.

Dl Buciac precizează că elocventă este situația blocului din zona Balada unde ocuparea terenului este de peste 90 %.

Dl Buciac precizează că menține primul și ultimul amendament.

Dl Pricepe apreciază că acest regulament poate fi îmbunătățit și prezintă amendamentele pe care i le-a înaintat și d-lui Primar, respectiv: se modifică art 7 din Regulament în sensul în care acesta devine articolul 8 și se va introduce un nou articol 7 reguli de evitare a conflictului de interese, cu următorul conținut:

„ Art.7 Alin. 1 „Membrii CTATU au obligația de a păstra confidențialitea informațiilor cu care intră în contact și care simt protejate de un drept de autor sau sunt date ce fac obiectul unui secret comercial.”

Alin. 2 „Membrii CTATU se obligă la imparțialitate în analiză față de persoanele solicitanților și / sau a elaboratorilor documentațiilor supuse analizei comisiei.”

Alin.3 „Orice membru al comisiei se obliga sa evite orice situație generatoare a unui prezumat conflict de interese, sens in care nu va participa la vot si la deliberările comisiei pentru toate documentațiile supuse analizei comisiei in condițiile in care a elaborat sau a făcut parte din echipa de elaborare a documentației, sau se afla in raport de prepusenie cu beneficiarul documentației, sau cu elaboratorul documentației, chiar de nu a făcut parte si din echipa acestuia de elaborare a documentației, ori este asociat/actionar/administrator al entitatii elaboratoare sau beneficiare.”

Alin. 4 „Toate situațiile susceptibile de conflict de interese definite la alin. (3) sunt aplicabile atat pentru sine cat si prin raportare la sot/sotie si rude de grad I si II sau afini.”

Alin.5 „Orice situație de conflict de interese va fi sancționat conform legilor in vigoare si aplicabile la data săvârșirii și constatării faptei.”

Ideea este că aceste propuneri respectă cadrul normativ, nu vine ca un adagiu la lege și nu interzice anumite drepturi, din contră, clarifică anumite elemente care sunt cerute de toată lumea, să existe într-un regulament în care se definește foarte clar ce se înțelege prin conflict de interese și interdicția efectivă de a se pronunța, situație similară cu cea a consilierilor locali, de a se pronunța pe documentațiile la care au o anumită implicație. Potrivit raportului de prepușenie o persoană este în membru în comisie, iar angajatorul a elaborat documentația, nu este normal ca membrul comisiei să și voteze, principii care sunt aplicabile și în materia achizițiilor publice. Nefiind un adagiu, persoana respectivă se abține la vot și la deliberări pe marginea acelei documentații, deoarece este într-un raport de prepușenie fie este într-un grad de rudenie cu cei care au participat la elaborare a documentației, are calitatea de asociat sau administrator al entității, fie beneficiare, fie prestatoare a serviciilor de elaborare a documentațiilor. Nimănui nu-i este interzis dreptul de a exercita o profesie și nici autorității publice locale de a avea parte de servicii profesionale de înaltă calitate, iar prestatorul poate să participe la orice procedură de atribuire a unui contract.

Domnia sa dă exemplu domeniului achizițiilor publice, iar în cazul de față este nevoie să se apeleze la experți cooptați, experți tehnici în cadrul procedurilor de evaluare a ofertelor, de infrastructură rutieră, de alimentare cu apă și canalizare sau orice alte chestiuni ce incumbă construcții / montaj. Și atunci se apelează exact la serviciile proiectantului care a ajutata de foarte multe ori în elaborarea studiilor de fezabilitate. Nu există reținut ca fiind conflict de interese. Au fost solicitări inclusiv la ANAF, ANREMAP, și tot timpul au fost aduse astfel de clarificări, este jurisprudență la instanțele judecătorești de la CNSC și apoi de la Curțile de Apel, inclusiv la Curtea de Apel Suceava. Din punct de vedere al legalității domnia sa consideră că se definește în regulament un conflict de interese, neaducându-se nicio constrângere asupra drepturilor fundamentale ocrotite de legiuitor privind libera practică a unor profesii de către alte persoane, precum și fără a se aduce adagii la lege.

DI Primar, în calitate de inițiator preia amendamentele d-lui Pricope.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că această comisie are rol consultativ și neremunerată.

Dl Primar amintește că persoanele care se găsesc pe lista anexă sunt stabilite de Ordinul Arhitecților, sunt personalități din domeniul arhitecturii dl. Gorcea, dl Andriu, există îngrădirile impuse de lege de a nu vota, însă interdicția propusă de a nu exercita mai mult de două mandate nu este corectă și nici fundamentată legal. Dacă ar fi excluse aceste personalități din domeniul arhitecturii, ar rămâne specialiștii tineri, fără experiență, care nu sunt amatori să facă parte din această comisie.

Dl Cușnir aduce la cunoștință faptul că limitarea la două a mandatelor este aplicată cu succes la Cluj, consideră că nu sunt ilegale.

Dl Secretar general precizează că nu a afirmat la limitarea la două mandate este ilegală.

Dl Cușnir precizează că în timp ce la Cluj, unde pentru cei care doresc să construiască s-a găsit modalitatea prin care sunt obligați să cedeze din frontul la trotuar astfel încât să se poată lărgi bulevardele, la Suceava se construiește până în bulevard și se pune ca justificare că legea obligă. Din punct de vedere moral trebuie găsite acele instrumente astfel încât cei care au făcut posibile „golăniile urbanistice” de pe str. Alexandru cel Bun de lângă Centrul Militar de pe str. Alexandru cel Bun la Balada, de pe str. Universității de lângă Patinoar, să nu mai poată influența urbanismul din municipiul Suceava. „Trebuie să conștientizăm relevanța urbanismului, vă place să vă lăudați cu Suceava - destinație turisitică de excelență, dar distrugeți din punct de vedere urbanistic acest oraș”. Domnia sa precizează că sunt suficienți arhitecți și dă citire unui mesaj primit de la un arhitect, respectiv: „majoritatea arhitecților din listă sunt controlați de Gorcea”. Tinerețea nu este un defect,' trebuie primenire întotdeauna, inclusiv la Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și întreabă de cât timp este membru în această comisie dl Gorcea.

Dl Primar precizează că Primăria nu l-a inventat pe dl Gorcea, domnia sa alături de dl Andriu sunt la Ordinul Arhitecților din anii 90. Domnia sa îi recomandă d-lui arhitect al cărui mesaj l-a citit dl Cușnir să declanșeze alegeri în cadrul Ordinului Arhitecților să astfel să-1 schimbe din funcție pe dl Gorcea.

D-na Buburuzan face o completare la amendamentul d-lui Buciac, respectiv: „durata mandatului este de 4 ani, acesta putând fi reînoit o singură dată”, mandatele nu trebuie să fie consecutive. La amendamentul d-lui Pricope, domnia sa reformulează „rude și afini până la gradul II”.

Dl Buciac preia propunerea d-nei Buburuzan.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că propunerea d-lui Buciac și completarea d-nei Buburuzan se referă la un mandat de 4 ani ce mai poate fi preungit cu încă 4 ani.

Dl Buciac își menține amendamentul în forma prezentată inițial.

Dl Cușnir dorește să facă un amendament.

Dl Secretar general propune să se termine procedura pentru votarea celor două amendamente propuse după care dl Cușnir să facă propunerea. Domnia sa dă citire primului amendament propus de dl Buciac și îl supune la vot, astfel: „Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbansim și regulamentul de organizare și funcționare al acestei se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului, pe baza nominalizărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale arhitectului - șef, cu asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnați mai mult de două mandate.”

VOT: DA-7

NU-5                                 ...

ABT-11

Amendamentul nu a trecut.

Dl Secretar general dă citire ultimului amendament propus de dl Buciac și îl supune la vot, astfel: „Orice modificări în componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism sau în Regulamentul de funcționare se pot face doar cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Suceava.”

VOT: DA-13

NU-5

ABȚ-5

Amendamentul a trecut.

Dl Cușnir întreabă pe dl Secretar general dacă este legal următorul amendament, completare la regulament: „Pentru fiecare documentație care trece prin Comisia tehnică să se publice rezultatul votului, precum și observațiile, pe site - ul primăriei”, pentru transparență.

Dl Secretar general precizează că nu este nicio problemă, acest amendament este legal.

Dl Viceprimar Harșovschi întreabă dacă potrivit Regulamentului Consiliului Local, odată ce se dă la vot și se supun amendamentele, mai poate interveni cineva cu alte amendamente.

Dl Cușnir precizează că a încercat să propună acest amendament înainte de procedura de vot a amendamentelor propuse anterior.

Dl Secretar general precizează că înainte ca amendamentele d-lui Buciac să fie supuse la vot dl Cușnir a intervenit cu intenția de a formula un amendament. Solicită d-lui Cușnir să scrie să-i comunice amendamentul.

D-na Buburuzan propune o pauză după acest subiect.

Dl Timofîciuc propune o pauză acum pentru ca dl Cușnir să scrie amendamentul.

Se supune la vot propunerea. Se votează prin ridicarea mâinii.

VOT: DA, unanimitate.

Pauză 5 minute.

Se reiau lucrările ședinței.

Dl Secretar general dă citire amendamentului propus de dl Cușnir și îl supune la vot, astfel: „Pentru fiecare documentație care va fi analizată de către CTATU, să se publice pe site -ul Primăriei municipiului Suceava rezultatul votului și observațiile făcute de către Comisie.”:

VOT: DA-9

NU-3

ABT-11

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot proiectului de hotărâre cu modificările inițiatorului și cu amendamentul votat:

VOT: DA-18

NU-5

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar aduce la cunoștință faptul că este nevoit să plece de la lucrările ședinței, domnia sa are o întâlnire cu Ambasadorul Israelului și mulțumește pentru înțelegere. Transmite urări de Sărbători pascale fericite, cu pace și liniște sufletească! Solicită d-lui. Viceprimar Harșovschi să îl înlocuiască.

PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac solicită afișarea PUZ Zona Centrală la avizierul Primăriei municipiului Suceava, pentru o bună informare a cetățenilor și a eliminării discuțiilor contradictorii între dezvoltatori și populație.

Dl Cușnir consideră că în proiectul de hotărâre s-a strecurat o eroare deoarece membrii grupului de lucru sunt enumerați în ordine alfabetică, mai puțin consilerul local dl Lucian Harșovschi care este menționat primul.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că este o eroare și propune rectificarea.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - solicitant: Sanemi S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Arămescu precizează că acest proiect a mai fost supus dezbaterii consiliului local, însă domnia sa consideră că este o neînțelegere și propune întregii comisii să îl însoțească la fața locului pentru a clarifica situația. Până atunci propune d-lui Viceprimar Harșovschi să retragă proiectul de pe ordinea de zi.

Dl Viceprimar Harșovschi retrage proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a fost retras.

PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu bunurile imobile terenuri / construcții ce fac obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava în zona Cartierului Obcini și str. Ștefan Tomșa - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Se pornesc două proiecte îndrăznețe, pentru amenajarea de parcări de reședință supraterane și o grădiniță pe terenuri ocupate de garaje, de aceea se vine cu această listă pentru a clarifica care sunt acele garaje care vor trebui demolate și făcute exproprieri unde este cazul. .

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă ce fel de parcări vor fi amenajate în Cartierul Obcini.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că vor fi construite parcări supraterane: una în Cartierul Obcini și în str. Ștefan Tomșa conform proiectului.

Dl Buciac întreabă dacă practic, într-o anumită zonă din Cartierul Obcini se vor dărâma garajele, ca pe locul lor zona să fie asfaltată și trasate cu marcaj rutier locurile de parcare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în Cartierul Obcini se va construi o locuință și se va folosi tot acel teren necesar pentru construcție, iar terenul ce va rămâne fi amenajat ca parcare. Dacă se va putea, va fi construită o parcare supraterană, dacă nu va fi amenajată o parcare la sol.

Dl Pricope referitor la acest proiect, la lista bunurilor imobile terenuri, construcții aferente HCL nr. 44, adică legate de str. Ștefan Tomșa, la pozițiile 8 și 9 există o sesizare primită de consilierii locali prin care se aduce la cunoștință faptul că se îngrădește accesul către proprietatea persoanelor care dețin garaje acolo, acestea neavând o altă cale de acces. Domnia sa precizează că a fost la fața locului și invită toți consilierii locali să facă acest lucru, sunt primele două garaje de pe partea dreaptă care au fost cumpărate de proprietarul terenului și a construcției din spatele lor pentru acces la proprietate. Intenția a fost de a le demola pentru a avea drept de servitute, de trecere direct în strada Ștefan Tomșa, neavând o altă cale de acces către proprietate. Domnia sa solicită să se verifice dacă pe acea locație, în lipsa unui studiu elocvent se poate face o investiție legată de o parcare publică și să se îngrădească accesul la proprietatea persoanei. In prezent proprietarul parchează mașinile în garajele achiziționate. In acest sens domnia sa urmează să redacteze im proiect de hotărâre pentru ședința viitoare, din partea cetățeanului va fi prezentat un memoriu cu toate informațiile legate de cadastru în zonă, precum și contractele pe care le deține. Solicită a se lua în calcul faptul că mai pot exista situații similare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că se așteaptă să mai fie situații de acest fel. Domnia sa dă un exemplu din strada Ștefan Tomșa unde o persoană are o porțiune de teren și solicită drept de acces la ea, caz cu care Primăria se găsește în instanță. Vor fi identificate soluțiile necesare pentru a nu îngrădi drepturile cetățenilor. Domnia sa solicită aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, iar ulterior dacă va fi cazul se vor face modificări.

Dl Cușnir consideră că în cadrul unui proiect atât de amplu, datele referitoare la ce suprafețe de teren rămân după construirea grădiniței ar trebui să fie cunoscute. Ar fi trebuit prezentate proiectele și identificate garajele care urmează a fi demolate, ce tip de contracte există pentru ele, care au expirat, care urmează să expire. Consideră că nu se lucrează profesionist. Domnia sa precizează că nu va vota acest proiect de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că tema de proiectare trebuie aprobată în Consiliul Local, după care vor fi cunoscute toate datele, proiectele nu puteau fi aprobate înainte de luarea măsurilor de utilitate publică.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Sfântul loan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico - Social de îngrijire la Domiciliu a unui spațiu în suprafață totală de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr. 15 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 32 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile și mobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa transmite d-lui Secretar general modificările inițiatorului proiectului de hotărâre, aduse anexei 1.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că a solicitat și în mandatul trecut ca în acest fel de proiect bunurile să nu fie amestecate, ci să fie întocmite proiecte distincte.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că va ține cont de solicitarea d-lui Buciac, însă această ședință are multe materiale incluse pe ordinea de zi, iar dacă se dorește se poate discuta și vota pe articole.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-17 NU-1 ABT -5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 33 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe situată în Suceava, str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 147 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre propune aprobarea prețului stabilit de un evaluator pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren, concesiunea fiind aprobată anterior.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că acest proiect de hotărâre a fost aprobat în septembrie 2020, a fost trimis cu o zi înainte împreună cu alte 11 proiecte, dintre care încă 8 erau concesiuni. Apreciază a fi discriminare față de toți ceilalți care au avut de suferit de pe urma pandemiei, ca de atunci până acum să se ajungă la o chirie anuală de 100 de euro pe an pentru 27 mp. pentru o farmacie. Domnia sa propune un amendament: „Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 12.000 de euro, respectiv 58.800 lei, cu recuperarea...”

Dl Secretar general precizează că acest amendament nu este legal, prețul concesiunii este stabilit în urma unei evaluări realizate de un evaluator autorizat.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că raportul de evaluare este anexat.

Dl Buciac întreabă dacă raportul de evaluare este făcut la fața locului. Domnia sa întreabă dacă se cunoaște cât este chiria pentru un metru pătrat pentru o terasă. Consideră că ar trebui scoase toate terenurile care sunt închiriate.

Dl Secretar general precizează că dl Buciac poate propune Consiliului Local să respingă sau orice propuneri, însă nu poate face evaluări.

Dl Buciac propune consilierilor locali respingerea proiectului de hotărâre deoarece consideră neadecvat să fie acordați 27 de metri pătrați unei farmacii la prețul de 100 de euro pe an.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că există raport de evaluare, cineva și-a asumat răspunderea pentru acesta, verificări dacă acest evaluator și-a făcut treaba nu pot fi făcute de consilierii locali ci de către instituțiile abilitate.

Dl Cușnir amintește că această concesiune a fost aprobată în ultima ședință a mandatului trecut, când pe Ordinea de zi suplimentară au apărut 9 concesiuni, adică includerea lor era o urgență. Aici este vorba de o extindere la extindere, votată „pe repede înainte”. In ceea ce privește implicațiile pentru viitor, în zonă este un drum european, artera principală de ieșire din Suceava înspre aeroport, înspre Botoșani, înspre ceea ce crede dl Primar că va fi parc industrial, care poate va trebui lărgită. La Cluj constructorii sunt obligați să cedeze frontul de la trotuar pentru că a se lărgi bulevadrele, iar la Suceava se continuă acordarea de concesiuni prin care se blochează lărgirea bulevardelor.

Domnia sa amintește că acest mandat a început cu un jurământ: „Jur să respect constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Suceava”.

Dl Buciac revine cu rugămintea adresată consilierilor locali de a respinge proiectul de hotărâre. Domnia sa dă detalii referitoare la locul unde este amplasată această farmacie extinsă și la faptul că acum se vrea extindere până în trotuar pentru 100 de euro.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-14

NU-7

ABȚ -2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 34 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare / anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

D-na Zarojanu solicită să fie învoită.

Se supune la vot solicitarea. Se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

D-na Zarojanu a fost învoită, sunt prezenți 22 de consileri locali.

PUNCTUL 36 Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei autogări de către S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L. - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, astfel S.C. Intertrans Corn a vândut unei alte societăți mașini și licență, iar pentru a obține licența de la ARR trebuie să-și transforme aceste acte, fiind necesar un acord de principiu. Locația este lângă actuala autogară, iar sediul social este într-un apartament, iar transportul se realizează cu microbuze și nu cu autobuze. Când vor începe construcțiile din zonă, operatorul se va muta.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Viceprimar Munteanu precizează că în hotărâre trebuie specificat faptul că această mini - autogară va fi desființată în momentul în care va fi desființată și autogara, precum și faptul că autobuzele au capacitatea maximă de 22 de locuri, în legislație nu există termenul de maxi - taxi ci doar de autobuze.

Dl Secretar general precizează că acest lucru nu este posibil deoarece municipalitatea trebuie să acorde un acord de principiu.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că dacă se fac aceste modificări, când vor ajunge cu documentația la ARR, aceasta va spune că nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege. Practic are lor transferul de licență al unor microbuze, iar când accesul mijloacelor de transport în comun va fi interzis în zonă, lucrurile se vor clarifica de la sine.

Dl Buciac întreabă de ce este necesar acest transfer dacă oricum va fi interzis accesul mijloacelor de transport în comun odată cu demararea lucrărilor de construire.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că este un operator care dorește să-și transforme niște licențe pentru a putea funcționa.

Dl Cușnir întreabă cum este această formulare „aprobare de prinicipiu”.

Dl Secretar general precizează că este prevederea impusă de lege.

Dl Cușnir consideră că este ciudat să se aprobe înființarea unei autogări, chiar dacă îi este necesar operatorului pentru autorizații, într-o zonă extrem de aglomerată, pe sens unic și într-o zonă unde autogara existentă va fi desființată.

Dl Secretar general precizează că acest acord de principiu îi este necesar operatorului la documentație, fiind mai mult un acord consultativ, fără de care însă nu poate lua licența.

Dl Buciac apreciază că dacă acest operator nu poate funcționa va fi sprijinit mai mult transportul public local și va avea de câștigat TPL - ul.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că acest operator are curse spre Iași.

D-na Gâtlan consideră că Consiliul Local trebuie să fie de partea antreprenorilor din Suceava, taxele și impozitele plătite de aceștia se întorc la bugetul municipiului Suceava. Consiliul Local trebuie să fie prietenul antreprenorilor din Suceava, fără să nu le îngreuneze treaba.

Dl Hrițcu precizează că deocamdată nu există o autogară nouă, iar votând pentru acest proiect se vine în sprijinul sucevenilor care circulă spre Iași.

Dl Buciac precizează că studiul de trafic întocmit în anul 2011 prevedea ca Municipiul Suceava să aibă o autogara la marginea orașului, astfel încât toate autobuzele și microbuzele să se oprească acolo, iar în municipiu să circule doar mijloacele de transport ale S.C. TPL S.A., Primăria ar fi trebuit să se ocupe de acest lucru încă din anul 2011.

Dl Cușnir întreabă dacă acest operator are nevoie de aviz de la Poliția Rutieră.

Dl Secretar general precizează că în primă fază este necesar acordul de principiu al Consiliului Local, ulterior documentația împreună cu toate avizele va fi depusă la ARR.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-17

NU-1

ABȚ-4

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 37 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificată și completată prin HCL nr. 23/2020 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, acesta reprezintă practic o acutalizare a vechii hotărâri pentru a da mai multe atribuții Poliției Locale, pe lângă sancțiunea contravențională, polițiștii locali vor putea dispune și măsura tehnico - administrativă de ridicare a vehiculelor pentru faptele contravenționale prevăzute la anumite articole. Mulțumește polițiștilor locali și pentru implicarea în toate activitățile în care sunt solicitați.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac solicită găsirea unei soluții pentru plata amenzilor cu cârdul nu doar fizic în parcarea subterană.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că pe fiecare bon este menționat link-ul pentru plata cu cârdul. Domnia sa asigură de sprijinul colegilor de la Serviciul parcări în acest sens.

Dl Flutur apreciază că trebuie implicate și alte instituții decât Poliția Locală, în special Poliția - Ordinea publică și Poliția rutieră. Domnia sa ridică problema căruțelor cu romi, a cerșetorilor din intersecții și a furturilor din Cimitirul Ițcani.

Dl Viceprimar Harșovschi solicită d-lui Doroftei includerea în Planul de ordine și siguranță publică a unor acțiuni pentru interzicerea circulației căruțelor în municipiul Suceava.

Dl Hrițcu aduce la conștință că a primit în mediul on line o imagine cu o persoană intrată pe jumătate în containerul de haine al Fundației „Ana” din Burdujeni.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Cușnir întreabă pe dl Doroftei, directorul Poliției Locale în legătură cu răspunsul la întrebările adresate în ședința lunii ianuarie a Comisiei Locale de Ordine Publică.

Dl Doroftei precizează că are răspunsul pregătit și i-1 va comunica.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 39 Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2021 pentru municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre a fost retras.

PUNCTUL 40 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 41 Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul 12021 nr. 173759/12.04.2021;

S-a luat act de cele prezentate.

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, doamnei Prof. univ. dr. Elena - Brîndușa Steiciuc - inițiatori:

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local d-na. Sanda - Maria Ardeleana;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind conferirea post ■ mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului Alexandru - Cornel Grosar - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierii locali: dl. loan - Gabriel Buciac, dl. Dan - loan Cușnir, d-na. luliana Fuior, dl. Valerică Gherasim și d-na. Mihaela -Adelina Paiu;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Domnia sa precizează că l-a cunoscut pe dl Alexandru - Cornel Grosar, iar trecerea sa în neființă a fost o pierdere pentru Municipiul Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că dl Alexandru - Cornel Grosar a fost un om care a sprijinit Municipiul Suceava prin implicarea sa zilnică a tinerilor.

Domnia sa regretă faptul că au trebuit să insiste 6 luni de zile pentru ca acest proiect de hotărâre să ajungă pe masa Consiliului Local, poate că ar fi trebuit supus aprobării încă din luna octombrie 2020 de când a fost depusă solicitarea. Mulțumește anticipat pentru votul acordat acestui proiect.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că o stradă din municipiul Suceava îi poartă numele d-lui. Alexandru - Cornel Grosar. Din nefericire s-au întâmplat mai multe lucruri și acest proiect nu a fost pus pe ordinea de zi, domnia sa consideră nedrept ca „autorul moral al acestui proiect de hotărâre este acea persoană care l-a dat afară din partid pe fostul nostru coleg din Consiliul Local îți ridică semne de întrebare”. Domnia sa a povestit atunci ce s-a întâmplat și că regretă că a trebuit să plece din Consiliul Local prin demisie, însă a fost forțat.

Dl Buciac consider că s-ar putea ține un moment de reculegere.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că s-a ținut un moment de reculegere când a fost anunțat decesul domniei sale. Domnia sa crede că ar trebui să se înțeleagă că în viață trebuie să mai faci și bine nu doar să critici.

Dl Cușnir precizează că dl Viceprimar Harșovschi este într-o eroare.

Dl Pricope solicită ca în discuțiile despre persoane trecute în neființă, să nu fie trecute în revistă momentele mai puțin plăcute.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 42 Diverse.

Dl Viceprimar Harșovschi urează Sărbători pascale fericite alături de cei dragi!. Domnia sa solicită să se dea dovadă de responsabilitate pentru a rămâne sănătoși și informează că astăzi municipiul Suceava are cea mai mică rată de infectare 1,01.

Dl Arămescu urează Sărbători fericite și declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 22 aprilie 2021 și mulțumește celor prezenți pentru participare.