Proces verbal din 16.04.2021

Proces verbal şedinţă din 16 aprilie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 16 aprilie 2021

Dl. Arămescu Adrian , președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare , convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 585/15.04.2021, pentru data de 16.04.2021, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali. Lipsesește motivat d-na Fuior lulia, iar dl. Ungurian Daniel, întârzie.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac,d-na Elisabeta Văideanu-director executiv Direcția economică, dl. Frunzaru Neculai -director Direcția Generală tehnică și de investiții, d-na Sofian Mirela -șef Serviciu buget,d-na Mihaela Siretian-sef Serviciu învățământ, d-na Violeta Bujorean-șef Serviciu acte administrative .

Dl. Arămescu Adrian , președintele de ședință prezintă ordinea de zi și o supune la vot.

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.31/25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții pentru proiectele finanțate din Bugetul creditelor interne pentru anul 2021-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și desemnarea reprezentantului municipiului Suceava care să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației, precum și împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Suceava, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava - inițiatori:

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

VOT- Da- 21 voturi

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.31/25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Primar-creditul în valoare de 25.000.000 lei se termină la data de 30.04.2021, din care în cursul acestui an s-au cheltuit 2.800.000 lei. Din păcate o sumă care era prinsă la un proiect pentru Cartierul Europa în sumă de 1.000.000. lei nu va mai putea fi folosită pentru că va trebui organizată o nouă licitație .Apa și canalizarea pentru acest cartier era prevăzută a fi realizată pe fonduri europene, dar din păcate aceste proiecte prin POIM au întârziat foarte mult , proiectul mare este în derulare la Consiului Județean dar nici la acest moment nu este licitat, municipiul a făcut un efort în anul 2019 , când a ieșit din proiectul POIM , iar proiectul de racordare a apei și canalizarea au fost realizate pe surse proprii . Lucrarea a fost finalizată , s-a făcut și recepția , dar din păcate întârzirea la proiectul de apă și canalizare a dus la expirarea termenului pentru contractul de asfaltare de drumuri, parcări și racord electric.Ca atare, nu se mai pot folosi acești bani,vor trebui reluate licitațiile , iar parte din acești bani sunt fi folosiți ruta alternativă Suceava -Botoșani unde se lucrează la Podul peste Pârâul Cetății, respectiv suma de 1.000.000 lei și o sumă de 200.000 lei de la strada Traian Țăranu , unde lucrările mari sunt finalizate și este foarte important ca acești bani să poată fi cheltuiți până la data de 31.04.2021.

Dl. Buciac-Amintește că pe data de 9 mai 2009 a fost inaugurat cartierul Europa . în acest interval de timp dl. primar a promis că vor fi realizate străzile din cartier , parcările, , vor fi aduse utilitățile , energia electrică. Au trecut 12 ani și încă sunt cetățeni care locuiesc în zonă și nu au curent.în alte părți din țară lucrurile au fost făcute diferit, aprobându-se un PUZ prin care se reglementează modalitatea în care sunt construite casele.Dl. primar invocă că trebuie cheltuiți foarte urgent banii din credit dar nu precizează când , cum cu câți bani și în cât timp vor avea acei oameni drumuri, parcări, utilități.

Dl. Primar-nu are nicio vină pentru că proiectul de apă și canalizare a întârziat 5 ani de zile , trebuia semnat în anul 2014 și a fost semnat în anul 2019.Proiectul pe fonduri europene a fost întârziat.Municipiul a ieșit din proiect , dar precizează că nici astăzi proiectul nu este funcțional , se lucrează la partea de proiectare a proiectului care are o valoare de 286 milioane euro la nivel județean unde suntem și noi prinși.

Suceava este singurul oraș din România care a realizat 2 cartiere de case pentru tineret.Au expirat contractele la realizarea de străzi și parcări dar și la racorduri electrice, se vor relua licitațiile și speră că în acest an să se reușească ca acest cartier să ajungă la o stare de funcționare.

Este pregătită documentația pentru aducerea gazului metan pe Programul Operațional Regional sau pe cel Național de Redresare și Reziliență.

A venit dl. Ungurianu Daniel.

Dl. Cușnir-inițial strada Traian Țăranu a fost proiectată pe POIM, ceea ce ar fi însemnat 90 % fonduri europene și 10 % fonduri proprii și atrase de la guvern. Care a fost rațiunea în baza căreia s-a luat decizia ca o parte din această stradă să nu mai rămână pe proiectul mare POIM , ci să treacă pe un proiect al municipiului. Acolo șantierul s-a desfășurat din februarie 2020 pînă în decembrie 2020, iar calitatea asfaltului lasă mult de dorit. Ar dori ca dl. primar să meargă la fața locului pentru a verifica calitatea asflatului și să verifice dacă recepția lucrării a fost realizată.Pe jumătatea de stradă care a fost asfaltată, au fost făcute conectările beneficiarilor la conducta de apă, sau va trebui spart asfaltul pentru conectarea caselor la conducta de apă. Dacă se face asta pe ce bani se face, sau este o eroare de proiectare în proiectul primăriei, au fost prevăzute in caietul de sarcini și conectările la apă sau este o eroare a constructorului ?

La o evaluare la fața locului se va observa că mare parte din căminele de la canalizare sunt deformate de către constructor și pline cu pietre.Pe banii cui se refac acele cămine , acestea fiind în număr de 70 ?

Tot pe această stradă lipsesc rigolele și solicită să se verifice dacă nu au fost prevăzute din proiectare sau constructorul nu le-a realizat?

DL Primar-crede că dl. Cușnir se referă la proiectul de apă realizat pe POIM nu la cel de străzi.

La acea vreme , când și dl. Cușnir era în AGA la SC ACET SA, a sesizat că erau pierderi de 300% pe strada Traian Țăranu, iar dl. Groza a motivat că nu poate prelua acele conducte cu pierderi foarte mari, motiv pentru care au fost înlocuite cu unele noi. A aflat că nu sunt făcute racordurile și împreună cu dl. Frunzaru au realizat o strategie de realizare a acestor branșamente.

Menționează că a fost de nenumărate ori pe această stradă care este destul de îngustă și intens circulată și este destul de greu de lucrat . A fost circulația suspendată pe această stradă , dar lucrarea nu este recepționată , iar problemele vor fi remediate pe cheltuiala constructorului.

DL Cușnir-ar trebui găsite soluții nu căutați vinovății, nu are nicio legătura pierderea de 300 mc de apă cu trecerea unui proiect de pe POIM pe primărie.Consideră că ceea ce s-a întâmplat pe strada Traian Țăranu a fost o ilegalitate, pentru că a fost realizat un șantier pe domeniul Consiliului Județean fără a exista aprobarea de construire.Domnia sa precizează că nu a fost vorba despre un orgoliu personal ci doar a dorit să stopeze o ilegalitate.

Dl. Primar-POIM ul nu funcționază nici la această dată și dacă nu ar fi intervenit municipiul nici azi nu ar fi fost realizată strada, iar propunerea a venit din partea operatorului ACET , unde dl. Cușnir la acel moment făcea parte din Consiliul de Administrație.

DL Cușnir-până la următoarea ședință a Consiliului Local, domnia sa așteapă răspunsuri la întrebările adresate

DL Arămescu -apreciază că a fost o situație de necesitate nu de ilegalitate

D-na Paiu-este încântată de faptul că se vor vota investiții pentru ruta Suceava-Botoșani și întreabă ce se va întâmpla cu ruta alternativă de la Podul Centenarului spre ieșirea din Salcea și cine se va ocupa de acel drum?

DL Primar-ruta Suceava -Botoșani a avut 3 obiective de investiții. Un obiectiv a constituit podul pe râul Suceava și 2 obiective sunt distanța de la podul Unirii până la intersecția cu strada Traian Vuia și se dorește și realizarea pentru traficul greu pe strada

Apeductului la intersecția spre Rădăuți. Iar pentru anul următor se are în vedere realizarea ultimului tronson din această rută alternativă de la Termica până la DN 29 (în zona fostei Avicola ). Pentru această ultimă parte a investiției există și aprobare de la CFR , municipiul va suporta cheltuielile și se va face și un pasaj peste calea ferată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții pentru proiectele finanțate din Bugetul creditelor interne pentru anul 2021-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Primar-se modifică lista de investiții în baza celor propuse la punctul anterior.

Dl. Buciac-a treia parte a proiectului care vizează ruta ocolitoare presupune ca drumul să iasă spre Plopeni

Dl. Primar- în acest moment există o variantă, pe drum neasfaltat și duce la Școala Plopeni, dar nu aceasta este varianta noastră de proiect. Varianta municipiului este pe lângă Termica, se trece calea ferată și se iese în DN 29.

Dl. Buciac-întreabă dacă nu s-ar putea face o colaborare cu Salcea, astfel încât ultima partea a proiectului să fie realizată în colaborare, iar ruta alternativă să iasă dincolo de Salcea.

DI. Primar-și în acest moment iese dincolo de Salcea

Dl. Buciac-până la un punct este drum de beton

Dl. Primar-este important să terminăm partea pe care o face municipiul, Salcea e posibil să nu aibă bani de proiect. Este foarte bine amplasat Podul Unirii, care crează 5 variante de ieșire spre Botoșani, din care astăzi sunt 3 funcționale pe drumuri nemodemizate sau parțial modernizate.

Dl. Pricope-conform legislației în vigoare primăria nu poate investi decât pe domeniul public al municipiului. De aici rezultă că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară trebuie să devină funcțională în sensul de a ne putea ajuta prin intermediul ei pentru a realiza și alte proiecte de investiții necesare municipalității și care sunt mult mai optime pentru fluidizarea traficului, iar dacă le-am face în comun și am degreva mult mai bine situațiile legate de traficul rutier.

Dl. Primar-a avut loc o conferință la care au participat reprezentanții Băncii Mondiale , iar săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire cu toți primarii din zona urbană funcțională și se lucrează la proiecte prioritare, sunt stabilite deocamdată proiecte în valoare de 130 milioane euro, care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. Până la 30 .06. 2021 trebuie să fie stabilită strategia de dezvoltare integrată urbană.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-au fost depuse 2 oferte pentru fotbal, iar comisia a propus alocarea sumei de 2.500.000 lei și își exprimă optimismul cu privire la promovarea în Liga a II a. Tot în perioada următoare vor demara și lucrările la stadionul tip UEFA în zona Complexului Sportiv.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Cușnir-cand se aprobă finanțări pe sume importante de bani din bugetul public , ar trebui să avem obiective clare. Și-ar fi dorit ca în această ședință să fi fost prezentate finanțările din anii anterior ale echipei de fotbal, care au fost obiectivele și dacă aceastea au fost îndeplinitite.Crede că toți consilierii locali susțin activitatea sportivă, dar atât timp cât e vorba de bani publici avem obligația impunerii unor obiective, iar dacă acestea nu sunt îndeplinite trebuie luate măsuri. Nu se poate merge înainte cu o cheltuire ineficientă a banului public.

Dl. Primar-în proiectul depus este prevăzut criteriul de performanță, revenirea în Liga II a.De a lungul anilor uneori au fost atinse obiectivele și alteori nu, pentru că așa e în toate sporturile, nu totdeauna finanțarea e proporțională cu performanțele .își exprimă speranța cu privire la revenirea în Liga a II a și speră și în atragerea unor sponsori, pentru că nu se poate face performanță doar cu bani de la autoritatea locală.

Dl. Cușnir-de ce la Botoșani vin parteneri mult mai puternici alături de municipalitate, iar la Suceava nu ? Dacă obiectivul din acest an nu va fi îndepliniți! ce se va întâmpla anul viitor?

Dl. Primar-suma propusă de bani este pentru tot anul calendaristic și s-a avut în vedere la stabilirea sumei, promovarea în Liga a II a , iar în măsura în care nu se îndeplinește obiectivul nu vor fi necesare acele cheltuieli, s-au luat acele sume tocmai pentru promovarea în Liga a II a, unde sunt necesari mai mulți bani.Și anul trecut nici echipa de fotbal și nici cea de handbal nu au luat toți banii .Diferența dintre Botoșani și Suceava este ca la Suceava nu s-a găsit niciun iubitor de fotbal care să fie dispus să investească în fotbal.La Botoșani, echipa de fotbal este în Liga I și este altfel promovată, iar expunerea în mass-media este mai mare. Amintește că în anul 2015 s-a dorit o echipă comună cu cei din Botoșani și un stadion la Dumbrăveni, dar situația și vremurile s-au schimbat.Oricum municipiul Suceava alocă mai mulți bani decât Botoșaniul echipei de fotbal.în 2009 au fost discuții și cu dl. Ostafe, patronul firmei Altex , doar că a intervenit criza economică și nu s-a mai concretizat.

Dl. Anton-mulțumește tuturor consilierilor locali, pentru că după 4 luni de zile, sportivii vor beneficia de condiții mult mai bune decât ceea ce aveau până acum . Sumele ce se vor vota în acestă ședință sunt pentru un an calanderistic nu pe sezon competițional. A fost și ieri o discuție în cadrul ședinței, iar acești bani s-ar putea să nu ajungă până la finalul anului pentru că dacă obiectivul va fi îndeplinit cheltuielile sunt mult mai mari decât ceea ce are această echipă în Liga a II a cu deplasări, organizări de jocuri.

DL Buciac -solicită ca la următoarea ședință a Consiliului Local să prezinte toate sumele care au fost cheltuite pe studii de prefezabUitate , studii de fezabilitate și a altor documentații, pentru obiectivul de investiție ce vizează noul stadion.

DL Primar-în afară de PUZ care a fost întocmit pentru acea zonă, nu s-a cheltuit nimic, nu se poate cheltui fără a exista finanțare. Pentru obiectivul de investiție poate da și în scris acest lucru.

DL Buciac -alocări de fonduri pentru acest obiectiv s-au făcut pe parcursul mai multor ani și solicită să primească în scris acest răspuns.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 21 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021-inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar-e vorba de finanțarea echipei de handbal cu suma de 2.500.00 lei, iar la acest capitol la Suceava există un centru de excelență de pregătire olimpică pentru tineri și își exprimă speranța că vom rămâne in Liga I, iar în următorii trei ani de zile speră să ajungem să jucam din nou într-o cupă europeană.

în ceea ce privește Clubul Sportiv Municipal Suceava speră că vor fi făcute descentralizări, Consiliul Local Suceava adoptând și o hotărâre în acest sens, dar până atunci se propune alocarea sumei de 495.000 lei, împărțită pe ramuri sportive conform anexei proiectului de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. DL Gherasim- nu votează la acest proiect Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și desemnarea reprezentantului municipiului Suceava care să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației, precum și împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Suceava, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Primar-mulțumește consilierilor locali pentru consimțământul dat ca ședința ordinară a Consiliului Local să aibă loc în data de 22 aprilie 2021.

Dl. Cușnir-tot pe 22 aprilie începe la Teatrul Municipal” Matei Vișniec” întâlnirea Asociației Municipiilor din România

Dl. Primar-consideră că nu este nicio problemă, putând fi onorate ambele evenimente

Dl. Arămescu, președintele de ședință , declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PMLȘEDJ^ri^